Home Философия Психологически измервания

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Психологически измервания ПДФ Печат Е-мейл

I. IQ - коефициент на интелигентност, стандартен показател, бит скална оценка, която се прилага в качеството на еталон при изработването на система от оценки и интерпретация на резултати в съвременните тестове за интелигентност

А. Анализ на IQ

- количествен

- качествен

IQ се измерва с тестове и тестови задачи

Тестовете съдържат вербален и невербален материал, плюс задачи за памет. Такива тестове са на Векслер, АIТ - Р.Мейли; ISТ - Амтауер и др.

Тестовете за интелигентност изследват аналитично-синтетичните възможности на личността, ниво на вербални способности, ниво пространствено-практическо мислене, паметови възможности и др.

Тестовете са важни при осъществяване на професионална диагностика за различни видове дейности, използват се в клиничната практика и др.

Основните структурни елементи на интелигентността намиращи израз  в IQ са:

- формално и абстрактно логическо мислене;

- съобразителност при решаване на проблеми;

- продължителност и дълбочина на концентрация;

- капацитет на възприемане, преработка и съхранение на информация;

- способност за създаване на адекватна преценка на събития и факти;

- практическо мислене;

- способност за преодоляване на трудности.

Важно значение имат скоростните текстове т.е. - тестове за време - това са Kettel; Amtayer.

Важно е да се подчертае, че ниският IQ, не трябва да се допуска да бъде интерпретиран от професионален психолог като интелигична изостаналост т.е. (абсолютизиране),ако не е сигурен в това, т.е. теста трябва да бъде повторен и инструкциите по него трябва да бъдат много точно спазени за да не се получи грешка или неправилно разбиране т.е.възприемане на информацията от изследваното лице.

Трябва да отбележа, че Гилфорд дифинира 2-та вида мислене - конвергентно и дивергентно и IQ с високо-скоростни тестове дават резултати на равнището на  развитие на конвергентното мислене.

Безспорно  трябва да спомена за креактивност (творчествено мислене), социална и емоционална интелигентност и тяхното измерване се осъществява на база практически методи, тестове за постижения,  решаване на  казуси, проблемни ситуации.

II. Личностни въпросници

1. Същност:

а) L; T; Q - данни - измерват поведението на личността. Основно и важно е надеждността, валидността и обективността на въпросниците

2. Основни фази

а) фаза на констроиране - съдържателно планиране базиращо се на анализ на променливи и индикатори, които трябва да бъдат еднозначни, прецизни и валидни;

б) фаза на еталониране - оценява се обективност, надеждност, валидност на цялостният въпросник;

в) фаза на нормиране - статистически значима извадка и трансформиране на суровите данни. Извадката трябва да е репрезантивна  т.е. - статистически нормативни стойности.

3. Видове личностни въпросници

- въпросници за измерване на качества поведенчески нагласи;

- въпросници за оценка на ценностната система на личността;

- въпросници в сферата на интересите;

- въпросници  за оценка на темперамент и на социални интеракции на личността;

- въпросници за емоционален статус;

- въпросници за самопознание;

- въпросници за изследване на социални роли и взаимоотношения в групата

- G - математически  термин, който е свързан с анализа на корелационната матрица при проведен  факторен анализ.

Невербалните  тестове са насочени към изследване нивото на  флуидна интелигентност

- флуидна Q-интелигентност има в основата си единична, неразчленяема обща стойност, която е свързана с тоталното невронно развитие на мозъка. Тази способност е инвестирана в общи способности за решаване на всякакъв вид сложни задачи. Определянето  с нов материал установява отношение между непознати елементи.

III. Анализ на методика на Айзенк

Този въпросник показва характеровите черти на личността, т.е. типове личност. От феноменологична гледна точка класифицираме 2 основни групи от сложни  типични свойства

- характерологични свойства на личността;

- способности

Типове личност:

- Екстравертност - Е

- Невроза - Н - емоционална нестабилност

- Лъжа - Л -  социална желателност, стремеж към социално одобрение

- Психотизъм - П - склонност към психотични анормалности

IV. Анализ на методиката на Тейлар

Изследва - Б - Т - безпокойство и тревожност като личностна черта и като  - психично състояние.

Психичното състояние е междинно звено между психични свойства и психични процеси. Те осъществяват важни функции в регулацията на дейността.

Безпокойството и Тревожността като   - психично състояние се включват в сложен симптомов комплекс на регулация в състояние на стрес, фрустрация, конфликтни ситуации, информационен недостиг. Този феномен има фундаментално значение в медицинската и училищна  практика в трудовата дейност - в цялостната диагностика в актуалното състояние на личността

Б = Т = Емоционален стрес

като състояние на личността различаваме:

- Б - Т - в норма

- Б - Т - като патология

Безпокойството и тревожността като черта на личността е централен проблем при изясняване механизмите на формирането на личността и изграждане на междуличностни отношения

- 7 фактора са класифицирали  авторите за Б - Т  безпокойство и тревожност

- нервна напрегнатост

- чувствителност

- безпокойство - предметно; безпредметно

- неувереност, несигурност

- негативна аз-концепция

- работоспособност

- резултативни ефекти

Степени на Б - Т

- ниска степен - нетревожност

- слабо изразена - Т - Б

- средно (нормално) изразена  Т - Б

- завишена - Т; Б

- силно изразена - Т - Б

V. Локализация на контрола - въпросника

Показва оценка на нивото на субективен контрол. Това е универсална личностна характеристика на индивида по отношение на  възникнали събития и ситуации

- екстранален - тип  Екстранален

Екстранален тип  - отличава се с високо ниво на Т; Б; намалена търпимост към другите, висока агресивност

- интернален - тип  Интернален

Интернален тип - по-уверени в себе си, спокойни, доброжелателни, позитивно настроени

VI.  Въпросник за агресивност

1. Същност - агресивност - трайна личностна характеристика, начин на отреагиране на личността в конфликтни ситуации. Установено е по-висока стойност на телесна агресивност при момчета и по-висока стойност на вербална и индиректна агресивност при момичетата.

Раздразнителността, агресивното недоверие и автоагресията  корелират положението с показател Н - невротизъм по Айзенк

2. Показатели за агресивност

  АР - агресивна раздразнителност

  АН - агресивно недоверие

РО - ревност и омраза

  ВСА - виновност, самоагресия

Л - лъжа

ТА - телесна агресивност

ВА - вербална агресивност

ИА - индиректна агресивност

ОП - опозиционно поведение

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG