Home Туризъм Осн.тур.региони в света. Хар-ка, място, тенденции. Сравнителна хар-ка на турист. потоци в света

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Осн.тур.региони в света. Хар-ка, място, тенденции. Сравнителна хар-ка на турист. потоци в света ПДФ Печат Е-мейл

Осн.тур.региони в света.  Хар-ка, място, тенденции. Сравнителна хар-ка на турист. потоци в света

Света се разделя на 5 тур.района и на 18 субрегиони.:

  • Ø Африка има 5 подррегиона – Северна Африка, Западна Африка, Цен-трална Африка, Източна Африка и Южна Африка. Тук влизат общо 50 страни.
  • Ø Америка – тя се разделя на 4 подрегиона с 52 страни – Северна Америка – с 3 страни, Карибски басейн с 29 страни; Централна Америка със 7 страни, Южна Америка с 13 страни.
  • Ø Азия и Океания с 4 подрегиона с 46 страни – Североизточна Азия със 7 страни, югоизточна Азия със 10 страни, Океания с 10 страни и Южна Азия с 8 стр.
  • Ø Европа с 6 подрегиона със 64 страни – Северна Европа със 7 страни, Западна Европа с 9 страни, Централна и Източна Европа с 22 страни, Южна Европа с 13 страни и Източно-Среди-земноморска Европа.
  • Ø Близък Изток – Няма подрегиони. Има 14 страни. Тус се включва Египет и Либия.

Източно-средиземноморска Европа включва: Турция, Кипър, Израел. Той се формира заради Израел.

Участиниците във вътрешния туризъм за света са около 4 млрд. души.

…………….е люлката на туризма, след нея е Америка. Европа губи своя относителен дял, но пазара на туристи, все още доминира над 5 хил. са в Европа.

На 2-ро място е Източна Азия, Океания с 19%, Америка – 17-18%. Близкия Изток и Африка имат голям потенциал. Имат много ресурси и стара цивилизация, благоприятен климат – фактор за развите на туризма там е политическата обстановка.

По отношение на тур.пристигания през 2005 г., сред първите страни Фран-ция, Испания, САЩ, Китай, Италия, Мексико, Германия, Турция и Австрия. Във Франция са пристигнали 76 млн души, Испания – 56 млн., САЩ – 50 млн.

С много бързи темпове се развива Африка, сравнително добри темпове има Близкия изток

Тирист. пристигания за 2005 г. по райони: - Европа – Франция, Испания, Италия, Англия, Германия.

- Океания и Азия – Китай, Малайзия, Хон Конг, Тайланд, Сингапур.

- Америка – САЩ, Мексико, Канада, Бразилия, Доминиканска репуб-лика.

- Африка – ЮАР, Тунис, Мароко и Алжир.

- Близнкия изток – саудитска ара-бия, Египет, Сирия и Йордания.

По показателя туристически прихо-ди на първо място в Европа е над   50 %, Азия и Океания са със 40%, Америка с 21, 22 %, Африка с 3,2%, Близкия Изток с 4%.

Приходите от един турист за света са 840 долара от едно посещение. На първо място като регион по този показател е Америка с над 100 долара от турист. посещения. На второ място е Азия и Океания, Европа е със 790 долара, Близкия Изток и Африка са със 511 долара.

От международния туризъм в световен мащаб на ден се печелят над 2 млрд. долара на ден.

Класификацията по приходи води САЩ със 82 милиарда щатски долара, Испания с 48 млрд. щатски долара, Франция с 42-43 млрд. щатски долара, Италия с 35 милиарда, Англия с 31 мириард долага, Китай с 30 млрд. долара, Германия с 29, Грузия с 18 млрд, Австралия с 15 млрд, Австрия с ,5 млр.долара.

Класификацията на пасивните страни се води от Германия, САЩ, Англия, Япония, Франция, Италия, Китай, Канада.

29. Тема. Счетоводен баланс. Същност, структура и видове.

Дейността на всеки един стопански субект е свързана с протичане на различни стоп.операций.В резултат на тези операции настъпват изменения в стойностните размери на стопански средства и техните източници.За целите на управлението и за да могат да се вземат правилни управленски решения  е необходимо да има информация за имуществено състояние към даден период от време.Тази цел се реализира с метода балансово обобщаване на данните.С помощта на счетоводен баланс се групират,обобщават и съпоставят стопански средства и техните източници към определен период от време.Счетоводния баланс представлява една обобщаваща характеристика и информация за финансовата собственост на притежателя на дадената  фирма.Баланса представлява точна характеристика на икономическата мощ на дадено предприятие.

Активите отбелязват стойностните размери на актива.Пасивите отбелязват стойностните размери на пасива.Между актива и пасива има знак за равенство(баланс).

Счетоводният баланс е средство за обобщаване и отразяване на стойностните размери на актива и пасива на фирмата в определен момент.В структурата на баланса се включват активи и пасиви които са групирани по раздели,групи и статии.Балансовите статии са най-малките структурни единици в баланса.Тяхното наименование отразява икономическото състояние на ролята на стопанските средства и техните източници(А и П) в дейността на една фирма.

Към активните финансови статии спадат машини,съоръжения и оборудване.Пасивни са печалба,основен капитал и други.Броят и наименованието на тези счетоводни статии зависи от обема и спецификата на осъществяваната от фирмата дейност.Съвкупността от всичките счетоводни статии дава информация за съдържанието на счетоводния баланс.Независимо от броя на активи и пасиви сумите от техните стойности трябва да бъде равен.

Видове балансови статии :Според мястото им в баланса на предприятието са активни и пасивни;по функционална роля и делово предназначение са редовни и регулиращи статии.Основните отразяват действителния размер на актива и пасива в момента на отчитане.

В редица моменти е необходима информация и за тяхната първоначална стойност на придобиване.Регулиращите се използват за внасяне на корекции в оценките на отчитаните обекти.Те нямат самостоятелно значение както основните статии и се използват за допълване.

В традиционната балансова таблица се включва една допълнителна  колонка,която се нарича корективна.Чрез нея се отразяват разликите в оценките на обектите на отчитане. Тя се използва за дълготрайните активи, които се изхабяват при експлоатация.Тя……….. информация за предходната година,а за текущата година е в друга колона.

Трети вид балансови статии са правно……… взаимоотношения-задбалансови статии.Стойностните размери по тези статии не се включват в А и П, защото наличието на обекта с установен характер не оказва влияние в/у имуществото на съответната фирма.

Задбалансовите статии се създават за чужди ДМА и МА които участват в оборота на фирмата, но не са нейна собственост.

Балансните статии в А и П се групират в зависимост от икономическата класификация на самите А и П на фирмата.

Всяка група обобщава еднакви или сходни по своя характер обекти.ВА на балансовите групи са МДА, НДА, материални запаси и вземания.

Балансовите групи в пасива са: капитал, резерви, печалба, получени заеми, задължения, финансиране.

Структура на баланса: В баланса с големи групи се означават разделите, с римски цифри групите и с арабски цифри счетоводните статии.Структурата на баланса е –

А/ се означават ДА;

1римско- МА; 1-сгради, земи; 2- машини, съоръжения, оборудване; 3- други ДМА; 4- разходи за придобиване на ДМА.

2римско,група-НМА 1- разходи за учредяване и разширяване на дейността ; 2- продукти от научна дейност; 3- патенти, лицензи, концесорни права, фирмени марки и др.

3римско,група- финансови активи; 1- съучастия и дялове, 2- ценни книжа, 3- предоставени заеми.

Б/КА-краткотрайни активи

1римско-материални запаси; 1- материални; 2- незавършено производство; 3- продукция, стоки и амбалаж; 4- млади животни и животни за угояване.

2римско-вземания; 1- вземания по продажби, 2- вземания свързани със съучастия, 3- вземания по липси и начети, 4- съдебни и присъдни вземания, 5- други вземания.

3римско- финансови средства; 1- парични средства в левове, 2- парични средства във валута; 3- движими дейности

4римско-разходи за бъдещи периоди

В/ загуба от дейност

Г/задбалансови активи на фирмата

Пасиви

А/-собствен капитал

1римско-капитал;1- основен капитал; 2- допълнителен капитал

2римско-резерви;

3римско-печалба; 1- неразпределена печалба от минали периоди; 2- печалба от текуща година

Б/-излишен капитал

В/-приходи за бъдещи периоди

Г/-задбалансови пасиви

Видове счетоводни баланси-те се класифицират в зависимост от няколко признаци:

-          от времето на съставяне на

баланса-редовни и извънредни баланси.Редовните се съставят през равни периоди от време.Към тях спадат едномесечни, годишни, месечни, годишни баланси.Извънредните се съставят в резултат на извънредни ситуации; встъпителен баланс-прави се при основаване на фирмата; и ликвидационен баланс-който фирмата разкрива дейността си. .

-          в зависимост на техния момент на съставяне на баланса имаме начални и приключителни баланси.

-          Началния се създава в началото на отчетния период,а другия в края.Той се явяба начален за следващия период.

-          в зависимост от силата на фирмената дейност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG