Home Информационни технологии Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена ПДФ Печат Е-мейл

Задание 23

Разработете база от данни за подържане на офертите на доставчици на сирена, която съдържа: име на продукта, маслемост, сухо вещество, име на фирмата, отдалеченост на фирмата от терминала. Базата да може да извежда справки за стока доставяна от различни фирми и цени като справката е подредена по възходящ ред на цените, стоки доставяни от една фирма с цени, средни цени,максимални и минимални цени и др., както и да покаже името на продукта с най-ниската масаленост и с най-голямото съдържание на сухо вещество, както и данните на фирмите, които са ги оферирали.

Разработването на база от данни изисква изключително внимание и логичност в обработката на данните за постигане на крайната цел. Настоящата курсова работа за създаването на база от данни, поддържаща модел на офертите на доставчици на сирена, се нуждае от набирането на необходимата информация за изготвянето на един такъв проект-масленост, сухо вещвство и цени.

Базата ми  от данни изисква проектирането на три, свързани помежду си таблици, които да отразяват отношенията им с  регистрирани доставчици. Информацията, която трябва да дадат таблиците на ползващите я потребители, е свързана с данни, отнасящи се до групите, в които участват намиращите се в магазина(напр.) продукт. От своя страна всяка една такава група се състои от определени представители, които са разделени на типове в зависимост от определени свои особености и характеристики. И най-накрая, но не на последно място по важност, трябва да се окаже цената на всеки един от наличните продукти, защото всеки потребител е с различни изисквания за качество и цена, но и с различни възможности.

Между наличните таблици трябва да съществува определена релационна връзка, за да може цялата информация в тях да бъде обвързана по възможно най-добрия начин. Самата релация осигурява своеобразна обвързаност между данните, която улеснява използването на въведените в базата от данни информационни критерии от потребителите. Създадените от мен релации между таблиците осигуряват всичко, което ми е необходимо като информация от съответните таблици.

Релациите между “Доставчици”, “Доставки”, “Видове Сирена” са с цел описване отношенията между тях и контролиране между звената-цена, сухо вещество,масленост.

Релационен модел:

Самите таблици се състоят от по няколко колони, които са създадени с цел добро описване същността на курсова ми работа. Таблицата с име “Доставки” се състои от седем колони и те са: Номер, Продукт, Доставчик, Масленост, Сухо вещество,Количество и Цена. Тя е непосредствено свързан с таблиците с наименование “Видове Сирена” и “Доставчици”.

На базата на тези, създадени от мен, таблици се създават заявки, които да извеждат за потребителите на тази база от данни  информация, необходима им за постигане на исканите от тях самите резултати. Създаването им е съобразено с поставената в курсовата работа задача. За създаването на заявките е необходимо да изберем таблиците, от определени полета, на които ще искаме да ни се изведе някаква информация в заявката. След това чрез отметки указваме кои колони от избраните от нас таблици трябва да се включат като източник на данни в заявката и кои от тях съответно не представляват интерес за нас в дадения случай и условие. В полето “Критерий” на отворения диалогов прозорец се поставят изискванията, на които трябва да отговарят някои данни от таблиците, за да има смисъл да се създаде дадена заявка. Извеждащите се като резултат от поставените условия данни могат да бъдат сортирани по възходящ или пък по низходящ ред, ако разбира се ние самите желаем това или пък, ако това ни е поставено като някакво допълнително изискване към задачата. Също съществува възможност и за поставянето на повече от един критерий, на които трябва да отговаря едновременно дадена информация, като това се прави с връзка “и” между самите изисквания. Връзката “или” пък се използва тогава, когато може даден параметър да отговаря на едно или пък на някакво друго условие, което обаче удовлетворява в съответния случай този, който поставя това сравнително условие.

Формата пък е средство, което позволява на създателя на базата от данни да осигури на своите потребители един нагледен вид на предлаганата от него информация за търсеното от тях. Самата форма, от своя страна, може да бъде свързана както с определена таблица, така и с някаква заявка, като това се определя от нейния създадел в зависимост от целта, която иска да постигне благодарение на нея. Другото предимство на формата е това, че тя дава възможност за въвеждането на нова информация, която директно се помества в предварително създадената с някаква начална информация база от данни, а в същото време създава възможност клиентите да виждат тези неща, които преди това са били въведени в таблиците или заявките, на базата на които евентуално е направена дадената форма. Самата форма може да се направи ръчно или с помощник.

Чрез помощника се предлагат доста добри варианти за външния изглед и настройка на дадената форма.

При наличието на принтер може да се направи и отчет, който представлява съответната заявка, за която се създава и с която е непосредствено свързан, само че чрез отчета дадената заявка се извежда във вид, подходящ за разпечакта. Всъщност отчетът е средство, което отново е предназначено да се използва от потребители, подобно на формата, но той не дава възможност за въвеждането на нови данни в самата база от данни, а само представя в нагледен и прилежен вид извежданите чрез дадената заявка данни.

Базите от данни са средства, които улесняват достъпа до информация, отнасяща се до точно определени обекти, като между тези данни съществува неразривна връзка, на която в действителност се дължи тази обвързаност в самата база. Така не е нужно да се повтаря една и съща информация за даден обект и към нея да се прибавя нещо ново, а чрез релациите се осигурява едновременен достъп до данните, съхранени преди това и да се въвеждат нови указания, които чрез релационните връзки просто се прибавят към  вече съществуващите, без да е необходимо те да се повтарят отново и отново. Предимството на базите от данни е това, че информацията се въвежда в различни таблици или други обекти на програмата и след това между тях се създава неразривна връзка, която позволява за един обект от таблица чрез определени действия да се изведе едновременно цялата информация за съответния обект, която се намира и е съхранена на различни места в базата от данни, между които обаче е направена тази необходима обвързаност, без която съществуването на базите от данни въобще няма смисъл.

 

WWW.POCHIVKA.ORG