Home Европейска интерграция Какво представлява Програма Фар

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Какво представлява Програма Фар ПДФ Печат Е-мейл

Какво представлява Програма Фар

Понастоящем Програма Фар е основният канал за финансово и техническо сътрудничество на Европейския съюз със страните от централна и източна Европа. Създадена през 1989 г. в подкрепа на икономическия и политическия преход, до 1996 г. Програма Фар включва 13 страни-партньори от региона. Първоначално отпуснатите 4.2 милиарда евро за периода 1990-1994 г. се увеличават на 6.693 милиарда евро за периода 1990-1995г.
Програма Фар има две основни цели в Централна и Източна Европа. За страните, които кандидатстват за членство в Европейския съюз, целта на програмата е да им помогне да се присъединят към Съюза възможно най-бързо. Десетте страни-кандидатки са Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Латвия, Естония, Литва, България, Чехия и Словения. В другите три страни – Албания, Босна и Херцеговина, и бившата югославска Репубрика Македония, целта на Програма Фар е да подкрепи техния преход към демокрация и пазарна икономика.

Финансиране: Страните-партньори определят приоритетите, за които търсят съдействие, след което се договарят с Европейската комисия и подписват финансови меморандуми.

Средствата по Програма Фар се набират от общия бюджет на ЕС, който се определя от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Разпределението на сумите става по обективни критерии (население, БНП).
Финансовите средства по Програма Фар се отпускат като безвъзмездна помощ, а обхватът на дейностите й се е разширил значително. Програма Фар демонстрира постоянна гъвкавост, като се приспособява към променящите се приоритети и характер на процеса на реформите във всяка от страните-партньори. От 1994 г. насам програмата е увеличила средствата в подкрепа на законодателството и административните структури, както и за проекти, които подпомагат демократизацията и гражданското общество, и за инвестиции в инфраструктурата, включително и за трансгранично сътрудничество.

Видове помощ:

 • предоставяне на информация: тук влизат консултации по провежданата политика, по реформите на институциите и правната система, обучение на държавни служители в прилагането на новите управленски технологии, академичен обмен (програма "Темпус").
 • инвестиционно съдействие: Програма Фар предоставя предпроектни проучвания, кредитни линии и гаранции, понякога и капитал (безвъзмездно) с цел да задвижи значими инвестиционни проекти, които се задържат поради недостиг на средства. Сътрудничеството на Програма Фар с ЕБВР и ЕИБ по тази линия води до разработване на инфраструктурни проекти за над 1 млрд. евро. Програмата предоставя и кредити, управлявани на местно равнище, за малки предприятия и ферми, с цел овладяване на критичен недостиг на стоки, породен от трудности в прехода към пазарно стопанство;
 • преки инвестиции: Програма Фар влага средства и пряко в инфраструктурата, особено в тази, от която зависи успешното преориентиране на икономиките в преход, например мостове, пътища, гранични контролно-пропускателни пунктове. Приоритет имат трансевропейските транспортни мрежи. От 1994 г. за тези цели се ползват до 25% от общия бюджет на програмата. В този процент влизат средствата за опазване на околната среда.
 • Подпомагане развитието на гражданското общество чрез програма Демокрация, Лиен, Партньорство и др.
 • Развитие на Програма Фар
 • Основен финансов инструмент на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация.
 • Съдадена е на 18.12.1989 г. с наредба на Съвета на Европейския сьюз, No 3906/89.
 • Сътрудничество с България от 1990 г., след като страната удовлетворява условията за участие: политически плурализъм, провеждане на свободни избори, започване на пазарни реформи.
 • Първи етап в развитието на Програма Фар: 1990-1991 г.
 • -Подкрепа за макроикономическа стабилизация, хуманитарна помощ, доставки за укрепване на промишлеността и селското стопанство. Ударение върху непосредствените задачи, свързани със стопанското преустройство.
 • Втори етап: 1991-1994 г.
 • - Широкосекторна помощ (общо 4 248.5 млн. ECU), най-вече познания за изграждане на необходимите структури на пазарното стопанство в 11 страни. Чрез програмата се подпомагат текущи приоритети, свързани с обществено-икономическото преустройство.
 • Трети етап: 1994-1997 г.
 • - Нови задачи пред програмата, свързани с решението от Копенхаген, 1993 г., за приемане на асоциираните страни от Централна и Източна Европа в ЕС след като изпълнят политическите, икономическите и правните критерии за членство в Съюза. Европейският съвет в Есен, 1994 г., определя Програма Фар като финансов инструмент за интегриране на асоциираните страни в обща стратегия за присъединяване и в частност за усвояване на правните норми на ЕО (acquis communautaire) и за изравняване на практиката в области като конкуренцията, интелектуалната собственост, техническите стандарти, митата и трудовата защита.
 • Начало на многогодишно програмиране по Програма Фар.
 • Първа многогодишна програма за България за периода 1996-1999 г. на обща стойност 240 млн. ECU.
 • Четвърти етап: 1997-2000 г.
 • По предложение на Европейския съвет (Амстердам, 1997 г.) Програма Фар се пренасочва от оказване на техническо съдействие в проблемните области към подпомагане на процесите, свързани непосредствено с подготовката за присъединяване.
 • Програма 2000 предвижда два приоритета, към които е насочена Програма Фар:
 • - Институционално изграждане: съдействие за усъвършенстване на структури, човешки ресурси и управленски умения, необходими за сближаване на законодателството и прилагане на acquis communautaire (правните норми на ЕО), за развитие на демократично гражданско общество. За тези задачи са предвидени 30% от средствата на програмата.
 • - Инвестиции за преодоляване на структурни, секторни и регионални дисбаланси. Тук влиза помощта за държавни и частни предприятия при приспособяването им към качествените стандарти на Общността. За тези цели са предвидени останалите 70%.
 • В този четвърти етап Програма Фар оказва помощ за решаване на задачите, поставени в споразумението "Партньорство за присъединяване". След 1997 г. има промяна в процедурите за реализиране на програмата. Новият подход на ЕС предвижда "програмиране по цели" при изготвяне на националните програми. Целта е Програма Фар да се интегрира с националните бюджети и да стане част от националните приоритети в усилията за присъединяване.
 • България и Програма Фар
 • Начало на сътрудничеството - 1990 г. За периода 1990-1996 г. усвоени 539 млн. ECU.
 • Насоки на сътрудничеството:
 • Институционални и законодателни промени:
 • С помощта на Програма Фар се извършват промени в законодателството с оглед уеднаквяване с нормите на ЕО.
 • Центърът за масова приватизация и Агенцията за приватизация ползват финансовата покрепа на Програма Фар. Програмата подпомага приватизацията с оценки и експертни съвети, напр. в случая със СОМАТ;
 • Програма Фар предоставя експертна помощ, финасира:
 • -конференции и семинари с общински съветници във връзка с децентрализацията и развитието на местното самоуправление;
 • -обучението на специалисти по банков надзор в БНБ и на банкови служители за търговските банки;

  Преустройство на промишлеността:
 • -помощ за малките и средни предприятия чрез учредения за целта фонд.
 • -опит за изследване на сравнителните конкурентни предимства в отделните отрасли като основа за преустройство и стратегия за ново развитие на държавните предприятия. Резултатите променят начина за оказване на помощ: подкрепят се програми за преустройство, предложени от самите мениджъри на предприятията. Фар финансира консултантските услуги, оказани от експерти по фирмено управление от ЕС.
 • Преустройство на селското стопанство:
 • Програма Фар финансира обучението на специалисти за селското стопанство и свързаните с него отрасли, помага при съставяне на планове за развитие на отрасъла. Предвидени са и фондове за подпомагане на преустройството на отрасъла, разпределителният механизъм понастоящем се разработва.
 • С помощта на Програма Фар са създадени екипи от съветници, които изготвят анализи за преустройство на фермите и помагат при подготовката нa законопроекти за отрасъла.
  Инфраструктурни проекти:
 • Енергетиката на България получава най-голям дял от средствата на Фар, заделени за този сектор: 75.4 млн. ECU за периода 1990-1996 г., от които 20 млн. ECU като спешна помощ за зимите през 1991-1992 и 1992-1993 г. Основната част от средствата е за обезопасяване и модернизиране на АЕЦ "Козлодуй"; 15 млн. от тази сума са насочени и за разработване на комплекса "Марица-изток" с цел разнообразяване на енергийните източници.
 • Оказана е експертна помощ за повишаване на енергийната ефективност и усвояване на пазарните принципи в отрасъла, както и за свързване с Европейската енергийна мрежа.
 • Съставената с подкрепата на Програма Фар национална програма за развитие на далекосъобщенията успява да привлече и инвестиции от ЕБВР, ЕИБ и Световната банка. Със съдействието на Фар започва преустройство на отрасъла, образуват се съвместни предприятия с чуждестранни инвеститори.
 • Със средства от Програма Фар е извършен ремонт по магистралата София-Пловдив.
 • Образование:
 • Програма "Темпус" (1995-2000 г.) подпомага академичния обмен (преподаватели, студенти, академични програми) с цел уеднаквяване на образователните стандарти. Вече се осъществяват и проекти по програми "Еразмус" и "Сократес", които ще заменят "Темпус" след приключването й.

  Здравеопазване:
 • Програма Фар отпуска общо 10 млн. ECU за реформата в тази област. От 1993 г. започва програма за 1.4 млн. ECU за преустройство на фармацевтичната промишленост. В нея влиза въвеждането на ново законодателство според стандартите на ЕС, в това число нова система за контрол на лекарствените средства. Националният институт по лекарствени средства е регистриран в Европейската мрежа на оторизираните контролни лаборатории. Заедно с това е реорганизирана службата за спешна медицинска помощ; в седем региона се осъществява проект, съфинансиран от Световната банка, за създаване на центрове за профилактика.
 • Главен национален координатор на програма Фар за България:
  Министерство на външните работи :
  Г-жа Надежда МИХАЙЛОВА, министър, национален координатор
  Г-н Владимир Кисьов, заместник министър
  Г-н Иво Петров, началник на управление “Европейска интеграция”

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG