Home Право Търговски дружества

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Търговски дружества ПДФ Печат Е-мейл

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

Същност на търговското дружество. Характеристика на търговското дружество. Видове търговски дружества. Учредяване. Действия на учредителите до вписването на търговското дружество. Недействителност на учреденото дружество. Процедура по обявяване на недействителността. Отговорност на учредителите.

Отговорност, процедура, търговско дружество

СЪЩНОСТ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

Най-близката правна фигура в древния Рим е била договорът за дружество, с който лица се сдружавали за постигане на определена обща цел. Търговско дружество в съвременния смисъл възниква през IX – Xв. в италианските градове – републики. В по-късен период възниква събирателното дружество. Създаването на акционерното е предизвикано от нуждата за концентрация на капитали. Първо законодателно уреждане на акционерното дружество се съдържа във френския Търговски кодекс от 1807 година. Като междинна форма между събирателното и акционерното дружество с дружеството с ограничена отговорност, създадено е Германия със закон от 1802 година.

Търговския закон определя търговското дружество като обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства (чл. 63 ал.1 от ТЗ)

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО

Участници в търговското дружество

Участници в търговското дружество могат да са физически и юридически лица. За физическото лице се изисква да е дееспособно. Не е нужно да притежава търговско качество. Едно лице може да участва в повече от едно търговско дружество. В българско търговско дружество може да участва физическо лице с чуждестранно гражданство, както и юридическо лице с небългарска националност. Едно търговско дружество може да участва в друго търговско дружество. Правата му като съдружник се упражняват от лицето, което има право да го представлява или изрично упълномощено лице. Допустимо е да се учредяват само търговски дружества изрично посочени в Търговския закон (чл. 64. ал. 2). Едно дружество се характеризира като търговско, на основание и предмета на дейност. Предмета на дейност на търговско дружество е извършване на търговски сделки. Всички видове търговски дружества са изрично признати от закона юридически лица (чл. 63, ал. 3 от ТЗ) със следните правни последици: правоотношенията с трети лица се създават от търговското дружество като цяло с неговите органи; имуществото на търговското дружество е обособено от това на физическите и юридическите лица, участници в него; отговорността на търговското дружество по сделки с трети лица е с неговото имущество; индивидуализацията на търговското дружество се извършва чрез неговата фирма, седалище и националност; допустимо е търговското дружество да бъде обявено в несъстоятелност.

Органите на търговските дружества се различават според вида на дружествата. Търговските дружества участват в търговския оборот чрез своите органи. Органите на търговските дружества изразяват волята на съответното дружество.

Законът признава качество търговци на търговските дружества поради правно-организационната им форма (чл. 1, ал. 2,  от ТЗ). За търговските дружества се прилага всички разпоредби за търговците изобщо. Търговските дружества подлежат на вписване в търговския регистър. Те притежават фирма и седалище , могат да откриват свои клонове в населени места извън седалището.

Участниците в търговски дружества могат да не са търговци.

Членовете на органите за управление на търговските дружества, отговарят лично, неограничено и солидарно с длъжника за неизпълнени задължения на дружеството. Отговорността се поражда, когато те са укрили факти и обстоятелства, които по закон са били длъжни да обявят пред данъчна администрация или когато не са изплатили безспорно данъчно задължение и активите на търговското дружество са намалели през този период.

Видове търговски дружества

Търговският закон допуска учредяването на следните пет вида търговски дружества: събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции. (чл. 64, ал.1 от ТЗ)

Основанието за възникване на търговското дружество позволява дружествата да се разграничат на договорни и уставни. Към договорните се отнасят – събирателно, командитно дружество и дружество с ограничена отговорност. Уставно дружество е акционерното дружество. Според значението на личния или на капиталовия елемент, търговските дружества се разделят на дружества на личността и дружества на капитала. Дружества на капитала са събирателното и командитното дружество.

Някои закони съдържат ограничения за участие на определени лица, като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества. Недопустимо е служителите в данъчната администрация да са неограничено отговорни съдружници в търговските дружества.

Към дружествата на капитала се отнасят акционерното дружество и командитното дружество с акции. Отговорността на акционерите за дългове на дружеството е ограничена до размера на записаните акции.

Дружеството с ограничена отговорност притежава признаци на дружество на капитала и дружество на личността. Съдружниците в него са длъжни да допринасят за постигане на целите на дружеството. Отговорността им е ограничена до размера на записания дял. Съществено е и капиталовото участие на всеки съдружник. Основание за изключване на съдружник от дружеството е неплащане на обещана вноска.

Според личния им състав търговските дружества се разграничават на колективни и еднолични. Търговския закон допуска образуване на еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества ( чл. 63, ал. 2, чл. 113 и чл. 159 от ТЗ)

Учредяване на търговско дружество

Учредяването на търговско дружество е фактически състав, протича в две фази: учредителен акт и вписване на дружеството в търговския регистър при окръжния съд. Фазите протичат последователно.

Учредителния акт изразява съгласуваната воля на учредителите да се обединят под обща фирма за извършване на търговски сделки с общи средства, т.е. да създават търговско дружество. Учредителния акт на повечето търговски дружества е дружествен договор. Изключение е акционерното дружество. Търговско дружество се учредява с приемане на устава му от учредително му събрание. Уставът на командитното дружество с акции, се приема след учредителния му акт, какъвто е дружественият договор. Учредителният акт на едноличното търговско дружество е заявлението на собственика на капитала.

Дружественият договор и уставът са многостранни сделки. Волеизявленият на учредителите са еднакви по съдържание, насочени са към постигането на обща цел – създаването на търговско дружество от определен вид.

Търговския закон изисква минимално необходимо съдържание на учредителния акт за всеки вид търговско дружество. Законът допуска в учредителния акт да се включат и други уговорки по воля на учредителите. Нужно е уговорките да не противоречат на закона.

Учредителния акт е формална сделка. Нужна писмена форма. В дружествения договор на събирателното и на командитното дружество е нужна нотариална заверка на подписите на съдружниците иначе сделката е недействителна. След изготвяне на учредителния акт следва вписване на дружеството в търговски регистър. Всички съдружници в събирателното дружество и всички неограничени съдружници в командитното дружество имат задължение да поискат вписване на дружеството в търговския регистър. Те подписват заявлението до окръжния съд, към него се прилага дружествения договор. Заедно със заявлението се представя уставът на акционерното дружество. Законът предвижда за всеки вид търговско дружество специфични изисквания за вписването му.

Окръжният съд проверява спазени ли са всички изисквания на закона т.е. ивършва контрол за законосъобразност. В правната литература се смята че дружеството е възникнало от деня на вписването му в търговския регистър. Вписването има конститутивно действие за новото юридическо лице. Обнародването в  Държавен вестник на вписаните има декларативно действие.

Действия на учредителите до вписването на търговското дружество

От започване на учредяването до вписване на търговското дружество в търговския регистър учредителите извършват сделки. Откриват банкова сметка, наемат помещение, сключват договор за правна помощ, закупуват техника и други материали. Нужно е при извършване на сделките задължително да се посочва, че дружеството е в процес на учредяване (чл. 62, ал. 1 от ТЗ). Правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество. При непосочване, че дружество е процес на учредяване както и до вписването, правата и задълженията възникват за лицата сключили сделките. Лицата сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения (чл. 69, ал. 1, изр. първо и трето от ТЗ).

Недействителност на учреденото дружество

Нарушения се извършват във всяка от двете фази на учредяването на търговското дружество. Някои нарушения опорочават фазата на съставяне на учредителния договор или на приемането на устава – пример за такова нарушение е липсата на учредителен договор. Учредителният договор на търговското дружество е формален. Неспазването на изискуемата от закона форма, води до нищожност на договора. На лице са нарушения в когато – предметът на дейност на търговското дружество противоречи на закона или на добрите нрави; учредителният договор или уставът не съдържат фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато закона го изисква; невнасянето на частта от капитала, която законът изисква; неучастието в учредяването на дружеството на броя дееспособни лица, които законът предвижда.

Други нарушения опрочават фазата на вписването – вписването не е от съда по седалището на учредяването търговското дружество.

Съдът обявява търговското дружество за недействително само ако нарушението не е вече отстранено или не бъде отстранено в подходящ срок. Срокът се дава от съда с определение.

Изброяването в закона на нарушенията, които водят до несъстоятелност на търговското дружество, е изчерпателно. Следователно, други нарушения извън посочените не водят до недействителност на търговското дружество.

При недействителност на учреденото търговско дружество не се прилага Гражданско процесуалния кодекс, прилагат се специалните разпоредби на Търговския закон.

Производство по обявяване на недействителността на учредяването на търговско дружество.

Всеки заинтересован може да предяви иск за обявяване на недействителността на учредяването на търговското дружество. Заинтересованите могат да са съдружниците, акционерите, кредиторите и други трети лица. Прокурорът като пазител на закона може да предяви иск за обявяване на учредяването дружество за недействително.

Компетентен да разгледа иска е окръжният съд по регистрацията на търговското дружество. Той е допуснал вписването на търговското дружество.

Решение на съда за обявяване на дружеството за недействително

Решението на съда за обявяване на дружеството за недействително произвежда действие от влизането му  в сила (чл. 70, ал. 3, изр. първо от ТЗ). Искът за унищожаване на учреденото дружество се погасява с изтичането на тригодишен давностен срок (чл. 32 от ЗЗД).

Дружеството се счита за прекратено от датата на влизане на съдебното решение в сила. Прекратяването се вписва от съда служебно в търговския регистър. Съдът назначава ликвидатор, възлага му се да извърши ликвидацията в определен срок (чл. 70, ал. 3, изр. второ от ТЗ). В периода от вписването до прекратяването на търговското дружество е извършвало сделки. Вписването на търговското дружество не отстранява пороците в учредителния акт. С вписването се създава предположение за валидност на акта. Предположението се отстранява чрез служебно вписване от съда на решението за недействителност на дружеството. Решението на съда за обявяване на недействителността действа занапред.

Действия на търговското дружество след датата на влизане в сила на решението на съда за обявяване на дружеството за недействителността

Действията на търговското дружество, които са извършени от негово име след датата на влизане в силна на съдебното решения са нищожни. Възниква отговорност за поетите задължения. Според Търговския закон (чл. 70, ал. 4) учредителите отговарят солидарно и неограничено за поетите задължения.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG