Home Публична администрация Функции на държавната автомобилна администрация – контрол върху превозите

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Функции на държавната автомобилна администрация – контрол върху превозите ПДФ Печат Е-мейл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ЦЕНТЪР ЗА ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ гр. ВРАЦА

 

Тема: Функции на държавната автомобилна

 администрация – контрол върху превозите

  

ПЛАН:

І. Структура на ИА “Автомобилна Администрация”

  1. 1.       Изпълнителен директор.
  2. 2.       Главен секретар.
  3. 3.       Обща администрация.
  4. 4.       Специализирана администрация.

ІІ.Организация на работата.

ІІІ.Служители.

ІV Функции на администрацията

V. Контрол върху превозите.

  

І. СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЯТА

Агенцията се ръководи и представлява от Изпълнителен директор, който се назначава от министъра на транспорта и съобщенията съгласувано с министър-председателя.

  1. 1.       Изпънителният директор има следните функции:

- да ръководи и организира дейността на агенцията;

- да следи за спазването на спазването на законите е подзаконовите нормативни актове, отнасящи се до автомобилния транспорт;

- да отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъбразно разходване на средства;

- да утвърждава длъжностното и поименното разписание на агенцията длъжностните характеристики на работещите в нея служители;

                Като негови правомощия се определят следните:

- да назначава държавните служители в агенцията , изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;

- да сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията;

- да прави предложения пред министъра на транспорта и съобщенията за издаване на лицензии, разрешения и удостоверения за регистрация по Закона за Автомобилните превози и по Закона за движение по пътищата, или ги издава сам, в случаите когато е овластен за това;

- да подготвя предложения до министъра на транспорта и съобщенията за привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните международни организации в областта на автомобилните превози;

- да подготвя предложение до министъра на транспорта и съобщенията за сключване на медународни договори и за участие в международни организации в областта на автомобилните превози;

-  да сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;

- да съгласува със съответните международни и чуждестранни компетентни органи броя на разрешителните, предоставяни на български те превозвачи за извършване на международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Към настоящия момент Изпълнителен директор на Изпълнитерна агенция “Автомобилна администрация” към Министерство на транспорта и съобщенията е г-н Димитър Ганев.

 

2. Главен секретар.

Административното ръководство на агенцията се осъществяна от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор за срок от 5 години.

                Главния секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор на агенцията за точното спазване на нормативните актове. Главния секретар организира подготовката на проекта на бюджет на агенцията; осигурява организационната връзка между директора и административните звена в агенцията, както и между административните звена; организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията; създава условия за нормална и ефективна работа на звената на агенцията; контролира изпълнението на възложените на администрацията задачи;  контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на държавната и служебната тайна; утвърждава вътрешни правила за административно обслужване по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица; изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

  

                3. Обща администрация.

 Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на изпълнителния директор, на специализираната администрация и на регионалните звена.

 Общата администрация е организирана във:

  1. дирекция "Административно-правно обслужване";
  2. дирекция "Финансово-стопански дейности".

 Дирекция "Административно-правно обслужване":

1.дава становища по правни въпроси и осигурява правна помощ в работата на другите структурни звена на агенцията;

2.разработва проекти на нормативни актове;

      3.изготвя проекти на методически указания и на други документи;

      4.участва в разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт;

      5.изготвя отговори на жалби и писма;

                  6.осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата;

      7.организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на изпълнителния директор по Закона за обществените поръчки, като извършва предварително проучване на пазара, подготвя документацията за съответната процедура, провежда процедурата и периодично предоставя информация на Министерския съвет и на Министерството на транспорта и съобщенията;

       8.подготвя всички документи, свързани със служебните и трудовите правоотношения на служителите на агенцията;

       9.изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда, изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на администрацията;

      10.изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в агенцията и ги поддържа в съответствие с Кодекса на труда и Закона за държавния служител;

       11.изработва договори във връзка с дейността на агенцията и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;

       12.осъществява административнонаказателната отговорност на агенцията съгласно Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата в случаите, когато длъжностни лица от дирекцията са овластени за това;

     13.контролира изпълнението на нормите за технически надзор и за охрана на труда в агенцията и организира и провежда инструктажи за точното им изпълнение;

                     14.изготвя противопожарните и мобилизационните планове на агенцията;

     15.изгражда и поддържа информационната система на агенцията, включително хардуерното и софтуерното осигуряване и информационните връзки с Министерството на транспорта и съобщенията и с други ведомства и институции;

     16.организира и осъществява деловодната дейност в агенцията;

     17.създава и осигурява съхраняване на преписките и архивните дела.

 

      Дирекция "Финансово-стопански дейности":

1.  изготвя проекта на бюджет на агенцията;

2.  осъществява финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;

3.  изготвя счетоводни отчети и анализи за финансовото състояние и финансовите резултати;

4.  контролира своевременното и законосъобразното набиране на приходи от държавни такси;

5.  води отчетност за експлоатацията и разходите за поддръжка на моторните превозни средства;

6.  планира и организира текущите ремонти на помещенията и сградите на агенцията и новото строителство, свързано с осигуряване на работата й;

7.  поддържа сградния фонд в съответствие с нормите на производствената хигиена и противопожарната охрана;

8.  упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество на агенцията и извършва ежегодни инвентаризации;

9.  осъществява материално-техническото снабдяване с консумативи, инвентар и организационна техника;

10.  води отчет за наличните консумативи, ценни образци, дълготрайни материални активи, работно и униформено облекло.

  

                4. Специализирана администрация.

Специализираната администрация подпомага изпълнителния директор при изпълнение на правомощията му.

                Специализираната администрация е организирана в дирекция "Автомобилни превози", дирекция "Пътни превозни средства и водачи" ("ППС и водачи") и Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция".

                В състава на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция" са включени 27 регионални звена ("РО ДАИ") със седалище: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

  

Дирекция "Автомобилни превози":

                1.  участва при разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт;

                2.  участва в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени съвети и комисии;

                3.  подпомага изпълнителния директор, като участва на експертно равнище в международни форуми, съвещания, работни групи и осъществява представителство в международни институции в областта на автомобилните превози;

                4.  изготвя становища и позиции по въпросите на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на международните автомобилни превози;

                5.  анализира прилагането на действащата нормативна уредба, регламентираща автомобилните превози, и прави предложения за нейното усъвършенстване;

                6.  разработва републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници и подготвя предложения за нейното изменение и допълнение;

                7.  участва в изготвянето на икономически анализи и прогнози за дейността на транспортната система;

                8.  участва в разработването на критерии за разпределянето на субсидии и компенсации при превози по автобусни линии;

                9.  изготвя анализи, прогнози и прави предложения по разпределянето на субсидиите и компенсациите на базата на получена от общините информация;

                10.  събира и обработва статистически данни за автомобилните превози;

                11.  осъществява прилагането на реда за заявяване, получаване, ползване и отчитане на чуждестранните разрешителни за извършване на международен автомобилен превоз от българските превозвачи и прави предложения за промени;

                12.  разглежда постъпили предложения и подготвя за издаване разрешения за извършване на международен превоз на пътници от български и чуждестранни превозвачи;

                13.  контролира спазването на режимите за извършване на вътрешни и международни автомобилни превози и при констатирани нарушения прави предложения за санкционирането им;

                14.  изготвя предложения за издаване или отказ за издаване на лицензии, удостоверения за регистрация на превози за собствена сметка и разрешителни за извършване на международен превоз на пътници;

                15.  изготвя образците на българските разрешителни за международен автомобилен превоз и организира размяната им в съответствие с двустранните договорености;

                16.  създава и поддържа база от данни за лицензираните превозвачи и регистър на превозвачите за собствена сметка, както и за пътните превозни средства, с които се извършват автомобилните превози;

                17.  създава и поддържа база от данни за международните автобусни превози и за еднократните и многократните разрешителни за международни автомобилни превози;

                18.  подготвя становища и отговори по постъпващите в агенцията писма и жалби, свързани с дейността на дирекцията.

 

                 Дирекция "ППС и водачи":

                1.  участва в работни групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за присъединяване към Европейския съюз и разработва проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт и правила на ИКЕ на ООН за типово одобряване на пътни превозни средства и елементите, вграждани в тях;

                2.  прави предложения за въвеждане на стандарти в съответствие с правилата за типово одобряване на конструкцията на пътни превозни средства;

                3.  води регистър на узаконените пътни превозни средства, създава и поддържа база от данни за транспортната им годност;

                4.  издава документи за типово одобряване на пътни превозни средства, необходими за тяхната регистрация или пререгистрация;

                5.  осъществява правомощията на министъра на транспорта и съобщенията като компетентен орган за типово одобряване по отношение на конструкцията на пътни превозни средства и елементите, вграждани в тях;

                6.  участва в работата на специализираните групи на ИКЕ на ООН, както и в други международни организации, в които Република България членува, по отношение на конструкцията на автомобилите, взаимното зачитане на периодичните технически прегледи и работното време на екипажите;

                7.  прави предложения за присъединяване на Република България към международни договори в областта на техническите изисквания към пътните превозни средства;

                8.  издава удостоверения за транспортна годност на пътните превозни средства;

                9.  прави предложения за издаване на разрешения за извършване на периодични проверки за техническа изправност на пътни превозни средства и води регистър на издадените разрешения, в т. ч. на специалистите, извършващи техническите прегледи;

                10.  прави предложения за издаване на разрешения за професионално обучение и води регистър на издадените и отнетите разрешения;

                11.  организира провеждането на изпити за професионална компетентност, регистрира и издава предвидените документи;

                12.  осъществява методическо ръководство и контрол и извършва психологическо изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;

                13.  осъществява методическо ръководство и контрол за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;

                14.  предлага промени в организацията и реда за провеждане на обучението за професионална компетентност и квалификация;

  1. подготвя становища по постъпващите в агенцията писма и жалби,

 свързани с дейностите на дирекцията.

                 Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция":

                1.  контролира спазването на изискванията на нормативните актове при обществения превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на всички документи, свързани с този превоз;

                2.  организира контрола по спазването на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP);

                3.  контролира пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи;

                4.  контролира периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им;

                5.  контролира състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата;

                6.  съставя актове за установяване на административни нарушения;

                7.  изготвя планове и програми за контролната дейност на агенцията;

                8.  осъществява методическо и оперативно ръководство на контролната дейност на агенцията;

                9.  изготвя анализи и информации за състоянието на контролната дейност;

  1. организира и провежда обучение на инспекторския състав на

агенцията относно извършването на контрола.

Регионалните звена на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция" подпомагат изпълнителния директор, като:

-  създават и поддържат база от данни за лицензираните превозвачи и регистър на превозвачите за собствена сметка, както и за пътните превозни средства, с които се извършват превозите;

-  водят регистър на узаконените пътни превозни средства, създават и поддържат база от данни за транспортната им годност;

-  издават удостоверения за транспортна годност на пътните превозни средства;

-  правят предложения за издаване на разрешения за извършване на периодични проверки за техническа изправност на пътни превозни средства и водят регистър на издадените разрешения, в т. ч. на специалистите, извършващи техническите прегледи;

-  правят предложения за издаване на разрешения за професионално обучение и водят регистър на издадените и отнетите разрешения;

-  организират провеждането на изпити за професионална компетентност;

-  извършват психологическо изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;

-  организират провеждането на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;

- контролират спазването изискванията на нормативните актове при обществения превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на всички документи, свързани с този превоз;

-  контролират спазването на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP);

-  контролират пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи;

-  контролират периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им;

-  контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата;

-  съставят актове за установяване на административни нарушения.

  

 ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

                Непосредственото ръководство на дирекциите и регионалните звена се осъществява от директори и началници на регионални звена, които носят отговорност за своевременното и точно изпълнение на конкретните задачи при осъществяване на функциите им.

                Директорите на дирекции и началниците на регионалните звена дават задължителни указания в рамките на своите правомощия за осигуряване изпълнението на законите, подзаконовите актове и актовете на министъра на транспорта и съобщенията и на изпълнителния директор на агенцията.

                Директорът на дирекция:

                1.  ръководи, организира, контролира, отчита се и носи отговорност за дейността и за изпълнението на задачите, възложени на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника функции;

                2.  докладва на изпълнителния директор на агенцията материалите по въпроси, свързани с функциите на ръководената от него дирекция;

                3.  разпределя работата между служителите в дирекцията, контролира и отговаря за срочното и качествено изпълнение на задачите;

                4.  осигурява взаимодействието с другите административни звена в агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;

                5.  периодично изготвя отчет за дейността на ръководената от него дирекция и прави предложения за подобряване на работата й.

                При отсъствие директорът на дирекция се замества от друг служител, определен от изпълнителния директор на агенцията.

                Началникът на регионално звено:

                1.  осъществява административното ръководство и контрол върху дейността на териториалното звено;

                2.  отговаря за осъществяването на функциите и за изпълнението на задачите на агенцията в рамките на териториалния обхват на звеното;

                3.  изготвя и представя на изпълнителния директор на агенцията периодичен доклад за дейността на териториалното звено;

                4.  прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за назначаване, освобождаване и налагане на дисциплинарни наказания на служители в териториалното звено.

                Функциите на началника на регионалното звено при негово отсъствие се изпълняват от служител, определен със заповед на изпълнителния директор на агенцията.

                Служителите в агенцията изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.

                Работното време на агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

 

  

ІІІ. СЛУЖИТЕЛИ. 

                В агенцията работят лица по трудово и по служебно правоотношение.

                За образцово изпълнение на служебните си задължения държавните служители и лицата по трудово правоотношение могат да бъдат награждавани от изпълнителния директор.  В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка изпълнителният директор може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда. Наградите за една календарна година на един служител могат да бъдат на стойност до 3 минимални работни заплати.

                Средствата за награди се изплащат от бюджета на агенцията.

                За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на изпълнителната агенция, могат да бъдат привличани извънщатни доброволни сътрудници.

                При изпълнение на контролните функции по Закона за движението по пътищата и по Закона за автомобилните превози служителите на агенцията се легитимират с карта за контрол.

                При изпълнение на служебните си задължения служителите в администрацията на агенцията ползват автомобили и технически средства за контрол.

                Автомобилите на агенцията са бели със следните символи:

                от двете страни на автомобила - оранжева лента и надпис с главни букви със син цвят "МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА";

                На предния и задния капак на автомобила и на двете предни врати - върху оранжев кръг надпис с главни букви със син цвят "ДАИ".

                При изпълнение на задълженията си служителите на териториалните звена носят униформено облекло.

  

                Численост на персонала в организационните структури и административни звена на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" :

523 щатни бройки

 

Длъжност:

Брой

1.

Изпълнителен директор

1

2.

Главен секретар

1

3.

Обща администрация

В това число:

21

 

 

Дирекция “Административно-правно обслужване”

10

 

Дирекция “Финансово-стопански дейности”

11

4.

Специализирана администрация

В това число:

500

 

Диркция “Автомобилни превози”

24

 

Дирекция “ППС и превози”

17

 

Главна дирекция “ДАИ”

459

 

В това число териториални звена “РО ДАИ”

451

 

 ІV. ФУНКЦИИ НА “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.

 

                 

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта и съобщенията, със седалище София.

                Издръжката на агенцията се осигурява от бюджета и от приходи от собствена дейност. Бюджетните средства включват трансфери от бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за разходи по изпълнението на държавните функции на агенцията и за заплащане на необходимите за дейността активи и услуги.

                Агенцията е администратор на следните приходи:

1.  такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.;  попр., бр. 54 от 2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г.);

2.  глоби и имуществени санкции по Закона за движението по пътищата и по Закона за автомобилните превози;

3.  лихви;

4.  дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

5.  наеми от имущество;

6.  продажби на услуги;

7.  други.

                Агенцията има собствен знак и печат с надпис: "Министерство на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

                Контролът върху дейността на агенцията се осъществява от министъра на транспорта и съобщенията.

 

 V. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕВОЗИТЕ.

 

Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция": контролира спазването на изискванията на нормативните актове при обществения превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на всички документи, свързани с този превоз; организира контрола по спазването на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP); контролира пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи; контролира периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им; контролира състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата; съставя актове за установяване на административни нарушения; изготвя планове и програми за контролната дейност на агенцията; осъществява методическо и оперативно ръководство на контролната дейност на агенцията; изготвя анализи и информации за състоянието на контролната дейност; организира и провежда обучение на инспекторския състав на агенцията относно извършването на контрола.

 

                Закона за автомобилните превози урежда условията и реда за обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи, контрола при осъществяването им и особените правила при договорите за превоз на пътници и товари. Министърът на транспорта и съобщенията ръководи и контролира осъществяването на автомобилните превози на пътници и товари в Република България.

                МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ – Достъп на български превозвачи до международен превоз на товари и на чуждестранни превозвачи до превоз на товари на българска територия

                Международен превоз на товари може да се извършва от превозвач, който притежава лицензия и разрешително. Условията и редът за издаване на разрешително се определят от министъра на транспорта и съобщенията за държавата до или през чиято територия преминава маршрутът, когато се изисква такова разрешително по силата на двустранни и многостранни международни договори, по които Република България е страна. Контролът по използването на лицензията и разрешителните, издадени по чл. 25, ал. 1 от Зкона за автомобилните превози в България се осъществява от министъра на транспорта и съобщенията.

                КОНТРОЛ – Министърът на транспорта и съобщенията съвместно с министъра на вътрешните работи ръководи и осъществява контрола по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и военизираните формирования в другите министерства и ведомства.

                Контролът по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства се осъществява чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" имат право:

1.  да спират моторните превозни средства, извършващи превози на пътници и товари, за проверка;

2.  на достъп до гаражите, сервизите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността на превозвачите;

3.  да изискват за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза на пътници и товари;

4.  да контролират реда за заявяване, предоставяне, ползване и отчитане на разрешенията за извършване на превоз на пътници и товари;

5. да осъществяват контрол по спазване на правилата за извършване на обществен превоз на пътници и товари, на техническата изправност и транспортната годност на моторните превозни средства, извършващи обществен превоз;

6. да контролират състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми от физическите и юридическите лица, получили разрешение за обучение на кандидати за придобиване на професионална компетентност;

7. да осъществяват контрол върху състоянието и дейността на автогарите.

                Служителите на Изпълнителната агенция - "Автомобилна администрация" изпълняват и специфични функции с допълнителни задължения за непосредствен контрол върху безопасната експлоатация на пътните превозни средства и техническата им изправност, както и за спазване на нормативно установените условия и ред за извършване на обществен превоз на пътници и товари.

Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" извършва контролни проверки на пътя и в предприятията, които покриват най-малко едно на сто от изработените от водачите работни дни, но не по-малко от 15 на сто от общия брой на работните дни - за контролните проверки на пътя, и не по-малко от 25 на сто от тях - за контролните проверки в предприятията.

                Контролните проверки на пътя се организират на различни места и през различни часове на денонощието.  По време на проверките се контролират дневните периоди на управление, прекъсванията, периодите на ежедневна и седмична почивка, правилното функциониране на контролните уреди и другите изисквания на закона.

                Освен елементите, които се контролират на пътя, контролните проверки в предприятията се разпростират по отношение на периодите на седмичните почивки и периодите на управление между седмичните почивки, спазването на разпоредбите, свързани с времето за управление за период две седмици, компенсиране намаляването на дневните и седмичните почивки, използването на листовете за записване на данните и организацията на работното време и другите изисквания на закона.

  

Използвана литература:

1.  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Приет с ПМС № 69 от 29.03.2002 г., обн., ДВ, бр. 36 от 9.04.2002 г., в сила от 9.04.2002 г.

2.   ЗАКОН за движението по пътищата

Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г. кн. 4/99 г., стр. 10

3.    ЗАКОН за автомобилните превози

Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2002 г. кн. 10/99 г., стр. 17

 

WWW.POCHIVKA.ORG