Home Психология Дидактическа осигуреност на учебно-възпитателния процес по математика

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дидактическа осигуреност на учебно-възпитателния процес по математика ПДФ Печат Е-мейл

Под дидактическа осигуреност на учебно възпитателния процес се разбира съвкупността от математически пособия, учебници, тетрадки, дидактически материали, нагледни средства в помощ на учителя и учениците, използувани в процеса на обучението.

Интелектуалната готовност на децата за обучение в училище  се определя от равнището на информираност за количествените представи, ориентирането в пространството и времето, знания за геометр. фигури и др. от една страна, а от друга- равнището на развитие на познавателните процеси- внимание, възприятие, памет и мислене и изграждането на умения за учебна дейност- да се разбират задачите на учителя, изпълнение и проверка на самостоятелна работа, подготовка за писане на елементи на цифри и цифрите, изчислителни навици.

Със запознаването на децата  с количество, броене и големина се изграждат умения за наблюдение, да се отделят съществените признаци  на предметите и да се осъзнават причинно-следствените връзки между тях.

Основната задача, която се преследва с усвояването на тези знания, е:

 • Подготовка на бъдещите първокласници за системно изучаване на курса по математика в училище;
 • Да се предизвика интерес към математиката;
 • Търсене на пътища за творческа работа;
 • Даване на възможност на всеки да почувства  удовлетвореност от самостоятелното решаване на поставените задачи.

Учебници, учебни тетрадки, нагледни средства и дидактически материали

Учебниците, учебните тетрадки, дидактическите материали, различните видове нагледни средства са цялостна дидактико – методическа система за реализиране на програмните изисквания за съответния клас.

Учебникът по математика е държавен дидактико – методически документ в която последователно и достъпно се излагат основите на науката математика съобразно учебната програма и дидактическите изисквания. Той е предназначен и за двата субекта в процеса на обучението – учителя и ученика.

Основните принципи за изграждане на учебника по математика са:

 1. Да отразява до известна степен ,, според възрастовите възможности“ логиката на съответната наука;
 2. Да отразява логиката на съответната учебна програма;
 3. Да разкрива цялостно и системно дидактическата единица учебното съдържание, материалът да се излага последователно, в систематизираната форма;
 4. Да отразява възпитаващ и развиващ характер на учебното съдържание и др.
 5. Да посочва начини за въвеждане на математически понятия, твърдения, релации, операции и т.н.;
 6. Математическата терминология да бъде достъпна за съответната възраст;
 7. Социално да се мотивира въвеждането на нови знания. 

Учебниците съдържат следните видове материали:

 1. Словесен текст;
 2. Образци от решени задачи и примери;
 3. Различни видове задачи – изрази, уравнения и др., предназначена за упражнения и самостоятелни работи на учениците;
 4. Различни видове илюстративни материали.

Нагледни средства и дидактически материали

Те обхващат картини, магнитна дъска, демонстрационни табла, фигури, пръчици, сметала, абак, печатни и ръкописни цифри, схеми, таблици, жалони, екери, ролетки, диафилми, диапозитиви, шрайб проектор, подходящ софтуер за компютър и др.

При изграждането на активността и самостоятелността от голямо значение е отношението на учителя към учениците от класа. Целесъобразно е емоционалната нагласа за урока по математика и отношението на учителя към учениците по време на усвояване / затвърдяване, обобщение и систематизиране/ на ЗУН, свеждане до до минимум порицанията и забележките. Много важно е да се поощрява самостоятелното търсене отговора на поставена задача.

В първи клас активността и самостоятелността на учениците се повишава, когато задачите се предлагат в игрова форма, когато им се предлага не само да повторят изученото  учебно съдържание, а когато  трябва да помислят повече. В тези случаи удобна форма са игрите- загадки, попълването на ребуси, лабиринти, магически квадрати и кубове и др.

При изграждането на положително отношение на учениците към учителя, голямо значение има както урочната, така и извънкласната дейност, която е организирана от него. Важно е да се разбере от учениците, че учителят е този, който знае правилните начини за решаване на задачите и че целта му е да научи учениците на тези начини на решение.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG