Home Публична администрация Областният управител

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Областният управител ПДФ Печат Е-мейл

Известно е, че областният управител осигурява провеждането на държавната политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол. Областният управител има следните правомощия:

1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;

2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;

3. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;

4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация;

5.осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;

6. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;

7. спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване; той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му, за които няма предвиден специален ред;

8. провежда информационната стратегия и политика, които при спазване на разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;

. организира изработването, общественото обсъждане и участва в изпълнението на областния план за развитие;

10. представя областния план за развитие и годишния отчет за неговото изпълнение на министъра на регионалното развитие и благоустройството;

11. организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;

12. ръководи планирането и подготовката на административно - териториалната единица за отбрана;

13. утвърждава областните транспортни схеми;

14. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;

15. прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;

16. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;

17. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;

18. командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;

19. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;

20. изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

Жалбата на председателя на общинския съвет е недопустима поради следните причини:

Председателят на общинския съвет има право да

  • свиква съвета на заседание;
  • ръководи подготовката на заседанията на съвета;
  • ръководи заседанията на съвета;
  • координира работата на постоянните комисии;
  • подпомага съветниците в тяхната дейност;
  • представлява съвета пред външни лица и организации.

От последната  гледна точка, председателя има право да взаимодейства с областния управител. От друга страна обаче, наред с изброените правомощия, областния управител има право да “упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация”  /ЗА,  чл 31 ал 1, т 5/. Областният управител също така има право да  издава заповеди в границите на предоставените му правомощия. Може да се заключи, че в правомощията му е да определи законността на Решението на Общинския съвет при Община Л., както и да спира  изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок от тяхното получаване, като председателя  - като представител на местната власт няма законосъобразно право да подава жалба относно решенията на областния управител.  Основание за подобно твърдение дава и чл. 29 /ЗА, съгласно който “Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика”. Следователно, при условие, че областния управител е намерил решението на общинския съвет за незаконосъобразно, той притежава правомощия да го спре.

 

WWW.POCHIVKA.ORG