Home Психология Качество на образованието

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Качество на образованието ПДФ Печат Е-мейл

Процесите на икономическа и културна глобализация поставят все по-настоятелно проблема за качеството на образованието в ПГИИ “Джон Атанасов”. Нарастващата взаимосвързаност на икономиките и обществата, предизвикана от бума на информационните технологии и все по-свободното движение на капитала, обвързва все по-видимо просперитета на страната и индивида със знанието и технологиите, със способността за учене и за осмисляне на опита. Първостепенно значение в този контекст придобива полагането на национални образователни цели и формирането на съответните политики. Условие за успешното вписване на българските образователни реалности в европейската а рамка за образование - респективно в един съвременен образователен проект - е актуализирането на темата за качество и на системите за контрол и управление на качеството в самото образование.

Качеството на образованието е измеримо във всеки от аспектите и на всяко от нивата, на които може да се разглежда. То е измерима величина на училищно, регионално, национално и международно ниво; има социален, педагогически и икономически аспект; атрибут е на всяка от ключовите характеристики на образователната система - ресурси, функциониране, резултати.

Измерването на образователното качество е неделимо от неговото управление. В европейските страни на всяко от посочените нива този процес се осъществява чрез анализ на данните, полагане на цели и определяне на средства за тяхното постигане. Целите на националната образователна политика се операционализират на регионално и училищно ниво чрез планове за развитие. Планирайки собственото си развитие, училището или регионът на практика изграждат стратегии за постигане на националните образователни цели в конкретен социоикономически контекст. За да формулира регионалните цели в областта на образованието, местната управленска структура анализира широк кръг от данни и се запознава с образователни изследвания, осъществени от специализирани институции. Тя проучва контекста, в който функционира всяко училище (включително характеристики на ученическата съвкупност като пол, етнически произход, специални образователни потребности, билингвизъм), резултатите от текущото оценяване и резултатите от изпитите за приключване на образователна степен. Наред с това тя идентифицира недостатъци в работата на определени училища, подпомага тяхната само-оценка и разпространяването на добри практики. Въз основа на всичко това и като използва статистически профили на образованието в региона за съответната година, изготвени от национални институции, тази структура предлага на всяко училище примерни цели. Училището на свой ред определя своите цели съобразно с регионалните, но и с оглед на препоръчителните цели, произтичащи от позицията, която то заема с образователните си резултати сред другите училища с подобни характеристики.

За сравниетлно доброто качество на образованието в ПГИИ “Джон Атанасов” помага доброто ръководене на училището от неговия директор Г. Николов, който се грижи всеотдайно с кампанията по приема на новите ученици и не щади сили в това начинание.

Качеството на образованието се определя, чрез индикатори - променливи, които характеризират състоянието и развитието на образователната система, като отчитат комплексните условия на нейното функциониране. Наред с това индикаторите характеризират системата чрез нейните компоненти - чрез тяхната взаимосвързаност и развитие във времето.

Индикатори за доброто образование в ПГИИ “Джон Атанасов” са постиженията ни по информационни технологии. Имаме ученик от ПГИИ “Джон Атанасов” Руско Тихомиров, който има бронзов медал на международно състезание по Информационни технологии в Тюркменистан, със своята работа “Басня за секирата и търнокопа” – компютърна анимация на урок по Български език за 5 клас.

Друг индикатор за виското ниво на образоване е напредъкът на учениците. Има изключително малък процент отпаднали ученици, а около 80% от учениците на ПГИИ “Джон Атанасов” продължават във висши учебни заведения, след завършването си.

Друг критерий за качество на образованието са ресурсите и структурите,с които разполага учебното заведение. ПГИИ “Джон Атанасов” има оборудвани със съвременни компютри - две зали с общо 18 компютъра. Разполага с високо-квалифицирани специалисти в областа на икономиката, информационните и компютърните технологии. Преподавателите постоянно се развиват, като получават степени на квалификация. Участват в проекти, и печелят награди. Примера е с г-жа Антоанета Николова – с първа професионална квалификационна степен през 2007г. и първо място на национален конкурс за разработка на училищен софтуер “Приложение на информационните технологии в образованието”.

ПРЕПОРЪКИ:
Да бъде проведена широка разяснителна кампания за нормативната уредба в средното образование, като такива курсове влязат в учебните програми на вузовете, е една от препоръките в документа. Експертите считат още, че ограничението за броя на учебниците - до 3 за предмет, трябва да падне, а на експертите в МОН и инспекторатите да се забрани изрично да участват в писането и рецензирането на книгите. Друга идея е да бъде въведен регламент за броя на извинените отсъствия. Сред предложенията е създаване на публичен регистър на фирмите, предоставящи услуги за деца и учащи се, както и по-строг контрол за отдаването под наем на училищни помещения, посещаемостта в класните стаи и конкурсите за обслужващи фирми. Препоръчва се задължителен конкурс за назначаване на учители, както и ограничения за злоупотреби с дългите неплатени отпуски.

Видна е необходимостта в национален контекст образователното качество да се дефинира като измерима величина, която характеризира едновременно системата и процесите, които протичат в нея, и по-конкретно като: 1) способност на системата да реагира на променящите се реалности в света и да удовлетворява променящите се заедно с тях обществени и индивидуални образователни потребности; 2) процес на оптимизиране на системата в най-съществените й аспекти - управление, образователна среда и услуги, преподавателски практики и квалификационни форми. Условие за прецизното измерване и управление на образователното качество е утвърждаването в практиката на системи за контрол и управление, основаващи се на стандартизация и планиране: съотнасянето на дадено моментно състояние на системата или отделни нейни нива/структури с предварително положени цели (стандарти) отчита протичащи в нея процеси и позволява направляването им чрез полагане на нови цели.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG