Home Психология Форми, структура и типове на занятието по физическа култура в ДГ

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Форми, структура и типове на занятието по физическа култура в ДГ ПДФ Печат Е-мейл

Форми на физ. възп. в ДГ.

Всяка една от тях осъществява свои специфични задачи на физ. възп., но в крайна сметка всички те имат за цел всестранното и хармоничното развитие на детето. Занятието е основна форма на работа по физ. куртура в ДГ. То се провежда целегодишно два пъти седмично по определен план в точно определен дени част от седмицата. По време на занятието децата овладяват необходимия обем от знания и двигателни умения. Целегодишната продължителност на занятията по физ. култура дава възможност за осъществяване на различни оздравителни, образователни и възпитателни задачи на физ. възп.основна задача на занятието по физ. култура е правилното физ. развитие, укрепването на здравето, създаването и усъвършенстването на правилни умения и навици на всестранното развитие на детската личност, осъществени на базата на оздравителните, образ. и възп. задачи, които се намират в диалектическо единство по между си. Оздравителните задачи са насочени към правилно общо физ. развитие на децата, като най-важни са грижите за запазване на живота им и иукрепване на тяхното здраве.  Трудната приспособимост на децата към неблагоприятните условия на околната среда налага и необходимостта от тяхното закаляване. Образ. задачи се свеждат до обучаване на децата в основните движения, в умение да прилагат придобитите навици и умения в изменящата се ситуация. Образ. задачи се реализират в строга последователност – разучаване, затвърдяване и усъвършенстване на даденото упр., като за всяко отделно занятие те се конкретизират строго методически. У децата трябва да се създава навик за правилна стоика за техниката на движенията и правилата в подвижните игри. Да получат елементарни познания за личната и обществената хигиена, за названията на частите на тялото, на посоките на движенията, надванието и предназначението на физкултулния инвентар и др.възпитателните задачи в занятието по физ. култура се свеждат преди всичко до възпитаване на куртурно поведение, на нравствени и волеви качества до обогатяване и развитие на умствените процеси при децата. Физ. упр. особено игрите допринасят за изграждане на пол. черти в характера на детето. Физ. възп. е свързано с трудовото възп., което от своя страна изисква умело насочване на децата към овладяване на двигателни умения и сръчности за трудовата им дейност. Оздравителните, образ. и възп. задачи в занятието по физ. култура се осъществяват в единство и имат една основна цел – да допринесат за правилното физ. развитие на детето.

Структура на занятието.

Занятието по физ. култура се разделя на три части – подготвителна, основна и заключителна. Занятието представлява едно цяло, подчинено на обща цел – да активизира физиологичните процеси в организма на детето. Подготвителната част на занятието има за задача да организира децата, да насочи вниманието им към предстоящите задачи, да подготви организма на детето, за по значително физ. натоварване, да създаде интерес към занятието. В подготвителната част се включват упр. за внимание, ходене, бягане, различни видове препятствие, общо развиващи и изправителни упр., танцувални упр., елементарни игри. Общоразвиващите упр. се дават съобразно с възрастта на децата. Децата трябва да се научат да не задържат дишането, а да го съчетават с изпълняваните движения. Общо развиващите упр. трябва да се изпълняват качествено. Те трябва да се насочат към всички мускулни групи, като се започне от най-малките и да се стигне до упр. с въздействие в/у цялото тяло. Особено внимание се отделя на изправителните упр. и упр., сходни по структура с изучаваното основно движение в занятието. В основната част на занятието се решават конкретни образователни задачи – разучаване, затвърдявани и усъвършенстване на физ. упр. и игри и развиване на двиг. качества. Запознаването с новия материал и разучаването на упр. изискващи голямо внимание и точност на изпълнението се провежда в началото на основната част. Задачате се провежда ясно , точно и мотивирано, за какво ще им послужи упр., което ще се разучава. След усвояване на новото упр. се преминава към затвърдяване на вече изучавани упр. Добро средство за затвърдяване и усъвършенстване е подвижната игра. Задачата на заключителна част на  занятието е да приведе организма на децата в относително спокойно състояние и да се отчетат резултатите на занятието.

Типове  и варианти на занятието по ФК

Смесеното занятие се характеризира с разучаване на ново упр., затвърдяване и усъвършенстване на познати вече упр. Занятие за затвърдяване е това при което не се разучава ново упр.,  а се затвърдяват и усъвършенстват вече заучени упр. Контролното занятие се провежда в началото, в края на учeбната гад. и в края на всеки месец. Варианти на занятието – основният вариант включва строеви, общоразвиващи упр., основни движения и игри. Игровият вариант се състои само от игри. При сюжетния  вариант всички основни движения и различните видове упр. са свързани в един сюжет. Хиг. условия и фактори за правилното провеждане на занятието. Спазването на хиг. условия е важна предпоставка за правилното профеждане на занятието по ФК. Предварителна подготовка на учителя – тя се състои в предварително обмисляне  и подбор на подходящи методи и средства, които ще се прилагат в даденото занятие. Важно условие при разработването на план конспекта е точното формулиране на конкретните педагогически задачи. Физ. натоварване се определя от степента на въздействие на физ. упр. в/у организма на занимаващите се. Степента на физ. натоварване се обуславя ат два основни елемента – обем и интензивност. От плътността на занятието зависи и величината на физ. натоварване. Има два вида плътност – обща и моторна. Изпълнението на упр. с музика спомага за създаване на правилна представа за характера на движенията, за техният темп и ритъм, повишава изразителността, вниманието и работоспособността на децата, създава пол. емоции. Самостоятелна  работа в занятието по Ф.К.- тя има за цел да се активизира творческото мислене на децата, но за това е необходим известен обем от знания, умения и навици. Особено голямо значение има наблюдението анализа и оценката при етапите на началното разучаване.особености на занятието в смесените групи- всяка възрастова група има своите физ. и псих. особености, което налага съдържаннието на физ. упр. и методиката на обуч да бъдат съобразени с тях.

 

WWW.POCHIVKA.ORG