Home Право АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА ПДФ Печат Е-мейл

АВТОРСКОТО ПРАВО В АРХИТЕКТУРАТА

Да ви се представя...

Всеки знае какво е “авторско право”, но не винаги се вниква в действителното съдържание на това понятие. Чл. 2 от ЗАПСП визира, че авторското право възниква със създаването на произведението. Идеята, като такава, по нашето право не се защитава.

 1. Като обекти на авторското право се считат всички произведения на литературата, изкуството, науката, които са резултат от творческата дейност на създателя им и в тях е вложен предимно интелектуален труд. Заради особените качества на авторските творби, отношенията, в които хората влизат по повод на тях, стават обект на самостоятелно правно регулиране. Към авторското право се отнасят правните норми, които уреждат създаването и използването на авторските творби. Тук влизат нормите, които установяват как възниква субективното авторско право, кой е негов носител, какво е съдържанието на това право, времетраенето, наследяването, защитата му. Наред с това авторското право обхваща и правилата за използването на авторските творби, което обикновено става въз основа на договор между автора и ползвателя, при което авторът отстъпва отделни правомощия на ползвателя или пък това произтича от закона. Способите за използване на произведенията са много и различни, както са много и разнообразни видовете творби – например: възпроизвеждане и разпространяване за литературните творби; постановка за сценични творби; и излагане – за произведения на живописта и скулптурата. При архитектурата може да се говори за авторско право, когато имаме цялостно представяне на обекта, когато той е завършен и построен. Но можем да говорим за авторско право и при междинните етапи в работата по изпълнението – на ниво скици, идейни проекти, планове. Целта обаче е една – произведенията, създадени по този творчески интелектуален начин, да достигнат до неограничен брой хора и да доставят така наречената духовна и естетическа удовлетвореност. В това се състои и така наречената публикация на произведението - тогава, когато то става известно, външно обективизирано и от този момент започва неговата защита. Следователно едно създадено вече произведение се закриля в общественото пространство, когато вече е публикувано.

II. Какви са отликите и приликите с други правни взаимоотношения.

 1. С трудовото право – трудовото право урежда отношенията на непосредствено полагане на труд, при което работещият предоставя работната си сила на предприятието (фирмата) и се подчинява на ръководството, наздзора и заповедите на предприятието, както и на трудовата дисциплина. Авторското право не се интересува от самия трудов процес, а от резултатите на творческия (интелектуален) труд и неговите резултати (овеществения труд). Затова авторски творби могат да се създават и във връзка с изпълнение на задължения по трудово правоотношение.
 1. В гл.1 от ТЗ, т.12 се говори за сделки с интелектуална собственост, в която група попадат и сделките с произведения на архитектурата. Последните обаче имат различен режим на данъчно облагане и са изключение от общия ред на Наредба № 4, като при осъществяване на сделки с интелектуална собственост лицата, упражняващи свободна професия, по смисъла на пар.1, т.6 от ЗОДФЛ са освободени от задължението да регистрират и отчитат извършените продажби чрез издаване на касова бележка от фискално устройство.
 1. Интелектуалната собственост обикновено се разделя на две категории – авторско право и индустриална собственост. Според Конвенцията за учредяване на Световна организация за интелектуална собственост, подписана в Стокхолм на 14 юли 1967 година интелектуалната собственост включва права, отнасящи се до: 1) творби на литературата, изкуството и науката; 2) изпълнения на артисти, звукозаписи и радиопредавания; 3) изобретения във всички области на човешката дейност; 4) научни открития; 5) промишлени образци (промишлен дизайн); 6) търговски марки, търговски имена и означения за произход; 7) закрила от недобросъвестната конкуренция.

Приликата на авторското право с индустриалната собственост е, че тя, както и авторските творби, е вид интелектуална собственост и следователно се отнася до творби на човешкия ум – изборетенията, промишлените образци, търговските марки и др. Като правило обаче обектът на индустриалната собственост се състои от знаци предаващи информация на потребителите, която се отнася до изделия и услуги, предлагани на пазара и в този случай закрилата е насочена против неупълномощеното използване на такива знаци, което би могло да заблуди потребителите и изобщо срещу всякаква измамна практика. Характерно за изобретенията е да се закрилят с патенти, наричани “патенти за изобретения”. Ако някой създаде нещо, което по негово мнение е изобретение, то той може да се обърне към правителството с молба да се издаде документ, в който се излага същността на изобретението и се записва, че той е собственик на патента. При нас практически отва се осъществява с подаване на молба в Патентно ведомство.

 1. Как възниква обектът на авторското право: авторското произведение е резултат на творческа интелектуална дейност на автора. Авторският труд, който води до създаването на защитения от закона обект, се различава съществено от обикновения интелектуален труд. Специфична особеност на авторския труд е неговата индивидуалност. Авторският труд е сложен вид човешки труд, който изисква голямо напрежение на всички духовни и физически сили на автора. Авторът трябва да има не само талантливи идеи, но също така повече от всеки трябва да умее да анализира и синтезира, да сравнява и абстрахира, да умее да типизира и да отделя случайното от нормалното и закономерното, да познава условията на живота. В пряк контекст, когато става дума за работата на архитекта, то той освен в общокултурен план, трябва да притежава и технически, екологични, психологически познания, които използва в основната си работа. Не без значение за личността на автора-архитект е и качеството добросъвестност и лоялен професионализъм.

Като закриляни обекти на архитектурата чл.3, ал.1, т.6 от ЗАПСП визира общо всички произведения на архитектурата. А специално дефиниране на отделните елементи има в т.8, където са посочени: “проекти, схеми, планове и др., отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство и др...” Също в ал.3 на чл.3 от ЗАПСП като защитени се считат и: “подготвителни скици, планове и др. подобни”. Според моето скромно мнение, намирам, че специално следва да се дефинира и “идейният проект” в поетапната работа на архитекта, тъй като идейният проект невинаги е пряко реализиран чрез окончателния работен проект и това поражда редица спорове в правния мир. А това е така, защото идейният проект не всякога придобива публичност.

 1. Кои са носителите на авторско право. Според чл.5 авторът е физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право, само в предвидените от закона случаи. И веднага искам да отворя скоба. Как стоят нещата с подизпълнителите на един архитектурен проект? Доколко има споразумение между главния проектант и подизпълнителите? Ако има някаква специфична иновация в проекта, изпълнен от подизпълнителите, дали за последните това ще представлява авторско право, независимо, че проектът е заверен с печата на главния проектант? Дали може да се потърси възможност за регулиране на подобни взаимоотношения между архитекта-главен проектант и архитектите-подизпълнители? Според мен тези въпроси все още не са напълно регламентирани. Това е имплицитно напомнящата норма на чл.6 от ЗАПСП, където до доказване на противното, за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин.

V. Авторство – чл.8 от ЗАПСП.

Както във всяка сфера на изкуството и културата, така и в архитектурата нерядко се случва архитектурният проект да бъде създаден от двама или повече автори или цялостното вътрешно и външно оформление на един архитектурен проект да е творба на различни автори – както архитекти, така и скулптори, приложници и др. в този случай сме изправени пред правната фигура на съавторството. Основното, което е характерно за съавторството, е, че авторството върху произведението принадлежи общо на съавторите, независимо дали произведението е неделимо цяло или се състои от части, които имат самостоятелно значение. За всако използване на произведението и за преработката му е необходимо съгласието на всички съавтори, а при липса на съгласие, въпросът се решава от съда. След като е дадено съгласие за използване ан произведението по определен начин или има решение на съда за това, никой от съавторите не може без основателни причини да се противопостави на следващото му използване по същия начин (ал.3). Възнагражденията, дължими на съавторите за използване на произведението, се разпределят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях. При липса на съгласие се смята, че всеки от съавторите има равен дял. При спор въпросът се решава от съда (ал.4). Когато произведението, създадено от съавтори, се състои от части със самостоятелно значение, всеки от съавторите може да разреши самостоятелно  използване на своята част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото произведение (ал.5).

 1. Чл.12 от ЗАПСП – Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението и в случаите, когато собствеността върху произведението принадлежи на друго лице.

Нерядко обаче точно в противоречие с тази разпоредба собственикът на един архитектурен обект без даже и да уведоми проектанта, се разполага фактически със сградата. Правната защита в такива случаи се търси по съдебен ред, а не с жалби и молби в общината или областната управа, тъй като каквито и указания или санкции да бъдат наложени от тези инстанции, те обикновено дават само палеативни резултати.

Нормата на чл.15, ал.2 от ЗАПСП за неимуществените права пък ни изправя в недвусмислено противоречие с ползата от авторското право върху архитектурния проект на една сграда. Там е казано, че авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби. Чл. 69 обаче повелява, че за всяко следващо използване на архитектурен проект е необходимо писменото съгласие на автора. В бъдеще считам, че следва да се обърне внимание с новите промени в ЗАПСП подобни усложнения да бъдат избегнати. Може да се каже в известен укор към законотворците, че в ЗАПСП въпросите с авторскоправната защита на произведенията на архитектурата не са съвсем прецизирани и се срещат много непълни текстове. Прави впечатление и фактът, че често пъти законодателят е изключил от общите норми защитата на произведенията на архитектурата. Но не е дал ясна постановка какво се случва тогава с тези изключения и как ще се уреждат въпросите, отнасящи се до архитектурата

 1. Неимуществени права.

Неимуществените права на автора, както и имуществените, са предмет на авторскоправна закрила. Тяхното нарушаване може да бъде предмет на съдебен спор. Тоест нарушителят да бъде осъден за това си деяние – нарушаване на авторските права. Според чл.15 авторът има право да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено; да определи мястото и начина, по който да стане това; да иска признаване на неговото авторство върху произведението; да иска запазване целостта на произведението; да има достъп до оригинала на произведението и др. Изключение за произведенията на архитектурата е, че проектантът не може да спре използването на произведенията си поради промяна в убежденията си, тъй като сградата вече е построена (например ЦУМ, Партийният дом). Всички тези изброени права се упражняват от наследниците на автора 70 години след неговата смърт с изключение на строго личните авторски правомощия.

 1. Чл.18 – Имуществени права

Авторът има изключителното право да се разпорежда със създаденото от него произведение, да решава неговото използване, прехвърляне и др. Архитектът обаче не може да се откаже от вече реализиран архитектурен проект. В т.9 от чл.18 на ЗАПСП е дадено правото на архитекта за реализиране на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който проектът е предназначен.

В чл.23, т.5 законът, без съгласие на автора и без заплащане на възнаграждение, дава следната възможност – възпроизвеждане на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране. За мен е спорен въпросът дали следва да се изисква разрешение за такова възпроизвеждане, т.е. дали следва да се разреши такова копиране на произведения на вътрешния архитектурен дизайн и може ли това да се регламентира впоследствие и да бъде заложено в правна норма. Съображенията ми за това са, че нерядко архитектите се оплакват от буквално прекопиране на даден дизайнерски проект от недобросъвестни колеги.

X.Времетраене на авторското право.

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и 70 години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори този срок започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор. Сроковете текат от 1 януари на годината, следваща годината, в която е настъпила смъртта на автора. След смъртта на автора авторското право преминава върху неговите наследници, съгласно разпоредбите на ЗН, до изтичане на срока на времетраенето му. След това използването на произведението става свободно, стига да не е паметник на културата, или да е подвластно на друго правно уреждане. При липса на наследници това право се упражнява от държавата.

 1. Използване на произведенията.

По принцип всички произведения могат да бъдат изпозвани със съгласието на автора, даже и когато няма сключен договор. Но за точното и регламентирано реализиране на авторската творба, според мен е редно да се сключи договор с ползвателя, за да бъдат избегнати по-нататъшни спорове. Клаузите на такъв договор включват договорености по начина на използване на произведението, начина на заплащане на възнаграждението и неустойки, срок и място на изпълнението. Ако в един договор за предоставяне на архитектурен проект не е уговорен срок, по закона той се счита за петгодишен. Договорът за използване на произведение може да се сключи за срок от 10 години, но това правило не важи спрямо договорите за произведения на архитектурата. Ако в договора, с който се отстъпва изключително право, не е уговорен срок, в който ползвателят е длъжен да започне използването на произведението, авторът може да развали договора, ако използването не е започнало в двегодишен срок от сключването му или от деня на предаването му, когато това е станало след сключване на договора. Това правило отново не се отнася до произведенията на архитектурата. Законодателят нищо не е споменал за начина, по който това се урежда за архитектурни проекти. Вярно е, че използването на архитектурните проекти е подчинено не само на авторското право, но и на една цялостна нормативна база, касаеща тази материя. Въпреки всичко би следвало законът да има препратки към други нормативни актове. Апропо, в много малко законови уредби се споменава авторското право на архитекта-проектант. Става въпрос за тези нормативни актове, които уреждат работата и участието на архитекта.

 1. Чл.68, ал.2 – с прехвърляне на правото за използване на архитектурния проект се отстъпва, ако писмено не е уговорено друго, и правото за публично ползване на обекта
 1. Гражданскоправна защита.

Чл.94. Който наруши авторското право или сродно на него право, дължи на носителя на правото или лицето, на което той е отстъпил изключителното право за използване, обезщетение за причинените вреди. По този начин законодателят е уредил чрез предявяване на съдебен иск защитата от неправомерното използване на обект на авторското право.

Предявяването на друг съдебен иск е искането на автора, за преустановяване на неправомерното използване на произведението, при открити законарушения.

И накрая няколко думи за

 1. Международното сътрудничество в областта на интелектуалната собственост на страната ни.

България е член на много международни договори и конвенции в тази връзка, но в областта на авторското право следва да се знае, че сме членове на Бернската и Универсалната конвенция, и в тази насока са изградени и правните ни регламентации па закрилата на авторскоправните обекти. Освен това в Световната организация за интелектуалната собственост са изготвени доста програми за сътрудничество в областта на развитието на авторското право. Една такава съответна програма, в която България участва, е Постоянната програма, чиито цели са: насърчаване на интелектуалното творчество в развиващите се страни в областта на литературата и изкуството; създаване на законодателство и институции в областта на авторското право и др. Що се касае до предстоящото ни влизане в Европейския съюз, в тази връзка съгласно неговата Директива № 2004/48/29.04.04 относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, следва да се положи усилие за уеднаквяване на правните норми на всички участващи в Европейския съюз страни. А именно: изграждането на вътрешния пазар и свободно използване на произведенията на авторите без всякакви ограничения; закрила на ИС и възможността на автора да има законна печалба при използването на творческия му труд. Мерките, предвидени в тази директива, трябва да се прилагат единствено по отношение на действия, взели търговски мащаб.

Но това е вече предмет на друга лекция, за която ще получите покана.

В общи линии, като специалист в областта на авторското право, но без да имам претенция за цялостно представяне на проблематиката, считам, че вече ще можем да си кореспондираме и да започнем да търсим възможностите за действителната закрила на обектите, защитавани от авторското право в областта на архитектурата.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG