Home Психология Европейски образователни практики - лекции

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Европейски образователни практики - лекции ПДФ Печат Е-мейл

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – 9 ВЪПРОС

Цели и предмети. Висшето образование играе важна роля в обществото, създава ново знание, предава го на студентите и поощрява иновациите. Европа има около 4000 висши училища с над 17 000 000 студенти и 1.5 млн персонал. Някои европейски университети са  сред най-добрите в света. Учебните програми не са обновени, недостатъчно млади хора поступват в университет след завършване на училище и малко възрастни са учили някога в университет. Европейските университети често имат недостиг на инструменти за управление и средства за осъществяване на своите амбиции.

Работата на групата по модернизация на висшето образование се фокусира върху изучаването на начините за подкрепа на модернизацията на ВО.

Дейностите на кластъра (групата) се  фокусират около идентификацията и разпространяването на добри практики при зачитане на качеството на ВО управлението и фондовете му.  Ключовите резутати на кластъра включват компендиума от добри практики в модернизирането на ВО и тематични репортажи със заключение и резюмета по интересни теми.

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА. УЧИТЕЛИ И ОБУЧИТЕЛИ.

Темпус е програма на ЕС, подпомагаща модернизирането на ВО. Темпус поддържа модернизацията на ВО и създава пространство за сътрудничество в околните на ЕС страни. Основана през 1990г след падането на Берлинската стена, схемата сега обхваща 27 страни от Зап. Балкани, Източна Европа и Централна Азия, Северна Африка и Близкия Изток. Темпус финансира 2 вида дейности:

  1. Съвместните проекти са базирани на многостранни партньорства между ВУЗ от ЕС и страните-партньори. Те могат да развият, модернизират и разпространяват нови учебни програми, методи на преподаване или материали, насърчаващи на култура и осигуряване на качеството, както и модернизиране на системите за управление и управлението на ВУ.
  2. Структурни мерки допринасят за развитието и реформирането на институциите на висшата образователна система в страните-партньори, да се подобри тяхното качество и значение и да се увеличи сближаването им в ЕС.

Партньорствата са съставени от  консорциум от организации, влючително ВУЗ, фирми министерства, неправителствени и др.организации, работещи в областта на висшето образование от страна на ЕС и партньорските страни.

Стартиране на Темпус ІV

Последна фаза на програмата Темпус ІV започна през 2008 г. Годишният бюджет възлиза на около 50 млн евро и индивидуални проекти получават финансиране между 0,5 и 1,5 млн евро. Всички условия и критерии, с които се кандидатства за финансиране са изложени в текста на поканата за предложение, която е достъпна на английски, немски и френски език.

Общата цел на Темпус е да допринесе за създаването на зона на сътрудничество в областта на ВО между европейския съюз и страните-партньори. Специфичните цели на програмата Темпус са следните:

-          Насърчаване на реформата и модернизация на ВО в страните-партньори

-          Подобряване на качеството и приложимостта на ВО в областта на труда и в обществото в страните-партньори

-          Да се повиши капацитета на институциите за ВО в страните-партньори и в ЕС, способността им да си сътрудничат в международен план и непрекъснато да се модернизират, да ги подпомага да се отворят към обществото като цяло, към труда и останалия свят с цел:

1)       Да се преодолее разпокъсаността между страната в областта на ВО и интер-институционалното разделение

2)       Повишава пригодността за заетост на завършващите университет

3)       Подобряване на интер-дисциплинарността и транс-дисциплинарността между университетските факултети

4)       Да направи европейското пространство за ВО по-видимо и по-привлекателно

5)       Да насърчи взаимното развитие на човешките ресурси

6)       Да се засили взаимното разбирателство между народите и културите на ЕС и страните-партньори.

Приоритети на учебната програма.

  1. Реформа на уч.програма – модернизация на уч.програма в академични дисциплини, определени като приоритетни от страните-партньори. Използване на европ.система за трансфер на кредити (ESTS), системата на трите цикъла и признаването на степените.
  2. Реформа на управлението.

-           подобрява университетското управление и целите на студентите

-          Въведане на оценка на качеството

-          Институционална и финансова автономия и отчетност

-          Прозрачност и равен достъп до ВО

-          Развитие на международни отношения

  1. Висше образование и общество.

-          Обучение на неуниверситетски преподаватели

-          Развитие на партньорството  с предприятие

-          Триъгълника на знанието: образование – научни изследвания – иновации

-          Обучителни курсове за обществени услуги

-          Развитие на ученето през целия живот  обществото като цяло

-          Квалификационни рамки

Комюнике на комисията.

  1. Университетите са жизнено важни в постигането на целите на Лисабонската стратегия. Европа трябва да засили трите полюса на триъгълника на знанието. Университетите са крайно необходими и в трите. Инвестирането в модернизирането и качеството на университетите е дирекно инвестиция в бъдещето на Европа и европейците.
  2. Увеличаване на предизвикателствата

-          Човешки капитал и пропуски в иновациите. Следване. Докато Европа е високо образовано общество само 21% от гражданите на ЕИ в работоспособна възраст са следвали значително по-малко отколкото в САЩ (38%), Канада (43%)

-          Достъп до ВО – докато по-голяма част от Европа гледа на ВО като на “public good”, в други части на света се е увеличил приема в университетите благодарение на частни фондове.

ЛИСАБОНСКА СТРАТЕГИЯ – ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ НА ЕС ДО 2010г.

ЕС приема през март 2000 г стратегия за развитие, очертаваща стратегическата цел за подобряване качеството на живот в европейските страни и опазването на околната среда. За реализирането на тези цели е небоходимо:

1)       Бизнесът и населението на всяка държава да има достъп до евтина комуникационна инфраструктура на световно ниво и да осигурява възможност за подобряване на компютърните умения, социалните умения и владеене на поне 2 чужди езика.

2)       Гаранция за адекватно заплащане на труда, решаване проблемите на безработица, социална изолация и бедността, гаранция за равнопоставеност по пол, етност и възраст.

3)       Създаване на възможности чрез подходящо планиране и управление за ефиктивно развитие на малкия и средния бизнес.

4)       Създаване на европейска образователна зона като гаранция за единно европейско пространство с цел решаване на проблема с въвеждането на нови съвременни  екологосъобразни технологии.

В рамките на изпълнение на Лисабонската стратегия е необходимо:

1)       Съдаване на по-голям брой работни места и увеличаване до края на 2010 г с 4% заетостта на население от европейските държави

2)       Отваряне на традиционните монополни пазари с цел манипулация на цените модернизиране на съответните сектори, създаване на общо европейско въздушно пространство, решаване на проблема с телекомуникациите, доставка на електричество и газ и решаване на проблема на действащите фирми в областта на икономиката.

3)       Проникване на интернет в ВУЗ, предприятия и публична администрация като в края на 2010г са обхванали 93% от гореспоменатите потребители.

4)       Усъвършенстване политиката на устойчиво развитие и гарантиране съхраняването на естествената среда

5)       Решаване проблемите със застаряването на населението в  и въвеждането на ефективни реформи в пенсионните системи.

ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ. ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО -  7 ВЪПРОС

Постулираните в Лисабонската стратегия промени в икономиката изискват сериозна програма за модернизиране на образователните системи заедно с модернизирането на системите за социално осигуряване. В тази връзка всяка европейска държава според националните си особености трябва да реализира 3 основни цели, посочени в стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието между държавите-членки на ЕС.

1)       Повишаване качеството и ефективността на системите за образование и обучение

2)       Осигуряване на достъп на всеки гражданин на ЕС до образование и обучение

3)       Отваряне на образователните системи на всяка европ.държава както към страните-членки на ЕС така и към останалите страни. Елементите, които трябва да се усъвършенстват за постигане на първата цел са:

-          Непрекъснато обучение и повишаване квалификацията на преподавателите

-          Въвеждане и използване на съвремнните информационни технологии в обазованието и обучението

-          Повишаване ефиктивността на езиковото обучение

-          Гарантирана гъвкавост на системите, позволяващи достъп на всички европейци до образование

-          Осигуряване на мобилност и на обучаеми и обучители

-          Решаване проблемите с инвестициите в образованието и обучението

Стратегически области, които европейската комисия предлага в изпълнение на Лисабонската стратегия са 6:

1)       Задълбочен анализ на образователната протребност на всички страни-членки на ЕС

2)       Съдавнане на ефективно действаща система на партньорство между страните-членки

3)       По-високи публични и частни инвестиции в образованието

4)       Решаване проблема с равен достъп на образование

5)       Въвеждане на непрекъснат контрол в образователните системи и институции

6)       Ежегодна оценка на състоянието на националното образование и обучение във всяка страна-членка.

ЕВРОПЕЙСКА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 11 ВЪПРОС

ЕКР е документ на ЕС, приет официално през април 2008 г. Нейната цел е усъвършенстване на националните квалификационни системи с цел признаване на националната квалификация във всяка европейска държава и насърчаване участието през целия жиот като се валидира и неформализира образованието и обучението.

ЕКР съдържа 8 нива, които се прилагат към общото, професионалното и академичното образование като всяко от тези нива дефинира точно определени индикатори за знание, умение и компетентност.

ниво

Знания

умнения

компетентности

1

Основни общи знания

Основни умения необходими за изпълнение на прости задачи

Компетентност за работа или обучение от пряко наблюдение

2

Основни фактологични знания  определена сфера

Основни познавателни и практични умения, при които се изисква използването на информация за изпълнението на рутинни задачи с прости правила и инструменти.

Работа и обучение при пряко наблюдение, но с известна самостоятелност

3

Владеене на принципи и понятия и познаване на факти в определена сфера

Познавателни и практически умения за решаване на проблеми чрез самостоятелен подбор на методи, инструменти и материали.

Поемане на отговорност за изпълнение на конкретни задачи и приспособяване на собствено поведение към обстоятелства при решаване на поставен проблем.

4

Факологично и теоретично знание в широк контекст , но в определена сфера

Познавателни и практични умения за намиране решение на конкретни проблеми в една сфера

Способност за самоуправление в рамките на конкретен работен проблем с елементи на оценка на работа  или учебна дейност.

5

Всестранни, но специализирани знания в определена сфера

Богат диапазон от познавателни и практични умения за творчески решения на абстрактни проблеми

Преглед и развитие на собствени постижения в сравнение с постиженията на другите

6

Задълбочени познания в определена сфера с елементи на критичен анализ на теории и принципи

Умения, показващи иновации при решаване на сложни проблеми в специализирани сфери.

Поемане на отговорности управление на професионално развитие на отделни лица и групи и самостоятелно вземане на решения

7

Висши специализирани знания в дадена сфера, гараниращи критично осмисляне на въпроси, свързани със знание, валидни за различни сфери ни възможност за изследователска дейност

Специализирани умения за решаване на проблеми при научни изследвания и развиване на нови знания в различни сфери.

Отговорност с цел осигряване приност към професия, познание и практика. Анализ на стратегическо постижение на ръководените от лицето екипи.

8

Най-нови знания в определена сфера

Усъвършенстване и специализиране на умения и техники в т.ч. за синтез и оценка при решаване на ключови проблеми в сферата на научни, теоретични, изследователски или в сферата на професионалните практики

Проява на авторитет, новаторство, независима научна и професионална компетентност. С тези си нива ЕКР гарантира и осигурява на признаване на периоди на обучение и придобити документи за ОКС (образ.квалификационни степени) и квалификации в отделни европейски страни.

Тази ЕКР осигурява трансфер на квалификация между отделните страни, мобилност на участи и работещи. ЕКР играе роля на документ, гарантиращ реализиране на изисквания за доброволно, но ангажирано сътрудничество в областта на образованието и обучението между всички европ.страни с отчитане национални стандарти и особености на национални системи за образование и квалификация. Във връзка с признаването на квалификация и компетентност.

ЕКР за обучение през целия живот цели свързването на държавните квалификационни системи да действа като устройсво за превод на квалификациите в различните страни-членки на ЕС, работодатели и отделни хора, така че за тях да бъде лесно да работят и да учат зад граница. Прави по-разбираеми квалификациите в Европа, повишавайки мобилността на работещите и учащите между държавите и улеснявайки ученето през целия живот. Тази рамка ще свърже националните квалификационни системи на различните страни с общоевропейската рамка. Хора и работодатели ще могат да използват тази рамка за да разберат и сравнят нивото на квалификации в различни държави и разнични обучителни системи.

ЕКР беше приета от Европейския парламент и Съвета на Европа на 23.4.2008г. Тя насърчава държавите да свързват техните квалификационни системи или рамки до 2010г и да направи, така че всички нови квалификации, издадени от 2012г да имат справка за подходящото ЕКР ниво. Ядрото на ЕКР са справки на 8 нива, описващи какво знае учащия, какво разбира и на какво е способен – „учебни резултати”. Нивата на националната квалификация ще бъдат поставени на една от централните справки и ще варира от основно ниво (първо) до напреднало (осмо ниво). Поради това ще позволи по-лесно сравнение между нац.квалификация и би трябвало да означава, че хората не трябва да учат отново ако се преместят в друга страна.

ЕКР се прилага за всички видове образование, възпитание и квалификация от училищно, акедемично, професионално. Системата премества фокуса от традиционните подходи, акцениращи като продължителността на обучението или вида на институцията, а също така насърчава ученето през целия живот повишавайки валидността на формалното и неформалното обучение.

ЕКР е обща европ.референтна рамка, която установява връзки между нац. квалификационни системи, служеща като инструмент за обяснение на съдържанието и повишаване разбираемостта на квалификациите в рамките на различни страни и системи в Европа.

Рамката поставя 2 цели: 1) насъчава мобилността на гражданите между отделни страни и улесняване на техническо обучение през целия живот. Препоръката влезе официално в сила през 4.2008г. В нея 2010 г се определя като препоръчителна дата за страните, желаещи да съотнесат своите нац.квалиф.системи към ЕКР, а 2012г като срок за включване на препратка към съответното ниво на ЕКР при издаване на сертификати за придобита квалификация.

ЕКР ще обедини нац.квалиф.рамки на различни страни около обща европ. съпоставителна основа – осемте референтни нива. Тя обхваща пълния диапазон квалификации – от основно ниво до напредало ниво. Като инструмент за насърчаване на учението през целия живот, ЕКР включва всяко квалификационно ниво, придобито в общото , професионалното, както и в академичното образование и обучение. 8-те референтни нива са описани посредством резултати от обучението. Резултатите от обучението са описани в 3 категории – знания, умения компетентности.

Началото на развитието на ЕКР е положена през 2004 г в отговор на молби, отправени от страните-членки, соц. партньори и заинтересовани лица за разработване на обща база за съпоставка с цел повишаване прозрачността на квалификациите. Официален прием на ЕКР  м. Февруари 2008 г.

Мрежите ENIC (европейска мрежа от информационни центрове). С роля да осигурят информация и консултации относно: 1) признаване на чужди дипломи, степени и др. академични или професионални квалификации. 2) образователни системи в съответната държава и останилите европейски държави; 3) възможности за обучение в чужбина, информации за кредити, степендии, практически въпроси, свързани с мобилността и еквивалентността.

Мрежата NARIC (национални информационни центрове за академично признаване) е създадена през 1984г с цел подобряване на системата за академично признаване на дипломи и и периоди на обучение в страните-членки на ЕС, европейската икономическа зона и страните от Централна и Източна Европа.

ЕДИННА РАМКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ (ЕВРОПАС) – 4 ВЪПРОС

Европейският парламент прие единна рамка за прозрачност на квалификациите и компетенциите, наричана Европас (комплект от 5 документа, съществуващи на всички официални езици в ЕС). Целта й е да насърчи и улесни мобилността и учението през целия живот на всеки европейски гражданин.

1)       Европас СV – представлява усъвършенствана версия на СV попълваща се от самия европейски гражданин

2)       Европейско дипломатично приложение – лични документи, разработени то стандартизирана информация за преминалия образователен цикъл на своя притежател и се издава от същата институция, която издава дипломата за висше образование.

От 2005 година всички студенти, завършващи образованието си могат да получат европейско дипломно приложение.

3)       Европейско квалификационно приложение – приложение към документ удостоверяващо професионалната квалификационна придобитост от европ.гражданин (дипломи, сертификати, удостоверения, свидетелства). Издава се от института, издал сертификата, обикновено на англ.език.

4)       Европейско езиково портфолио – документ, в който всеки европ.гражданин вписва сам своите езикови компетенции и умения.

5)       Документ, който попълва, както изпращата така и приемащата институция в съответствие с Европас – мобилността. В настоящия момент тези документи, както и всякаква допълнителна информация, може да се намери в интернет на портала на Европас. В 30 европейски страни и в България работят национални центрове на Европас, в който може да си намери допълнителна информация, инструкции, он-лайн помощ.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ В ЕС – 2 ВЪПРОС

Първа програма Сократ – отворена за 31 европейски страни, предоставя подкрепа за обучение, преподаване и международен образователен обмен с основни цели:

1)       Насърчаване сътрудничеството, мобилността на преподаватели и учащи

2)       Повишава степента на владеене на чужди езици

3)       Насърчава иновациите в образованието

4)       Предоставяне на възможности за ползване на информационни и комуникационни програми

5)       Продоставяне на равни възможности по отношение на хората в неравностойно положение във всички европейски страни. Програмата има 8 елемента или подпрограми, от които 3 са вертикални и засягат придобиването на знания през целия живот във всяка ОКС. Петте хоризонтални подпрограми подпомагат само определени аспекти на обр....................................

І – ва Програма Коменски – подпрограма за училищното образование и мобилност и цели транснационално партньорство между училищата за подобряване възможностите за образование на всички деца в І-вата фата на образователно предучилищно обучение, начално и средно образование като акцентира на проблема учене в мултикултурна рамка.

Цели на програмата: повишава качеството на училищно образование, насърчаване иновацията в педагогическите методи и материали за обучение, подпомагане интеграцията на учениците с различни образователни потребности, насърчаване въвеждането на информационни и комуникационни технологии в училищното образование; гарантиране подобряване способностите на учителите в областта на интеркултурното образование и езикови способности.

ІІ-ра програма Еразъм – подпрограма за висше образование и мобилност; подпомагане сътрудническата мобилност в рамките на изграждането на университетски мрежи и насърчава сътрудничеството между университетите чрез обмен на преподаватели и студенти пълно академично признавне на периоди на обучение и квалификации.

ІІІ-та програма Грюндвиг – подпрограма за образование на възрастни и учене през целия живот. Цел: повишаване на възможностите, качеството, достъпа на преподаване и обучение на възрастни

  1. Програма Леонардо да Винчи – подкрепя ......................... проекти за сътрудничество в областта на професионалното образование. Основна цел: повишаване качеството, иновациите и европейско измерение на професионалното образование. Програмата гарантира: широк достъп до професионални знания и умения; социална и професионална интеграция на млади хора; усъвършенстване на процедурата за реинтеграция на пазара на труда; повишаване на езиковите знания и умения; популяризация на новите информационни и комуникационни технологии.
  2. Програма Младеж – цел: укрепване солидарността на младите хора в духа на инициативна предприемчивост, творчество и придобиване на необходими знания и умения за работа в условията на информационно общество. В тази програма се реализират 5 групи дейности:

І – ва дейност – младежта в Европа – свързва се с  младежки обмен на групи от млади хора на възраст от 15-25 год с различен социален произход от 2 или повече държави с продължителност на обмена от 6 до 21 дни без дните на пътуване. С препоръчителен брой на участниците минимум 16 – макс. 60 в т.ч. ръководителите. Програмата не включва обмен на групи за участие във фестивали и турнета, а само обмен свързан с езиков обмен и училищен обмен по теми, свързани с опознаване на страните в т.ч. историята и културата на съответната страна.

ІІ –ра дейност – Европейска доброволческа служба – свързана с обмен на доброволци от 18 - 25 г с продължителност до 12 месеца и участие на доброволците в дейности, свързани с подпомагането на нуждаещи се хора или конкретна дейност в социалната сфера.

Организационният домакин осигурява пълен пансион – квартира, храна и езикова подготовка. Изпращата страна осигурява документите и необходимата информацияна доброволеца до заминаването му и е задължително да поддържа контакт до приключване на прибиваването му в чуждата страна. Изпращата страна осигурява международна осигуровка, злополука и джобни пари.

ІІІ-та дейност – младежки инициативи – подкрепя лични или групови инициативи. Минимален брой – 4 участници в група, във връзка с инициативата за повишаване на заетостта или инициативата за насоченост към млади хора в неравностойно положение. В тази дейност младите доброволци получават финансиране от приемащата страна, която не може да надвишава 5000 евро, а за груповите инициативи 10 000 евро.

ІV – та дейност – съвместни дейности – това са по предварителна покана за инициати по програмите Сократ, Леонардо и Младежки. В програмата са посочени – дейности, финансиране, критерии за участие, процедурите за подбор и срока за подаване на формуляра.

V-та дейност – допълващи дейности – предоставяне финансиране за подкрепа за сътрудничество и партньорство с конкретна европейска страна.

Програма „Лингва” – подпрограма за ЧЕ обучение – подпомага сътрудничеството между институциите за подготовка и усъвършенстване на преподаването в областта на езиковото обучение чрез съвместна разработка на учебни програми, материали, методика.

Програма „Минерва” – подпрограма за нови технологии и съвременни методи на комуникации в образованието в т.ч. и дистанционно обучение.

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ НА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ – 21 ВЪПРОС

Европейската система за натрупване на трансфер на кредити е въведена в България през 2002 г. Тя има за цел да направи процеса на преподаване по-прозрачен, гарантирайки признаването на формалното и неформалното образование чрез т.нар. кредитен превод и кредитно натрупване в рамките на целия ЕС.

В тази европ.система участват 17 стани и основни положения в ЕСНТК са: 1) в рамките на обучение по избираеми, факултативни и задължителни дисциплини за 30 часа студентска заетост и успешна форма на контрол всеки студент получава по 1 кредит; 2) за придобиване на ОКС – професионален бакалавър е необходимо натрупване на минимум 180 кредита; 3) за придобиване на ОКС – бакалавър – 240 кредита; 4) за придобиване на магистър след придобита степен проф.бакалавър са необходими минимум 120 кредита(4 семестъра), а за придобиване на магистърска степен след ОКС бакалавър мин. 60 кредита (2 семестъра);  5) за специалностите, в които има само ОКС – магистър са необходими мин. 300 кредита; 6) успешно положен държавен изпит носи 10 кредита, а успешно защитена маг.теза – 15 кредита; 7) реализацията на студентската заетост е свързана с аудиторна заетост и индивидуална работа под контрола на преподавателската и самостоятелната студентска работа, включваща подготовката за съответните изпити; разработка на курсова работа, реферати, проекти, както и за др.форми на текущ контрол. Признаването на придобитите кредити се извършва от сътветната комисия по признаване на кредити на база хорариум, учебна програма, преподавател, придобити кредити и формата на контрол. Задължителният атрибут за студента е наличието на т.нар. информационни пакети включат квалификационен х-р на съответната специалност или магистърка програма.

Учебен план и учебни програми по всяка дисциплина. Учебните програми включват задължително: 1) конкретни теми за лекция, семинар, упражнение и съответно хорариум; 2) литература – която е задължителна и  препоръчителна; 3) разписани условия за допускане до изпит; 4) начин за формиране на крайна оценка и придобит кредит.

ПРОФЕСИОЛНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ НА БАЛКАНИТЕ – 22 ВЪПРОС

ПОО на Балканите продставя информация за нивото на предлаганите услуги касаещи възможностите за обучение, професионален ориентир и консултации в страните от Балканския полуостров.

Гърция: институция, занимаваща се с образование, ориентиране и консултиране в Гърция е Министерството на националното образование и религиите. Отношението към тези дейности имат: 1) министерството на заетостта и социалната закрила, гръцката конфедерация на работниците за заетост и работна сила, федерацията на гр.индустрия. Генералният секретар за младежта и центровете за професионален ориентиране и консултиране, училищни офиси за кариерно консултиране, център за кариерни услуги в университетите, и центрове за насърчаване на заетостта.

Образованието в Гърция е задължитено за всички деца от 6 – 15 г, включва основно и средно образование; обучението след 2.5 г в частни или държавни институции аналогочни на детски ясли или градини (2.5 до 6 г) – предучилищно обучение. Задължително средно образование се продобива в 2 типа училища – унифицирани средни училища и техническите професионални у-ща. Продължителността на обучението в униф.средни у-ща е 2 години, а професионалните – 2-3 год.

Висшето образование се придобива в университети и в технологични образователни институти. Прием с положени изпити на национално ниво. Само в 2 университета в Г-я могат да се обучават граждани на ЕС – в Солун и Атина.

Кипър: институции – Министерство на образованието и културата, департамент на труда и департамент за гражданска регистрация и миграция. Отношението към образованието имат министерстовото на труда и социалното осигуряване и институцията за развитие на човешките ресурси. Образователна система: задължителното образование, включва: 1) предучилищно образование; 2) основно – 1-6 кл; 3) общо-средно образование – 7 – 9 клас – с обща продължителност 10 години.

Средно-специално от 10-12 кл – реализира се в техникуми или обединени лицеи. Достъпът до висшето образование зависи от резултата от общ зрелостен изпит.

Висшето образование се реализира в държавни уч.заведения и частни колежи. Документи са: сертификати при едногодишно обучение, дипломи за висше образование при мин.3 год обучение, диплом за степен бакалавър – 4 год, диплом за степен магистър само след придобита степен бакалавър и обучение по една или две годишна програма.

Румъния: институции – Министерството на образованието и науката, Министерството на труда, социалната солидарност и семейството, Национална агенция за подпомагане на младежките инициативи, Министерството на външните работи, Европейски център за висше образование в Румъния под егидата на ЮНЕСКО.

Образователна система: задължително образование 10 години  максимум до 18 години.

Включва предучилищното образование от 3 до 6 -7г, като се дели на малка, средна и голяма лига. Общо образование от 6-7 до 14-15г. Основното образование е 4 години и прогимназиално – 4 години, средно-специално образ. – гимназия – 4-5 години. А професионално у-ще – 2 години, висше образование – възможност за постъпване с конкурс или зрелостен изпит на национално ниво. Висшето образование се придобива в университет или висши у-ща. Чуждестранните граждани може да се обучават в Букурещ, Тимишоара, Яши и Клуж.

Турция: образ.институции – Министерството на нац.образование, Мин. на труда, соц.осигуряване, Мин. на културата, Мин. на външните работи, център за образование и младежки програми на ЕС.

Предучилищна възраст – 3 – 6 год. Основно – задължително 8 години без прекъсване. Средно образование – 4 год без прекъсване.

Бакалавър – 4 – 6 години в зависимост от специалността. Магистърска степен е 1 - 2 години след бакалавърската.

А професионален бакалавър е с 2 год срок на обучение. Вход за висшето образование – конкурсен изпит. Чужди граждани могат да учат в Анкара, Истанбул, Измир. Такса за обучение 500 евро на семестър.

За признаване на дипломите в Турция има специална служба. Не признават дипломи за задочно обучение. Може обаче да се запише магистър редовно, за да се признае образованието.

МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ – 12 ВЪПРОС

Поддържане на мобилността на гражданите и учението през целия живот. Множество инструменти (начини) са били развити за поддържане на европ.граждани, обучителни институции, компании и образователните институции, за да им се позволи напълно да използват потенциала в областта на ученето през целия живот и европейския пазар на труда.

Европейската рамка за ключови компетентности идентифицира уменията, от които се нуждаят хората за да имат успех в живота в днешния свят.

Програмата се създава в края на 2006 г идентифицира и определя ключови умения, от които всеки се нуждае за да има  работа, лично удовлетворение и активна гражданска позиция в днешния воден от познанието свят.

Рамката включва компетентности в „традиционни предмети”, като майчина – езикова грамотност, знание на чужди езиц, научни знания и IT – умения (компютърни). Но покрива и други умения като да се учим да се обучаваме, социални умения, поемане на инициатива, знание за култура и себеизразяването. Началното образование и обучителните системи в ЕС трябва да поддържат развитието на тези компетентности във всички млади и възрастни хора. Образованието трябва да даде истински възможности на всички възрастни да изградят и поддържат своите умения.

Документи: 1) Ключови компетентности за учене през целия живот – европейска препоръчителна рамка брошура 2008. Това е анекс към препоръките на европ. парламент  и съвет от 18.12.2006 г, публикувана на 30.12.2006 г.

2) Препоръки на Европейския парламент и съвета на Европа за ключова компетентност за цял живот

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG