Home Право Облигационно право- Сключване на договор. Преддоговорни отношения

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Облигационно право- Сключване на договор. Преддоговорни отношения ПДФ Печат Е-мейл

Сключване на договор. Преддоговорни отношения.

За ФС на договора са необходими две волеизявления. Необходимо е изявлението на една страна, насочено към създаване, изменяне, или прекратяване на едно обл.отн., да съвпадне по съдържание с насрещното волеизявление на другата страна. Ако разменените по този начин м/у страните волеизявления се покрият, казваме, че договорът е сключен. Обикновено сключването на договора става последователно. Една от страните по бъдещия договор е необходимо да вземе инициативата за скл.му. Тя трябва да предложи сключването на договора. Тази стр.се казва предложител (оферент), а волеизявлението й се казва оферта или предложение. Изявлението, с което се изразява съгласието с направеното предложение, наричаме приемане.

Предложение. То трябва да бъде отправено до друго определено лице. Възможно е то да бъде отправено и към неопределени лица. Такъв е случаят с изложените в магазин стоки с обозначение на цената им.

Задължителна сила на офертата – по начало предложението обвързва предложителя.

В случаите, когато е определен срокът за приемането му, предложителят е обвързан с предложението си и не може да го оттегли до изтичане на този срок. Това важи както, когато предложението е направено на отсъстващо, така и когато е направено на присъстващо лице (чл.13,ал.1).

Предложението, което е направено на присъстващ без срок за приемане, губи силата си, ако не бъде незабавно прието (чл.13,ал.3). Безсрочното предложение, направено на неприсъстващ, губи силата си след изтичане на толкова време, колкото е обикновено необходимо според обстоятелствата, за да пристигне приемането (чл.13).

Задължителната сила на офертата отнема на предложителя възм-стта да попречи на скл. на дог., ч/з оттегляне на офертата, но предложението няма д-ие ако „съобщението за оттеглянето му пристигне преди или най-късно едновременно с предложението”. Тя защитава лицето, на к/о се предлага. Тя го защитава не само с/у оттеглянето на предложението, но и от евент. смърт или евент. поставяне под запрещ. на предложителя.

Приемане. Лицето, на което е направено предложение, има две възможности – или да приеме предложението и с това договорът е сключен или да отхвърли предложението и така да осуети скл.му.

Приемането е изявление за пълно съгласие с предложението. То трябва да произлиза от лицето, на което е направено предложението или от негов особен представител. Освен това приемателят трябва да бъде дееспособен. Неговата деесп. е условие за действ. на дог.(чл.27).

Изявлението за приемане трябва да бъде безусловно. Няма приемане, ако става с резерви, с уговорки и съдържа нови условия. Изявлението за приемане може да бъде изрично или мълчаливо: - приемането е изрично, когато волята за сключване на предложения дог. личи от специалните изрази, които приемащият е употребил. - приемането е мълчаливо, когато от действията на приемащия може да се заключи, че е решил да скл.предложения му дог. Мълчанието означава приемане само когато законът изрично предвижда това.

Оттегляне на приемането – изявлението за приемане губи силата си, ако съобщението за оттеглянето му стигне до предложителя преди или едновременно с първото (чл.13,ал.4).

Късно пристигане на приемането (чл.13,ал.5) – „ако от късно пристигналото приемане на предложението се вижда, че то е било изпратено навреме, дог. се счита за скл., освен ако предложителят незабавно извести другата страна, че счита приемането за закъсняло”.

Сключване. Налице е съгласие, когато предложението се приеме. Казваме, че изявленията на двете договарящи страни са съгласни помежду си. Съгласието на страните трябва да обхваща всички съществени условия на дог. Съгласието трябва да обхваща и всички второстепенни клаузи, щом една от договарящите страни смята, че трябва да се постигне съгласие и по тях.

Момент на сключване – предложението, направено на присъстващ, трябва да бъде прието незабавно, освен ако е даден срок за приемането му (чл.13,ал.3). В противен случай то губи силата си. Съгласието е постигнато в момента, в който предложението е прието. В този момент договорът е сключен. Същото важи и за сключения по телефона дог.

Скл. на договори м/у отсъстващи, става по друг начин, когато между предложението и изявлението за приемане съществува по-дълъг или по-къс промеждутък от време. В този случай договорът се счита сключен в момента, в който изявлението за приемане достигне до предложителя (чл.14,ал.1). Не е необходимо последният да узнае за приемането!

Преддоговорни отношения. От момента на предложението м/у преговарящите се установяват отношения, които наричаме преддоговорни. Например, предложил съм продажбата на пшенично зърно. Това предложение ме обвързва – трябва да очаквам то да се приеме. Трябва да съхранявам зърното правилно, за да мога да изпълня утре задължението си. Това е едно мое преддоговорно задължение.

Не трябва да се забравя също така, че всеки договор се предшества от преговори, чието значение е огромно. В тази връзка чл.12 постановява, че „при воденето на преговорите и сключването на договори страните трябва да действат добросъвестно. В противен случай те дължат обезщетение”.

Преговарящият, който не изпълни произтичащите от добросъвестността и добрите нрави свои преддоговорни задължения, се намира в преддоговорна вина – във вина при преговарянето. Той отговаря по начало за вредите, които другата страна претърпява от сключването на договора (негативни вреди), а понякога и за тези от неизпълнението на договора, т.е. за позитивните вреди.

Обезщетението за вреди обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза. Тези вреди се определят като негативни, ако са причинени от несключването на договор и позитивни, ако произтичат от неизпълнението на вече сключен договор.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG