Home Психология Обучението по английски език - забавно, лесно, интересно

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обучението по английски език - забавно, лесно, интересно ПДФ Печат Е-мейл

Реализацията на младите хора през новия  век е свързана с владеенето на чужди езици. Ето защо се налага въвеждането на ранното чуждоезиково обучение и у нас. То спомага  за цялостното развитие на малките ученици, за обогатяване на общата им култура, за изграждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.

Всеизвестно е, че децата учат чужд език по-лесно от възрастните, но обучението им трябва да бъде съобразено с характерните особености на малчуганите от тази възрастова група – конкретно, предметно мислене, добра, но краткотрайна памет, неустойчивост на вниманието, невъзможност да се оперира с чисто абстрактни категории, неспособност да разграничават ясно реалния от въображаемия свят, ограничени социални и културни знания.

Съвременната психология доказва, че развитието на чуждоезиковите умения не става независимо от цялостното умствено развитие на детето. Ето защо в своята работа в обучението по английски език аз прилагам подхода „Учене чрез действие / Learning by Doing”. Това е подход на обучение, при който ученикът усвоява знания и умения чрез директно експериментиране, като използва принципа на действието. По този начин учителят помага за развитието  интелекта на децата и в същото време развива езиковите им умения – слушане и говорене, четене и писане.

Основна причина за прилагането на подхода „учене чрез действие” е тази, че малките ученици учат чрез директния опит от петте си сетива. Този подход осъществява връзка между думи и действия, помага на децата да усвоят езика подсъзнантелно и да могат да го използват, за да комуникират. Имам наблюдения, че при прилагането на подхода учениците стават по-близки помежду си, така че той подобрява отношенията в класа. Чрез дейностите, които го обезпечават: рисуване, изрязване, моделиране, танцуване, пеене и др. се премахва стреса у учениците и се създава позитивно настроение у тях, което улеснява ученето.

Психолозите подкрепят подхода, защото изследванията са доказали, че музиката, стиховете, движенията и ритъмът са от голяма важност за осмисляне на езика и задържането на знанията дълго в паметта.

Как би могъл да се приложи този подход в различните дейности в часа по английски език в начален етап?

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА ЛЕКСИКА

Цел на работата по лексика е усвояването на трайни, бързо и правилно приложими в устната и писмената реч лексикални единици.

За да стане това новата лексика трябва да се представя чрез нещо познато за децата, да бъде поднесена в интересни уроци, в които малките ученици правят нещо: движат се, играят игри, пеят песни, учат стихотворения, броилки и римушки. Учениците учат по-добре, когато съпреживяват всичко. В процеса на обучение трябва да са включени и познавателното и емоционалното.

Речникът на обучаваните деца на първо ниво се състои предимно от конкретни съществителни имена. Това означава, че за да въведе нова дума учителят може да използа предмет,който учениците могат да пипнат и да  включат в игрите си в часа по английски език.

Значението на новата дума може да бъде показано с тъй наречените flash cards , на които са нарисувани различни предмети. Ако няма подходящи „flash cards”, учителят може да нарисува проста схематична рисунка на дъската, която пояснява значението на думата. Зь изпълнението на тази задача могат да се използват и любимите за малките ученици   цветни илюстрации от книжки с приказки и разкази. Много думи могат да бъдат представени чрез „езика на тялото”, т.е. чрез мимика и жестове. Това е много забавно за децата и им помага трайно да запомнят думата.

Тези техники за преподаване на лексика са интересни и занимателни  за учениците, ала за заучаване на думите мога да предложа да се използват седните упражнения, свързани с похвата „учене чрез действие”:

Свързване на думи с картини – учениците свързват думите със съответните картини.

Например: думата „under” се свързва с картина, на която е нарисуван предмет, разположен под друг предмет и т.н.

Игри с отгатване – дете имитира животно, професия или някакво действие, а класът трябва да познае и назове изиграното; дете излиза пред класа и без да издава звук, само с устни изрича една от изучаваните думи, а останалите ученици трябва да я изговорят.

Игра „Бинго” – играе се по известните правила като на картончетата може да са написани думи или нарисуви картини от упражняваната тема, например „Животни”.

Много деца заучават думите доста бързо, но също така бързо ги забравят. Щом новите думи са представени и са упражнявани децата трябва да бъдат насърчавани да измислят техники, които те могат да използват самостоятелно за преговаряне думите.

Ето няколко техники, които съм предлагала на своите ученици и които са спомогнали за затвърдяване на изучената лексика и обогатяване  на активния им речник.

„Картинен речник/ Picture dictionary

Децата залепват или рисуват картинки, за да покажат значението на изучена дума. Думите могат да бъдат подредени по теми или по азбучен ред. Всяко дете може да си направи собствен речник, но може да бъде изработен и речник на класа, който стои в класната стая.

„Карти с думи и картини/ Vocabulary cards

Децата сами изработват тези карти като от едната страна те рисуват картина, а от другата пишат думата на английски език.Учениците вземат една карта, поглеждат картинката и се опитват да напишат думата. После обръщат картата и проверяват дали са допуснали грешка.

Колажи

Изработването на колажи е полезен начин за затвърдяване на лексиката. Учениците събират картини на една изучавана тема. Те ги залепват върху голям картон, който може да се използва и за украса на класната стая.

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ПРИ РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЕТО СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ

Слушането е умението, което децата придобиват най-напред, особено ако те не са се научили още да четат. Когато децата започнат да учат чужд език, те го възприемат най-напред с ушите си и това, което чуват е основният източник на езикови знания. Задачите за слушане са много важни, тъй като формират у малките ученици основни познания по езика. За да направи ясно значението на непознатите думи, учителят трябва да даде на децата толкова визуални опори, колкото е необходимо – чрез изражение на лицето, чрез движение, чрез мимики, чрез картини.

Много от упражненията за слушане не изискват устен отговор на учениците или изискват минимум реч. Това им позволява да се концетрират върху това, което слушат и да покажат, че са го разбрали, а не да мислят как да формулират отговора си.

За да развия умението слушане с разбиране, аз отново използвам игри и упражнения, които са свързани с подхода „учене чрез действие”:

„Слушай и изпълни/ Listen and do упражнения:

1.Даване на наставления.

Първото упражнение, което учителят може да използва още от момента, в който урокът по английски език започва е даването на инструкции. По-голямата част от тъй наречения “classroom language” е един вид упражнение от този тип.

  • “Stand up, please”
  • “Sit down”
  • “Open your books”

2. Упражнения с движения

Малките ученици се нуждаят от повече движения и е добре учителят да се възползва от това. Упражненията с движения са свързани с изпълнението на обикновени, но забавни неща в класната стая.

“Hop on your left foot five times”

“Touch your head”

Колкото повече лексика усвояват децата, толкова повече неща могат да бъдат накарани да правят. Предимство на тези упражнения е това, че учителят може да установи веднага дали децата са го разбрали. Освен това при тези упражнения децата се учат едно от дуго. Ако едно дете не е разбрало какво трябва да направи, то гледа другите и извършва действието.

С тези упражнения се проверява речника на учениците, свързан с предметите от класната стая, думите за движения, числата и т.н. Когато децата овладеят достатъчно добре лексиката по определена тема е добре да им се даде възможност самите те да дават инструкциите.

3. Слушане и имитиране / Пантомима

Ето един пример:

Take your pencil case.

Put it in your schoolbag.

Take your schoolbag.

Go to school.

Дава се инстукцията и се демонстрира като се използват мимики и жестове.Децата имитират действието. Процесът се повтаря, докато учителят установи, че учениците са разбрали изречението и прилагат движенията добре.

Пантомимата се използва и при слушането на стихотворения, за да се помогне на децата да разберат съдържанието им. Например:

Snow, snow

Ръцете са протегнати нагоре и бавно се движат надолу като се движат и пръстите ( имитира се падане на снежинки ).

Snowman grow.

Рисуват се трите части на снежния човек, като се подчертава израстването му.

Oh, the sun.

Поглежда се нагоре , посочва се небето и се очертава слънцето. Имитира се, че е горещо.

Snowman run.

Бяга се на място.

Този тип упражнния могат да се използват и при пеенето на песни и разказването на кратки приказки.

„Слушай и нарисувай/ Listen and draw упражнения.

Това е любимия вид упражнения на почти всички деца. Не трябва да се забравя, обаче, че те изискват повече време. Ето защо учителят трябва да подбира предмети, които се рисуват лесно. Чрез тези  упражнения може да се провери тематичния речник на учениците.

„Слушай и оцвети/ Listen and colour

Децата обичат да оцветяват и учителят може да изпозва това като го превърне в упражнение за слушане. Използва се неоцветена картина. Учениците оцветяват като слушат инструкциите на учителя.

„Подреждане в правилен ред/ Putting things in order

Пред учениците има няколко картини, отнасящи се към определен текст, които не са подредени вярно. Децата слушат текста и ги подреждат в правилния ред.

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ПРИ РАЗВИВАНЕ НА ГОВОРНИТЕ УМЕНИЯ

Съществуват много различия в произношението между българския и английския език. Децата са добри имитатори и бързо усвояват модела за произношение, който им дава учителя. Голяма част от работата за усвояване произношението на английски език се извършва още при представянето на новите думи и структурни модели и при дейностите, свързани с упражняването им.

Използването на упражнения, в които само се тренира произношението на отделни звукове са скучни и неподходящи за децата от начална училищна възраст. По-подходящи за тази цел са песните и стихотворенията, игрите и дейностите, в които се задават прости въпроси и се дават отговорите им.

В последно време се оформя тенденцията песните, игрите, стихотворенията, римушките да влязат в класната стая. Все още обаче остава неразрешен въпроса дали когато им поверим централна роля в обучението, то ще достигне планираните цели и ще развие в максимана степен потенциала на децата.

Ако песните, игрите, стихотворенията и римушките се използват без да са подчинени на целите на урока, без да са съобразени с планираната тематика и трудност на езиковия материал, можем да превърнем децата в папагали и да убием присъщата им любознателност.

Много учители разделят урока на две части – едната , в която децата учат и друга, в която те се забавляват. Първата част е насочена към усвояване на нова лексика, езикови конструкции и граматика, а втората е предназначена за практикуване на езика с игри, песни, римушки, стихотворения и скороговорки. Как изглежда това през очите на детето? То просто сравнява двете части на урока и всичко в първата част му изглежда досадно и отегчителнао в сравнение с втората. Разделянето на урока на две части е резултат от осъзнаване на факта, че английския език трябва да бъде поднасян на серии от достижими стъпки, но в крайна сметка този подход е демотивиращ. Повечето от децата пасивно изчакват да дойде времето за игрите, песните,броилките и стихотворенията.Тогава какъв е правилният подход? Урокът трябва да се превърне в учене през цялото време и то в учене със забавление( learning + fun ). Ако правим така, че учениците да се натъкват на онези думи, структури и фрази, които сме подбрали, докато се забавляват, те сами ще пожелаят да открият значението и употребата на новия езиков материал. Това означава,че песните, стихотворенията, римушките и броилките не са само за отмора, а са и средство за овладяване на езика.

Когато се затвърдява новия езиков материал е необходимо детето да го повтори много пъти. Когато това става чрез различни песни стихотворения и игри, повторението не е досадно, а е забавно. Тогава малките ученици са емоционално ангажирани и не се уморяват.

За да се осигури положително отношение на децата към учебния процес, учителят трябва да ги доведе до усещането, че се справят и успяват. Ето защо е необходим внимателен подбор на песните, стихотворенията и броилките. Те не трябва да затрудняват децата, а да им доставят удоволствие.

Говорните умения могат да се развиват и с драматизации на кратки адаптирани приказки, в които често се повтаря един и същ израз или фраза. Те също са приятни за малките ученици и улесняват усвояването на езика.

Малко по-сложни са упражненията за съставяне на диалози, когато учениците са поставени в реална житейска ситуация. Целта им е да се приложат заучените кратки фрази, въпроси и отговори . Най-приятна за моите ученици е играта „Журналист”, в която един ученик интервюира друг. Така могат да се упражнят всички изучени до момента теми.Всички ученици получават удовлетворение от тази игра, защото могат да се изявят да покажат какво са научили. Важно е учителят да дава положителна оценка дори и на тези участници в играта, които са задали  по-малко на брой и дълго повтаряни фрази. Когато получат похвала, дори и най-плахите получават самочувствие и удовлетворение. Те стават по-активни в овладяването на английския език.

Ролята на учителя е да поставя детето в ситуации, подобни на тази , при която то реди пъзел. Тогава неговото внимание е голямо, а котцентрацията – висока. Колкото повече се забавлява детето, колкото по-често изпитва усещане за откривателство на значими неща, толкова е по-голяма вероятността да запомни и възпроизвежда доброволно и непринудено новия езиков материал.

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ПРИ РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЕТО ЧЕТЕНЕ  С  РАЗБИРАНЕ

Един от методите за обучение по четене на английски език, който аз използвам в работата си, е “Look and say”. Този метод се основава на заучаване на думи и кратки фрази, които при повторно появяване учениците трябва „прочетат”, т.е. да ги разпознаят. За да се приложи успешно този метод са необходими два вида карти: “flash cards”( с написани върху тях думи ) и “picture cards”( с картини върху тях).

Обучението в четене залочва с думи, които са вече познати на децата. Учителят показва картата - дума и я казва, а децата я повтарят  няколко пъти. Има много игри, свързани с подхода „учене чрез действие”, които могат да се използват  на този етап. Ето няколко от тях:

„Намери другаря си/ Find you friend

На децата се раздават карти - картини и карти - думи. При задачата „Намери другаря си”, учениците се групират по двойки като съотнесат думата с картина.

„Домино с рими / Rhyming Dominoes

Децата подреждат картите - думи, както при играта домино, като свързват тези, които се римуват.

Открий думите/Find out the words

Тази игра се среща в два варианта: думите са записани като една във формата на змия. Задачата на учениците е да ги открият и оградят. Същата задача имат децата и при другия вариант.  Този път, обаче, думите са скрити в мрежа, запълнена с букви.

„ Направи изречение/ Make a sentence

Няколко деца държат “flash cards”, а друг ученик има задачата да  подреди  думите така, че да се получи изречение. Това е начин да се провери разбирането. Учениците също научават какъв е реда в изречението.

Малко по-сложни, но приятни за децата са  упражненията от вида „Слушане и четене/ Listening and reading:

  • Свързване на картини със съответните речеви балончета. Учениците слушат учителя или касета, четат балончетата и избират правилното за всяка картина.
  • Подреждане на изречения в правилен ред. Докато децата слушат разказвача на приказката, те подреждат разбърканите изречения в правилен ред.

Неусетно малките ученици започват да четат цели изречения и кратки текстове.Това не е истинско четене, но децата се чувстват като читатели, което им помага да бъдат по-самоуверени в изучаването на езика.

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ПРИ РАЗВИВАНЕ  НА УМЕНИЕТО ПИСАНЕ

Въпреки че писането и говорето са тясно свързани в уроците по ангпийски  език и едното помага на другото, писането се характеризира като умението по-трудно за овладяване от учениците. При писането учителят не може да използва „езика на тялото”, интонацията, тона и всичко онова, което помага на учениците да разберат значението на думите при говорене. По тази причина прилагането на подхода „учене чрез действие” тук е ограничено.

Преписването е началната отправна точка на упражненията за писане. Това е упражнението, което дава на учителя възможност да затвърди езика, който е бил представен устно или чрез четене.  Добра идея е да се накарат учениците да си четат тихо на глас, когато преписват думите, защото им помага да направят връзката между написаната и изговорената дума. Дори да не разбират смисъла на написаните думи, те все пак извършват писмено упражнение и това им носи удовлетворение и ги насърчава. Ето някои упражнения, с които може да се приложи подхода „учене чрез действие”:

  • Свързване

Учителят може да разнообрази преписването като накара учениците да свържат картини с текстове. Например от възможни три изречения към дадена картина избират най-подходящото и го преписват под нея.

  • Подреждане и преписване

Учениците преписват готови изрази, като вески израз поставят на подходящото място в частично написан текст.

  • „Закъсняло” преписване

Това преписване е забавно да се направи в клас. То е за трениране на визуалната памет. Учителят пише познато кратко  изречение на дъската. След като децата го видят и прочетат, той го изтрива. След това учениците се опитват да го запишат в тетрадките си.

Повечето упражнения за писане  са скучни за децата, затова те трябва да се редуват с по-лесни и интересни като посочените по-горе.

Най-интересна, приятна и мотивираща учениците е проектната работа. С изработването на проекти по дадена тема се упражнява лексиката и умението за писане. Използват се междупредметните връзки. Значимостта на проекта увеличава ученето. Децата внасят и прилагат знанията си в това, което творят. Езикът се използва целеустремено. И учениците и учителите се забавляват. За тази задача може да се говори толкова много, че е възможно това да стане предмет на друга разработка.

Чрез подхода „учене чрез действие” работата на малките ученици и техните учители за овладяването на английския език става много по-лесна, по-интересна и приятна. Моят съвет към всички колеги е да го прилагат възможно най-често в уроците си.

man CYR� mo�?� ��t-family:"Times New Roman CYR";mso-ansi-language:RU'> и времева цялост и организация, а протичащите процеси са причинно обусловени.

Втората парадигма е непрекъснато променящата се среда, която определя и позицията на личността:

- овладяване на опит, конструиран от знания, форми, способи за действие в средата.

- личността противопоставя себе си на обкръжението, т.е. тя се индивидуализира.

- личността управлява собственото си поведение, подчинява се на определени изисквания, но и предявява претенции към обкръжението.

В каква степен горе описаните характеристики на средата и връзката на личността с нея са валидни за българската действителност в началото на ХХІ век?

В материален план след 1989 година в България настъпиха бързи промени на средата – много мощни превозни средства се движат по пътищата; увеличи се видовото разнообразие на средства за технически облекчения на бита, пазара изобилства с разнообразна битова химия. За тази промяна опитът на българина се оказа недостатъчен за вграждане в новите условия.

В идеален план българското обществото остана неподготвено за толкова бърза промяна на средата и затова реагира бавно, а в много случай неадекватно в новите услови. Педагозите нямат програми, хорариуми, подходящи средства и подготовка за прилагането им. Търсейки начин за оцеляване на децата си, родителите са принизили бдителността си за тяхната безопасност и разчитат единствено на институциите за възпитание да разрешават конфликта на детето им със средата. Тези и други констатации показват невъзможност на личността да се индивидуализира към променените условия.

Направените изводи извеждат и незадоволителните възпитателни резултати по отношение на детското безопасно поведение, за които статистиката е безпристрастна. Броя на удавените за една година е между 150 и 200 души. От тях над 35% са деца и младежи под 17 год. Около 75% от удавянията стават във вътрешните водоеми, които почти не се охраняват. Пожарите в резултат на детска игра с огъня и пушене на цигари от малолетни годишно достига до 500, в които не рядко загиват деца. Загиналите при автомобилни злополуки за последните 4 години достигна 253 деца.

За пострадали или загинали деца по други причини статистиката остава безмълвна, но това не е утеха за никого.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG