Home Туризъм Нормативна уредба в туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Нормативна уредба в туризма ПДФ Печат Е-мейл

Resolution of the Ninth General Assembly of WTO (Buenos Aires) concerning in particular travel facilitation and the safety and security of tourists of 4 October 1991;

Въпрос 1: Кой текстове от съдържанието са важни за туризма?

Отговор : Резолюция A/RES/284(IX) на Генералната асамблея на СОТ набляга  на усилията на СОТ да бъдат интегрирани и подпомагани хората в неравностойно положение в туризма. Генералната асамблея приема, че туристическата дейност не трябва да бъде дискриминираща и по тази причина достъп до нея трябва да имат всички хора, независимо от това дали са с даден недъг. Тъй като обществото все повече интегрира тези хора, а и те имат желание да използват туристически услуги, Генералната асамблея препоръчва на страните – членки да приемат анекса към резолюцията, който се отнася до създаването на туристически възможности за хората в неравностойно положение.

Този анекс дава дефиниция за хора в неравностойно положение – това са хора, които имат нужда от специално обслужване при туристическа дейност (например слепи, глухи, инвалиди и други).

След това се дават препоръки за наличната туристическа информация, като се набляга на изискването в брошурите и другите материали да има обяснение какви услуги са достъпни за хората в неравностойно положение. Също така трябва да има списъци със специални туристически услуги и съоръжения  за хората с недъзи.

Набляга се и на нуждата от адекватно обучение на персонала при работа с хора в неравностойно положение. Необходимо е специално обучение, както и по-голямо внимание, което трябва да се отделя на тези туристи. Изисква се да има служители, които могат да комуникират с глухонемите.

Следват общи изисквания за:

 • паркоместата за инвалиди – възможно най-близо до входа;
 • специални рампи за инвалидни колички;
 • информационните табла и гишетата за билети трябва да са така поставени, че да са удобни за ползване от инвалиди;
 • съобщенията трябва да са визуални и звукови;
 • асансьорите трябва да са достатъчно широки и удобни;
 • телефоните и тоалетните трябва да са съобразени с хората в неравностойно положение;
 • билетите трябва да са на същата цена като за обикновените туристи.

Накрая има изисквания са специфичните съоръжения:

гарите и достъпа до тях:

 • специални светофари за слепите със звуков сигнал;
 • специални стаи и квартири, пригодени за инвалиди;
 • заведения, пригодени за хора в неравностойно положение;
 • музеи и други забележителности.

Тези текстове са важни за туризма, защото рамкират необходимите условия, които трябва да се предоставят на хората в неравностойно положение, за да могат да бъдат интегрирани като пълноценни туристи. Тук не трябва да се гледат по-високите разходи, а социалната отговорност и обществената полезност.

Въпрос 2: Защо ваучера не е договор между туроператора и туриста? Ценна книга ли е ваучерът?

Отговор : Ваучерът не е ценна книга, защото няма уникален номер,не е обозначен с някакъв знак от банка и не се контролира от нея.Той дори може да се отпечатва във всяка книжарница.

Мариана желае да отвори нощен клуб, който да се посещава от младежи, обичащи да слушат музика, изпълнявана от рок и попгрупи на живо. Тя е  завършила всички етапи за изграждането и е получила документ за ползване - Акт 16 .

Въпрос 3: Какво трябва да извърши Мариана по-нататък? Какви сертификати, лицензи, категории и други документи са необходими за започване на дейността?

Отговор : Необходимите сертификати, лицензи, категории и т.н за започване на дейността на нощния бар са:

 • Сертификат за пожарна безопасност;
 • Санитарно разрешително за ракриване на обекта;Категоризация на обекта;
 • Лиценз за продажба на спирт и спиртни напитки;
 • Документза продажба на тютюневи изделия;
 • Разре6ение от общината за работно време-необходими са следните документи:

ü       Евакуационен план;

ü       Противопожарна наредба;

ü       Обозначен втори вход (изход);

ü       Менюта на български език с обявени цени в български лева и грамаж;

ü       Удостоверение за категория;

ü       Лицензи;

 • Замерване на шум и вибрации.

Въпрос 4: Какви са видовете  представителство в Туристическото право.


Отговор :

 • задължително или законно – представителство на родителите по отношене на малолетните им деца ;
 • доброволно или упълномощаване – то е едностранна сделка на представлявания (упълномощителя), с която се създава представителна власт на представителя (пълномощника); формата на упълномощаването следва формата на сделката, за склучването на която се дава; ЗЗД  не предвижда краен срок на действие на упълномощаването и следователно, ако в него не е посочен срок, то действа до прекратяването (напр. оттегляне); специални нормативни актове могат да предвидят максимални срокове, на кякои видове упълномощаване; според обема и съдържанието на представителната власт на пълномощника упълномощаването се дели на общо, специално, единично; преупълномощаване е допустимо ако  упълномощителят е овластил пълномощника да преупълномощава друго лице или лица за извършване на възложените ми правни дейности или ако преупълномощаването е станало необходимо за запазване на интересите на упълнпмощителя; основания за прекратяване на упълномощаването са уредени в чл.41 на ЗЗД  и те са: оттегляне на упълномощителя, отказ от него на пълномощника, смъртта на едно от двете лица.
 • при активно представителство - представителната власт вклучва извършване на волеизявления или плащания, отправяне на сиобщения, връчване на документи и пр.;
 • при пасивното представителство – представителя приема волеизявления, получава плащания, документи и пр.;
 • смесено представителство – вклучва две групи действия.
  Според това от чие име действа представителя, представителството е пряко и косвено:

ü       пряко представителство – представителят извършва действия от името и за сметка на представлявания;

ü       косвено представителство- представителят действаот свое име, но за сметка на представлявания; поради тази причина, правата и задължениятавъзникват първо в неговото имущество, т.е. той става собственик, кредитор или длъжник; длъжен е да прехвърли придобитите от свое име резултати на представлявания; едва след това, представляваният може да иска изпълнение по задълженията от третите лица и те да упражняват правата си спрямо представлявания;този вид представителство е в основата на договора за поръчка, комисионния и спедиционния договор.

 

WWW.POCHIVKA.ORG