Home Туризъм Цена. Цената на стоката

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Цена. Цената на стоката ПДФ Печат Е-мейл

Цена. Цената на стоката често пъти заема централно място в системата на „маркетинг микс”. Ценообразуването трябва да отчита не само производствените разходи, но и мнението на потребителите, дали определената цена на стоката се възприема. Цената трябва да е такава че да формира у потребителите мнението, че са направили изгодна покупка.

4.Пласмент. Изделието има полезна стойност за потребителите до толкова, до колкото те могат да го купят във най удобното за тях време и място. Задачата на маркетинга е да определи- Кога, Къде и със Чие посредничество, изделието ще стигне до крайният си потребител.

Композиция на елементите на „Маркетинг Микса”. Във какво съчетание и със каква интензивност да се използва 4-те елемента на Маркетинг Микса така, че резултатът да бъде максимален. За различните видове стоки композицията на елементите на маркетинг микса е различна. Например в някои случи цените имат решаваща роля за покупка. В други – качеството, опаковката, марката, реклама и т.н.

Синергия. Два или повече фактора обединени в обща цел/и. 1+1=3. Едно е да работиш с числа а друго с хора синергията я има там където има хора.

4.МИС-Маркетингова информационна система.

В процеса на управлението на ръководителя непрекъснато му е нужна информация. При разработването, приложението и актуализирането на маркетинговите цели на фирмата. Всяко вземане на решение представлява избор между няколко възможни варианта. Шансовете да избере най-добрият вариант се увеличават когато ръководителят разполага с необходимата му маркетингова информация. За тази цел фирмите разработват специални информационни системи. МИС се състои от 3 основни подсистеми:

1.Система на вътрешна отчетност- счетоводство.Тя съществува във всяка фирма и отразява текущият пласмент, количествата запаси, движението на паричните потоци и др.

2.Система за събиране на текуща маркетингова информация за външната среда. Мениджъруте събират информация чрез интернет, масмедиите, сътрудници и др.

3.Система на маркетинговото изследване-проучване. В определени ситуации ръководителят се нуждае от специализирана информация, която може да се получи само чрез провеждане на специално маркетингово проучване. То е скъпо , бавно и изисква специално подготвени хора/ прилича на социологическо проучване/.

Данните събрани, чрез подсистемите на МИС формират маркетингова банка от данни. Тя позволява на ръководителите да използват полезна информация за решаване на проблемите по управлението на фирмата

Източници на маркетингова информация. Преди започване на събирането на информация за подлежащ на решаване проблем, възниква въпросът дали такава информация не е била събирана по друг повод, ако има налични данни в готов вид това улеснява маркетинговото проучване намалява неговото времетраене и го прави по евтино. От това именно съображение информацията която се събира и използва в маркетинга може да бъде вторична и първична. Преди да търсим първична информация, което е бавно и трудно и скъпа е добре първо да потърсим вторична- данни събрани по рано за други цели, независимо дали е достатъчна за решаване на проблема или не- ниската цена и бързата достъпност до вторична информация позволява, докато не се завърши с нейното търсене да не се престъпва към събирането на първична информация която е много скъпа.

Източниците на вторична информация са два вида:

1.Вътрешна/ вътрешни източници/- финансови, счетоводни, отчетни, статистически документи, които са разработени и се съхраняват във фирмата.

2.Външни източници на информация. Интернет, периодични издания и други. Института по маркетинг в софия издава бюлетин.

Първична информация. Според източника си първичната информация бива 2 вида:

1.Вътрешна.Набира се в резултат на изследване сред персонала на фирма.

2.Външна. Събира се посредством изучаване на потребителите, конкурентите, пазарите, търсенето и събирането.

Методи за набиране на Маркетингова информация.

1.Метод на наблюдението. Чрез него се изучава поведението, действията и реакциите на потребителите в определени ситуации на пазара. За целта подготвени лица по методика осъществяват различни наблюдения. Напр.- кой купува и какво; кой не купува и защо; опаква; цена; аранжировка; ниво на обслужване и др.

2.Анкетиране.  Събиране на отговори на специално подготвени целенасочени система от въпроси- анкета, за да се събере необходимата на фирмата информация. Анкетирането може да се провежда лично- интервю, по телефон, интернет или анкетна карта.

3.Метод на експеримента. При него маркетологът изучава измененията които предизвикват една манипулирана променлива величина/ независим променлива/ върху друга променлива величина/ зависима променлива/ , като влиянието на всички други фактори са изклщчени.

Напр. дапроменим ли опаковката или да я оставим същата, кое ще предизвика увеличение на продажбите. За целта на два търговски обекта при едни условия се пускат различните продуктите за определен период и наблюдаваме продажбите, но променяме само един фактор.

4.Исторически метод. Метод на екстраполацията. При него чрез отчитане на резултатите от миналото и данните и фактите от текущата ситуация може с голяма точност да се предвиди/ екстраполира/ бъдещето. При икономиката има инерция няма рязки спадове и резки подеми.

5.Особености на туристическият пазар

Същност на туристическото търсене. Платежоспособната потребност от стоки и услуги свързани с пътуване и пребиваване на хора извън постоянното им местоживеене

Причини за туристическо търсене са

Почивка и развлечение

Културни и професионални интереси

Участия  в специални формати и социални мероприятия

Особености на тур. Търсене:

1. Търсене на 3те основни вида услуги: подслон транспорт и изхранване/ като все повече нараства значението на така наречените допълнителни услуги

2.неорганизираност на участниците в вътрешният и международен туризъм

3. туристическото търсене е с висока степен на еластичност- силно и бързо се влияе от изменението на цени доходи и реклама

4.Задоволяването на туристическото търсене става чрез предвижване до предлаганият обект а не обратно./купувача се придвижда до продукта/

5.Туристическото търсене е с подчертана сезонност.

6.За да вземе съответното решение потребителя е зависим от информация която да привлече вниманието му и да предизвика интерес у него.

Фактори които влияят върху туристическото търсене:

Цените на тур/ските услуги

Цените на стоките в постоянното местожителство на туриста.

Промяната на доходите на населението

Курса на дадената валута

Свободното време и др.

Същност на туристическото предлагане. То представлява съвкупният туристически продукт предлаган на туристическият пазар за даден период от време.

Петрол

Автомобили

Компютри

Туризъм

Особености на туристическото предлагане:

Основна предпоставка е наличието на съответни природни и антропогенни ресурси.

Не еластичност. Слабо реагиране на промените в цените доходите и рекламата.

Високи и устойчиви темпове на растеж

Сравнително големи инвестиции

6.Същност и равнища на възприемане на продукта. Особености на туристическият продукт.

Продукт. За маркетолога продукт е всичко, което може да задоволи нужда или потребността и се предлага на пазара със цел да привлече внимание- да бъде купено, използвано или употребено. Това може да са стоки, услуги, изживявания, информация, идеи и т.н. Ако производителят /търговеца/няма добър продукт той няма нищо. Добрият продукт е сърцевина на маркетинга. В общият случай потребителите оценяват всяко предлагане по два основни елемента:

1.свойства и качества на продукта

2.цена съответстваща на свойствата и качесъвата.

Поради това маркетолозите трябва добре да обмислят на какво равнище ще поставят свойствата, изгодите, качеството и цената на всеки продукт.

Равнища на възприемане на продукта. Маркетолозите планират пазарните си оферти на 5 равнища . Всяко следващо равнище на продукта добавя повече изгоди, ценности за потребителя. А петте равнища заедно съставят ценностната йерархия на продукта. 5-те Равнища от вътре на вън:

1.Основната изгода на продукта, които потребителя купува. /нуждата от продукт/

2.Основен продукт – продукт в реално изпълнение/ напр. хотелска стая в която има легло, баня, кърпи и т.н.

3.Очакван продукт- група атрибути и условия, които купувача обикновено очаква, когато купува продукти/Напр. гостът очаква- удобно, чисто легло, ухаещи кърпи, чиста баня и т .н.

4.Продукт със допълнение. Екстрите които надхвърлят очакванията на потребителя

5. Потенциален продукт. Всички възможни добавки и трансформации, които продуктът може да претърпи в бъдеще. Тук фирмата търси изцяло нови начини да задоволи клиентите си и да отличи своята оферта от офертите на конкурентите.

Особености на Туристическият продукт:

 

Стока

 

Туристически продукт

1.Стоката има материален характер

 

2.Емоционалният аспект играе второстепенна роля.

 

3.Стоката се предлага във време и на място удобни за потребителя.

 

4.Потребителят може да се запознае предварително със стоката.

 

5. Стоката може да се складира и да се предложи за продажба във подходящ момент.

 

6. Стоката може да бъде предоставена на изплащане.

 

7.Стоките могат да се препродават.

2.Нематериален характер

 

2.От потреблението на туристическият продукт остават само впечатления и спомени.

 

3.Гостът отива до обекта а не обекта до потребителя.

 

4.Клиентът не може предварително да пробва туристическият продукт.

 

5. Туристическият продукт не може да се складира./не продадената екскурзия е загубена.

 

6.Туристическият продукт се заплаща предварително.

 

7.За туристическият продукт препродажбата е невъзможна.

7.Процес за вземане на решение за покупка.

Да се създаде продукт, който отговаря на изискванията на потребителя е трудно. Още по трудно е обаче да се доведе потребителят до моментът в който той изявява желание да купи продуктът. Вземането на решение за покупка от потребителя е сложен процес, който протича в няколко етапа:

1.Определяне на проблема.

2. Търсене на информация. Информационните източници на потребителя са:

лични- семейство и приятели/споделяне/;

търговски/реклама, продавачи, уебсайтове и т.н./;

публични – масмедии;

основаващи се на опита-оглеждане изучаване, спомени за подобни продукти и др.

като събира информация потребителят научава все повече за конкуриращите се продукти. Всред тях той отсява така наречената „група за избор” от които ще направи избира си.

3.Оценка на алтернативите. Следа като е събрал достатъчно информация потребителят сравнява данните за конкуриращите се продукти и право крайният си избор.

4.Решение за покупка. Могат да се разграничат 5 различни роли, които хората играят във процеса на вземане на решение за покупка:

1.Инициатор; този който дава идеята за нуждата от покупка.

2.Лице оказващо влияние. Този който явно или не оказва определено въздействие при вземане на решение за покупка.

3.Лице вземащо решение. Този който решава дали въобще да си купува, какво, къде и кога.

4.Купувач. Лицето , което фактически осъществява покупката./което плаща/

5.Потребител.лицето което ползва продукта

5.Поведение след покупката. След покупката потребителя ще изпита в някаква степен удовлетворение или разочарование от продукта. Чувството на удовлетвореност оказва влияние при повторно купуване на продукта, при споделяне на преживяното и т .н.

6.Фактори , които оказват влияние при решението за покупка:

Групови фактори-

Равнище на култура;

Социални фактори- икономическа класа, семейство, колеги съседи и приятели

Личностни фактори-

Възраст

Професия

Доход

Месторабота

Образование

Начин на живот

Убеждения и отношения

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG