Home Икономика Електронен бизнес

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Електронен бизнес ПДФ Печат Е-мейл

Електронен бизнес

1. Предполага се, че вие трябва да направите стратегическото планиране на тази компания. Изгответе план (може в табличен вид), в който се планират разходите и ползите за дейностите, свързани с онлайн бизнеса. Опишете каква стратегия сте подбрали и защо. Какъв е моделът на новия е-бизнес?

Интернет  и информационните технологии предлагат много нови комуникационни алтернативи, каквито доскоро  не са съществували и които притежават потенциал коренно да трансформират начина, по който хората и институциите работят. Компютърно- опосредстваната комуникация и информационните технологии са всяка една комбинация от системи и технологии, които позволяват на индивидите и институциите да използват компютрите си, за да изпращат и получават съобщения и информация посредством телефонни линии, сателити и други електронни медии.

Следователно, основната стратегия на изследваната фирма е свързана с улесняване на комуникацията между компанията и нейните дилъри.

Процесите, през които трябва да мине компанията  включват създаването, разпространяването и получаването на идеи за сайта.

Разбира се, следва да се посочи, че интернет комуникацията е ситуирана в човешки контекст, тъй като никое действие на компютъра не може да бъде извършено без прякото или косвеното участие на човека и защото хората съществуват в социална среда.

Ето защо е необходимо при изграждане на сайта да се вземат предвид аспектите на комуникация, които фирмата ще осъществява със своите дилъри- да се отчитат техните потребности / най- вече информационни/ и да се акцентира върху обратната връзка с тях.

2. Цели на новата система на бизнес.

От казуса е видно, че процесите на комуникация в компанията са затруднени поради следните причини:

- несигурност на съобщението;

- погрешно изложение;

- ограничен капацитет на обекта - реципиентът може да е неспособен да възприеме съобщението;

- неизложени предположения - комуникаторът и реципиентът имат различна представа за някои аспекти на съобщенията;

Интернет технологиите  осигуряват възможности не само за обмен на данни: те позволяват споделянето и едновременното ползуване от свързани потребители на всички налични ресурси, с които се разполага — информационни, хардуерни, софтуерни и пр.

Ето защо,  в случая, действията на компанията са насочени и целят осигуряване на адаптивна интернет комуникация, която да обхваща:

-                      взаимодействия между дилърите,  като предаване на знания, обединение, екипност;

-                      взаимодействия  между дилърите и мениджмънта, като  изграждане на организационна идентичност.

Тези взаимодействия  могат да бъдат насочени към координация между отделните звена, налагане на култура от страна  на ръководството, ориентация на ценностите и стила на управление, възможност за идентификация на институцията пред обществеността.

3. Определете етапите за преминаване към е-бизнес.

Подготовката за изграждане на сайт  в една фирма започва с подреждане и структуриране на цялата информация и определяне на тази част, която ще се ползва съвместно, т.е. основният акцент е върху създаването и оторизирането на общото използване на информационния ресурс.

След самото създаване на сайта е необходимо да се инсталира и софтуер за интранет сървър върху съществуващ вътрешен за фирмата сървър. Осигурява се достъп до него чрез браузъри от компютрите в мрежата.

Върху Web сървъра се публикува оперативната информация за общо ползване под формата на Web страници. Така се облекчава документопотока, тъй като се ползват електронните варианти на отчети, ценови листи  и т.н.

В последствие, фирмата трябва да обмисли се контрола на достъпа и неговото статистическо отчитане.  Необходима е строга дисциплина и отговорност у потребителите на системата за въвеждане на актуална информация и изтриване на остарялата.

Отделните телекомуникационни елементи се организират в една обща система, наречена мрежа. Най-общо компютърната мрежа представлява група от компютърни устройства, разположени на различни места, които са свързани по такъв начин, че могат да обменят информация чрез съгласувани по определен протокол процедури. При това всяка компютърна система трябва да има възможност да изпраща информация към останалите системи (като кодиран сигнал по съответните канали за връзка) и да получава информация от тях.

4. Определете задълженията на персонала, отговорен за поддържане на сайта.

Основните задължения на системните администратори могат да се обобщят:

-                      Осъществява програмното и технологично осигуряване на компютърната техника;

-                      Осигурява интегрирането на информационната система на фирмата – разработва и изпълнява програми за внедряване на съвременни информационни технологии и комуникации в компанията  и организира изпълнението им;

-                      Администрира и контролира достъпа на потребителите до базите данни, управлява и следи достъпа на потребители до мрежата, осигурява и контролира защитата на мрежата от неоторизиран достъп;

-                      Извършва периодична актуализация на операционните системи, провежда и осъществява техническа поддръжка на наличния хардуер, прави предложения за периодично технологично обновяване и отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител;

-                      Координира планирането и реализацията на проектите за техническо и програмно осигуряване;

-                      Разработва и предлага принципите на информационното управление и системата за достъп на информация;

-                      Инсталира, конфигурира и подържа работни станции;

-                      Изработва правила и инструкции относно ползването на базите данни и др.

Следователно, отделните задължения на администраторите могат да се обобщят на диаграмата:

диаграма 1. Задължения на администратора на сайта

5. Как трябва да се осъществи е-бизнес решението? (как да се определи функционалността, технологичната архитектура, интеграцията)

Информационната истема може да бъде изградена по различни начини, но за да бъде тя ефективна, при всички случаи е необходимо наличието на следните компоненти:

—           Хардуер — това са техническите средства, чрез които се осъществява комуникацията. Той включва както устройства за обработка с обмен (компютри, компютърни модеми и др.), така и съобщителната среда, т.е. физическият носител на сигналите- телефонни линии, оптични влакна, спътникови канали, радиовълни, електрически кабели и др.

—           Софтуер — инструкциите, реализирани във вид на програми, чрез изпълнението на които се извършва предаването на информацията.

—           Процедури — най-общо това са различните методи на комуникация. Съвкупността от правилата, които определят процедурите, използувани за обмен, се нар. протокол. Протоколът е в сила главно за случаите, когато отделните хардуерни устройства са физически отдалечени и нямат средства за директен обмен на информация. Той определя начина по който ще се кодира информацията, колко и каква допълнителна информация с цел контрол ще се генерира, какъв метод на управление на потока от информация ще бъде използуван, какви действия трябва да бъдат предприети в случай на грешки и др.

—           Данни — самите съобщения, които се предават по комуникационния канал. С помощта на съвременните телекомуникационни технологии може да бъде предавана не само текстова информация, но и практически всякакъв вид данни — фотографии, графични илюстрации  и др. Хората — това са както специалистите, реализиращи предаването на информацията, поддържането на техническите устройства, софтуера и пр., така и самите потребители, за които се извършва обменът.

6. Какво е необходимо да се направи, за да се гарантира лесната работа на потребителите на сайта.

За осигуряване на улеснение при използване на ресурсите е необходимо:

- информацията да бъде добре структурирана;

-да има определен контрол на достъп;

-да се акцентира върху полезността на сайта;

-информацията да се обновява непрекъснато.

7. Дискутирайте каква реклама е подходяща за сайта на компанията.

При всички случаи, компанията  трябва да предприеме интернет реклама, като това се налага не само от факта, че интернет рекламата е нов и съвременен метод, но и предвид широката филиална мрежа на компанията и географската й дислокация.

В този смисъл, основните стратегии, които компанията може да използва  са следните:

Комуникаторна стратегия: вниманието е насочено към целите, комуникационния стил и правдоподобността на информацията. Тази стратегия е важна при осъществяване на връзките с дилърите.

Стратегия на аудиторията – тя акцентира върху същността, знанията, чувствата, потребностите и настроението на аудиторията. Предполага активност от страна на комуникатора – предварително проучване, съобразяване на посланието с интелектуалните и емоционални способности на реципиента, с желанията и интересите му.

Стратегия за съобщението  - изисква изтъкване по подходящ начин на съдържанието на съобщението, съобразно потребностите, интересите, мотивите на получателя. Разработването й е свързано с прецизиране на посланието, съобразно целта на комуникатора, характера на аудиторията и т.н.

Стратегия за избор на средство за съобщение  - отдава предпочитание на едно или друго комуникационно средство, съобразно целите на комуникация, изискванията на конкретната практика, спецификата на аудиторията и т.н.

За реализирането на избраната комуникационна стратегия фирмата трябва да  изработи  медия план, който включва следните главни задачи:

-                      Определяне и анализ на проблемите с комуникациите.

-                      Поставяне на комуникационна цел.

-                      Избор на комуникационна стратегия.

-                      Разработване на комуникационна програма на база избрана стратегия.

-                      Изпълнение на програмата.

-                      Оценка на постигнатите резултати от прилагането на комуникационната програма

8. Ще участва ли сайта в партньорски програми (афиилиран ли е)? Обяснете вашия отговор.

При наличие на постоянни партньори,  както в случая се явяват дилърите, фирмата е задължена да  представя партньорски програми.  Това би улеснило достъпа до информация и би подобрило вътрешно фирмената комуникация.

9. Какви възможности за плащане ще съществуват в сайта за електронен бизнес? Как се гарантира сигурността на плащанията?

В интернет средата съществуват ред възможности за плащания. Някои от тях могат да бъдат резюмирани както следва:

-                      PayNow

РayNow услугата, създадена от CyberCash поддържа микро-плащания под формата на електронни чекове. CyberCash Интернет портфейла поддържа PayNow чекове, които могат да бъдат използвани в онлайн магазини, поддържащи CyberCash стандарта. Електронните чекове работят по подобен на кредитните карти начин, където потребителя зарежда своята сметка с реален паричен превод.

-                      Echeck

Echeck прехвърля реалната система за разплащане с чекове във виртуалния свят с няколко ръчни стъпки. Този подход съответства на текущата бизнес практика и елиминира необходимостта от скъпия процес на пренастройване. Системата е високо защитена и може да се използва от всички потребители, имащи чекови сметки (тези сметки са популярни в САЩ, но не и в Европа).
Електронните чекове съдържат същата информация, както и хартиените, и са основани на същата законова рамка. Тези чекове могат да бъдат обменяни директно и могат да заменят всички отдалечени транзакции, понастоящем извършвани с хартиени чекове. От техническа гледна точка, софтуерът позволяващ тази аналогия използва FSML - език, специализиран за финансови услуги, цифрови подписи, сертификати.

-                      Плащане след получаване на стоката

Друг метод за плащане, работещ в офлайн режим е плащането след получаване на стоката (Cash on Delivery - COD), Потребителите могат да поръчат онлайн стоки и услуги и да ги платят, когато те пристигнат при тях.. Потребителите  могат да разглеждат онлайн (или печатни) каталози, да поръчват по телефон, факс, поща, или e-mail и получават стоките в своя дом/офис. Служителят от куриерската служба, доставяща стоките, получава парите от потребителя. Тази система има предимството, че търговеца получава своите пари от куриера и не е необходимо да проверява всеки случай за коректност на потребителя. Ако купувача не желае да плати, пакета се връща на изпращача като куриера получава възнаграждението си от него.

Тази система улеснява продажбата на стоки и услуги на непознати потребители или на такива, които не желаят или не могат да плащат с кредитни карти. Обикновено този тип системи са по-скъпи, тъй като в тях има намесата на трета страна - куриер, като допълнителните разходи се поемат от купувача.

10. Коя ще е следващата стъпка в бизнеса на Бриджстон?

При развитие на електронния бизнес на компанията, вътрешно фирмените технологично базирани  комуникационни медии, както всички нови за своето време медии, наследяват свойствата на предшестващите ги, но носят и свои неповторими черти, които ги отличават от останалите. Традиция в комуникационните науки е търсенето на аналози, съпоставката и опита да се затвори в концептуалната рамка на станалите вече “стари” медии всяка новопоявила се. Често този подход пречи да се съзират  особеностите на новите комуникационни средства, разнообразието от форми и приложенията им в нови сфери от обществения живот. Често вместо усилията да са насочени към развиване на специфичния потенциал на една медия, тя е използвана единствено за дублиране на съществуващите форми на комуникация. Ето защо, при бъдещи действия на компанията, всъщност ще се осъществява настройка или надграждане на съществуващата мрежа, като се обновява с нови информационни масиви или се акцентира върху ползите от продуктите на компанията.на система, Асеневци, 2007

 

WWW.POCHIVKA.ORG