Home Икономика Електронна търговия чрез FOREX

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Електронна търговия чрез FOREX ПДФ Печат Е-мейл

Електронна търговия чрез  FOREX

1. Основи на технологиите на електронната търговия

"Електронна търговия" е термин, който включва всички методи за използване на компютърните технологии от компании и отделни лица при осъществяване на търговска дейност. Новите електронните технологии все повече улесняват международната търговия и способстват за непрекъснатото разширяване на връзките между отделните производители, посредници и потребители. Усъвършенстваните съвременни процедури по поддръжка на техниката и за насърчаване на потребителите позволяват да бъдат прилагани с помощта на подобрените логистични стандарти и високо качество. Много от тях имат изключително значение за традиционните методи на бизнес и търговия.

Днес в Европа има над 100 милиона постоянни Интернет потребители (34% от европейското население ) и повече от две трети от търговските фирми имат собствени уебсайтове или постоянен Интернет достъп. Повече от три четвърти от фирмите използват мобилните комуникации, които имат по-широко мрежово покритие и позволяват по-бърз обмен и разпространение на информацията.

Важно е да се прави разлика между електронната онлайн търговия и използването на електронните технологии с цел подпомагане на търговската дейност. Електронните технологии усъвършенстват много аспекти от бизнес, който се занимава с производство, продажби, покупки и обучение. Те правят възможно значителното опростяване на редовната търговска практика и я правят по-продуктивна, по-евтина, по-бърза и по-ефективна.

Мрежата представлява неограничен брой свързани помежду си компютри. Тя прави възможна тяхната комуникация както чрез локалната мрежа (local area network (LAN)), така и чрез глобалната мрежа (wide area network (WAN)) и позволява едновременното използване на информационни файлове софтуерни пакети, принтери и други хардуерни устройства. Мрежата позволява потребителската информация да бъде използвана по съвсем нов начини. Тя може да бъде ползвана едновременно, да бъде постоянно актуализирана и до нея има постоянен достъп. Освен това е идеално средство за водене на актуален списък на лицата за контакт и календар на събитията, както и за разработването на ефикасни методи за работа в екип.

При трансфер на файлове всяко положение от процеса може да бъде незабавно предадено на всички участници в съставянето на един и същ документ, независимо от това в коя точка на света се намират и дали се налага оценка или актуализация на информацията. Различните информации, събрани от различни хора, могат да бъдат обединявани в един единствен документ.

Размяната на търговска информация на хартиен носител (поръчки, документи за доставка, фактури, платежни нареждания, отчети и т. н.) често налага пренабиране на данните. Това води до грешки и закъснения и до увеличаване на разходите. Обработката и изпращането на потребителски заявки и плащания чрез електронния обмен на данни (electronic data interchange (EDI)) и използването на стандартни компютърни формуляри, дава възможност за осъществяването на по-успешни търговски сделки и значително намалява канцеларската работа. Електронният обмен на данни е свързан с автоматизираните комуникации между фирмените компютри, като човешката намеса е сведена до минимум.

Обменът на стандартизирани бизнес документи, като заявки и фактури, между компютрите на търговски партньори позволява на купувачите и снабдителите да извършват много по-ефективни сделки. Това предоставя възможност за сближаване на търговските взаимоотношения и води до по-пълно задоволяване на потребителите. Осъществяването му обаче изисква непрестанно управленско обвързване и от двете страни.

Електронният обмен на данни води до намаляване на разходите, рисковете от грешки при обработка на информацията или забавяния при обмяна на валута. Той освобождава персонала от процеси като търсене на плащания по фактури или съгласуване на заявките с плащанията, отнемащи много време. Електронният обмен на данни дава възможност на компаниите да следят текущите търговски операции и да откриват неефективните и неизправните процеси. Стоковите вложения се намаляват до необходимия минимум и се следят по-добре от компаниите купувачи. Обменя се информация за настоящите и предвижданите търговски дейности, така компаниите могат адекватно да реагират на променящите се търсения и очаквания на потребителите.

Нараства и  значението на споразуменията по електронен път между производители и търговци. Те заместват физическия трансфер на пари и предлагат алтернатива на чековете с по-късна дата. Електронното банкиране прави възможни транзакциите 24 часа в денонощието и за разлика от чековете или други транзакции на хартия, плащанията по електронен път се уреждат незабавно или на дата, договорена между купувача и продавача. Банките и другите организации, предлагащи разплащателни услуги, са в процес на разработване на практична база на високо равнище. Тя обединява множество системи на плащане като SET, E-Check или съвместна инициатива за електронно плащане (Joint Electronic Payment Initiative (JEPI)), които поддържат важни допълнителни услуги като удостоверяване на истинността, разписки, възстановяване на суми, информация за доставки и разрешаване на проблеми, но повечето от тях вече имат собствени защитени мрежи.

Електронната търговия опосредства и действията на борсовите пазари, като едно от нововъведенията е търговията на валутните пазари чрез FOREX.

2. Валутни курсове

На  FOREX – пазара се използват няколко типа валутни курсове, както следва:

Спот-курс  (SPOT)  - Валутният курс, установен  в момента на сключване на сделката,  при условия на обмяна на валутите между банките контрагенти на втория работен ден от деня на сключване на сделката.  Датата на фактическото прехвърляне на средствата по сметките на контрагентите се нарича още вальор (value date).  Датата на вальора може да бъде:

  • в деня на сключване на сделката – Today (Tod) ;
  • на следващия работен ден – Tommorrow (Tom) ;
  • на втория работен ден след сключването на сделката – Spot.

Болшинството от сделките, които се сключват на пазара Forex са с вальор Spot.  Всички сделки, които са с дата на вальора до два работни дни, се наричат още касови конверсионни операции.

Форуърд-курс (FORWARD)

Докато спот-курсът се явява цената на валутата в текущия момент, форуърд-курса е показател за това каква стойност ще има валутата след определен момент от време. Стандартните периоди са 1, 3, 6 и 12 месеца.

Swap (суап) – комбинация от две противоположни сделки с различни дати на валутиране. Операция Суап (Swap, нарича се още Rolover, Overnight) на Forex, по същество представлява едновременно сключване на две противоположни сделки с различни дати на валутиране, едната от които закрива вече отворена позиция, а другата веднага я открива отново.  Курсът на суапа и стойността на суапа се определят в момента на сключване на сделката. Целта на операцията обикновено е удължаване на открита позиция.

Когато индивидуалният инвеститор, който търгува на Forex чрез кредитно рамо, остави една открита позиция за следващия ден, през нощта (в 0.00часа) се начисляват или отделят средства, които са резултат от суапови операции.  Най-общо казано стойността на тези средства зависи от лихвените проценти, при които се заема и отдава валута на междубанковия пазар. Естествено тези лихви са свързани с основните лихвени проценти, обявявани от централните банки на страните. Обикновено задържайки дълга позиция по валута с висока лихвена ставка се получава суап, а задържайки къса позиция по валутата с голяма лихвена ставка трябва да се заплати суап.

Трябва да се има предвид, че положителният суап не може да бъде критерий за откриване на позиция. Обикновено стойността на суапа се равнява на 0.1 , рядко 1 пипс.

3. Видове ордери на Forex

При търговията съществуват следните видове ордери:

  • Ордери по пазарна цена – market order

Това е заявка за  купуване или продаване на една валута за друга по текуща пазарна цена.

Заявката за котировки «Quote», се явява искане на едновременно и двете цени - и курс «купува»  и курс «продава» (Ask и Bid). След  получаването им трейдърът може да избере страна по операцията (buy -да купи или sell – да продаде) и да сключи сделката.

  • Отложени ордери

Отложените ордери представляват заявка за изпълнение на операция по предварително уговорена цена (при достигане на уговорена цена) и с уговорен обем.  На пазара Forex, както и на други пазари съществуват два вида отложени ордери – ордери с цена по-неизгодна от пазарната и с цена по-добра от пазарната.

  • Limit order

Лимит-ордерът (Buy Limit / Sell Limit) се изпълнява само тогава, когато пазарът достига указаната в ордера цена или по по-добра цена.

Лимит-ордер за покупка (Buy Limit) се поставя под пазарната цена

  • Sell limit order –

Limit-ордер за продажба «sell»- това е ордер за продажба над текущото ниво на пазара (да продадем по-скъпо, отколкото е сега).

Стоп ордер (Buy Stop / Sell Stop) изпълнява се само тогава, когато пазарът достига указаната в ордера цена или по-лоша цена.

  • Стоп ордер на покупка (Buy Stop) се поставя над пазара. 

Стоп ордер на продажба (Sell Stop) се поставя  под пазара.

3. Изграждане на търговска стратегия

При изграждането на търговска стратегия винаги трябва да се даде отговор на два въпроса: – до къде се очаква да стигне курса след отварянето на позицията  и до къде може  да се понесе  загуба, ако цената започне да се движи против приетата  позиция.

Поръчките, с които се изпълняват тези цели се наричат Take-profit (прибиране на печалбата) и Stop-Loss (стоп-загуба).

Ордер Take-profit - ордерът на покупка или продажба на валута винаги е на по-добра от пазарната цена и е  свързана с конкретна, вече открита или откриваща се позиция.  По принцип тези ордери се използват за да се фиксира печалбата при благоприятно изменение на цената.

Ордер Stop-Loss - ордерът на покупка или продажба винаги е “по-лоша от пазарната”, свързана е с конкретна вече открита или откриваща се позиция. По принцип  тези ордери се използват за да се ограничат загубите  от неблагоприятно изменение на цената.

 

WWW.POCHIVKA.ORG