Home Право Нормативна уредба в туризма, казус 4

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Нормативна уредба в туризма, казус 4 ПДФ Печат Е-мейл

Въпроси и отговори:

Въпрос № 1: Открийте и опишете накратко съдържанието на документа:

‚,Warsaw Convention on Air Transport of 12 October 1929“

Отговор:   Конвенцията за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във  Варшава на 11 октомври 1929 г.

Важни текстове от съдържанието конвенцията за туризма.

- Тази конвенция се прилага за всички международни превози на хора, багаж или товари, извършван с въздухоплавателно средство срещу възнаграждение. Това се отнася също и за безвъзмезден превоз с въздухоплавателно средство, извършван от предприятие за въздушен транспорт.

- За целите на тази конвенция изразът "международен превоз" означава всеки превоз, при който, съгласно договора, сключен между страните, мястото на тръгване и местоназначението, независимо дали има прекъсване на превоза или претоварване , се намират или на териториите на две високодоговарящите се страни, или в рамките на територията само на една Високодоговаряща страна, ако е договорено място за спиране на територия, попадаща под суверенитета, сюзеренитет, мандат или орган на друга власт, въпреки че Това правомощие не е страна по тази конвенция. А без такъв превоз договорено място за спиране между териториите, попадащи под суверенитета, сюзеренитет, мандат или орган на същото високо договаряща страна не се счита за международен за целите на тази конвенция.

- 1. За превоз на пътници превозвачът е длъжен да достави на билети автомобили, които трябва да съдържа следните данни: -

(А) мястото и датата на издаване;

(Б) мястото на заминаването и на местоназначението;

(В) на договорените места за спиране, при условие, че превозвачът може да си запази правото да променя места за спиране, в случай на необходимост, и че ако той упражни това свое право, промяната не трябва да води до лишаване на превоз на нейния международен характер;

(Г) името и адреса на превозвача или превозвачите;

(Д) указанието, че превозът е подчинен на правилата, свързани с отговорност, предвидено от настоящата конвенция.

- За превоз на багаж, с изключение на малки лични предмети на която пътникът поема сам, превозвачът е длъжен да достави за багаж, билет.

- Багажното билет се издава в два екземпляра, от една страна за пътниците, а другата част за превозвача.

3. Багажното билет трябва да съдържа следните данни: -

(А) мястото и датата на издаване;

(Б) мястото на заминаването и на местоназначението;

(В) името и адреса на превозвача или превозвачите;

(Г) номера на билета на пътника;

(Д) декларация, че доставката на багажа ще бъдат направени на приносителя на багажната на билети;

(Е) броя и теглото на опаковките;

(Ж) размера на обявената стойност в съответствие с член 22 (2);

(З) декларация, че превозът е подчинен на правилата, свързани с отговорност, предвидено от настоящата конвенция.

- Превозвачът е отговорен за вреда, понесена в случай на смърт или нараняване на пътник или всякакъв друг вид телесна повреда, претърпяна от пътник, ако произшествието, което е причинило вредата, е възникнало на борда на въздухоплавателното средство или по време на всяка от е операция по качването или слизанет

- При превоз на пътници, отговорността на превозвача за всеки пътник е ограничена до сумата от 125 000 франка. Когато в съответствие с практиката на Съда, сезиран по случая, обезщетение може да се издължи под формата на периодични плащания, като еквивалентната стойност капитала на посочените плащания не трябва да надвишава 125 000 франка. Въпреки това, по специална поръчка, превозвачът и пътникът могат да се споразумеят за по-висок лимит на отговорност.

- Всяка клауза, съдържаща се в договора, и всички специални споразумения, сключени преди причиняването на вредата, чрез които страните целят да нарушат правилата, установени от настоящата конвенция, независимо дали посредством определяне на приложимото право или чрез изменение на правилата относно юрисдикцията, са нищожни. Въпреки това за превоз на стоки клаузи арбитражен са позволени, обект на настоящата конвенция, ако арбитражът е да се проведе в рамките на един от въпросните юрисдикции, посочени в първия параграф на член 28.

Въпрос № 2:        Запознайте се с текста и със съдържанието на Закона за туризма  от (http://www.bcnl.org/doc.php?DID=56) и отговорете на въпроса.

В текст на писмо от Председателя на Комисията по търговия до туроператорски фирми се твърди: “Има случаи, когато клиентът не получава фактура, защото е заплатил само такса “резервация”, издава му се ваучер и плащането се извършва на място. В този случай има също договореност между туроператор и контрагент за определени цени за туристи-ваучеристи, които са различни от тези, без предварително направена заявка за услугата.”

Въпрос: Какъв договор се сключва между туриста и туроператора в този случай? Трябва ли туриста да получи документ за плащане от туроператора или туристическия агент и какъв?Ценна книга ли е ваучерът?

Отговор: УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ...

Туроператорска и туристическа агентска дейност

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.

(3) Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туристическият ваучер се издава на туриста след сключване на договора по чл. 30, ал. 1.

(5) Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра и съдържа следните задължителни реквизити:

1. номер и дата на издаването на ваучера;

2. фирма на туроператора - издател на ваучера;

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент трябва да предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване.

(2) Задължението за предоставяне на информация по ал. 1 и по чл. 28, ал. 5 не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.

Чл. 30. (1) С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена.

(2) Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя.

(3) Договорът трябва да съдържа:

1. дата и място на сключването;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) фирма, седалище, адрес на управление, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и име, адрес, ЕГН, данни от личния документ на потребителя;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача, използвани транспортни средства, година на производство, номер и срок на валидност на знака за първоначален технически преглед или на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство, дата и час на тръгване и връщане от началния и крайния пункт и маршрута на пътуването, времето на пристигане и продължителността на престоя;

4. местоположение, вид на туристическите обекти, тяхната категория и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка;

5. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;

6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;

Ценната книга - е писмен документ, при предявяването на който се материализират права - вещни, облигационни и други. Ценните книги се разделят на няколко групи в зависимост от използвания класификационен критерии - в зависимост от начина на определяне на носителя, от начина на обективиране, според момента на възникване на правата по книгите и др.

Изм. - ДВ, бр. 39 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.) "Туристически ваучер" е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.Туристическият ваучер не е заместващо парите средство...а договор.

Въпрос № 3 Запознайте се с текста и със записките, които сте водили.

Отговорете на въпроса.

Мариана желае да отвори нощен клуб, който да се посещава от младежи, обичащи да слушат музика, изпълнявана от рок и попгрупи на живо.Тя е  завършила всички етапи и е получила разрешение за строеж.

Въпрос: Какво трябва да извърши Мариана по-нататък? Какви са следващите етапи до получаване на документ за ползване-Акт 16?

Отговор:

За да получи документ за ползване(акт-16), Мариана ще трябва да подаде заявление до началника на ДНСК за назначване на държавна приемателна комисия.

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория и протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) съгласно Наредба № 3/2003 г. с предложение за издаване на разрешение за ползване. Държавната приемателна комисия се назначава със заповед на началника на ДНСК или от упълномощено от него лице. За назначаване на комисията възложителят или упълномощено от него лице представят следните документи:

-писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и телефон за връзка;

-окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:

- разрешение за строеж (акт за узаконяване); образец 14

- протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на

достигнатите контролирани нива дъно, фундаменти, цокъл, корниз и било;

- констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 от Наредба № 3/2003 г.;

- документ от Агенцията по кадастъра за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

- заверена заповедна книга;

-документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

-договори с експлоатационните дружества (Електроразпределение, ВиК, БТК и др.) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

-Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол-образец 16 на ДПК:

издава разрешение за ползване на строеж или отказва издаването на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ.

- За получашането на документ за категоризация, Мариана ще трябва да подаде и заявление ,за категоризиране на  обекта до съответния категоризиращ орган.

Въпрос № 4: Запознайте се със сборника записки по Туристическо право изпратен и отговорете на въпроса:

Въпрос: Кои са условията за възникване на  „Представителство” в Туристическото право?

Отговор : Представляван или представител може да бъде физическо или юридическо лице. Представителят трябва да е дееспособен. Дееспособността се преценява при извършване на правните действия, а не при възникване на представителството.

Третите лица трябва да бъдат информирани, че представителят действа от чуждо име и с пряк ефект за него.

Представителят действа винаги за сметка на представлявания.

При извършване на правни действия участва волеизявлението на представителя; следователно, пороците на волята, знанието или незнанието на определени обстоятелства трябва да се преценяват с оглед на личността на представителя.

Правните резултати от действията се отразяват директно в имуществото на представлявания.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG