Home Психология Същност на педагогичрския конртрол

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност на педагогичрския конртрол ПДФ Печат Е-мейл

УВОД

Решаването на основните въпроси, отразяващи цялостната дейност на училището е сложен процес, който изисква от директора компетентност, съобразяване с всички правителствени решения и нормативни документи на МОН.

Многообразието на педагогическата дейност в училището налага преди всичко оперативност при решаване на задачите. За осъществяване на тази оперативност е необходима пълна информация за състоянието на работата в училището.

Тази информация директорът може да получи чрез различните форми на контролна дейност. Чрез контрола се оказва ефективна и навременна помощ от директора за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес в училището.

I. СЪЩНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ

Педагогическия контрол е система от аналитични и оценъчни дейности, чрез които диретора цели да установи резултатите от реализирането на училищните планове. Педагогическият контрол е неотменна функция на управленческата дейност на директора, тъй като чрез нея той получава непрекъсната информация за изпълнението на всички управленчески решения. Чрез педагогическия контрол се постига обратна връзка между положения от учителите труд, поставените им задачи и директора, който оценява изпълнението на тези задачи.

Контролът на директора обхваща учебната дейност, възпитателната дейност, социалната дейност на училището и не на последно място педагогическите услуги за родителите.

Контролната дейност включва всички етапи за реализиране на плана на училището. Чрез педагогическия контрол се регулира професионалното поведение на учителите, чрез него се подпомага тяхното професионално израстване. За да се осъществява педагогически контрол е необходимо директора да постави ясни цели в своята контролна дейност.

Темите да бъдат прецизно формулирани да бъдат наситени с нови идеи. Да бъдат подбрани точните критерии и методи за измерване на поставените цели. Педагогическия контрол да бъде всеобхватен, диференциран и своевременен.

Той се провежда под формата на тестове, наблюдения на дейността на учителите, анкети за различните учители.

II. ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ

Педагогическият контрол минава през няколко етапа.

1. Първият етап е контрол върху проектирането на дейността на учителите.

2. Друг етап е - педагогическият контрол да установява реалното състояние и обучението и възпитанието и реалните професионални качества на учителите.

3. Аналитичен - въз основа на получените данни от проверките се прави обобщение, като се отбелязват положителните и отрицателните страни.

4. Този етап включва заключение, допълнителни изисквания и препоръки към всеки учител в зависимост от съществуващия проблем. За да се осъществи контрол е необходимо директора да изготви план за провеждане на контролната дейност. В него са набелязани видовете контрол, обекта на контролна дейност, начините за провеждане на педагогическия контрол, организирането на контролната дейност. Прави се календар на контролната дейност и се отчитат и обобщават резултатите от контролната дейност.

III. СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Контролната дейност включва педагогически контрол и административен контрол.

1. Педагогически контрол - чрез него се развива качествено изпълнение на поставените задачи, отнасящи се до възпитанието и обучението на учениците. Чрез педагогическия контрол се получава информация за състоянието на образователния процес и се установява нивото на работа в различните класове. Чрез педагогическият контрол се прави задълбочен анализ на положителните и отрицателните страни и се съдейства за по-нататъшно усъвършенстване на формите, методите и похватите в процеса на обучение и възпитание.

1.1. Цялостния контрол помага на директора да се ориентира по отношение на общите условия за работа. От този контрол се получава и косвена информация и за работата на учителя с родителите.

1.2. Тематичен контрол - основна форма на педагогически контрол, която се осъществява чрез система от посещения на всички оили група учители по определена тема за определен период от време. При тези проверки педагогическия контрол има обучаваща функция.

Тематичния контрол цели теоретическо изясняване на отделен въпрос от учебно-възпитателния процес и внедряването му в педагогическата практика.

Основна задача на този вид контрол е да се проучат и обмислят повече варианти за работа с учениците по определената тема и да се намери пътят за постигане на най-оптимални резултати. Да се проверят и внедрят в работата интересни и оригинални форми и методи, които да окажат влияние върху качеството на учебно-възпитателния процес.

При подбор на темата директорът се ръководи от основните задачи, предвидени в годишния план, от указанията на МОН и най-вече от нуждите на практиката.

1.3. Начини за провеждане на педагогическа контролна дейност

Контролната дейност се провежда чрез:

1. Непосредствено наблюдение на работата при цялостното структуриране на учебно-възпитателния процес.

2. Проучване на документацията, отразяваща учебните резултати.

3. Писмени контролни работи, анкети, тестове и др. за установяване и проверка на определени нива.

4. Посещение на учебни часове по общозадължителна подготовка.

5. Посещения на часовете на класния ръководител и ЗИП.

6. Беседи с учители, възпитатели, ученици.

7. Проверка знанията на учениците чрез тест, самостоятелни работи и разговори.

2. Административен контрол

Освен педагогически контрол директора упражнява и административен контрол, който включва:

Проверка по прилагането и изпълнението на държавните изисквания относно осъществяването и задължителното обучение до 16 годишна възраст.

Контрол на задължителната училищна документация.

Периодичен контрол на училищната документация, свързана с ежедневната организация на учебно-възпитателния процес - дневници, книга за преподавания материал, ученически книжки.

Проверка на системата за дежурство в училището - ежедневно.

Проверка за спазване на трудовата дисциплина и задълженията на учителите и служителите, произтичащи от длъжностните им характеристики.

Контрол по изпълнение решенията, взети на заседанията на Педагогическия съвет, проверка на Протоколната книга.

Контролиране на състоянието на материално-техническата база на училището.

IV. ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Контролната дейност се организира:

1. Като се поставят месечни задачи, съгласно годишния план и отчитане резултатите от изпълнението им на оперативни съвещания.

2. Като се спазват държавните образователни изисквания и нормативни актове в сферата на образованието.

3. Спазване на правилника за вътрешния ред на училището.

4. Като се организира контрол върху учебно-възпитателния процес по отделните предмети, организацията и структурата на урочната единица.

5. Спазване изискванията за трудовата дисциплина.

6. Наблюдение и контрол върху спазване правилата, утвърдени в Правилника за вътрешния ред.

7. Контрол върху правилата за безопасно движение, действие при екстремни условия и охрана на труда.

8. Изпълнение решенията на Педагогическия съвет.

9. Контрол върху спазване седмичното разписание и дневния график на учебния процес.

10. Правилно водене на училищната документация.

V. КАЛЕНДАР НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Непрекъснат ежедневен контрол върху:

- трудовата дисциплина на учителите и служителите;

- задълженията на учениците, по Правилника за прилагане на закона за народната просвета и Правилника за вътрешния ред;

- спазване на дневното разписание за часовете;

- изпълнение решенията на Педагогическия съвет;

- административната и стопанска дейност, както и опазване на материално-техническата база;

- дейността на помощния персонал;

- воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните и разплащателни отношения с персонала;

- изпълнение на бюджета;

- здравното и хигиенното състояние на учебната сграда и училищния двор;

- документацията, отразяваща учебната дейност на учителя и възпитателя.

2. Веднъж месечно върху:

- документацията, в която се регистрират текущите учебни постижения на учениците;

- ефективността на вътрешно-училищната квалификационна дейност;

- информационно обезпечаване на цялостната работа в училище;

- готовността за действие в екстремни ситуации;

- спазване правилата за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в училище.

3. Веднъж в учебен срок контрол върху:

- ефективността от учебната работа на учителите и възпитателите;

- учебните резултати на учениците и класовете;

- ефективността от цялостната дейност на педагогическия екип.

VI. ОТЧИТАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ НА КОНТРОЛА

Отчитането и обобщаването на контрола и вземането на управленски решения целят да се повиши качеството на учебно-възпитателния процес. Това се осъществява чрез редовно водене на констативни бележки за извършения контрол, вписване и връчване на препоръки и контрол на изпълнението на препоръките, изготвяне на информация, която обобщава резултатите от контролната работа и прогнозиране на ориентация за бъдещата дейност в определен предстоящ период.

Педагогическия контрол има силно въздействаща функция за мотивиране дейността на учителите, за развиване на положителни качества. Чрез педагогическия контрол се внедряват нови идеи, формират се критерии у директора и у учителите.

Педагогическия контрол е фактор, който стимулира не само професионалните, но и нравствените качества на учителите и не на последно място професионалното общуване между директора и учителите.

Формите на ръководно-контролната дейност в училището са многообразни, но те имат една обща цел, а именно: събиране на необходимата оперативно-осведомителна информация за степента на изпълнение на поставените в плановете задачи, обработка на тази информация и своевременно вземане на мерки за преодоляванена допуснатите слабости.

Всичко това се извършва от директора на училището, който трябва да съчетава в себе си педагогически способности, административни умения и човешки добродетели.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Същност на педагогическия контрол.

II. Основни етапи на педагогическия контрол.

III. Съдържание и форми на контролната дейност.

1. Педагогически контрол.

1.1. Цялостен контрол.

1.2. Тематичен контрол.

1.3. Начини за провеждане на педагогическа контролна дейност.

2. Администртивен контрол.

IV. Организиране на контролната дейност.

V. Календар на контролната дейност.

VI. Отчитане и обобщаване на контрола.

VII. Приложение - примерен план за контролната дейност на директора.

VIII. Използвана литература.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG