Home Икономика ДОСТОВЕРНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДОСТОВЕРНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИ ПДФ Печат Е-мейл

ДОСТОВЕРНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ПРОУЧВАНИ

36.Достоверност на маркетинговите проучвания

- Могат да се дадат няколко определения на понятието „достоверност

Емпиричното изследване е качествено, ако е достоверно и представително.

Една информация е достоверна, ако това, което е регистрирано за единиците на изследването, е вярно, истинно.

Достоверността се свежда до адекватна регистрация .

- Условно можем да говорим за два вида достоверност.

Първата е обусловена от качеството на работата на изследователите, на проектантите на проучване­то, от качеството на разработения от тях инструментариум и качеството на работата им по реализирането на проекта на проучването на всички етапи, през които преминава то.

Втората е обусловена от качеството на работа на т.н. „терен“ при осъществяване на комуникацията с респонден­тите, с тези, които са източник на информацията, необходима за проучването.  Зависи от качественото протичане на процеса на събирането на информацията и адекватното и регистриране.

37.Систематичните грешки -  грешки до­пуснати вследствие на концептуални или логически грешки, неправилна интерпретация на отговори, а също статисти­чески (в хода на статистическата обработка), аритметични, табулациони, кодови или отчетни грешки .

- Възможна класификация на систематичните грешки

- Грешки от нерегистрация - грешки поради непълен обхват на единиците, включени в целевата група ,грешки поради нерегистрирани единици – отсъстващи, с неточни адреси и пр. или накратко: неоткрити или отказали да участват в проучването единици: грешки от непълно получени данни.

-грешки от неточна регистрация -  неверни отговори или документи, субективизъм на изсле­дователските екипи, отрицателни влияния вследствие т.н. „ефект на наблюдателя (интервюера)“ и ефект на наблюда­вания (интервюирания).

-Могат ли да се изчислят „систематичните грешки“? Защо? - тези грешки са от такъв характер, който допуска те да не бъдат забелязани на време и отстранени. Част от тези грешки могат да се ус­тановят след приключване на проучването, като например: грешките от нерегистрация, които могат да бъдат устано­вени чрез процента на непроучените случаи, това обаче не ги отменя. По-голямата част от тези грешки немогат да се установят и това може да въведе изследователите в заблуда. При това тези грешки обикновено не са двупосочни, взаим­но погасяващи се, а най-често са еднопосочни, изместващи резултатите от проучването. Това прави тези грешки много опасни, вредни и може да провали изследването

38.Представителност на маркетинговите проучвания.

- Какво се  разбира под „представителна извадка“? – Извадка = част от съвкупност- пред­ставителни са извадките, при които подборът на единиците, попаднали в тях, е извършен непреднамерено, т.е. даден е ра­вен шанс на всяка единица (човек или документ) да попадне в извадката.

- Колко видове представител­ност има:  Могат да се третират различни видове представител­ност

-Представителност по отношение на основните страни на изучавания обект от съдържателна гледна точка. –

Представителност по отношение на съвкупността от случаи (най-често хора), които са източник на информаци­ята.

-Какви условия следва да са изпълнени, за да се на­прави „представителна извадка“?- изследват не всички, а само част от членовете на интересуващата ни общност, но тази част се подбира по начин, който ни дава възможност резултатите от проучването да се разпространят върху цялата общност. В такива случаи се твърди, че данните от изследването (включило само част от хората) са представителни за цялата общност.

- Какво е „генерална съвкупност“? - еднозначно да е определена съвкупността от единици, които следва да се питат или проучат при конкрет­ното изследване. Такава съвкупност статистиците наричат генерална

39. Случайна грешка. Сумарна грешка 

- Какво е „случайна грешка“? - допуска се някаква грешка поради това, че не е изследвана изчерпателно генералната съвкупност, но размерът на тази грешка може предварително да бъде определен. Именно тази грешка се нарича „случайна грешка“.

- Какво е „сумарна грешка“? –  Систематичните грешки плюс случайната грешка обра­зуват сумарната грешка, размерът на която за съжаление не може да се установи

- Кога и как се провеждат първите извадкови про­учвания? - Първите извадкови проучвания провежда в деведесетте години на миналото столетие директора на норвежкото статистическо бюро Киер ( Kiaer ). Поради неразвитост на теорията, първите извадкови изследвания не спазват изис­кването за непреднамереност на подбора. Проведените от Киер, а по-късно и от редица други изследователи от това време, изследвания се базират на т.н. типологичен (пред­намерен) подбор. Киер набляга на идеята, че точността на резултатите зависи не толкова от големия или малкия брой на наблюденията (изследваните случаи), колкото от метода за осигуряване на представителност на данните . Идея, която и до днес не се отхвърля в съвременната интерпре­тация на представителните изследвания, но се обогатява и допълва в духа на направените по-горе разсъждения относно връзката на понятията представителност и точност.

- Кога завършва развитието на съвременната теория за представителните извадки? – в шейсетте години на ХХ в.

- Кои два проблема следва да се решат при формиране на представителна извадка?

-Два са главните проблема, които следва да се решат при формиране на представителни извадки:

- как да се подбе­рат изследваните случаи, че те да бъдат представителни за целия изследван обект;

-колко случая да се изследват, че получените данни да важат с определена, задоволителна за целите на проучванията точност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG