Home Психология Икономическата култура в образователното съдържание за началните класове

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Икономическата култура в образователното съдържание за началните класове ПДФ Печат Е-мейл

ИКОНОМИЧЕСКАТА КУЛТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА НАЧАЛНИТЕ  КЛАСОВЕ

Анотация:

Разглежда се икономическата култура като част от културата на обществото. Икономическто знание като основна част на икономическата култура се разглежда в различни учебни програми за началните класове. Обоснована е необходимостта от изучаване на икономически знания  от малките ученици. Анализирани са основни икономически понятия, които се изучават в началните класове. Представят се резултати от собствено педагогическо изследване.

Речниковото съдържание на понятието “култура” обикновено включва в себе си съвкупността от материални и духовни ценности, създадени от човечеството в неговото историческо развитие; умение да се използват тези ценности за покоряване на пиродата, за развитие на производството, за разрешаване на назрели задачи от обществения живот; образованост, знание, възпитание. Разглеждайки обществото в широк смисъл като символно структуриран жизнен свят, Ю. Хабермас определя културата като един от компонентите на този свят, който определено се създава и възпроизвежда само чрез комуникативното действие. От гледна точка именно на комуникативната практика той определя културата като запас от знаие, от който участниците в комуникацията се подсигуряват с интерпретации, когато се разбират помжду си.  “ ... Културните наследства се просмукват през границите на колективите и езиковите общности надалеч и в продължителността на съществуването си ... престават да са свързани с идентичността на обществата или пък лицата” ( 136). В този контекст икономическата култура, като приоритетна ценност на човека, влизаща в състава на общата култура, носи върху себе си и смислово и съдържателно, интеркултурна натовареност. Тя характеризира облика на стопанската дейност в социалното развитие на обществата и се проявява в производството, размяната и потреблението на обществения продукт, независимо от географското положение, субектите на това производство, размяна и потребление, тяхната активност и т.н.

В зависимост от избраните педагогически ориентации и ценностни основания, формирането на икономическата култура на ученика става в образователна среда на основата на усвояване на икономически знания. Тя е резултат от икономическото образование, който се проявява в знанията за икономическите процеси, в използването им за собствено и обществено обезпечаване на живота, в характера на междуличностните отношения при решаване на икоономически задачи.

Създаването на условия за рационално и адекватно отношение към използването на всички видове ресурси, формиране на начални представи за потребностите и възможности за тяхното удовлетворяване, придобиване на начални икономически знания и умения чрез включване в икономическия живот на семейството, училището, близкото обкръжение, намиране на свое място в икономическото пространство са само част от  икономическата култура на човека, която за съжаление в началните етапи на формирането й в наши условия е оставена на влиянието на случайни фактори, условия и ситуации, които в по-голямата си част формират несистемни, а в повечето случаи погрешни представи за икономическите явления в нашия живот.

Състоялата се Международна конференция в Хърватия през 2001. с тревога констатира значителното изоставане на икономическото образование в страните от Източна Европа. Представителите на 17 страни, в това число 20 щата от САЩ, ръководството на Националния съвет по икономическо образование на САЩ, представители на министерства и др. отбелязаха, че независимо от признаването и поддръжката на капиталистическия начин на производство, икономическото знание до сега не е станало едно от необходимите базови знания  в икономическто образование на учениците. За преодоляването на това изоставане е създадена Международна програма за обмен в областта на образованието, която обединява преподаватели по икономика от САЩ, Източна и Централна Европа, а също и от независими републики от Бившия Съветски съюз. Практическа основа на тази програма е недвусмислената убеденост, че икономическото образование е изключително важно за съхранение на икономическото здраве и политическата стабилност на страните с развиваща се пазарна икономика  и следователно се намира в сферата на интересите на всяка страна. Тази програма оказва съдействие на международните си партньори в реформата на системата на образование, подготовката на пеподавателски кадри, създаване на учебни материали и преводи, организиране на учебни пътувания, конференции, формиране на организационни структури и др. Следствие на дейността на  създадения Национален съвет по Икономическо образование до този момент са организирани следните дейности: създадена е асоциация на учителите  Полша, Естония, Украйна, Литва и Латвия; създадени са общонационални и регионални организации по икономическо образование в Украйна, Русия, страните от Прибалтика, Казахстан, Киргистан, Беларус и Бълария; учители от САЩ и 13 други страни са взели участие в Програма за подготовка на съставитли на програми и по настоящем разработват свои учебни материали; учители от 16 страни, включително и от САЩ вземат участие в изследователски програми и др. Наред с проблемите на средното икономическо образование на учениците особено място се отделя на икономическото образование на учениците от началните класове. Ако пазарните икономически отношения за големите ученици са необичайни и нови, то за малките са естествена среда за обитаване от първия ден на техния животи на тях им е нужно базово равнище от икономическа грамотност за да могат да се ориентират в окръжаващия ги свят.  Техният жизнен опит е достатъчен за усвояване на елементарни икономически понятия.

Анализът на литературата по проблема за икономическото образование на учениците  от началните класове поставя редица дискусионни въпроси.

Предмет на дискусия е и въпросът от каква възраст и с какво учебно натоварване от гледна точка на формирането на теоретични, практически и етични аспекти на икономическата култура, трябва да се изучава икономика. Първоначални икономически представи за потребностите и възможностите за тяхното удовлетворяване започват да се формират у децата още от предучилищна възраст. Икономическото възпитание започва в семейството. Неговият жизнен стандарт формира първите представи за парите, заплатата. Именно тук започва да се осъзнава етичният смисъл на значими икономически категории. Психолозите смятат, че характерът на включването на детето в икономическата подсистема на семейството, формира икономическото самосъзнание на личността, представата му за себе си като активен субект или прост съучастник в икономическите събития. Именно тук, според тях, се залагат основите на разделението на хората като предприемачи или бъдещи наемни работници.

Анализът на литературата по проблема показва нееднородност на мненията по отношение на класа, от който трябва да се изучават системно икономически знания. В някои от учебните програми и съответно училищата, които са организирали обучението по тях системното изучаване на икономика, разбира се на равнището на възрастта на която се намират учениците и със съответните методи,  започва още в първи клас. Такава е програмата на Т. Н. Смирнова и Т. Н. Проснякова, “Икономика: Първа степен на обучение”, с учебно-методически комплект “Катеричка и компания” и практическо пособие “ Пътешествие в компанията на Катеричка и нейните приятели” в развиващата система на Занков. Аналогично е и обучението по икономика и в Казахстан-1-4 клас. Изучаването на икономически знания от 1 клас е предвидено и учебните програми на неправителствената организация Junior achievement. В много от училщата изучаването на икономически знания е във 2-4 клас. Не малка част от програмите са за 3 и 4 клас. Общото за страните е, че предвидените уроци по икономика се съдържат във вариативната част на учебните планове и са предназначени за факултативно изучаване. Знания в областта на икономическата проблематика, разбира се, на съответното равнище на изучаване, намира отражение в някои теми в учебните предмети “Околен свят”, “Роден край”, „Математика”, „Домашен бит и технологии”, ”Човек и общество” за началните класове, но това са епизодични знания, които не могат да запълнят вакуума и липсата на системно икономическо обучение. Педагогическата мисъл  все още не е успяла да се пребори с чиновническия подход на образователните министерства и да завоюва място на икономиката в задължителните учебни редмети за началното училище

Друг проблем на икономическото обучение на учениците от началните класове е този за учебните програми. Една част от учебното съдържание следва тематичните области на програмата на Junior achievement, а друга част са със собствено програмно съдържание. Според анализаторите на програмите има опасност от механично прилагане на американските програми, което не е съобразено с националните особености на развиващите се икономики  от една страна, и от друга, висока степен на произвол в отделните програми, тъй като липсват стандарти в това отношение.

На руския пазар за образователни услуги днес се предлагат няколко десетки учебни програми по училищна икономика за началните класове, издадени са и се издават десетки учебници, учебни пособия и методически ръководства. Ще посоча само някои от тях:

1. Б. А. Райзберг “ Човек, живот, икономика ”.

2.Т. Н. Смирнова, Т. Н. Проснякова, “Икономика: Първа степен на обучение”, с учебно-методически комплект “Катеричка и компания” и практическо пособие “ Пътешествие в компанията на Катеричка и нейните приятели” (в развиващата система на Занков).

3.Н. Ермакова, Т. Протасевич “Начало на икономиката”.

4.Л.М. Кларина “ Икономика и икономия за малки “.

5.“Примерен списък на темите и концепциите за преподаване на икономика в началното училище” в Методически препоръки по преподаване на икономика в общообразователните училища в град Перм”.

6.“Седем стъпки в областта на икономиката”, разработена на основата на програмата “Постиженията на младите”.

7.Н. Забродина, Е. Вагина “Програма по икономика за московските икономически училища”.

8.И. А. Сасова, И. И. Нагуманова, Е. Н. Землянская “Икономика за малките ученици”.

9.Подмазненко А. А., Ильина Л. Ю. И др. “Икономическа култура (2 клас) или “Какво трябва да знае ученикът по икономика”.

10. Петкевич Ф. П., Шайдурова В.Ф. “Основи на икономическите знания. Икономика на предприятието (3 клас).

11. Засканов. Г., Н. Н. Османкин “Икономика”.

12. Junior achievement, Elementary School Programs.

В повечето училища на Русия и Казахстан програмата “Въведение в икономиката” е предназначена за началното училище и позволявя чрез достъпни и интересни способи да формира у малките ученици елементарни икономически понятия. Концентричният принцип на структуриране на съдържанието дава възможност на всеки следващ блок от учебното съдържание да се опира на по-рано изучаваните понятия. През първата година на обучение, блокът от теми е “Потребности”, учениците се запознават с понятията потребности, узнават за наличието на потребности у всички живи същества, осъзнават, че потребностите на хората са неограничени. Втората година на обучение, блокът от теми е “Семейство”, знанията на учениците се задълбочават и разширяват при изучаването потребностите на семейството. Учениците се запознававт с понятията доход и разход на семейството, бюджет, получават елементарни представи за източниците за удовлетворяване на потребностите, усвояват понятията стока, услуги, потребител. През третата година на обучение, блокът от теми е “Нашият град” сведенията за източниците на удовлетворяване на потребностите се разширяват при изучаването на производствената дейност на хората. Въвежда се понятието ресурси. Учениците осъзнават, че ресурсите са ограничени. Четвъртата година на обучение, блокът теми е “Нашата страна”, учениците изучават вече елементи на макроикономиката, осмислят понятията природни, трудови и капиталови ресурси; национално богатство на страната;отрасли на икономиката; пазар и предприемачество, пари.

Комплектът учебно-методически материали по всеки блок съдържа методическо пособие за учителя с тематично планиране и разработки на уроците, работна тетрадка за индивидуална работа на учениците по време на урока, комплект игрови материали и сэртификат за учениците.

Проектът Money Management International предлага конкретни разработки на десетки уроци за усвояване на икономически понятия от малките ученици: доход, спестявяния, цел в краткосрочен план, спестявяне, приход, харчене, себестойност, лихва, стоки, услуги, човешки ресурси, човешки капитал и много други.

В България изследвания в областта на усвояването на икономически знания на учениците от началните класове до сега не са провеждани. Проведохме проучване по проблема в няколко училища в гр. Благоевград и с. Бяло поле, Благоевградско: СОУИЧЕ “Людмил Стоянов” – Благоевград, Второ основно училище – Благоевград, Основно училище с. Бяло поле, общ. Благоевград, Четвърто основно училище “Димчо Дебелянов”, гр. Благоевград. Извадката обхваща 187 ученици от трети и четвърти клас. Използван беше пакет от тестове, съдържащ 38 задачи от различни предметни полета на икономическите знания.

Целта на изследването беше да покаже готовността на учениците от началните скласове за усвояване на икономически знания, отразена в икономическите представи и понятия и степента на тяхната формираност. Диагностицирането на характеристиките на тези знания би могло да даде отговор на някои въпроси, свързани  с устойчивостта на понятията, с  източниците за формирането им, битийността им в живота на учениците от началните класове,  установяване на   недостатъчност  в научното им формиране, динамика в развитието им за различните училищни възрасти.

Какво показаха резултатите?

След обработка на първичната информация и групирането на данните бяха използвани основни статистически характеристики.Ще представим някои от тях:

Общ коефициент на правилност - намира място при определяне правилността на икономическите понятия и индивидуален коефициент на правилност – при определяне степента на усвоеност на конкретни и абстрактни икономически понятия.

Общият коефициент на правилност (ОКП) за 3 клас е 0,4680, ОКП за 4 клас е 0,521.

Независимо от малките различия, този коефициент е нисък за цялата извадка. Първоначалната обща визия за изследваните икономически понятия не противоречи на априорното допускане, че учениците при отсъствие на системно обучение по икономика, в малка степен познават икономическите понятия. По-високия ОКП при 4 клас отразява възрастова разлика-по-богат социален, житейски и учебен опит, но не дава основание за изводи, свързани с динамика в наблюдавания процес.

При изследване на индивидуалните отговори ранжирането по възходящ ред на коефициентите на правилност за учениците от двете възрастови групи е следното.

Най-висок индивидуален КП за решавани задачи от учениците от 3 клас е 1 за конкретни понятия като търговски посредник, доход на семейството, потребител, бартер, фермер. Или това са понятия, чиято битйност е свързана  непосредствено с участието на децата в семейния живот.

Най-ниският индивидуален КП за 3 клас ориентира към понятия, които са по-далеч от децата- банка, фирма, данъчна декларация. Интересно, че един от най-ниските КП 0,09 е за понятия, свързани с названия на професии в сферата на услугите. Съдържание с такъв характер се изучава по предмета Човек и общество.

Сходна е визията и за 4 клас. С най-висок КП –1 са понятията данък, потребител, фермер, разходи, а с най-нисък - цена на дребно, услуги и професии в сферата на услугите, банка. По отношение на услуги  и професии в сферата на услугите, тенденцията се повтаря.

По отношение на осъзнатостта и възможността за прилагане на знанието в определена житейска ситуация и при двата класа се наблюдават съществени несъответствия. Едно от понятията с най-висок КП – 1 е данък, което показва, че децата познават тази икономическа категория. При следващите две задачи, които изискват приложение на съществени отличителни признаци на категорията в практически казус, КП е най-нисък. Подобна констатация не е за пренебрегване при подбора на икономическо съдържание, тъй като тя показва, че на равнище всекидневна социална практика понятията битуват в съзнанието на учениците не с тяхната смислова и съдържателна стойност, а като формални конструкции предимно с лексикално значение. Съществуват и други такива примери.

КП отразява и разликите в познаването на конкретните и абстрактни понятия. Изчислен за двете групи, той е следния:

ОКП за 3 клас при конкретни понятия е 0,9523.

ОКП за 4 клас при конкретни понятия е 1,1811.

И в двата случая може да се приеме, че е висок. По-високата стойност при 4 клас отразява реални състояния, по-голям опит, по-висока степен на формираност на конкретно мислене.

КП  на правилност за абстрактните понятия за двете групи е нисък.

КП за абстрактни понятия за 3 клас е 0,4062.

КП за абстрактни понятия за 4 клас е 0,479.

Изводът, който може да се направи, е че икономически понятия с такъв характер почти не могат да се диференцират при отсъствие на системно обучение по икономика, в малка степен познават икономическите понятия.

В обобщен извод от изследването на готовността на учениците от началните класове за усвояване на икономически знания на този етап доминират следните акценти.

Степента на владение на знания в областта на икономиката на учениците от тази ученическа възраст е ниска. Понятията са формирани на житейско равнище, под влияние на факторите извън училището. Епизодичното разглеждане на отделни категории по останалите дисциплини не може да компенсира липсата на организирано обучение в това отношение.

Анализът на отделните категории понятия показва, че такива които са интуитивно познати, конкретни по съдържание, но с осъзнаването им, използването им в различна ситуация предизвиква затруднения в релевантен абстрактен план.

Настъпил е моментът, когато икономическите знания за учениците от началните класове трябва да намерят място в учебните програми.

Имайки предвид значимостта и важността на всичко това, опитите за практическо решаване на проблема за икономическото обучение в началните класове както в Русия така и на Запад трябва своевременно  да сигнализира нашата педагогическа общност днес и сега, за да не сане твърде късно утрешното му решаване.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG