Home Информационни технологии Шрифтове - описание, операции

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Шрифтове - описание, операции ПДФ Печат Е-мейл
  1. Елементи на шрифтовете.

1.1.  Азбука и кодирането є.

1.2.  Дефиниция на шрифт.

1.3.  Видове шрифтове: серифни, безсе­риф­ни, декоративни.

1.4.  Очертание на шрифт.

1.4.1.    по чернота: нормален, получер, чер, свръх чер, светъл, свръх светъл.

1.4.2.    по наклон: прав и наклонен (курси­вен).

1.4.3.    по ширина на знаковете: нормален, сбит, разширен.

1.4.4.    по място за знаковете: фиксиран и пропорционален.

1.4.5.    понятие за междубуквено разстоя­ние и кернова двойка.

1.5.  Компютърни шрифтове.

1.5.1.    необходимост от описание на шриф­товете.

1.5.2.    видове описания: растерно и век­торно.

1.5.3.    основни описания и генериране на липсващо описание.

  1. Елементи на текст.

2.1.  Определение за текст.

2.2.  Тримерно разполагане на текста и по­ня­тие за характеристики на отделните еле­менти.

2.3.  Азбука ­ видове знакове в азбуката: букви ­ особености, цифри, препинателни и други гра­фич­ни знаци, необходимост от и видове невидими знакове ­ бяло поле, пренос, раз­де­ли­те­ли, твърди и условни знакове.

2.4.  Дума.

2.5.  Изречение.

2.6.  Параграф.

2.7.  Секция (глава).

  1. Операции с текстове.

3.1.  Редактиране на текст ­ основни редак­торски операции:

3.1.1.    генериране (създаване).

3.1.2.    вмъкване

3.1.3.    изтриване

3.1.4.    търсене

3.1.5.    замяна

3.1.6.    неудобства на пишещата машина.

3.1.7.    допълнителни операции по ре­дак­ти­ране: проверка на правописа и стила.

3.2.  Оформление и ползата от WYSIWYG.

3.3.  Текстове със специфично оформление.

3.3.1.    циркулярни писма.

3.3.2.    математически и химически фор­му­ли.

3.3.3.    таблици.

3.3.4.    рекламни текстове и диаграми.

3.3.5.    редакторски бележки.

3.4.  Допълнителни възможности за офор­м­ление.

3.4.1.    Илюстриране на текста.

3.4.1.1. снимки и рисунки ­ формат на илюстрациите.

3.4.1.2. колони.

3.4.1.3. линии и карета.

3.4.2.    Връзки между елементите на текста.

3.4.2.1. надписи на илюстрациите.

3.4.2.2.               колонцифри.

3.4.2.3. бележки под линия

3.4.2.4. съдържание и индекс.

3.4.3.    Цветове и цветоотделяне.

3.5.  Необходими периферни устройства за работа с текстове.

3.5.1.    входни: клавиатура, мишка, скенер.

3.5.2.    изходни: принтер и фотонаборен автомат.

3.5.3.    оперативни: екран и диск.

  1. Програми за работа с текстове.

4.1.  Текстови редактори: EDIT, PE2, NotePad.

4.2.  Текстови форматери: Word, WordPerfect, AmiPro.

4.3.  Издателски системи: Corel Ventura, Page Maker, QuarkXPress.

4.4.  Размитост на границите: Write, Word.

4.5.  Други необходими програми.

4.5.1.    за обработка на фотоснимки: Abobe Photoshop, Photo Styler.

4.5.2.    за рисуване: Paint Brush, Corel Draw.

4.5.3.    за изработка на диаграми: MS Graph, Adobe Illustrator.

4.5.4.    за рекламна дейност: Word Art, Corel Draw, Adobe Illustrator.

4.5.5.    спомагателни програми за редак­ти­ране и оформление.

4.6.  Методи на работа на програмите.

4.6.1.    Език за управление на програмата.

4.6.2.    Опосредствено управление ­ мета азбука.

4.6.3.    Диалогово общуване ­ причини за богатството на изразните средства за диалог.

4.6.4.    Предимства и недостатъци на двата метода ­ текстови формати.

  1. Характеристики на текстовите елементи.

5.1.  Общи сведения.

5.1.1.    мерни единици: пункт=1/72 инча, пайк=12 пункта, цицер= пункта, ли­ния= 12 пункта, инч=2.54 см, см, мм и др.; стандартна единица ­ пункт.

5.1.2.    индивидуални и колективни харак­теристики.

5.1.3.    задаване, онаследяване и окруп­ня­ване на характеристиките.

5.1.4.    маркиране на участък за определяне на характеристиките му.

5.2.  Знакове.

5.2.1.    Шрифт, очертание, размер, место­положение в реда.

5.2.2.    Подчертаване, надчертаване, за­чер­таване.

5.2.3.    Цвят на знака.

5.2.4.    Изписване, главни и редовни букви, малки главни букви.

5.2.5.    Разрядка и сгъстяване, използване, забрана и дефиниране на кернови двойки.

5.2.6.    Скрит текст.

5.3.  Думи.

5.3.1.    Език (за проверка и пренасяне).

5.3.2.    Пренасяне на дума.

5.3.3.    Разделяне на думи между редове.

5.3.4.    Особеност на характеристиките ­ чрез невидими знакове.

5.4.  Параграфи.

5.4.1.    Подразбиращи се характеристики за по-долните нива.

5.4.2.    Междуредие: базова линия, фик­си­рано и плаващо междуредие.

5.4.3.    Хоризонтално подравняване: ляво, дясно, централно, двустранно.

5.4.4.    Стандартни и допълнителни табулатори, видове табулатори, водещ знак на табулатор.

5.4.5.    Разположение в страницата: полета, първи ред, вдовици и сираци, в колона или страница, баланс на колоните.

5.4.6.    Украса: водач, голяма първа буква, цвят и растер на фона, черти и карета.

5.4.7.    Номериране на последователни параграфи: индивидуално и групово.

5.4.8.    Връзка със съседите: от нов ред и след предишния, разстояние преди и след, със след­ващия, от нова страница.

5.5.  Секции.

5.5.1.    Разположение в листа: полета, ко­лони, вертикално подравняване.

5.5.2.    Място на началото на секцията.

5.5.3.    Колонцифри: наличие  и място.

5.6.  Общо за текста.

5.6.1.    Номерация на страниците.

5.6.2.    Едностранно и двустранно оформ­ление.

5.6.3.    Място на бележките под линия: в страница, в края на секция, в края на текста.

5.6.4.    Автоматично изграждане на съдър­жание и индекс.

5.6.5.    Режим на печат на скрития текст.

5.6.6.    Типографски характеристики на па­раграфите: стандартно междуредие, зо­на за прена­ся­не, минимално и мак­си­мално междудумие за двустранно под­равнен параграф ­ раз­ре­шение и заб­рана за разредка на буквите.

5.6.7.    Характеристики на цветоотделянето ­ застъпване на цветовете.

5.6.8.    Мерна единица по подразбиране, европейски или американски пункт и цицер и др.

  1. Автоматизация на оформлението.

6.1.  Необходимост от стилови маски ­ удоб­ство и еднаквост.

6.2.  Видове стилови маски: за знак и за па­раграф.

6.3.  Съкращения.

6.4.  Образец.

  1. Сложните приложни пакети ­ нова форма на програмиране за компютри.

7.1.  Необходимост от автоматизиране на ра­ботата със сложен диалогов програмен пакет.

7.1.1.    бързо решаване на произволна за­дача в диалог.

7.1.2.    промяна на входните данни или пов­торно решаване на същата задача.

7.1.3.    необходимост от еднотипност и пов­торение на еднакви действия.

7.1.4.    предаване на знания от експерт към новак, необходимост от защита.

7.2.  Комплект от стилови маски за офор­м­ление.

7.3.  Понятието макрос, език за писане на макроси, магнетофонен запис на макрос.

7.4.  Възможности за използване на макрос.

7.5.  Защита от несъзнателна промяна.

7.6.  Нов вид програми ­ нов вид вируси.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG