Home История Трансформацията на Българската армия

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Трансформацията на Българската армия ПДФ Печат Е-мейл

Трансформацията на Българската армия и приноса й за укрепване на сигурността в Югоизточна Европа

Историята на народите свидетелства, че понастоящем най-постоянната величина в състоянието на отделните държави е тяхното географско разположение. Без да бъде абсолютизирано местоположението на държавите на световния глобус, трябва да отбележим, че то има определящо значение за развитието на обществените процеси. Това се отнася с особена сила за периферните зони на континентите и за полуостровите, където граничното положение, близостта с другите, съседни държави и цивилизации слагат траен отпечатък върху цялостното им развитие. Един от най-красноречивите примери за подобна връзка между географията и политиката е съвременното развитие на държавите в Югоизточна Европа. Важна страна от характеристиката на сигурността в последното десетилетие на ХХ-тия и началото на ХХІ век е нарасналата взаимозависимост между отделните европейски региони.

Днес общата динамика в глобалната и европейската среда за сигурност и така наречените “нови заплахи за сигурността”, каквито са тероризмът, нелегалната миграция, нелегалната търговия с оръжие, наркотици, стоки с възможна двойна употреба поставиха Югоизточна Европа сред “ключовите” геостратегически райони. Понастоящем важността на този регион се определя от факта, че от една страна, самият той е източник на нови заплахи. От друга, поради своето геостратегическо разположение, той е естествена граница за тях. И не на последно място, той се явява като преден пост в глобалната война срещу тероризма, която се води на територията на Азия и Близкия Изток. Ето защо смятам, че проблемът за сигурността като предизвикателство пред европейската перспектива на Югоизточна Европа е изключително важен. Защото, в новите военнополитически и военностратегически реалности националната и регионалната сигурност са неделими, както помежду си, така и от общата европейска сигурност. Днес не може да се говори за “моята” и “твоята” сигурност. Трябва да говорим за “нашата” сигурност, за колективната сигурност. Или, казано накратко, отговорността за регионалната сигурност, е важно условие за общата европейска сигурност и за националната сигурност в частност. Сигурността в нашия регион е от много важно значение за цяла Европа. Днес европейската перспектива за страните от Югоизточна Европа означава повече сигурност за всяка една от тях и за региона като цяло. Процесите на извършващата се трансформация в нашите страни повишават доверието, засилват сътрудничеството помежду им, спомагат за укрепването на националната, регионалната и международната сигурност.

. В този смисъл България полага и ще продължи да полага усилия за осигуряване на пълноценно национално участие във формирането на колективната политика на Алианса и Европейския съюз и за практическо изпълнение на поетите ангажименти. Българският принос към тази трансформация се измерва с изпълнение на Целите на въоръжените сили, повишаване на способностите на силите, тяхната оперативна съвместимост и използваемост, приоритетно изграждане, подготовка и сертифициране

на декларираните сили за участие в пълния спектър от мисии на НАТО и Европейския съюз. Процесите на трансформация поставиха нови изисквания към изграждането и развитието на съвременната Българска армия. Промениха се схващанията за нейната роля и място в общата отбранителна система на страната. При изграждането и развитието й бяха отчетени новите възможности на интеграцията и сътрудничеството като фактори формиращи военностратегическата среда. Трансформацията на Българската армия се определя от три значителни фактора: - измененията в средата за сигурност и произтичащите от това рискове и заплахи за сигурността на страната; - отговорностите към колективната отбрана; - международните ни задължения към НАТО, ЕС, ООН, Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и BLACKSEAFOR. Израз на изискванията към Българската армия, произтичащи от тези фактори, са определените от политическото ръководство на страната три мисии – отбранителна, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. За изпълнението на тези мисии и произтичащите от тях задачи ние работим за изграждане напълно комплектовани, всестранно осигурени, устойчиви, защитени, високоманеврени, боеготови сили, способни да осигурят:

- оперативно съвместима със силите на НАТО система за командване и управление;

- оперативно съвместимо със силите на Алианса разузнаване, в интерес на изпълнението на мисиите;

- сили и средства за провеждане на съвместни и многонационални операции за прехвърляне и развръщане на територията на страната или на друга отдалечена територия;

- боеготови сили и средства, с ефективна бойна мощ, адекватна огнева поддръжка и надеждна ПВО, в отговор на военна криза за провеждане на съвместни или на видовете въоръжени сили операции за защита на териториалната цялост на страната или на съюзническа държава при всякакви условия на обстановката;

- боеготови сили и средства за логистична поддръжка на съвместни и многонационални съвместни сили;

- всестранно осигурени формирования за участие в международното военно сътрудничество и в мерките за укрепване на доверието и сигурността в международен и регионален мащаб;

- боеготови сили за контрол на държавните граници, въздушното пространство и териториалните води на Република България, за гарантиране на националната сигурност и територията на страната срещу външни заплахи и заплаха от международен тероризъм. Във функционално отношение въоръжените сили включват:

- Активни сили – пакет от модулни сили за развръщане, които могат да бъдат използвани в целия спектър от операции;

- Поддържащи елементи и сили с ниска степен на готовност;

Активните сили са с различна степен на готовност и изграждат способности за изпълнение на задачи при кризи от различен характер, своевременно нарастване на усилията, както на територията на страната, така и извън нея. Те включват:

- Сили за развръщане, от състава, на които се определят формирования за незабавно реагиране и участие в силите за отговор на НАТО и силите за бърз отговор на Европейския съюз;

- Сили за територията на страната.

За попълване на въоръжените сили с личен състав при кризисна обстановка или за военно време се подготвя и поддържа резерв от човешки ресурси по предназначение, който се подразделя на общ, постоянен и мобилизационен. Някои от основните мероприятия по трансформацията, които ще се проведат в Българската армия  са:

- завършване процеса на професионализация до края на тази година;

- проверка, оценка и сертифициране на декларираните сили за 2007 г.

- усъвършенстване на стратегическите, доктринални и концептуални документи.

- подготовка, осигуряване и участие на формирования от въоръжените сили в мисии и операции на НАТО, ЕС, ООН и коалиционни операции;

- продължава изпълнението на приоритетните проекти в областта на модернизацията и превъоръжаването, осигуряващи изпълнение на мисиите и задачите от въоръжените сили;

- създаване на сержантски професионални колежи – същите бяха открити неотдавна и започнаха подготовка за функционирането им от 07 януари 2008 г.

Паралелно с мащабната трансформация на своята система за сигурност и отбрана България като пълноправен член на ЕС от началото на тази година работи активно по реализирането на водената от съюза политика в областта на сигурността и отбраната. Приносът на Република България и на Българската армия към отбранителните способности на Европейския съюз се изразява чрез декларирано участие на следните сили и средства:

- От Сухопътните войски - един лекопехотен батальон, щаб на инженерен батальон, мостостроителна рота със срок на готовност до края на 2009 г., рота за специална и санитарна обработка със срок на готовност до края на 2008 г.

- От Военновъздушните сили - два транспортни вертолети Ми-17, които до края на 2007 г. трябва да бъдат заменени от два вертолета “Кугар” и два бойни вертолети Ми-24 със срок на готовност до края на 2007 г.

- От Военноморските сили - една корвета със срок на готовност до края на 2008 г.

България и Българската армия участват активно в процесите на стабилизиране на Югоизточна Европа. Сигурността и стабилността на този регион за нас са от приоритетно и жизненоважно значение. Първото участие на България в операция на ЕС беше с наблюдатели в мироопазващата мисия “Конкордия” в Република Македония от стартирането й на 31 март 2003 г. до приключването й на 15 декември същата година, Към настоящия момент Република България участва в операция “АЛТЕА” на ЕС в Босна и Херцеговина с контингент от 148 военнослужещи в състав: национален елемент, една лекопехотна рота за охрана на Щаба на операцията в база „Бутмир”, Сараево, група за връзка и наблюдение и офицери в щаба на операцията и в щаба на Северозападния сектор. Освен това, нашата страна се присъедини към инициативата на Съюза за формиране на Бойни групи, като основа на Европейските сили за бързо реагиране. Това е Бойна група HELBROC с участието на България, Кипър и Румъния с водеща държава Гърция. Техническото споразумение по създаването на групата беше подписано на 13.11.2006 г. от министрите на отбраната на 4-те страни. Българското участие в HELBROC е от 104 човека и техника, от които: - пехотна рота в състав два пехотни взвода и взвод за осигуряване, общо 95 човека; - 5 офицери и 3 сержанти в Щаба на силите в т.ч. заместник-командир на Бойната група; - един офицер за връзка в Щаба на операцията. Част от настоящите и бъдещите ни ангажименти по сигурността в Югоизточна Европа са свързани с участието ни в Многонационалните мирни сили. Основата на тези сили е бригадата “Югоизточна Европа” - СИИБРИГ. Република България е декларирала по споразумението за участие в бригадата един пехотен батальон, инженерна рота, инженерен взвод, транспортен взвод, медицински модул, национален поддържащ елемент. Страната ни заема постоянно длъжности за двама офицери и двама сержанти в щабното ядро.

Декларирането на оперативна готовност на българските подразделения, участващи в бригадата “Югоизточна Европа” е гаранция за пълноценно участие в регионалното сътрудничество като част от изпълнението на мисията за изграждане на сигурност в съседните на Европейския съюз страни, както и за повишаване на общите отбранителни способности на съюза. Участието в мисии и операции на Европейския съюз и декларирането на сили и средства за по-нататъшното изграждане на силите за сигурност и отбрана на съюза е безспорно доказателство за споделяне на ценностите и целите на Европейската общност. Целенасоченият принос на Българската армия в общия процес на изграждане на Европейските сили за сигурност и отбрана утвърждава доверието в страната ни като активен и ценен съюзник.

Участието в операции на Европейския съюз допринася за издигането на международния престиж на страната и на Българската армия. То спомага за повишаване на нейната оперативна съвместимост и придобиване на нов военнотехнически опит за целите на подготовката на въоръжените сили. Научените в реалните операции уроци са важна база за изграждане на войските и силите, за усъвършенстване на формите и способите за тяхното оперативно използване, за развитие на военната наука. Участието в различни операции през последните години ни научи, че трябва да изграждаме способности за:

вземане на ранни превантивни мерки за недопускане прерастването на проблемите в кризи, а на кризите в конфликти;

бързо „проектиране” на военната сила на голямо отдалечение от територията на страната и провеждане на съвместни операции;

създаване на многоцелеви сили, способни да действат заедно с партньорите и осъществяване на логистична поддръжка от минимално количество бази;

водене на бойни действия в населени места и при трудни теренни и климатични условия;

провеждане на специални операции, операции по осигуряване на вътрешния ред в други държави и контра-терористични операции;

оказване на хуманитарна помощ, управление на кризи, предизвикани от събития с катастрофални последствия и др.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG