Home Философия Модели на здравна промоция

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Модели на здравна промоция ПДФ Печат Е-мейл

Модели на здравна промоция

1. Същност на промоцията като ефективен маркетингов и управленски инструмент

В специализираната теория съществуват различни интерпретации и концепции за това какво всъщност представляват промоциите. Някои автори ги определят като .четвъртият елемент от теорията за четирите ‘Пе’. Наред с производствено-стоковата, иновационната, ценовата и пласментната политика, те са призвани да стимулират търсенето чрез създаване и поддържане на благоприятна представа за организацията  и положително отношение към нейните постижения.

Съвременните компании управляват сложна система от промоционални  аспекти. Тези организации неизбежно поддържат връзки със своите посредници, потребители и разнообразна аудитория. Техните посредници комуникират със своите потребители и обществеността. Междувременно всяка група осигурява обратна връзка с останалите.  Ролята на промоциите  е да осъществи връзка с личностите, групите и организациите, за да улеснява директно или индиректно размяната чрез информирането и убеждаването на аудиторията да приеме продукта на организацията.

Основните средства на промоции,  които фирмите използват са реклама, стимулиране на продажбите, връзки с обществеността, лични продажби. Като допълнителни промоционални средства, могат да се обособят разгласата и директния маркетинг.

Основните средства за промоция се разглеждат от всички автори, интерпретиращи същността на комуникациите.

Промоцията в здравния сектор обаче е нещо съвсем различно. Промоцията отново е  вид разгласа, но в здравния сектор тази промоция има и дълбоко същностно- социален характер.

2. Същност на здравната промоция

Здравната промоция се определя като процес на предоставяне на отделните хора и общности на възможности  да повишат своя контрол върху определящите здравето фактори и по този начин да подобрят здравното си състояние. Това понятие не е още окончателно дефинирано и обхваща стимулиране на здравословния начин на живот и осигуряването на определящите здравето социално-икономически, екологични и поведенчески фактори.

Следва да се посочи, че необходимостта от здравна промоция се открива в следното:

-          стресовия начин на живот, който се води в съвременността и неговото негативно отражение върху живота и здравето на хората;

-          важността на човешките ресурси като част от трудовите ресурси на дадена страна или регион;

-          навлизането на пазарни принципи в областта на здравната икономика;

-          дълбоко хуманитарните принципи на съвременната икономика;

-          социализацията на съвременната държава и пр.

3. Здравни промоции в България

Промоция на здраве в болниците е международен проект, който се осъществява под егидата на СЗО. В България проектът се осъществява чрез Национална мрежа от болници. Болниците от Националната мрежа имат подписано рамково споразумение със СЗО по проекта за периода 2004 - 2008 година.

Проектът се реализира в съответствие със стратегията на Хартата от Отава за преориентираме на медицинското обслужване. Същността и е в развитието на болниците не само в традиционните рамки на диагностика и лечение на заболяванията, а и развитие на болнични структури и дейности за промоция на здравето.

Цели на проекта са:

-          Изграждане в българските болници на необходимите предпоставки за развитие на структури, програми и дейности по промоция на здраве.

-          Създаване на образователни програми и инструменти за обучение на пациенти с хронични заболявания (и на членовете на техните семейства).

-          Разработване на профилактични модели за контрол на рисковите фактори, свързани с болничната среда.

-          Внедряване на стандарти за промоция на здравето в българските болници.

До настоящия момент, постигнатите резултати могат да се обобщят:

- Създадени са образователни програми и инструменти за обучение на пациенти с хронични заболявания (диабет, бронхиална астма, сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, хипертонична болест, ревматоиден артрит и др.);

- Разработени са и приложени пилотно етапите и работните стъпки на болничен център за обучение на пациенти с хронични заболявания;

- Разработени са профилактични модели за контрол на рисковите фактори, свързани с болничната среда (профилактика и контрол на вътреболничните инфекции; мониторинг и контрол на риска от вътреболнично разпространение на СПИН);

- Създадени са инструменти за здравно образование на рискови арупи от населението (туберкулоза, остеопороза);

- Разработени са критерии за изпълнение на стандарт за промоция на здравето в болниците и примерен списък от медицински услуги по промоция на здравето.

3. Институционални аспекти на здравните промоции  у нас

Основен институт, който следи за осъществяването  на здравни промоции е    Националния  център по обществено здраве към МЗ.

Центърът е създаден с постановление на МС през декември 1998 година. НЦОЗ е експертен и консултативен орган на МЗ и подпомага други държавни органи, общинските власти и неправителствени организации по отношение на

• Анализ на системи и подходи за здравно обслужване;

• Разработване на проекти за осъществяване на национална здравна стратегия и държавна здравна политика

• Разработване на мерки за интегрирана профилактика на болестите и промоция на здравето

• Сътрудничество със Световната здравна организация за изследвания и обучение в областта на психичното здраве.

Основни насоки на здравните промоции са:

-          •  Профилактика на самоубийствата

-          •  Фитопрофилактика и нефармакологичен контрол на болестите

-          •  Промоция на здравето

-          •  Синтез и разпространение на здравни знания

Следва също така да се посочи, че осъществяването на здравни промоции е приоритет на държавната политика, като националните програми в областта на опазването на общественото здраве са профилактични. Те са ориентирани към ограничаване заболеваемостта и смъртността от най-честите социално-значими заразни и незаразни заболявания, като засягат различни възрастови и социално уязвими групи. Финансовите средства за изпълнението на тези програми се залагат ежегодно.

Показателите  за ползите /ефектите от тези програми са:

-          Eфективност на извършвания здравен контрол върху обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките, имащи значение за здравето на населението

-          Постепенно намаляване заболеваемостта и смъртността от най-често срещаните незаразни заболявания

-          Ограничаване разпространението на рисковите за здравето фактори на жизнената среда и такива, свързани с поведението

-          Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести

-          Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации, съгласно националния Имунизационен календар

-          Изпълнение на задачите, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, контрола и надзора на заразните болести

 

WWW.POCHIVKA.ORG