Home Туризъм Основни иконимически проблеми на туристическите дейности и политиката на държавата в сферата на туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основни иконимически проблеми на туристическите дейности и политиката на държавата в сферата на туризма ПДФ Печат Е-мейл
  1. 1. Основни иконимически проблеми на туристическите дейности и политиката на държавата в сферата на туризма

Основните икономически проблеми се свеждат до три:

1/. Какви тур. стоки и услуги и в какво количество трябва да бъдат произведени? – материално веществена форма на продукта

2/. Кой да произведе тур.стоки и услуги? Кой производител? На каква цена ще бъдат произведените стоки и услуги? – засяга ценовата форм ана продукта

3/. За кого ще бъдат произведените тур.стоки и услуги?

Разпределението е в зависимост от факторите на производство, които притежават стопанските субекти и тези, които представят доход за неговия притежател: факторите са

-          труда – цената на труда е работната заплата

-          земята – цената на земята е рентата

-          капитала – цената на капитала е печалбата (в производителна форма) и лихвата (в парична форма)

Икономически организации

За да бъдат решавани основните икономически проблеми всяко общество приема икономически организации. Исторически са познати две:

-          планова, командна, социалистическа организация

-          пазарна, капиталистическа организация

Първата е такъв тип организация, която е изградена на основата на обшествената собственост и обшествената форма на собствеността. Тя има пирамидална структура и решения по основни икономически проблеми се вземат централно от държавата като представител на обществото като цяло. В съществуващите до 90 год. планови икономики държавата е била срастнала се с комунистическата партия. Основен импулс или сигнал от центъра към основата за информиране и моделиране на участниците е заповедта. Има място и за ценовата основа, но тя се определя от центъра, държавата, партията.

Втората – основата е също собствеността (богатството, това, което е произведено); собствеността е частна, което означава, че всеки един от участниците сам взема своите решения по основни икономически проблеми и сам поема отговорността. Основен сигнал от центъра към основата за информиране и моделиране на участниците е цената. Тук може да има същи и решения, които се вземат от държавата, но те маркират правилата на играта на участниците, отколкото намесата в механизма на пазара.

Две равнища:

1/. Ниво на индивидуалните потребители и производители на тур. стоки и услуги

2/. Ниво на националното стопанство като единно цяло

1/.микроикономическо ниво

Целта е механизмът да уравновеси състоянието на търсенето на тур. стоки и услуги със състоянието на предлагане на тур. стоки и услуги

2/. Макроикономическо ниво

Целта е функционирането на икономиката като единно цяло да бъде стабилно и туризмът като отрасъл да бъде в състояние на стабилност спрямо другите отрасли.

Политиката на държавата в сферата на туризма

Тя е регламентирана в чл.4 от ЗТ: държавата осъществява политика в туризма като:

1/. Съдейства за развитието му като отрасъл с приоритетно значение в националната икономика

2/. Създава нормативната база за неговото развитие в съответсвие с международните норми, правила и обичайна практика

3/. Осигурява финансово националната реклама на тур. продукт

4/. Създава условия за развитието на видовете туризъм

5/. Упражнява управление и контрол върху качеството на тур. продукт

6/. Осъществява международно сътрудничество в туризма

В ЗТ е регламентирана и системата от органи, които участват при осъществяването на политиката на държавата в сферата на туризма. Тези органи на управление са:

- Държавна агенция по туризъм (ДАТ) като специализиран орган към Министерски съвет

- областните управители, които провеждат държ. Политика в туризма на територията на съответната област

- съвет по туризъм като държавно-обществен консултативен и координационен орган към председателя на ДАТ

- органите на местното самоуправление

- Към председателя към ДАТ е създадена Експертна комисия по регистрацията на тур. операторите и тур. агенти, като и Експертна комисия по категоризация на тур. обекти.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG