Home Туризъм Анализ на международния туризъм у нас по мотиви за посещение

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на международния туризъм у нас по мотиви за посещение ПДФ Печат Е-мейл

Въведение

Глобализацията на световната икономика прави туристите мобилни и все по- самостоятелни в процеса на избора и вземане на решение каква дестинация да посетят и как да организират почивката си. Следва да се посочи, че за съвременния турист е характерно използване на почивка в съвсем далечни дестинации.  От своя  страна, наличието на чужди туристи в рамките на дадена страна поставя едновременно различни изисквания пред туристическите обекти. За да могат да отговорят адекватно на  туристическите изисквания, туристическите обекти следва да разучават и изследват профилите на потребителите на туристическите услуги и продукти, с цел създаване на адекватни такива и задоволяване изискванията  на клиентите си.    В това число, следва да се изучава и посещаемостта на чуждите туристи, за да може да се отговори адекватно на всяка група туристи, в зависимост от националността й. Това определя и актуалността на избраната тема.

Целта на този проект е да разгледа посещенията на чужденци в страната, в динамика за период от три години по мотиви на посещението.

Данните за анализа са на база методиката на НСИ.                 При  наблюдението и разработката на данните за международния туризъм Националният статистически институт е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.

Мотивите за посещение в дадена страна могат да бъдат:

 • екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и други);
 • гостуване (при близки или познати);
 • служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.);
 • други мотиви за посещение.

Обект на изучаване са всички чужди граждани посетили страната ни по страни, по месеци и по цел на посещението. Данните, които се получават от граничните контролно- пропускателни пунктове биват обработвани по месеци и по цел на посещението.

1.  Характеристика  на мотивите за посещения

Потребността от туризъм е особен вид потребност, поради което мотивите за предприемане на туристическо пътуване имат най-различен характер. Според Доганов,  те произтичат от:

- желание за укрепване на здравето на индивида;

-  културни интереси - за получаване на познания за чужди страни и народи;

-   необходимостта да се разширяват социалните контакти;

- желание за повишаване на образованието, професионалното усъвършенстване и т.н.

Така туристическата потребност включва едновременно необходимостта от напускане на постоянното местожителство и временно установяване в избран туристически обект, запознаване със своеобразието и неповторимостта в бита на съответното населено място, посещение на театри, концерти, музеи, национални паркове и танцови площадки, нужда от медицинско лечение и пр.

Границите, в които потребността от туризъм може да бъде реализирана, т.е. да бъде  задоволена,  в  условията  на стоковото стопанство и размяна се определят от търсенето. По този начин то се явява специфично, междинно и свързващо звено между потребностите и потреблението.

За съвременния турист е характерно, че много  често задоволява своята потребност  извън страната, в която постоянно пребивава. Така, на практика се формира международния туризъм.

Туристът едновременно избира условията за транспортиране, пребиваване и развлечение, предложени му от различни туристически предприятия. Това обстоятелство налага туристическото търсене да се разглежда като концентриран израз на проявление на всички потребности, гарантирани с паричен еквивалент, характерни за индивида в постоянното му местожителство, но по особен начин прегрупирани, транспортирани и преместени в туристическия обект.

За да се реализира като масово изявена платежоспособна потребност, туристическото търсене изисква за своето покритие наличност на пазара на определено количество разнородни услуги и стоки. При това само част от избраните услуги и стоки са цел на туристическото пътуване. За да поддържа своето нормално съществуване, индивидът търси такива услуги и стоки, които му осигуряват временно жилище и изхранване в избрания туристически обект. Следва обаче да се каже, че всяка група туристи  - в рамките на дадена страна имат своите предпочитания, свързани с начина си на отдих, ето защо, в рамките на даден туристически обект, посещенията на чужденци са обект на изучаване.

За целта,  широко се използва маркетинговият похват на сегментацията, изразяващ се в групиране според предварително избрани критерии.  Целта е превръщането на хетерогенния пазар в хомогенен с конкретна характеристика. Използваните показатели в хотелиерството за сегментиране са от най-различно естество - количествени или демографско-географски, качествени или социално- психологически, според потребителското поведение и пр. Естеството им зависи от целите и обхвата на пазарното проучване в рамките н а управленската стратегия.  Според Доганов, най- важните критерии за групиране на потребителите в туризма са:

 • демографски- географски;
 • социално- психологически;
 • брой;
 • местоживеене;
 • възраст;
 • пол;
 • религия;
 • семейно положение;
 • социален статус;
 • националност;
 • доход и т.н.
 • ценности; потребности; интереси; мотиви; социална група; стил на живот; и т.н.
 • цел на пътуване; покупателна сила; разходвани средства; еластичност; метод на резервация; податливост на реклама; начин на пътуване; вярност към търговска марка; предпочитание към определено заведение за пребиваване; към допълнителни услуги; организация на пребиваването; и т.н.

Трябва да се посочи, че като се определят пътуванията с цел туризъм на дадена група туристи / от дадена националност/, то може да се предвидят и бъдещите такива пътувания, а на тази база, всеки хотелиерски или друг вид туристически обект да предвиди  своята маркетингова политика, свързана с конкретната група туристи.

Най- експлоатиран е сегментът „националност", съчетан с типизираните предпочитания към вида на заведението и условията за пребиваване. Често годишната статистическа информация за туризма, издавана от управляващите органи е придружена от подобна характеристика за подпомагане на местното хотелиерство. Например, Дъбева цитира  от справочника на Дирекцията по туризъм във Франция, че средният тип немски турист предпочита настаняване в хотели (43%), вили и частни квартири (16%).

По отношение категорията на хотелите 41% предпочитат комфортните от средна класа (3 звезди), докато 25% са за скромните, но гостоприемни заведения. Изискват  предлаганите услуги да отговарят на категорията, ценят чистотата, спокойствието и домашния уют.       Британските туристи по-малко предпочитат хотелите (36%), следвани от къмпинги и вили (19%). Пребивават па полупансион в средни по. категория заведения, но са чувствителни на отстъпки в   цените. Обръщат внимание на качеството на продукта и особено на допълнителните услуги. Самите френски туристи  са традиционно ориентирани към пара хотелиерството. Предпочитат средните и по-ниските категории, но съвременни и удобни заведения.

Дъбева заявява, че тези примерни профили могат да се продължат с други нации, да са още по-широки по съдържание, да се комбинират с повече показатели.

Американската асоциация на хотелите и мотелите публикува ежегодно общи профили според личностния критерий „мотив за предприемане на туристическо пътуване", съчетан с потребителско поведение в хотелите. Анализират се главно следните типове клиенти - индивидуален делови турист, организиран делови турист, съответно индивидуален и организиран участник в рекреативния туризъм.

Например в общия пазарен профил на индивидуалния делови турист се посочва, че той е основен клиент на американските заведения за пребиваване с изключение на чисто рекреативните територии. Извеждат се начините на пътуване и комбинациите между тях, участието на жените (около 40%) с тенденция към нарастване, предпочитани форми на плащане и т.н. Констатира се, че този тип турист е най-образован и изискан в общия поток клиенти. След тези характеристики вниманието се насочва към предпочитанията в хотелиерството - високо категорийни градски хотели, комфортни стаи с телевизори, климатична инсталация, богато оборудвана баня, пълен пансион без излишна церемониалност, предварителна резервация с моментно потвърждаване, експедитивно регистриране и напускане, ефикасни допълнителни услуги (секретарски, превод, работен кабинет, телефон с две отделни линии, факс, телекс и др. подобни, експресно пране и гладене, спортни - особено фитнес в самия хотел и прочие). Подробното описание на потребителското поведение на деловия турист в хотела завършва със списък на източниците на информация, които биха подпомогнали заведението да разшири профила или да влезе в директен контакт с бизнес партньори за допълнителни данни и договаряне. По подобен начин се процедира и с останалите типове клиенти като общото профилиране става толкова популярно, че в практиката навлизат общопризнати съкращения, характеризиращи групите потребители.

Всичко казано дотук определя актуалността на изследванията, свързани с посещенията на чужденци в България. Разбира се, дотук бяха представени посещенията с  цел туризъм, но следва да се посочи, че горните разсъждения важат и за посещенията с друга цел. Освен това, при всички случаи, посещенията са свързани  с преспиване или пренощуване, тоест  - с развитие на дадена форма туризъм,  което определя актуалността на анализа на посещенията на чужденци у нас.

2 .Анализ на данните на база НСИ

Пътуванията на чужденци в България през последните три години са :

Таблица  1. Пътувания на чужденци в България  - 2005 г

Страни

Общ

Цел на пътуването

2005 г. към 2004 г. в %

Туризъм

Гостуване

Служебна

Други

Транзит

Общо

7 282 455

4 090 421

48 898

340 039

357 792

2 445 305

104.3

Австрия

119 057

39 494

1 189

13 035

4 191

61 148

123.6

Белгия

67 958

28 362

434

3 406

381

35 375

107.3

Великобритания

380 121

353 023

2 462

16 843

2 166

5 627

136.3

Германия

728 878

545 265

3 550

24 890

8 610

146 563

101.3

Гърция

714 239

615 219

1 258

34 329

15 088

48 345

88.9

Дания

77 966

69 667

170

1 726

531

5 872

130.8

Израел

103 804

97 773

605

4 604

541

281

123.8

Ирландия

29 421

26 886

180

1 949

161

245

222.0

Испания

19 271

13 614

564

3 934

398

761

138.1

Италия

64 357

31 833

1 155

20 759

6 165

4 445

113.4

Канада

10 064

6 709

774

1 099

264

1 218

119.2

Люксембург

3 035

2 743

31

208

30

23

102.9

Република Македония

755 286

545 861

211

1 743

33 324

174 147

88.0

Нидерландия

129 170

40 242

668

5 835

1 705

80 720

120.6

Норвегия

41 725

38 564

206

878

116

1 961

170.2

Полша

211 032

102 775

367

3 853

6 549

97 488

89.3

Португалия

4 864

3 457

84

1 006

136

181

133.9

Румъния

783 563

144 312

770

9 913

32 316

596 252

127.9

Русия

177 590

144 841

2 746

10 577

17 131

2 295

116.7

Словакия

143 974

79 968

65

1 849

7 344

54 748

91.4

САЩ

64 217

46 067

2 996

8 981

2 361

3 812

112.8

Сърбия и Черна гора

775 283

513 482

410

3 731

16 851

240 809

90.9

Турция

886 118

45 363

18 150

109 262

98 385

614 958

116.5

Украйна

96 979

37 851

1 120

4 352

40 423

13 233

108.5

Унгария

142 913

31 918

217

3 651

8 734

98 393

73.5

Финландия

83 482

81 530

191

1 257

78

426

139.0

Франция

91 790

61 942

1 301

9 679

1 097

17 771

128.9

Чехия

174 766

116 111

247

3 922

6 386

48 100

101.8

Швейцария

23 698

17 843

390

2 443

342

2 680

95.2

Швеция

109 632

98 206

479

2 287

360

8 300

101.9

Други

268 202

109 500

5 908

28 038

45 628

79 128

112.2

Таблица  2. Пътувания на чужденци в България  - 2006 г

Страни

Общо

Цел на пътуването

2006 г. към 2005 г. в %

Туризъм

Гостуване

Служебна

Други

Транзит

Общо

7 499 117

4 364 557

62 927

331 845

398 788

2 341 000

103.0

Австрия

120 820

39 451

1 767

15 661

5 387

58 554

101.5

Белгия

68 965

26 840

465

4 392

436

36 832

101.5

Великобритания

425 941

392 977

2 861

20 655

3 645

5 803

112.1

Германия

663 767

481 118

4 948

30 397

11 858

135 446

91.1

Гърция

648 546

550 571

1 655

39 252

14 717

42 351

90.8

Дания

94 089

85 525

258

2 429

423

5 454

120.7

Израел

89 703

81 080

854

6 573

901

295

86.4

Ирландия

59 955

56 526

233

2 726

239

231

203.8

Испания

23 117

15 443

766

5 583

474

851

120.0

Италия

70 561

34 510

1 580

24 291

6 139

4 041

109.6

Канада

12 313

8 176

1 184

1 249

380

1 324

122.3

Люксембург

2 771

2 508

39

181

31

12

91.3

Република Македония

712 941

506 193

570

2 224

39 704

164 250

94.4

Нидерландия

138 975

51 071

796

6 889

1 957

78 262

107.6

Норвегия

70 477

67 159

224

1 084

187

1 823

168.9

Полша

158 018

107 416

380

4 643

7 014

38 565

74.9

Португалия

8 197

6 610

102

1 087

127

271

168.5

Румъния

1 117 297

323 106

776

11 555

33 647

748 213

142.6

Русия

218 194

182 374

3 043

11 864

18 547

2 366

122.9

Словакия

109 155

78 678

163

2 816

7 043

20 455

75.8

САЩ

69 478

49 568

4 192

9 544

2 400

3 774

108.2

Сърбия и Черна гора

826 759

590 367

631

3 636

19 740

212 385

106.6

Турция

849 290

30 531

23 818

58 070

118 887

617 984

95.8

Украйна

109 393

48 812

1 365

4 597

39 440

15 179

112.8

Унгария

74 853

34 694

297

4 505

8 618

26 739

52.4

Финландия

88 073

85 600

163

1 540

241

529

105.5

Франция

103 470

68 318

1 629

11 534

1 581

20 408

112.7

Чехия

137 800

111 429

314

5 545

6 211

14 301

78.8

Швейцария

24 928

17 987

463

2 915

465

3 098

105.2

Швеция

110 981

98 813

631

2 778

380

8 379

101.2

Други

290 290

131 106

6 760

31 630

47 969

72 825

108.2

Таблица  3. Пътувания на чужденци в България  - 2007 г

Страни

Об

Цел на пътуването

2007 г. към 2006 г. в %

Екскурзия и почивка

Гостуване

Служебна

Други

Транзит

Общо

7 725 747

4 218 713

75 162

375 613

481 795

2 574 464

103.0

Австрия

141 123

42 571

2 425

18 157

6 012

71 958

116.8

Белгия

88 203

37 373

699

5 530

633

43 968

127.9

Великобритания

360 651

320 459

3 791

24 308

5 039

7 054

84.7

Германия

691 596

466 042

5 938

34 224

13 690

171 702

104.2

Гърция

868 153

760 301

2 228

46 813

18 009

40 802

133.9

Дания

94 678

84 155

351

3 344

674

6 154

100.6

Израел

109 588

100 754

560

6 833

1 072

369

122.2

Ирландия

62 594

58 266

311

3 378

363

276

104.4

Испания

39 977

29 336

1 189

7 657

718

1 077

172.9

Италия

93 591

51 232

2 069

28 708

7 515

4 067

132.6

Канада

13 266

10 006

957

982

387

934

107.7

Люксембург

2 974

2 535

63

303

53

20

107.3

Република Македония

241 358

83 027

8 299

9 407

56 284

84 341

33.9

Нидерландия

152 040

55 468

1 052

8 087

2 587

84 846

109.4

Норвегия

79 041

76 506

176

869

275

1 215

112.2

Полша

221 593

128 246

407

5 872

9 507

77 561

140.2

Португалия

12 149

9 870

149

1 485

332

313

148.2

Румъния

1 541 006

699 632

1 239

11 466

37 746

790 923

137.9

Русия

249 128

205 773

3 798

13 814

22 460

3 283

114.2

Словакия

140 692

105 677

224

3 640

9 040

22 111

128.9

САЩ

71 060

54 399

3 294

8 885

2 371

2 111

102.3

Сърбия

270 770

138 213

1 409

7 092

16 421

107 635

32.8

Турция

1 089 684

40 237

22 163

49 234

156 834

821 216

128.3

Украйна

123 848

55 160

1 625

6 111

38 781

22 171

113.2

Унгария

137 033

45 729

336

5 737

10 696

74 535

183.1

Финландия

76 477

72 984

217

2 267

402

607

86.8

Франция

138 380

92 131

2 024

13 610

2 436

28 179

133.7

Чехия

141 595

108 570

427

7 392

7 320

17 886

102.8

Швейцария

24 832

18 642

396

2 068

385

3 341

99.6

Швеция

112 278

99 200

805

3 503

496

8 274

101.2

Други

336 389

166 219

6 541

34 837

53 257

75 535

115.9

Таблица  4. Изменения на пътуванията по страни

Страни

2005 г.

към 2004 г. в %

2006 г. към 2005 г. в %

2007 г. към 2006 г. в %

Общо

104.3

103

103

Австрия

123.6

101.5

116.8

Белгия

107.3

101.5

127.9

Великобритания

136.3

112.1

84.7

Германия

101.3

91.1

104.2

Гърция

88.9

90.8

133.9

Дания

130.8

120.7

100.6

Израел

123.8

86.4

122.2

Ирландия

222

203.8

104.4

Испания

138.1

120

172.9

Италия

113.4

109.6

132.6

Канада

119.2

122.3

107.7

Люксембург

102.9

91.3

107.3

Република Македония

88

94.4

33.9

Нидерландия

120.6

107.6

109.4

Норвегия

170.2

168.9

112.2

Полша

89.3

74.9

140.2

Португалия

133.9

168.5

148.2

Румъния

127.9

142.6

137.9

Русия

116.7

122.9

114.2

Словакия

91.4

75.8

128.9

САЩ

112.8

108.2

102.3

Сърбия и Черна гора

90.9

106.6

32.8

Турция

116.5

95.8

128.3

Украйна

108.5

112.8

113.2

Унгария

73.5

52.4

183.1

Финландия

139

105.5

86.8

Франция

128.9

112.7

133.7

Чехия

101.8

78.8

102.8

Швейцария

95.2

105.2

99.6

Швеция

101.9

101.2

101.2

Други

112.2

108.2

115.9

Както  е видно, през последната година – 2007 г няма съществено изменение на пътуванията общо за посочените страни. По-  съществено изменение има от дестинациите, обозначени като други, като през 2007 г промяната е най-  висока, спрямо останалите години.

Таблица  5. Дял на отделните мотиви  по страни  - 2005 г

Страни

Цел на пътуването

Туризъм

Гостуване

Служебна

Други

Транзит

Австрия

33

1

11

4

51

Белгия

42

1

5

1

52

Великобритания

93

1

4

1

1

Германия

75

0

3

1

20

Гърция

86

0

5

2

7

Дания

89

0

2

1

8

Израел

94

1

4

1

0

Ирландия

91

1

7

1

1

Испания

71

3

20

2

4

Италия

49

2

32

10

7

Канада

67

8

11

3

12

Люксембург

90

1

7

1

1

Република Македония

72

0

0

4

23

Нидерландия

31

1

5

1

62

Норвегия

92

0

2

0

5

Полша

49

0

2

3

46

Португалия

71

2

21

3

4

Румъния

18

0

1

4

76

Русия

82

2

6

10

1

Словакия

56

0

1

5

38

САЩ

72

5

14

4

6

Сърбия и Черна гора

66

0

0

2

31

Турция

5

2

12

11

69

Украйна

39

1

4

42

14

Унгария

22

0

3

6

69

Финландия

98

0

2

0

1

Франция

67

1

11

1

19

Чехия

66

0

2

4

28

Швейцария

75

2

10

1

11

Швеция

90

0

2

0

8

Други

41

2

10

17

30

Таблица  6.  Дял на отделните мотиви  по страни  - 2006 г

Страни

Цел на пътуването

Туризъм

Гостуване

Служебна

Други

Транзит

Австрия

33

1

13

4

48

Белгия

39

1

6

1

53

Великобритания

92

1

5

1

1

Германия

72

1

5

2

20

Гърция

85

0

6

2

7

Дания

91

0

3

0

6

Израел

90

1

7

1

0

Ирландия

94

0

5

0

0

Испания

67

3

24

2

4

Италия

49

2

34

9

6

Канада

66

10

10

3

11

Люксембург

91

1

7

1

0

Република Македония

71

0

0

6

23

Нидерландия

37

1

5

1

56

Норвегия

95

0

2

0

3

Полша

68

0

3

4

24

Португалия

81

1

13

2

3

Румъния

29

0

1

3

67

Русия

84

1

5

9

1

Словакия

72

0

3

6

19

САЩ

71

6

14

3

5

Сърбия и Черна гора

71

0

0

2

26

Турция

4

3

7

14

73

Украйна

45

1

4

36

14

Унгария

46

0

6

12

36

Финландия

97

0

2

0

1

Франция

66

2

11

2

20

Чехия

81

0

4

5

10

Швейцария

72

2

12

2

12

Швеция

89

1

3

0

8

Други

45

2

11

17

25

Таблица  7. Дял на отделните мотиви  по страни  - 2007 г

Страни

Цел на пътуването

Туризъм

Гостуване

Служебна

Други

Транзит

Австрия

30

2

13

4

51

Белгия

42

1

6

1

50

Великобритания

89

1

7

1

2

Германия

67

1

5

2

25

Гърция

88

0

5

2

5

Дания

89

0

4

1

6

Израел

92

1

6

1

0

Ирландия

93

0

5

1

0

Испания

73

3

19

2

3

Италия

55

2

31

8

4

Канада

75

7

7

3

7

Люксембург

85

2

10

2

1

Република Македония

34

3

4

23

35

Нидерландия

36

1

5

2

56

Норвегия

97

0

1

0

2

Полша

58

0

3

4

35

Португалия

81

1

12

3

3

Румъния

45

0

1

2

51

Русия

83

2

6

9

1

Словакия

75

0

3

6

16

САЩ

77

5

13

3

3

Сърбия и Черна гора

51

1

3

6

40

Турция

4

2

5

14

75

Украйна

45

1

5

31

18

Унгария

33

0

4

8

54

Финландия

95

0

3

1

1

Франция

67

1

10

2

20

Чехия

77

0

5

5

13

Швейцария

75

2

8

2

13

Швеция

88

1

3

0

7

Други

49

2

10

16

22

В обобщен вид, пътуванията са разпределени както следва:

Таблица  8 Пътувания на чужденци в България по мотиви

Цел на пътуването/ години

2005г

2006г

2007г

Туризъм

4 090421

4364557

4218713

Гостуване

48898

62927

75162

Служебно пътуване

340039

331845

375613

Други

357792

398788

481795

Транзит

2445305

2341000

2574464

Общо

3192034

7499117

7725747

Динамиката на промяна на различните мотиви за пътуване в България  е:

Графика 1. Динамика на отделните пътувания

Делът на отделните пътувания по години, може да се види на графиките:

Графика 2. Дялове за 2005 г

Графика 3 Дялове за 2006 г

Графика 4 Дялове за 2007 г

Изводите, които могат да се направят са:

-пътуванията в страната се увеличават;

- динамиката е към увеличаване на общия брой пътувания в страната.

За да се види тенденцията и динамиката на изменения на отделните пътувания, могат да се използват статистически индекси. Резултатите са:

Таблица  9 Статистически индекси

Цел на пътуването/ години

2005г

2006г

2007г

Изменение през 2006 г,
спрямо 2005 г

Изменение през 2007 г,
спрямо 2006 г

Туризъм

4090421

4364557

4218713

106.70

96.66

Гостуване

48898

62927

75162

128.69

119.44

Служебна

340039

331845

375613

97.59

113.19

Други

357792

398788

481795

111.46

120.81

Транзит

2445305

2341000

2574464

95.73

109.97

Общо

7282455

7499117

7725747

102.98

103.02

Обобщенията са, че спрямо 2005 г, пътуванията нарастват през 2006 г – с 2,98 пункта,  а през 2007 г – с 3,02 пункта. Най –съществено е увеличението на чуждите граждани, които пътуват с цел други. През 2007 г, има известно намаление спрямо 2005 г на чужденците, които са посетили страната с цел туризъм. Ето защо, ползвателите на информацията следва да имат предвид и да предприемат маркетингови мерки, свързани с намаленията на пътуванията на чужди туристи в България.

Цикличността на пътуванията може да се разгледа във връзка с регистрацията на пътуванията по месеци.

Данните за този вид пътувания са:

Таблица  10 Пътувания по месеци

Година

2005г

2006г

2007г

Общо

7 282 455

7 499 117

7 725 747

I

321 367

300 496

237 256

II

265 017

287 492

242 304

III

346 643

337 041

318 070

IV

386 441

398 245

448 733

V

546 596

529 073

529 146

VI

837 406

855 497

930 013

VII

1 332 663

1 319 447

1 453 882

VIII

1 277 215

1 354 161

1 467 632

IX

807 065

829 653

892 826

X

449 358

444 198

444 436

XI

341 368

387 473

353 703

XII

371 316

456 341

407 746

Цикличността е както следва:

Графика 5. Цикличност на пътуванията

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG