Home Икономика Електронни разплащания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Електронни разплащания ПДФ Печат Е-мейл

Електронни разплащания

  1. Същност на системите за електронни разплащания

Разплащането за закупен продукт или услуга може да се извърши чрез използването на няколко отделни механизма:

  • плащане в брой при    доставката;
  • чрез банков превод;
  • банкова карта;
  • електронни пари

Съществуват две основни области на приложение на системи за електронно заплащане - това  са обмен на данни (заявки, сметки и др.) и електронни преводи на парични средства, които се осъществяват между банки и имат достатъчно голям обем и относително неголямо количество предаваеми полета, а също отлични връзки. Електронните разплащания се осъществяват чрез електронни платежни средства, като се използват следните три типа  електронни платежни средства:

- първи тип, който  представлява комбинация от обикновени и електронни плащания. При него,  плащането се осъществява по традиционния начин, а потвърждението за титуляра се изпраща по електронна поща. Или, обратно, плащането се извършва по електронен път, а потвърждението пристига по обикновената поща.

- втория тип  се явява разширение на традиционния начин на предаване на парични средства. Тук влизат предаване номера на кредитните карти по електронен път и използване на така наречените смарт - карти, които могат да съхраняват и да предават цялата информация за своя собственик. В зададения случай цялата операция може да стане по електронен път.

- третия тип  включва различни видове цифрови наличности и електронни пари. Разликата между първите два типа и третия се заключава в това, че в последния случай действително се превеждат пари, а не само информация за тях. Например, ако се предава само номера на кредитната карта- това е платеж от  втори  тип, а ако съобщението само носи в себе си и някаква парична сума- това е платеж от  трети  тип.

Типичен начин за разплащане в България е чрез системата е- рау.

Системата е създадена с цел:

  • Да даде възможност на клиентите си да заплащат месечните си задължения за битови сметки (ток, вода, парно, телефон, GSM и т.н.), да покриват данъчните си задължения, както и да пазаруват свободно възползвайки се от предимствата предлагащи Интернет – спестяване на време, нерви и средства. Те получават още възможността да извършват нареждания за плащания през интернет и подробни извлечения по сметките си.
  • Да даде възможност на българските търговци да получават плащания по Интернет, чрез национални дебитни и международни кредитни карти. ePay.bg може да се използва както от граждани на страната, така и от чужденци желаещи да закупят стоки или да се възползват от услуги предлагани от българските фирми.

Всички потребители след регистрацията си в ePay.bg получават уникален клиентски идентификацоинен номер (КИН), а всеки успешно регистрирал се търговец - търговски идентификационен номер (ТИН). ТИН и КИН са публични номера и служат за виртуално идентифициране на клиента пред търговеца и търговеца пред клиента. Освен тези номера, всеки регистрирал се независимо, клиент или търговец, избират потребителско име и парола, с която се регистрират и оторизират пред ePay.bg. Всяко плащане се извършва след изричното му потвърждаване от страна на клиента с парола, която е криптирана. Друга особеност на системата е това, че по никакъв начин не предоставя специфична информация за клиента пред търговеца. Това, което той получава е известие, че даден потребител е извършил плащане в негова полза. В случаите, когато търговецът е регистриран, че ще доставя стоки до врата на клиента, той може да получи и точния му адрес, ако клиента е изявил предварително такова желание.

2. Електронни пари

Електронните пари се явяват алтернатива на банкнотите, монетите или банковите карти в Мрежата.  Електронните пари имат парична стойност, която  се съхранява по електронен път върху електронни устройства (чип карта или компютърна памет) и е възприета като средство за разплащане от поне една друга институция освен издателя. Тази стойност  служи за електронен заместител на банкноти и монети и  се генерира в замяна на средства не по - малко от издадената сума електронни пари.

Електронните пари, базирани на трансфер на електронни монети трябва да се отличават от системите за разплащане, които зависят от заверяването и задължаването на сметки с договорен произход /банкови карти/ или от нареждането до банка за извършване на плащания, направено по електронен път. Последните налагат дейността да се извършва от банки, включват по необходимост банков клиринг и сетълмент и не позволяват извършване на пикоплащания. Електронните пари от своя страна преодоляват недостатъците на посочените операции, позволяват плащания на незначителна стойност и се извършват и от други финансови институции, освен банки.

Извършването на плащане с електронни пари и проблемите, които поставя то могат да бъдат разкрити в значителна степен чрез очертаване на самата схема на плащането. Способът е следният: клиентът "изтегля" електронни пари от своята е - сметка, като генерира файлове по софтуерен път и ги записва на своя хард диск. Всеки файл е една електронна монета и има уникален идентификационен номер.  Клиентът криптира файла така, че серийният номер да остане скрит и го изпраща на финансова институция - банка, в която клиентът има предварително открита сметка.      Тя потвърждава сумата, дебитира сметката на клиента и препраща файла обратно, след което клиентът декодира серийният номер.

Процедурата осигурява изискването серийният номер на електронните пари на даден клиент да е непознат на този етап дори на финансовата институция.

При всяка покупка в Интернет клиентът плаща на търговеца с електронни пари, които вече са потвърдени от финансова институция и декодирани. Едва тук, при самото плащане, финансовата институция регистрира серийните номера на електронните пари, които вече са видими за нея.

Електронните пари могат да бъдат използвани само веднъж, но задължават финансовите институции да използват специални сметки и да гарантират превръщането им в реални пари. Това налага, с оглед сигурността на плащането и защитата на потребителите, да се предвиди правна уредба и на институциите, които извършват обмен на електронни пари и гарантират възможността сумите впоследствие да бъдат използвани извън виртуалното пространство.

Електронните пари могат да бъдат използвани за разплащане в електронната търговия по резултатен и ефективен начин, ако бъдат възприети като универсално средство за плащане. Електронните пари удовлетворяват най-значимите изисквания за плащането, като начин на изпълнение на задължение - финансовата институция, която авторизира плащането се подчинява на определени правила за сигурност, възможно е обслужването на голям брой клиенти едновременно, извършват се пико-плащания и не са необходими технически познания за ползването на системите.

3. Смарт  - карти

Смарт – картите  са неголеми устройства, които могат да съхраняват информация, необходима за извършване на транзакция в рамките на електронна търговия. Смарт картите са микропроцесорни интегрирани системи със собствена операционна система, оперативна памет, файлова структура и възможности за вътрешна обработка на данни. Намират широко приложение в областта на цифровите сертификати, електронния подпис, децентрализираните системи за лоялни клиенти и бонус точки, предлатените услуги, мрежовата сигурност, защитата на софтуер и др.   Поради вградените криптиращи алгоритми и механизми са с много висока степен на надежност.

Още през 1994 г. MasterCard Europe (тогава Europay International) на годишната среща на членовете на организацията в гр. Берген, Норвегия обяви своето стратегическо решение за преход (миграция) към чип (смарт) карти. Малко по – късно, подобно решение взима и VISА.

Решението на MasterCard и Visa за миграция към смарт карти е  продиктувано основно поради постоянно увеличаващите се загуби от злоупотреби с използването на банкови карти.

У нас също се въведоха този тип платежни инструменти. Като обслужваща организация на MasterCard Europe и Visa International на голяма част от местните банки, членове на тези организации, на 01.12.2001 г. БОРИКА стартира стратегически проект за подготовка и миграция на авторизационната система, свързаните към нея устройства и техническото обслужване на издаваните картови продукти на тези организации към EMV.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG