Home Информационни технологии Програми за проста анимация

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Програми за проста анимация ПДФ Печат Е-мейл

Програми за проста анимация

{ Движение на точка (представена с малка окръжност) по хоризонтала }

program Running_Ball;

uses Crt, Graph;

var

c:char;

x,y:integer;

const

xl:integer=60;

xr:integer=570;

procedure Initialize;            { Инициализира графичната система }

var GraphDriver, GraphMode, ErrorCode:integer;

begin

GraphDriver:=Detect;

InitGraph(GraphDriver, GraphMode, 'c:\bp\bgi');

ErrorCode:=GraphResult;

if ErrorCode grOK then

begin

Writeln('Графична грешка', GraphErrorMsg(ErrorCode));

Halt(1);

end;

end;

begin

Initialize;

Circle(xl,100,5); readln;

for x:=xl to xr do

begin

SetColor(GetMaxColor);

Circle(x,100,5);

Delay(20);

SetColor(0);

Circle(x,100,5);

end;

readln;

CloseGraph;

end.

{ Пример за анимация с междинни състояния                  }

program InBetweens;

uses Graph, Crt;

const

Length=5; { Брой върхове на многоъгълника             }

type

ArrayType=array[1..Length]of PointType;

const

NumSteps:integer=100;

StartPoints:ArrayType=

((x:0;y:0),(x:100;y:0),(x:100;y:20),

(x:0;y:20),(x:0;y:0));

StopPoints :ArrayType=

((x:400;y:100),(x:500;y:100),(x:500;y:120),

(x:400;y:120),(x:400;y:100));

var

InBetween:ArrayType;

i:integer;

procedure InBetweenPoints;

var

StepSize,IncAmount:real;

i,j:integer;

begin

StepSize:=1/(NumSteps-1.0);

for i:=1 to NumSteps do begin

IncAmount:=(i-1)*StepSize;

for j:=1 to Length do begin

InBetween[j].x:=StartPoints[j].x +

round(IncAmount*(StopPoints[j].x-StartPoints[j].x));

InBetween[j].y:=StartPoints[j].y +

round(IncAmount*(StopPoints[j].y-StartPoints[j].y));

end;

DrawPoly(Length,Inbetween);

delay(100);

DrawPoly(Length,InBetween);

end;

DrawPoly(Length,InBetween);

end;

begin  {main}

Initialize; { В програмата Running_Ball по-горе }

SetWriteMode(XorPut);

InBetweenPoints;

readln;

CloseGraph;

end.

{ Ако

StartPoints:ArrayType=

((x:0;y:0),(x:639;y:0),(x:639;y:199),

(x:0;y:199),(x:0;y:0));

StopPoints :ArrayType=

((x:210;y:120),(x:315;y:60),(x:420;y:120),

(x:210;y:120),(x:210;y:120));

правоъгълник се преобразува в триъгълник                  }

{ Анимация с използване на част от вече растеризирания образ със съхранение на задния план }

program Ball;

{ Пример за анимация с AND и XOR маски                     }

uses Graph, Crt;

const Step=2;

DelayTime=50;

var

XorMask,AndMask,Covered:pointer;

procedure DrawBall;

begin

GetMem(Covered,ImageSize(35,85,65,115));

GetMem(XorMask,ImageSize(35,85,65,115));

GetMem(AndMask,ImageSize(35,85,65,115));

GetImage(35,85,65,115,Covered^);

{ Първо се създава маската AndMask                      }

SetFillstyle(SolidFill,GetMaxColor);

Bar(35,85,65,115);

SetColor(0);

SetFillStyle(SolidFill,0);

PieSlice(50,100,0,360,12);

GetImage(35,85,65,115,AndMask^);

{ Създаване на маската XorMask                          }

PutImage(35,85,Covered^,CopyPut);

SetColor(GetMaxColor);

SetFillStyle(SolidFill,GetMaxColor);

PieSlice(50,100,0,360,12);

SetFillStyle(HatchFill,1);

SetColor(1);

Circle(50,100,6);

Floodfill(50,100,1);

GetImage(35,85,65,115,XorMask^);

{ Изтриване на топката и изчертаване на задния план     }

PutImage(35,85,Covered^,CopyPut);

SetFillStyle(HatchFill,2);

Bar3d(100,10,150,199,0,False);

{ Извеждане на топката върху екрана чрез съхраняване на }

{ задния план и използване на AndMask и XorMask         }

GetImage(35,85,65,115,Covered^);

PutImage(35,85,AndMask^, AndPut);

PutImage(35,85,XorMask^, XorPut);

end;

Procedure Moveball;

var

i,Move:integer;

begin

for i:=0 to 150 do begin

Move:=i*Step;

{ Връща задния план на мястото на топката               }

PutImage(35+Move,85,Covered^,CopyPut);

{ Съхранява задния пран на новото място на топката      }

GetImage(35+Step+Move,85,65+Step+Move,115,Covered^);

{ Рисува топката на новото място с двете маски          }

PutImage(35+Step+Move,85,AndMask^,AndPut);

PutImage(35+Step+Move,85,XorMask^,XorPut);

Delay(DelayTime);

end;

end;

Begin  {main}

Initialize; { В програмата Running_Ball по-горе }

DrawBall; readln;

MoveBall;

readln;

CloseGraph;

end.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG