Home Туризъм География на туризма в България - туристически ресурси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
География на туризма в България - туристически ресурси ПДФ Печат Е-мейл

География на туризма в България - туристически ресурси в България. Природни туристически ресурси. Географско положение. Релеф. Климат. Води. Растителност и животински свят

Към природни туристически ресурси (релеф, климат, води, растителен и животински свят) може да се причисли и географското положение на разглежданата дестинация. Географското положение на всяка една дестинация се определя в пространството спрямо Екватора и Гринуичкия меридиан и има за координати географска ширина и географска дължина. Географското положение на територията на България я поставят на север от Екватора в източното полукълбо на Земята в умерения географски пояс. Умерените географски ширини се характеризират с това, че имат диференцирани четири годишни времена (сезона) - зима, пролет, лято, есен. Това е благоприятно стечение на обстоятелствата. Сезонност не се наблюдава само при балнеолечебния туризъм, но и при него се наблюдават нюанси. Релеф Това е едни от най-съществените компоненти на природната среда, на ландшафта, сред който се провежда самата рекреация. Релефът трябва да се оценява от гледна точка на възможностите, които той предоставя за рeкреационното ползване на дадена територия. До голяма степен от особеностите на релефа зависят както видът и продължителността на много видове рекреациоинна дейност, така и възможностите за изграждането на необходимите за тази цел елементи на техническата инфраструктура - пътища, канализация и водоснабдяване, битови и стопански сгради, рекреационни съоръжения, паркове и т.н. На рекреацията оказват пряко или косвено влияние най-различните форми на релефа. При това видове рекреационна дейност, т.нар. "рекреационни занимания", зависят в различна степен и от "набора" на свойства на релефа. Пряко от тези свойства, но в по-малка степен, зависи например развитието на балнеоложките обекти. Характеристиките на релефа са също от значение от гледна точка на инженерно - устройственото усвояване на територията около минералите извори. В списъка на задължителните свойства на релефа, които подлежат на рекреационна оценка, най-често спадат следните негови параметри: хипсометрия (абсолютна и относителна височина), наклон на топографската повърхност, степен на разчлененост (гъстота на хоризонталното и дълбочина на вертикалното разчленение), експозиция на склоновете (обща и преобладаваща). Тези морфометрични параметри определят индивидуалните черти на дадена територия, с оглед нейната пригодност за рекреационно използване при наличие. Климат Въпреки че въздействието на климата върху човешкия организъм е косвено, когато се прави рекреационна оценка на дадена територия, той бива изтъкван като един от най-важните лечебно-профилактични фактори. Това особено се отнася зат.нар. климатични курорти, в които пряк лечебен и профилактичен фактор е климатът. Характеристиката на климата е от значение и за такива рекреационни обекти, в които основният фактор е друг - например минерална или морска вода, лечебна кал и т.н. В този случай климатът представлява допълнителен ресурс, който може да ускори и увеличи, а при неблагоприятни характеристики - да забави или даже неутрализира лечебно-профилактичния ефект на основния фактор, респ. Ресурси. Изясняването на т.нар. "показани" и "противопоказани" състояния на времето и на климата е необходимо, за да не се допускат усложнения в общото здравословно състояние на почиващите, а понякога и за предотвратяване на кризи дори и с фатален край. Изучаването на климата на дадена територия преминава през два основни етапа - обща характеристика на фоновия климат и рекреационно-климатична оценка. Един от най-пряко осезаемите от човешкия организъм показател за климата е топлинният режим на въздушната среда. Води При оценката на природно-рекреационния потенциал на дадена територия е необходимо да бъде отдадено дължимото и на така наречените водни, или хидроложки рекреационни ресурси. Голямо значение в случая имат онези реки и езера (изкуствени и естествени), които при определени условия могат да играят роля даже на основен мотив за развитие на краткотраен или дълготраен отдих, за рекреационно-спортии занимания - риболов, гребане, плуване и т.н. Голямо значение за развитието на станционарния отдих и специално на този с лечебно-профилактична насоченост имат минералните води. Наличието на лековити и с достатъчен дебит води често е оснвен фактор за развитието на балнеологични центрове с целенасочени или комплексни функции. Някой от нашите прочути балнеологични центрове водят началото си още от дълбока древност. Интерес от рекреационна гледна точка представляват и множеството язовири. Често това са единствените значителни водни обекти в големи, безводни преди това територии. Значение за рекреационно-туристическата дейност имат т.нар. карстови води и свързаните с тях извори, естествените и изкуствените паркови езера край тях, водните пещери и др. За използването на различните видове водни обекти за целите на отдиха, туризма и лечението от съществено значение е да се знаят техните характеристики: чистота на водите (степен на химична, биологична и механична замърсеност) по отношение на вредни за здравето на човека примеси, дебит в течение на годината и особено през лятото, температурен и ледови режим - съответно през топлата и студената част на годината, скорост на водните течения, характер на крайбрежните и плитките подводни участъци, характер на бреговия ландшафт и устойчивостта му на деградационните процеси, дълбочина на водата, използвана за рекреационни цели и т.н. Растителност и животински свят Това е живата природа на рекреационните територии. Тя се оказва съществен фактор не само за оформянето на дадена територия като рекреационна, но и за протичането на самите рекреационни занимания в нея. Растителната покривка - дървесна, храстова и тревна, играе роля на рекреационен ресурс преди всичко в качеството си на важен ландшафтообразуващ фактор, който е от значение за емоционално-психическото въздействие върху човека. Тя обаче създава и специфична, при това с благоприятно въздействие санитарно-хигиенна среда и микроклимат в рекреационната територия. От гледна точка ролята на растителната покривка като фактор за емоционално-психическо въздействие от много голямо значение е не само видовото разнообразие, но и взаимоотношението между площите, заети от трите основни типа растителност. При оценката на рекреационната стойност на растителността в качеството и на ландшафтообразуващ фактор от значение са критериите на тези, които извършват оценката, както и предпочитанията на тези, които ще ползуват дадена рекреациониа територия. Горската среда се характеризнра и със свой специфичен микроклимат. По-особени в нея са взаимоотношенията между температурата и влажността на въздуха, режимът на вятъра, снежната покривка, както и някои други микроклиматични показатели. Отделни представители на животинския свят също могат да бъдат приети като рекреационни ресурси. В това отношение те биха могли да се разглеждат в два аспекта - като обект на спортно-рекреационна дейност (лов, риболов, събирателство с любителска цел) и като обект на емоционално-психическо и познавателно въздействие. Съществуват различни методи за оценка на рекреационната стойност на фауната било от гледна точка рекреационно-стопанска или спортна дейност, било от гледна точка нейната обща атрактивност. При всички случаи оценката се извършва на основата на постоянните критерии уникалност и декоративност (атрактивност). Взети заедно, те могат да бъдат използувани като показател за атрактивността на фауната в даден район. Друг използуван за оценка параметър представлява видовото разнообразие на животинския свят на единица площ, както и неговата количествена характеристика. С цел опазване на растителността и животните в най-атрактивните места на територията на Р България е създадена цяла система от законово защитени територии. Например със закона за защита на природата се регламентират 5 или 6 типа защитени структури: Национални паркове; Природни резервати; Поддържани резервати.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG