Home Психология Мотивиране на учебната дейност чрез използването на ИКТ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Мотивиране на учебната дейност чрез използването на ИКТ ПДФ Печат Е-мейл

МОТИВИРАНЕ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ

Въведение:

Многобройни проучвания, изследвания наблюдения и т.н показват, че правилното и обмислено използването на  ИКТ  в контекста на учене и преподаване може значително да подобри  резултатите от него. От самото създаване на технологиите, човек се опитва да ги обвърже с образованието, с надеждата , че те ще разрешат много от трудностите и проблемите свързани с ученето. Голяма част от този доклад е базиран на анализи от намерени проучвания по въпроса за ефектите на ИКТ върху ученици обвързани с технологиите в контекста на учене. Този доклад показва, че ИКТ може да стимулира, завиши и подбуди интереса на учениците за учене и успех. Това може да се демонстрира с техният завишен интерес  и обвързаност към поставените им училищни задачи , засилва се техният заинтересованост и чувство за преуспялост при изпълняване на дадена задача използвайки ИКТ , което разбира се повишава тяхното самочувствие и желание за учене.

Позитивните  ефекти на ИКТ върху ученето зависят разбира се и от начините, по които се използват технологиите. Подобрението на ученическата нагласа спрямо ученето и промяната в поведението им  неизбежно ще  се отнесе върху капацитета на учителите   да използват технологиите като ефективно педагогическо средство. Да се направи ясно заключение от ефекта на технологиите върху ученето може да бъде трудна и проблематична задача , поради многобройните фактори ограничаващи ефективно сравнение като, мащабите на различните проучвания, различните използвани методи и целта на ИКТ включена в различните проучвания. Въпреки  това ИКТ може да мотивира учениците по няколко начина:

-    повишена обвързаност при учене;

-    по-високо самочувствие;

-    завишено чувство на преуспяване ;

-    подобрено поведение  и др.

Преди да преминем към директният анализ на влиянието на ИКТ върху учебната мотивация, ще обясним какво е МОТИВАЦИЯ и някой мотивационни теории .

Започваме с един цитат от Wikipedia за това какво представлява мотивацията като понятие.:

Мотивацията е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Крайният резултат винаги има субективно значение и психологическа ценност. Мотивацията може да бъде вътрешна и външна.

Повишаването на равнището на мотивацията за учене влияе позитивно върху личната удовлетвореност от постиженията, обуславя ниското равнище на тревожност и отразява постоянните усилия за своевременно преодоляване на страха от провал в процеса на обучението. Мотивацията за учене стимулира качеството и интензивността на когнитивната дейност по посока на постигането на предварително формулираните цели, усвояване на нови знания и умения, използването на адекватни стратегии за постигане на високи академични резултати в процеса на обучение.

Теории за мотивацията:

Според поведенческата теория за ученето основен източник на мотивацията за учене е външното подкрепление. Съществените фактори, които влияят върху формирането на конкретното поведение се интерпретират в термините на награди и стратегии за избягване на наказанията. Подчертава се, че изключително важен момент в процеса на учене е своевременното подаване на обратна връзка, която ориентира индивидите в постигнатите от тях учебни резултати.

През 50-60-те години и с “когнитивната революция” през 70-80-те години на ХХ век акцентът в научно-изследователските проучвания на мотивацията за учене пада върху индивидуално-личностните особености на когнитивното функциониране, поведението на индивидите, техните вярвания, убеждения и атрибуции. Важните мотивационни фактори, влияещи върху процеса на обучение, не се измерват вече само в термините на награди и наказания. Мотивационните процеси влияят върху придобиването, пренасянето и използването на знания и умения в процеса на обучение.

В други съвременни изследвания върху мотивацията и постиженията са диференцирани две контрастиращи групи цели за постижения – цели, насочени към решаване на учебните задачи, и цели, насочени към развитието на индивидуалните способности. Учащите се, които са насочени към развитието на собствения си интелектуален потенциал, са заети с постигането на успех и с това дали другите ги оценяват като достатъчно способни или не. Обратно, когато учащите се са насочени към самите задачи, целта е да се постигне задълбочено разбиране на учебния материал, да се формират адекватни умения и да се свърши успешно започнатата работа, която се възприема като особено предизвикателна. Ученето се възприема от тези учащи се като особено ценен момент в индивидуалното развитие, а постигането на майсторство в изпълнението, е пряко обусловено от положените усилия и усърдна работа.

В съвременните мотивационни изследвания се посочва, че релевантната, своевременна и адекватна обратна връзка, е изключително важна за качеството и ефективността на учебния процес. Чрез нея индивидите могат да преценят кога и до каква степен са постигнали предварително формулираните цели и са отбелязали успех и напредък. Това води до повишаване на равнището на личната удовлетвореност, на компетентността и по-голяма увереност при дефинирането на бъдещи цели. Обратната връзка, подчертаваща постигнатия личен прогрес в процеса на обучение, е изключително ефективна и стимулира индивидуално-личностното развитие. Обратната връзка подчертава и стимулира индивидуалната самоувереност, насърчава аналитичното и критическо мислен, подобрява изпълнението на дейността и води до постигането на  по-високи  резултати в процеса на обучение.

Това означава, че ако учениците разбират, че използването на ИКТ ще им  даде обратна връзка и ще им помогне за реализирането на техните дългосрочни задачи и планове, е по-вероятно да прекарват времето си за учене в дейности включващи използването на ИКТ.

Самочувствието на учениците

Използвайки ИКТ в обучението самочувствието на учениците се повишава. Изследванията показват, че учениците повишават самочувствието си:

защото могат да правят и демонстрират неща, които преди това не са могли

защото могат повече да изследват и да споделят мисли и идеи с другите и с помощта на ИКТ

защото се справят по-бързо, по-добре, по-успешно с поставените им задачи

Дейности и роля на учителя при използването

на ИКТ за мотивация на учениците

От педагогическа гледна точка е важно да се знае, че отделните ученици реагират по различен начин при използването на ИКТ. Те няма да реагират, ако поставената им задача е прекалено лесна или прекалено трудна. Задачата трябва да бъде съобразена с зоната на близкото развитие на ученика. Преди поставянето на всяка задача, свързана с използването на ИКТ, трябва да се вземат предвид множество фактори. Изследванията върху мотивацията показват, че учениците са много по-заинтересувани да решат задачата, когато виждат каква е нейната връзка с други аспекти на учебна дейност, с техния живот извън училище и практическата полза от изпълнението на зададената задача. За да се справят ефективно със зададената им задача, учениците също трябва да знаят какво точно се очаква от тях да постигнат и как да го направят. Затова е добре учителят да им даде точни инструкции за изпълнение.

Учителят трябва да знае, че работата с компютри в клас не мотивира задълго учениците, ако те бъдат оставени да работят сами. Учителят трябва да им сътрудничи.

ИКТ трябва да бъдат средство, което да подпомага и доразвива образователния процес.

Добре е учениците да се научат да търсят и намират необходимата им информация, да могат да оценят достоверността на източниците и най-важното – децата трябва да бъдат научени да мислят. Главата на човек може да е пълна с огромно количество факти, но ако ученикът не може да ги свърже и да направи елементарен извод, информацията е ненужна.

Истина е, че с достъпът до големи количества информация през Интернет, учениците заедно с учителите споделят ролята на изследователи на непознати територии , но това не означава, че децата притежават уменията да организират и направляват своето учене или да знаят какво е полезно и какво не за тях да знаят. Ако учениците бъдат оставени да откриват това сами, тогава резултатите могат да са силно демотивиращи или объркващи. Тоест в учебен час, в който се използват ИКТ ролята на учителят може да поддържа висока мотивация или да демотивира. Това зависи от) компетентност на учителя и знанията му как най-ефективно ИКТ да бъдат интегрирани в образованието, така че да имат положителен ефект и да мотивират учениците в обучителния  процес .

 • Отделните ученици реагират по различен начин на ИКТ
 • Няма реакция ако задачите са много лесни или много трудни
 • Задачата трябва да има връзка с други аспекти от учебната дейност
 • Ученикът да знае какво точно се очаква от него  и как да го постигне
 • Учителят не трябва да разчитайте технологията да проведе урока вместо него
 • Използването на ИКГ в клас не мотивира задълго учениците, ако те бъдат оставени да работят сами.
 • Учителят не трябва да поднася целия материал на готово
 • Децата не притежават уменията да организират и направляват своето учене и да знаят какво е полезно да знаят и какво не.
 • Ако учениците са оставени да откриват това сами, тогава резултатите могат да са силно демотивиращи или объркващи.
 • Учителят трябва да следи работата на учениците и да ги напътства

Схема на протичане на урока:

Даване на точни инструкции за работа ----> Свързване на задачата с други дисциплини (приложимост) ----> Оставете достатъчно време за цялата задача ----> Обяснете целите на урока и целта на задачата като част от урока -----> Окуражавайте учениците да дискутират своя план преди да пристъпят към решаване на задачата -----> Оставете достатъчно време за дискусия  в края на урока

Мотивиращо въздействието на ИКТ върху различни групи хор 

 • Установено е, че ИКТ има положително въздействие върху някои ученици, които са отрицателно настроение към традиционните форми на обучение. Аудио-визуалната техника  разнообразява урока и го прави по-интересен.
 • Изследванията показват, че използването на ИКТ мотивира и момичетата и момчетата, с малки разлики. Момчетата са склонни да  демонстрират по-добри постижения. Но интересното е, че  в същото време момичетата не са по-назад. Това  явление би могло да се обясни с факта, че момчетата  обикновено работят на „изблици”, докато момичетата са по-усърдни и упорити. Изглежда в някои случаи ИКТ дава възможност на момчетата да променят подхода си и да бъдат по-постоянни и упорити  в работата си.
 • От проведеното изследване във Великобритания не е имало доказателства за забележими разлики в мотивацията на ученици с различна етническата или културна принадлежност. Или с други думи етническия произход не е фактор, които да влияе върху мотивацията използвайки ИКТ.
 • Въпреки че учениците от различни социално-икономически среди биват еднакво мотивирани от използването на ИКТ, то тези, които нямат достъп до ИКТ във вкъщи понякога показват по-малка мотивация. Такива ученици понякога се чувстват несигурни поради ограничения им достъп до ИКТ и се страхуват, че тяхното неумение да работят с тях ще бъде  видяно, затова и сами ограничават използването на ИКТ в училище. В тези случаи учителя трябва да обърне внимание използването на ИКТ в часа му да не демотивира такива ученици.
 • Надарените и талантливи деца бивате мотивирани и подкрепяни чрез информационните възможности на ИКТ. Достъпът до интернет и он-лайн източници са особено насърчаващи и подпомагащи за тези ученици.
 • Деца с увреждания и специални образователни потребности

ИКТ са крайно необходими в обучението на деца с увреждания. Специално внимание се отделя на използването на ИКТ в специалните училища, за учениците в неравностойно положение. Най-често се използват, за да позволи комуникацията на основно и фундаментално  ниво. Например някои ученици  или въобще не могат да комуникират с външния свят, или само от части могат използвайки ИКТ и устройства за достъп. Когато ученикът може да осъществи контакт със света около него, мотивацията му да получава нови познания и да общува се увеличава.

Използването на ИКТ в образованието на деца със специални потребности е от основно значение. Без тях комуникацията с външния свят би била ограничена или невъзможна.

Възможностите на ИКТ да  допринесат за учебната дейност:

Използването на ИТК в учебната дейност определено допринася към повишаването на стандарта на образованието, поради  мулти-сензорните подходи, различните методи на преподаване и различните начини на учене. ИТК позволява на учителите да използват приложения, които улесняват работата им.

ü       ИКТ може да мотивира  учениците и учителите, за да повиши ефективността на  ученето и преподаването

ü       ИКТ разнообразяват урока и го правят по-интересен и визуално атрактивен

ü       ИКТ дава ново измерение на поднасяна и възприемане на материала, в което участват повече сетива.

ü       ИКТ правят управлението на класа по-лесно

ü       ИКТ дават възможност на мулти-сензорния подход и за учене, и за преподаване.

ü       ИКТ насърчават самостоятелността в работата на ученика и самият ученик има повече контрол върху своето ученето

ü       ИКТ подпомага за по-бързото и ефективно справяне на учениците с домашното. По-добро качество, подреденост, разнообразие  (достъпът до интернет източници е полезен и важен)

ü       Използването на ИКТ позволява разчупване на традиционния урок и най-вече лекционната  форма на представяне на уроците.

ü       Учителите считат, че ИКТ могат ефективно да се използват в планирането на урока, в подготвянето на (помощни) средствата за онагледяване и по-доброто усвояване на учебния материал

Влияние на отделните технологии

-          Изследванията показват, че  важен фактор свързан с мотивацията в образованието е наличието на подходящ hardware, достъпът до подходящ software и източници на информация , както и преподавателските подходи за ефективното им използване в часа.

-          Учениците изтъкват като мотивиращо използването на software за писане, които помага работата  да е по-подредена и нагледна, също така  се отбелязва възможността за проверяване на правописни грешки.

-          Причините използването на ИКТ да бъде мотивиращо включва визуалните възможности (включително движещи се картинки и анимации),

-          Подредеността и прегледността, както  и ускоряването на хода на урока, а в някои случаи и звуковите възможности за допълване и доизясняване на материала.

Визуалните възможности

Проучванията показват, че за голяма част от учениците възможностите на ИКТ да онагледява са много важни за  ученето по различни причини. Учениците обясняват, че  не само наблюдават повече, но и  възприемат по-лесно информацията.  По-доброто разбиране се дължи на визуализацията , която също така може да е съчетана със звук и цвят, което също улеснява запомнянето. Също така някои от учениците споделят, че визуализацията и на писането също помага, ето какво казва един от анкетираните в проучването проведено във Великобритания (Passey and Rogers 2004): ”Когато пиша с клавиатура чета какво пиша, докато когато пиша на ръка, рядко препрочитам написаното”

Примери и практическо приложение

ИКТ в лицето на симулациите, рулевите игри и моделирането могат да допринесат в голяма степен за подобряване на ученето. В някои държави, например Великобритания, те се използват във всички предмети от учебния план, а за приложението им може да се използва специализиран софтуер подходящ за дадения предмет.  Важно е учителят да знае кои технологии са подходящи за неговия предмет и как най-ефективно да бъдат интегрирани, така че да мотивират и допринасят за работата в часа.

Симулационните програми (Simulations) могат да бъдат изчислителни и демострционни. Да вземем например една програма, чиято цел е да повиши ефективност на усвояване на материала  в уроците свързани с наука. Идеята й  е да се насърчи креативното мислене, задавайки си въпроса „Какво би станало ако....?”. Софтуера за симулация дава възможност на учениците да проведат проучване, да изберат разнообразни параметри и условия, да предвидят изхода. И именно възможността сами да определят условията и аспектите дава повече контрол на децата върху собственото им учене. Така, чрез поемането на ролята на изследовател и човек взимащ решения, ученикът повишава активността си също така повдига самочувствието си.

Използването на симулации дава възможност на учениците да преминават през различни фази на изследваното явление, като се започне с опростена задача, примерно свързана с промяна на различни фактори и елементи и наблюдение на настъпилите промени, и се стигне до провеждане на сложни изследвания и правене на изводи базирани на разнообразни хипотези. Това позволява на ученици с различни способности да пробват своите собствени идеи по изучаваната тема преминавайки през разнообразни и интересни задачи. Така те развиват и до обогатяват постепенно знанията си.

Симулативна ролева игра (Role Playing Game) е друг пример за учебна симулация. Системата дава възможност на участниците да влизат в роли и да разиграват виртуално техния живот или своя. Пример за ролева игра може да се даде за часа по история. Учениците приемат различни исторически роли, вземат решения за съюзници и врагове, за битки и преговори (Watson, 1992). Това подпомага учениците да открият най-добрия за тях  изследователски подход към изучаването на историята, както и да придобият умения за критична оценка и интерпретиране на историческите събития. Този вид симулации също така включват игри, които запознават учениците със сложността на причинно следствените връзки, в случая  за процъфтяването и упадъка на индустриите и на обществата.

Използването на игри-симулации позволява на децата да развият качества на дипломатичност, умения да преценяват тежестта на аргументите при конфликти,  да вземат различни решения и да научат, че често няма еднозначно решение и че нещата зависят от гледната точка. Всички тези умения подпомагат повишаване на равнището на компетентност  базирани на собствени критерии за постижения, които имат висок мотивиращ ефект върху ученето.

Друга полза от използването на ИКТ в учебния процес, е подобряване умението на учениците да презентират информацията, като им позволява да демонстрират тяхното разбиране в дадена област. Примерно чрез изготвяне на презентация с PowerPoint. Правейки презентация учениците се учат да селектират, да вадят най-важната информация, да обобщават. Презентациите са един добър начин за подготвяне, систематизиране и представяне на урока, като се визуализира материала. А много ученици имат потребност информацията да бъде онагледяван и/ или озвучаван, за да  се възприеме по-добре.

Самото изготвяне на презентацията също така подтиква учениците да провяват творчество и креативност.  Някои ученици биват мотивирани от идеята за изява. А разнообразните начини за презентиране, предоставят не само възможност на децата да покажат какви знания са усвоили, но и да се извяват те самите.

Забележка: Използването на ИКТ в часовете понякога може да е чисто механично. Пример: вместо да се диктуват планове или да се пишат на дъската, те (плановете на урока) са оформени като презентация и учениците понякога механично преписват без да осмислят информацията. Използването на презентациите може да се окаже дори неподходящо, ако всичко в тях е дадено на готово и на учениците им остава само да запаметят и възпроизведат записаното. Те губят интерес и съответно нямат мотивация.

Друг аспект на използването на ИКТ в образованието са  текстообработващите програми. Microsoft Word е една от най-разпространените използвани програми в училищата. Чрез текстообработката, учениците, които иначе са слаби в писането и проявяват слаб интерес към него, повишават своето самочувствие, ангажираност и постоянство в ученето.

Тази технология може да се използва за развитие на комуникативните способности включително за творческо писане чрез създаването на доклади за проекти, училищно списание, Използването на текстообработката води и до усъвършенстване на ученика за композиция на текста. Работа става по-прегледна и подредена. Също така учениците посочват за мотивиращо възможността за проверяване на правописни грешки на текстообработващите програми.

Изследванията доказват, че подобряването на уменията за писане и презентиране водят до по-висока степен на ангажираност в учебния процес.

Оn-line упражненията са много полезни и подходящи при изучаването на чужди езици. Примерно всички съвременни учебници издадени в германия имат задължително и допълнителни упражнения и материали - както за ученика, така и за учителя - онлайн. Това е особено важно, когато в една и съща група има ученици на различни нива. Работата в компютърната зала позволява всеки да се движи със собствен темп без да изостава от останалите или пък да ги чака да свършат, ако той се е справил по-бързо. Наблюденията показват, че повечето учениците се заинтригуват и не им писва толкова бързо да правят иначе скучни упражнения по граматика или да учат думи.

В група, в която учениците вече имат основно ниво на владеене на езика, мотивиращо може да действа да  търсят определена информация зададена от учителя, разбира се съобразена със знанията на всеки. Това им създава усещането, че могат да боравят с езика и да го ползват ефективно. По този начин също се повишава самочувствието им.

Български сайт с проекти, свързани с Образованието (програми, сайтове, игри, филми и т.н.).


 

WWW.POCHIVKA.ORG