Home Психология Общометодически основи на обучението по мзикален инструмент

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Общометодически основи на обучението по мзикален инструмент ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩОМЕТОДИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА ОМООМИ.

Целта на лекционния курс по ОМООМИ е да се обособят общите за всички музикални иструменти методи, начини и форми на работа, свързани с началното обучение и музикално възпитание на обучаваните, като основа за формирането им като бъдещи изпълнители, т.е. да се дефинират общите закономерности в обучението по музикален инструмент.

Следователно, предметът на дисциплината ОМООМИ е правилното, научно обосновано, хармонично и пълноценно възпитание и обучение на начинаещите изпълнители.

Защо хармонично и пълноценно? – защото овладяването на определен музикален инструмент е не само процес на техническо усъвършенстване и овладяване на определени технологии, но преди всичко средство (чрез инструмента) за навлизане в света на музиката, допир с най-ярките образци на световното музикално наследство и на тази база развитие на музикалността.

Под термина „Методика” трябва да се разбира конкретния начин за постигането на определена цел или цели, подход за определено теоретическо изследване или съответно практическо разрешаване на определен проблем. В сферата на излпълнителското изкуство това означава определен начин, извлечен от собствената изпълнителска или педагогическа и практика, свързан не само с техническото овладяване на съответния инструмент (или човешкия глас), но и с особеностите на интерпретацията, пряко отчитаща спецификата на сътветното стилово направление и характерни белези на композиторския стил.

Тизи дисциплина е органически свързана с психологията, физиологията и естетиката. Своебразен мост между всичките тези науки се явява общата, възрастовата педагогика и музикално-професионалната педагогика.

Основните задачи на дисциплината са:

  1. Да дададе необходимите знания по обща и музикална педагогика и психология (основни дидактически принципи, структура на музикалността, способности, урокът по музикален инструмент);
  2. Да даде необходимите знания за физиологичната основа на изпълнителския процес;
  3. Да даде необходимите знания за етапите, съпътстващи работата при овладяване на едно музикално произведение;
  4. Да даде необходимите знания за същността на интерпретацията, условията и факторите, влияещи върху изпълнителския процес и подбора на репертоара.

Като дял от педагогиката, дисциплината ОМООМИ се опира на основните дидактически принципи, ръководи се от тяхното съдържание и произтичащите от тях конкретни задачи. Водещи принципи в методиката на обучение по музикален инструмент са следните:

  1. Принципът за органичната връзка между слухово-музикалното и инструменталното (певческо) развитие на обучаваните;
  2. Принципът за взаимовлиянието между репертоар и методика;
  3. Принципът за организация на урока;
  4. Индивидуалният подход и свързаното с него многолико разрешаване на методическите задачи, но в тясна връзка с основните дидактически принципи.

Успешното реализиране на тези основни принципи е невъзможно без водещата роля и значение на преподавателя. Наред с редицата качества, които той трябва да притежава, много важно място заема способността да владее в значителна степен богатите изразни възможности на своя инструмент, като неговото изпълнение трябва да носи белезите на сериозно интерпретаторско майсторство, защото в основата на музикалното обучение стои основният метод – на показа.

В този смисъл, трябва да се подчертае, че цялостното формиране на преподавателя представлява многостранен процес, който от своя страна е в тясна връзка с психолого-физиологичните особености на обучаваните – тяхната възраст, емоционалност, интелект, качества на паметта и пр. и в тази връзка избор на адекватен на възможностите им репертоар (дидактически и художествен), със заложените в него музикални, технически и стилистически задачи за овладяване.

От друга страна,  познаването на основните принципи на висшата нервна дейност подпомага осъзнаването и правилното формиране на индивидуално-психическите прояви, свързани с развитието, обучението и възпитанието на обучаваните. Оформянето на качествата на личността на начинаещия инструменталист е от съществено значение за неговия облик като изпълнител – развитието на способностите на базата на заложбите, формирането на волята, навиците и характера на обучаваните поставя на научна основа изграждането на техните индивидуални музикално-художествени изпълнителски качества и постижения. Този начин на работа напълно отрича подражателното възприемане и овладяване на преподавания материал, защото е в противоречие с творческото възприемане съобразно индивидуалните психически качества и емоционалност на ученика и залага единствено и само на техническото овладяване на инструмента, възпрепятства изграждането на индивидуалния изпълнителски усет и стил, а оттам и на развитието на музикалността.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG