Home Психология Педагогическо изследване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Педагогическо изследване ПДФ Печат Е-мейл

Анка е родена през 1995 г. В ромско семейство и живее в двуезична среда. В семейството се говори турски език. По вероизповедание родителите са християни – протестанти.

До 10 – годишна възраст детето посещава помощно училище в с. Ветрен. В началото на настоящата учебна година по молба на майката то е настанено в масово училище на интегрирано обучение. Според данни на родителите Анка няма здравословни проблеми, които биха попречили на обучението й.

При постъпването на детето в масовото училище, му е направен анализ на психологичния и логопедичен статус. Според оценката на психолога детето е определено като обременено с лека умствена изостаналост. Ограничена е зрително – възприятийната сфера, ниски са показателите на вербално – слуховата памет, нетрайно формирани са възприятията в конкретно образното мислене и е с неизградено въображение. Вниманието е определено като неустойчиво – повишено пасивно и понижено активно. Занижени са показателите на механичната памет – тя се характеризира със занижен обем и сила. Ограничен е понятийният апарат – понятията са нетрайно формирани и въображението е неразвито.

Позитивните моменти в психологичния статус на детето са в сферата на контактите и комуникациите. Анка е комуникативна, внушаема и социално адаптивна.

Според оценката на логопед импресивната реч на детето се характеризира с беден речников фонд. Не разбира значението на предметите и не ги употребява правилно. Не разбира и предложните отношения в изказа. Трудно се справя с буквено – звуков анализ и синтез и трудно възпроизвежда слухово възприет текст. Добре развит е фонематичния й слух. Няма дисартикулация, може да чете и пише под диктовка – дума по дума, но допуска много грешки. Детето няма говорни нарушения.

Специалните педагози, ресурсните учители и преподавателите посочват изразен интерес кам предмета човекът и обществото. Детето решава задачи със събиране и изваждане до 100 с преминаване и заемане. Като области, в които се представя най –добре са посочени спорта и изкуствата – музика, танци, изобразително изкуство.

Според оценката на екипа детето има потенциални възможности в речевото развитие, в развитието на двигателните способности и познавателните умения. Заключението е, че с помощта на повече практически упражнения детето може да развие по – добри правописни умения. Настаняването му в масово училище дава възможност за контакти в по – богата на езикови стимулации среда, което е благоприятен фактор за развитието на речта. При наличието на повече обекти за сравнение има възможност да развие и познавателните си способности.

На базата на направените констатации, при настаняването на дете в масово училище се определят и основните цели и задачи в следващия едногодишен период на интегрирано обучение.

В областта на самообслужването детето трябва да развие умения да се справя само в нови и непознати ситуации, да изгради система от здравни и хигиенни навици и чрез редовно посещение на училище да развива умения за по – голяма самостоятелност в извършване на ежедневните дейности.

В областта на общото моторно развитие целта е да се развие грубата и фината моторика – подобряване координацията на движенията и пръстите на ръцете.

Езиково – творческото развитие цели подобряване на импресивната и експресивната реч, обогатяване ня речниковия фонд и акцент върху правилната употреба на предлозите.

Проследяването на конгнитивните умения е по посока на подобряване на характеристиките на паметта и на вниманието.

За развитието на социалните умения на детето ще се работи чрез системното му включване в общоучилищните дейности. Индивидуалните й потребности в учебната дейност са свързани с формулиране на умения за правопис, събиране и изваждане на числа до 1000, както и таблично умножение. Това са и целите, които трябва да постигне интегрираното обучение на детето в едногодишния период след настаняването му в масово училище.

В областта на изкуствата целта е формиране на естетически и нравствени критерии, както и стимулиране към проява на инициативност и творчество.

Развитието на професионалните и трудови умения на детето целят изграждането на нови трудови умения и навици чрез системното му включване в достъпни за възрастта му трудови дейности.

След почти едногодишен период на интегрирано обучение, където участва като равнопоставен член на класната общност, Анка успешно се адаптира към новите условия. Общителна е и разширява все повече социалните си контакти.

През първия учебен срок детето проявява старание за увладяване на учебния материал. Подобрява се четивната й техника и писането под диктовка. С помощта на учителя определя частите на думата. Усвоява правописа на гласни и съгласни звукове. Все още среща затруднения при членуване на думите и при преразказ на текст.

По математика събира и иизважда трицифрени числа с преминаване и заемане, но не може да решава самостоятелно текстови задачи.

Разширени са познанията й за родината и природните богатства на България, което личи от проявите й в часовете по предмета човекът и обществото.

Анализът на едногодишния период на интегрирано обучение показва, че промяната на средата, контактите с една нова училищна общност, както и специализираните занимания под грижите на ресурсен учител и консултациите с психолог влияят положително за развитието на детето и то може да развие на ново равнище потенциалните качества, които притежава в следващите етапи на интегрирано обучение.

i>Отчет – трябва да е написан в позитивен тон, като се акцентува на силните страни, а проблемите да се посочват пряко и обективно.

9         Посещения по домовете е много полезна практика, но за съжаление намира по-малко място в общуването.

За да остане детската градина естествена среда, обуславяща развитието на духовните потребности и интереси на детето е необходимо утвърждаване тенденция за тясно сътрудничество между семейството и детската градина. Отношенията между родители и учители да се изгражда на основата на разбирателство, единомислие и непрекъснато общуване и взаимодействие в името на детето.

Целенасочената съвместна дейност между детската градина и семейството осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и постоянна взаимна информация за цялостното развитие на детето, за неговите интереси, потребности и поведение.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG