Home Психология Организация и управление в образованието и културата

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Организация и управление в образованието и културата ПДФ Печат Е-мейл

В българската образователна система  има редица важни компоненти, които определят и подреждат нивата на знанията, методи на обучение, преподаване и квалификации от розлични нива (на препадаватели,ученици и студенти). Определено всяка една част от организацията дори на един учебен час държи на дадена схема, умения и покриване на изискванията спуснати от МОН и следени от ДОИ. Все пак още в ранна възраст трябва да бъде усвоена важна база данни, да бъдат развити креативност и умения в подрастващите. Образованието е в основата на развитието на пълноценната и обещаваща личност. То дава основата, върху която се базира цялото съществуване на човека. Особено в ХХІ век е немислимо развитието ни без стабилна образователна и здравна система. Това са само два от основните лъча, върху които трябва да се погледне сериозно и професионарно.

Културата също заема първостепенно значение в нашата система. Без този важен компонент няма стабилно развитие и обширен мироглед, обръщащ се към вътрешния свят на човека, душевността, моралът и въображението. В различните страни на ЕС има все още разминаване в отношението, вниманието и организацията на образователната система и управленската част. Глобализацията на века ни изисква бърза и адекватна намеса в това отношение и редица норми и изисквания, които ние като част от ЕС сме длъжни да изпълним и да променим в нашата система. Излишно е да споменаваме, че всяка година се променят част от изискванията, които трябва да покриват различните държави членки. Това е нормална и редна част от системата, която ни позволява да гледаме по- съвременно, да отхвърлим ненужната и остаряла информация в учебния план и да наблегнем на най- ценната и кристализирала информация.

Правилната организация на образованието води до качество и вид сертификат за добра политика в нашата страна, защото до момента в България не се постига разцвет и подмяна на цялата ни практика и теория за образованието на днешните учащи. В системата за качеството на образованието се приема тълкуването на качеството, като „Непрекъснато усъвършенстване и трансформация”, което определя нейните принципи. Като най- основни бихме могли да посочим взаимовръзката и съответствието между мисията , целите и компетенциите, заложени в обучението (вид квалификация, ниво и степен). За да се осъществят изброените компоненти, се изисква стабилна организация и контрол над системите. Това е лесно проверимо, чрез огледа на ефективността и употребата на научените знания, чрез стремежа към самоусъвършенстване, който ностъпва в резултат на ефективността на образователните цели върху психиката. Наблюдава се и трансформация на знания и умения в учебния процес с придобиване на професионални и значими компетенции и качества, необходими за пълноценното развитие на бъдещото поколение.

Важна част е организирането но оптимална образователна среда, теоритично и технологично осигурена, на интелектуален процес основан на активност и партньорство. Отношенията между преподавател и учащ също имат водещо значение, изразяващо институционалната ни култура, с употреба на необходима терминология, степен на диалог и качество на образование. Управлението на процеса на качеството се насочва преди всичко към наблюдение и поддържане на факторите влияещи върху качеството на самото образование- образавотелна, научно-изследователска и художествено-творческа дейност, реализилани в условията на съвременна информационна и техническа среда. Изведена от тези позиции, в чесност системата за качество на университетското образование, отговаря на изисквонията на обществото в „Европа на знанието”,  на интелектуалния пазар, на претенциите на обучаваните, тъй като продукта , който дава образованието, притежава способностда придобива и трансформира знания и умения в определени условия, да има професионална независимост и свобода.

Организацията на образованието трябва да бъде изградена съобразно европейския стандарт за качество ISO и дадена нормативна база. Важно е покриването на различните равнища от предучилищната подготовка до университетската, та дори и катедреното равнище, за което е нужно изкачването на всички виртуални стълбици на умственото ни развитие през годините и гъвкавостта придобита при смените на различните изисквания по време на учебния процес.

Можем да посичим като актуален пример за съвременната организация на знания националния образователен портал „Евридис”, който от 1980 година е един от стратегическите механизми, разработен от европейска комисия и страните членки, за насърчаване на сътрудничеството на образователните системи и политики. От 1995 година „Евридис” е интегрална част от „ Сократ” (общностната програма зо образование). „Евридис” е институционална мрежа за събиране, мониторинг, развитие и разпространение на достоверна и съпоставима информация за образователните системи и политики в Европа. Това е динамична независима мрежа, за чиято дейност допринасят всички национални звена. Европейското звено координира дейността на мрежата, разработва и разпространява голяма част от публикациите и администрира базите данни и централната интернет страница. Деиността на „Евридис” включва детайлно изследване на националните образователни системи и по-специално целите и мерките, приети от всички институции, включително образователния процес, както и в структурата и функционирането на отделните образователни организации.

В световната практика има различни модели за подготовка на специалисти в областта на управлението на образованието. Най- разпространена от тях е магистърската програма МА, след предходната бакалавърска ВА по образователните науки, педагогика или учителска специалност.  В последните десетилетия цари реформиране на образователните системи в насока за намаляване на бюрокрацията и увеличаване на относителния дял на самостоятелните решения на училищно ниво. Децентрализацията се разглежда като средство за подобряване на качеството и ефективността на училищата. Те може да са ефективни само ако имат установени самооценъчни процедури и други средства за обратна връзка и система за контрол на качеството, за да поддържат и в перспектива да подобряват това качество. Като видна организация на обединените нации за образование, наука и култура посочваме Юнеско. Тя има за цел да насърчава сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката , културата и камуникациите. Чрез такива кооперативни усилия се надява да насърчи универсална почит към справедливостта, законите, човешките права и основните свободи.

Като видна съкровищница на нашата страна можем да посочим културата, която има за цел да съхрани и подхрани вътрешния ни свят, помисли, общия ни мироглед и индивидуално развито въображение. Като главна историческа духовна реликва можем да посочим българския фолклор, който се запазва през години на робство и войни, за да ни преразкаже историята, да възпее героите ни, да докосне душите на хората чрез красивата, пъстра палитла на изпятите чувства, емоции, картини и пейзажи от миналото. Като културен център остават музикалните училища в град Котел и с. Широка Лъка, в които до ден днешен можем да усетим и да видим магията на българщината. Освен музикалната ни култура, трябва да погледнем и литературните ни таланти като Вазов, Дора Габе, Ботев , Радой Ралин и всички останали върхове на четивото. Културни центрове като град Русе, Варна, София и Стара Загора в днешните трудни дни развиват театралното и оперното изкуство, което е висока степен на аристократичност и духовна висота. По този начин ще запазим своята идентичност, морал и същина. Управлението на това важно звено се осъществява чрез определена адекватна стратегия, спрямо промените, интереса и глобализацията на света около нас, наситено с огромни бюджетни схеми, проблеми  и неясноти. В нашата държава главния цнтър, занимаващ се с всичко това  и отговорен за културата в България е самото Министерство на Образованието и Културата. Помощни звена са различните галерии, центрове по изкуства, училища с профил изкуство, школи, мероприятия и не на последно място индивидуалната човешка потребност към културна ситост.

Като заключение и общ анализ на гореспоменатото посочваме един велик цитат от автора Стоян Михайловски:

"Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

съдбините си ти поднови!

...Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, дето знаньето живей!..”

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG