Home История Природните дадености в Република Молдова от гледна точка на стопаското развитие

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Природните дадености в Република Молдова от гледна точка на стопаското развитие ПДФ Печат Е-мейл

Територията на Република Молдова се намира в сеизмично стабилна структура - от Източна –Европейска платформа. Поради възрастта на платформата (около 1,6 милиарда), нейната повърхност е покрита с дебел слой седиментни скали - седиментна покривка. Поради тази причина основните минерали в републиката са от утаечен произход. Най-важните от тях са депозитите на ресурси, които се използват за производство на строителни материали. Но там са малки количества на ресурси за химическата, стъкларската и други индустрии.

В Република Молдова са били открити по вече от 300 минерални залежи, от които се използват само 120 минерални залежи.

Минното дело може да бъде направено по следните начини:

  • В кариера (в случаите, когато ресурсите са расположени близо до повърхността);
  • В мини (ако ресурсите са разположени на малка дълбочина - до 500 м);
  • В кладенци (този метод се прилага до ресурси в течно или газообразно състояние на агрегация: подземна вода, нефт, газ).

Ресурси на строителни материали

Область на применение или получаване на продукции

Основни месторождения

Варовик

Камък за строителство, трошен камък.

Брэнешть, Крикова, Милештий Мичь, Сахарна.

Глина

Керамически изделия, тухла, керемида, бетон агрегати.

Бубуечь, Ватра, Рошу, Хырбовэц, Дрокия.

Пясък

Бетон агрегати, силикатни тухли, асфалтиране на пътища.

Кобуска, Григориополь,

Вадул луй Водэ.

Гипс

Свързващ материал за декоративни скулптури и други изделия.

Крива.

Пясъчник

Трошен камък, облицовочный материал, скульптури.

Косэуць, Вэлчинец.

Гранит

Облицовочный материал, памятници, трошен камък.

Косэуць.

За производството на цимент като суровина служи варовик, специална глина и други ресурси са концентрирани в близост до град Резина, село Гидирим и в други места. Кварцов пясък за производство на стъкло се срещат в градовете Флорешть и Отачь. усвоили и депозит на тебешир, който се използва за писане, в химическата и хартиена промишленост.

В югозападната част на Молдова е открит малък резерв от гориво на минерални ресурси: нефт, природен газ и лигнитни въглища. През последните години частично се използват ресурси на природен газ. Въглищата се крият в тънки слоеве (1-3 метра), те са с ниско качество, така че производството им е нерентабилно.

Бяха открити и други минерали (желязна руда, кизелгур, фосфор и други), но количеството им е малко, ниско качество, за това те нямат никакво икономическо значение.

Минералните ресурси на Република Молдова отговарят само на част от нуждите на националната икономика, особено индустрията на строителни материали. Други важни ресурси (особено на изкопаеми горива) отсъстват, или са в много малки количества и трябва да бъдат импортирани от други страни. Минералите се изчерпават и не могат да бъдат подновявани, така че трябва да се използват пестеливо.

Неметални минерали.

Основните компоненти за производство на цимент е циментов варовик и глина, активни добавки - кизелгур, гипс. Основни места за добиване: с. Каменское, с. Ержовское и град Резина.

Депозити на варовик се намират главно в северните и централните райони. Те са ограничени до сайтовете на плитки видове въглерод, най-вече изкопаеми варовици риф на възраст миоцен. Варовикът, подходящи за монтаж на стена трион камък се формира слоеве с мощност от 2 - 18 м. Те се характеризират с висока порьозност (30-40%), последователност и чистота на химичния състав (82-95% CaCO3), бяло и светло сив цвят, ниска температура и Sound проводимост, лесно хранени обработка, обхвата на тяхната сила варира ot15 до 100 kgf/cm2. 60 проучени депозити. 20 от тях са в експлоатация. Развитието е подземния добив (галерии).

Трошен камък и чакъл, са получени от варовици от различни възрасти. Общо са били проучени 73  депозита на натрошен варовик, най-големите от които се намират в Белявинско (Бричанский р-н), Прункуловско и Микауцко (Страшенский  р-н), Попоуцко (Резинский р-н), Оргеевско, Фетештско (Единский р-н). В варовици са най-изследвани депозити са подходящи за изгаряне на вар, варовик ct добива c пробивно-взривни работи.

Варовик за технологични нужди на захарната индустрия се добива в северо-западната част на страната. Използвани химически "чист" вид варовик, съдържащ CaCO3 най-малко 95%. 7 депозити бяха изследвани, две от които са разработени (Гидиримско и Резинско).

Мел технически. Мелоподобни варовици се добиват в  село Воронково (Сорокский р-н). Използва се за производството на варовик, както и под формата на прах - в боя и индустрия парфюм.

Суровина за тухли и керемиди е глина, глинеста почва и глинесто-песъчливи на кватернера и неогена глина. Са почти навсякъде. Са разработени по-вече от 52 депозити, се разработват 22. Най-големите от тях са, Малонштско (Григориопольски р-н), Бубуечско (източна окраина на Кишинев), Васкауцко (Каменски р-н), Дрокиевско, Вулканештско, Чадыр-лунгско, Комратско.

Разширените глина материал, се получава от някои видове глина. Общо разведани са 13 полета, разработени са: Рошско (Кагульски р-н) и Бубуечско.

Керамични суровини. Са проучени и разработени четири депозити – Александренско (Сынжереевски р-н), Гырбовецко (Каларашски р-н), Ново-Николаевско (Унгенски р-н), и Окницко.

Бентонитова глина открита в северните и югозападните райони на Молдова. Получени в три области - Проданештско (Флорештски р-н), Ларгуцко и Когулийско (Кантемировски р-н). Бентонитова глина може да се използва за производство на разширена глина, като суровини за пречистване на отпадъчни води в хранително-вкусовата промишленост.

Стъклен пясък. Получен в три области - Кодрянско (Дондюшански р-н), Флорештско и Гвоздовско (Флорештски р-н).

Формован пясък. Като формоване се използва глина, фин пясък, открити в долината на река Днестър между града Сорока и селото Наславча, където те се нахождат на дълбочина от 20-30 м и дебелина на слоя 10-12м. Получени са в две области: Атакско и Наславчинско. Се разработва Атакската област. Пясъците се използват в леярството. Повечето от добития пясък е бил експортиран в Украйна и Беларус.

Строителен пясък и песчано-гравийно-галечные породи са ограничени до алувиалните образувания на Днестър, река Прут и нейните притоци. Основната депозити са съсредоточени върху малка част на река Днестър, между Дубоссар и Тираспол. Общо проучени са 47 находища, експлоатирани са само 13.

Депозите на гипс се намират в северозападната част на страната. Изучени са две области – Кривска и Дрепняуцка в Бричанския р-н. Разработена е само Кривска. Гипс се използва в строителството като мазилка и архитектурен материал, циментовата и химическата промишленост (за производство на сярна киселина, амониев сулфат), селското стопанство (за обработка на почви с гипс).

Силикатна породи са развити главно в Приднестровие. Проучени са 5 депозити на силикатни породи -2 в Каменских, един в Черлинско, Сенатовских (Каменскийр-н) и един от диатомит Гидиримско (Рыбницкий р-н). Разработва се Каменска област. Се използва предимно за готвене на течено стъкло и лепило.

Изкопаемите горива.

На юг са открити четири малки находища на кафяви въглища - Вулканештско, Кагульско, Ренийско, Етуалийско-Владиченско. Те се намират в пясъци и глини, има формата на лещи, вариращи от 0,6 до 3,6м. се характеризират с висока пепелност, ниска калорийност.

Депозити на нефт, открити в юго-западната част на страната, където е изследван депозит Валенско (Вулканештски р-н). По състав, то е вид на ниско съдържание на сяра и ароматни масла, се отнася към безбензинова нефт. Горимите природни газове открити в Кантемировския района, където е открито Чебалакчийско (Викторовско) месторождение. Воронково

Рудата минерали.

Определена е само проява на метални полезни изкопаеми. Железни руди са отбелязани в област Сорока край село Воронково. Рудата органите на пироксен-магнетит кварц-структура се ограничават до колоната на метаморфни скали. Имат вид на лещи с мощност до 15 м. средното съдържание на магнетит в рудата е 30-35%. В южната част на страната, установена проява на мед, олово, цинк, сребро, антимон и бисмут.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG