Home Икономика Глобални компютърни мрежи и интернет

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Глобални компютърни мрежи и интернет ПДФ Печат Е-мейл

Глобални компютърни мрежи и интернет

Локална компютърна мрежа (LAN – LOCAL AREA NETWORK) образуват два или повече компютъра, които са свързани помежду си с помощта на някакво физическо средство (коаксиален кабел, кабел с усукани двойки проводници и др.)[1]. Свързаните по този начин компютри могат да обменят своите данни и да използват общи периферни устройства, като скоростта при на преноса на данни е обикновено висока, поне 1 MB/сек. Свързаните компютри са разположени върху ограничена площ.

Това е един специфичен вид комуникация, която има за цел да осигури такъв достъп до отдалечени устройства (дискове, принтери и т.н.), физически свързани към други включени в мрежата компютри, така че ние да използуваме по същият начин, както ако те са част от нашия собствен компютър.

За типичен пример на глобална мрежа може да се даде Интернет.

Свързаните в мрежа компютри можем да разделим на две групи според тяхната локална мрежа: работни станции (workstation) и облужващи станции,  за които се използува английското наименование сървер (server).

Структурата на Интернет е базирана на технологията клиент - сървър. Това е ключово понятие за разбирането на функционирането на Световната мрежа. Принципът, на който действа тази технология е следния: клиентът ( това може да е браузър, FTP клиент или друга програма, в общия случай работеща на локалния компютър ) се свързва към отдалечения компютър ( наречен сървър ), който доставя услугата заявена от клиента. Този принцип може да се изясни със следния пример : когато се щракне върху връзка, браузърът  изпраща HTTP заявка към компютъра, който доставя определена интернет страница. В този случай,  браузърът се явява клиент, а отдалечения компютър - сървър.

Основната част от данни в Интернет се пренася благодарение на два основни протокола. Това са IP и TCP. IP (Internet Protocol) е прост протокол, но е сърцето на Интернет. Той има основно две задачи : да осигурява IP адресите на подателя и получателя, както и да намери път през мрежата между подателя и получателя. TCP (Transport Control Protocol) служи за разделянето на информацията на пакети и транспортирането им. С негова помощ пакетите се събират отново при получателя.
Освен тези много важни протоколи в Интернет има още множество протоколи. Всяка от допълнителните услуги работи със собствен протокол (който пък от своя страна работи с помоща на TCP/IP ). Най - често използвани услуги в Интернет са:

WWW (World Wide Web) - Това е най - популярната услуга в Интернет. Разпределената информационна система WWW дава достъп до документи по целия свят. Мултимедийната реализация ги прави много атрактивни за преглед и това е същноста на популярноста на WWW. WWW работи с помоща на протокола HTTP. За да осъществява комуникацията, HTTP използва модела от вида заявка/отговор. Всяка заяква включва : метода на заявяване; URL адреса на документ, програма или друг ресурс; HTTP версията, използвана от браузъра; друга помощна информация. Има няколко метода за заявяване, по използваните от които са :

  • GET - използва се за извличане на информация намираща се на даден адрес. Използва се за изпращане на данни от формуляри или за извикване на CGI програма. Данните се прехвърлят чрез URL адреса.
  • HEAD - подобен на метода GET, с тази разлика че след обработката на информацията сървъра връща само заглавната част, без информацията, която е обект на заявката. Използва се за извличане на информация от URL адреса, без да се получава информацията от последния
  • POST - използва се за информиране на сървъра, че информацията, приложена към заявката, трябва да бъде изпратена на посочения URL адрес. Обикновенно се използва за прехвръляне на информация към CGI програми от формуляри.

FTP (File Transfer Protocol) - Тази услуга се използва за прехвърляне на файлове между сървъра и потребители или обратно. Тук могат да се задават нива на достъп на отделните потребители, които се идентифицират с потребителско име и парола. Услугата FTP се базира на протокола FTP. Той се основава на даване на команди на сървъра от клиента и тяхното изпълнение. Командите могат да бъдат за полуване или изпращане на файл, разглеждане на директории и др. Командите се изпълняват от ftp сървъра и информацията се подава към ftp клиента на потребителя.

E-MAIL (Електронна поща) - Това е една от най - старите услуги в Интернет и все още една от най - използваните. Използва се за изпращане на текстови съобщения от един потребител на друг. С развитието си вече може да се изпращат не само текстови съобщения, но и HTML страници, както и файлове с програми и изображения. Базира се на протоколите IMAP, POP3 и SMTP. SMTP се използва за изпращане на съобщенията, a POP3 за тяхното изтегляне от пощенския сървър.

В обобщение, трябва да се заяви, че Интернет предлага изключително много възможности на съвременната бизнес среда. В този смисъл други отличителни черти на Мрежата са:

ü                                            24- часов достъп от цял свят до информацията, разположена в Интернет;

ü                                           лесна автоматизация на он-лайн процесите;

ü                                           достъп до богата безплатна информация от най-различен характер;

ü                                           бързо разпространение и намиране на информация;

ü                                           комуникация в реално време на много ниска цена;

ü                                           наличие на многобройни данни и разнообразна статистика за посетителите на сайта;

ü                                           богата статистическа информация за оценка на ефективността на он-лайн бизнеса.

Работните станции са свързаните в мрежата компютри, на които  работи обикновеният потребител, т.е. компютрите на които се извършва обработка на данните  по начин, който на пръв поглед не се различава от начина, по който се работи с персонален компютър. Разликата между работната станция и несвързания в мрежата персонален компютър е в това, че работната станция използува различни услуги, предлагани и от локалната мрежа, в които е включена. От казаното дотук се разбира, че ще се използуват други услуги, т.е. услуги предлагани от друг вид станции в мрежата – сървърите.

Сървърът е компютър, който предлага на другите включени в мрежата компютри някои свои услуги и периферни устройства, като по този начин се осигурява функционирането на мрежата като такава. Наличието и дейността на сървърите е абсолютно необходимо условие за работата на мрежата. Сървърите могат да бъдат специализирани в извършването на отделни дейности и услуги.

Локалните компютърни мрежи могат да се разгледат като  две групи : мрежи от тип client – server и мрежи от тип peer – to – peer.

Компютърните мрежи имат съществено значение в съвременния делови свята ,като техните приложения са изключително мащабни и не могат да се опишат. Може само да се подчертае, че всяка съвременна организация използва компютърните мрежи като начин за обмен на данни.

Необходимостта от компютърни  мрежи се обуславя от:

- развитие и характер на обработката на данните;

- отбрана система на стратегията;

- автоматизация на съвременната промишленост;

- използване на общи ресурси /share/- процесор, памет, дисково пространство, общи директории и файлове.[2]

Мрежата е една комуникационна система за предаване на данни, със следните  характерни черти:

- позволява използване на общи ресурси;

- тя е наличие на общ високоскоростен канал за пренос на данни;

- позволява относително ниска честота на появата на грешки при предаване на пакети от данни.

Проблемът за осигуряването на безопасността на информационните технологии заема все по значително място при реализацията на компютърните мрежи и системи. Колкото повече расте зависимостта на съвременното общество от наличието на данни, толкова повече се увеличават загубите, причинени от тяхното отсъствие. Ето защо,  компютърната сигурност се превръща в основна задача на информационното общество. Обезпечаването и e комплексен проблем чието решение намира отражение в усъвършенстване на правните норми. В редица европейски страни законодателството е съобразено с нормите определени от Европейския съюз и така отварянето на пазара за продукти с доказано качество е строго регламентирано.


 

WWW.POCHIVKA.ORG