Home Психология Образованието

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Образованието ПДФ Печат Е-мейл

В последните години всички страни се насочват към реформи в образованието-променят се утвърдените стереотипи,търсят се иновационни постановки за очертаване на образ.цели.Вниманието се насочва към възможностите на образ. Да съдейства за формирането на морална,творческа и автономна личност.Като изходна позиция се възприема постановката за личностно ориентиран характер на образ.процес.Утвърждават се принципи,които трябва да гарантират промяната:личностно ориентиране,функционално-културологически  принципи,дейностно ориентиране и принципи.Макар и различни по характер и насоченост реформите обхващат нач.уч.етап,защото запазва относителна самостоятелност,което зависи от уч.възможности на учениците,различната подготовка,своеобразието на социалната и семейната среда.Определят се 3 вълни на реформи в образованието:а)80г.на 20век-характеризира се с парадигмата процес-резултат.Добрите учители и качествения уч.материал гарантират високи постижения на учениците.б)втора вълна-парадигмата е процес-процес.Приоритетите се насочват към усъвършенстване на самата уч.дейност.в)трета вълна-парадигмата е процес-процес-резултат.Акцента не е само в/у активното учене,но и в/у обективното отчитане на резултатите.Важността на нач.уч.етап се определя в зависимост от:задължителното образование,усвояване на грамотността,развиват се фундаментални способности на личността.Една от най-важните задачи на нач.образование е овладяването на умения и поддържане на желание за учене.В образователната с-ма е недостатъчно вниманието към сферата на отношенията.Педагогиката подчертава модела на пълноценната дейност,която включва 3 страни-сфера на мисъл и дейност,комуникация и кооперация,развитие на самосъзнанието на учениците./Състояния,проблеми и перспективи в развитието на нач.образ./

Нач.училище обхваща от 6-7г. до 9-11г.През този период се осъществява развитието на психичните процеси,физическите сили.Нач.уч.етап има 3 устойчиви етапа:а)1клас-преход към нови условия,усвояване на новата социална среда,нов тип отношения с др.,започва формирането на уч.дейност.б)2-3клас-продължава се затвърдяването на елементи на уч.дейност,активно разгръщане на възпитателната дейност,което стимулира социалното развитие на учениците.в)4клас-подготвя детето към нов преход.Ученика вече е усвоил осн.елем.на уч.дейност,затвърдил е новата соц.роля на ученик,умее да прави избор на определена ролева позиция,детето е психически и физически по-устойчиво.Когнитивното развитие на учениците става чрез:а)усещания и възприятия-усащанията са отражение в съзнанието на човека на обективнота действителност и субективния свят.Възприятията са процес на разпознаване и интерпретация на сензорни стимули.Увеличава се ролята на слуховия анализатор,но все пак зрителните са решаващи за възприемане на информацията.б)развитие на въображението-въображението е сложен психичен процес,които се характеризира със създаване на нови образи.Целта е стимулиране на творческото въображение.В началото за възникване на образ е нужен конкретен предмет,а по-късно словото се явява опора и това позволява на детето да създаде нов образ.в)памет-психичен процес,които се характеризира с възприемане,запомняне,съхранение и възпроизвеждане на информацията.Има 2 вида памет-механична и логическа.съществена роля за уч.постижения имат възможностите за извличане и възпроизвеждане на информацията на паметта.г)интелектуални процеси-мисленето е най-важният познавателен процес.Мисленето на учениците в нач.уч.възраст е конкретно опиращо се на нагледни образи и представи.За да разберат явленията учениците трябва да придобият реални представи,да наблюдават конкретни явления.За периода на нач.уч.възраст измененията са по посока на-децентрация,съхранение,сериация,класификация/Психологопедагогическа характеристика на учениците от нач.уч.възраст.Възможности за работа на учителя в съответните направления/

Процеса на обучение е организационно функционално единство м/у преподаване.Основна идея е за компетентностен подход в образованието.Преподаването е дейност на учителя,свързана с разработване на определено уч.съдържание,стимулиране на познавателната дейност на учениците,формиране на отношенията им,стимулиране към постоянен контрол в работата им.Ученето е дейност на учениците,чрез която те активно опзнават обществения исторически опит на човечеството.При ученето става изменение  в индивидуалната психика,в отношенията,в поведенията и това съдейства за адаптация на личността към условията или търсене на възможности за тяхното изменение.Дейността на учителя и ученика и осъществяването на основа на определено уч.съдържание,което се разработва съвместно от двете страни и трябва да доведе до усвояването му от учащите./Процес на обучение в нач.училище/

С постъпването на децата в 1 клас водеща се явява уч.дейност,която осигурява активността на децата.Уч.дейност в нач.уч.възраст се характеризира с усвояването на с-мни знания,формиране на специфични уменияи основни психични новообразувания.Уч.дейност е дейност на ученика,в която той усвоява с-ма от знания,умения,отношения,осигуряваща цялостното му развитие.Пряк продукт на уч.дейност е развитието на самия ученик.Основните компоненти на уч.дейност са:а)потребности и мотиви-потребностите са основи на всяка дейност,мотивите са свързани с потребността за усвояване на знания,умения,способи.Мотивацията е един от най-важният феномен в процеса на ученето.В тази възраст тя  трябва да бъде свързана с настоящето и да се поддържа с незабавна позитивна подкрепа.б)уч.задачи-те са основен елемент на уч.дейност,зависят от целите на обучението.Уч.задача се реализира чрез с-ма от уч.действия.В началото на периода уч.задача се представя от учителя.Целта на учениците е да се ориентират сами в задачите.в)уч.действия-те се осъществяват практично и мисленно според теорията за формиране на умствените действия.Умствените дейности се формират на основата на практическите действия.г)уч.операции.Формирането на осн.псих.новообразувания става чрез:а)рефлексия-та е процес насочен към вътрешни същности на човека,собствените и др.Тя е изследване на собствени познания,свързва се със само оценката,със самоконтрола.Рефлексията бива интелектуална,личностна и практико-логическа.б)вътрешен план на действието-свързва се с мисленето на учениците умствената дейност.При действия наум ученика оперира не само с нагледни образи,но и със знакови заместители.в)усъвършенстване на възможностите за анализ.Анализа е мислено разделяне на елемент на цялото.Целта е да се достигне до преднамереност на анализа.Като мисловно действие анализира протичане на 2етапа-емпиричен и теоретичен анализ./Учебната дейност на учениците в нач.уч.възраст/

Принципите на обучение са изходни положения за функционалната технология и организацията на обучението.Същността на принципа,обогатяване и разширяване на сетивния опит,уточняване на представите,развитие на наблюдателност.Нагледното възпримане е начално звено в процеса на обучение и осигурява необходимата информация за опознаване на предмети и явления.Функцията на нагледността осигурява прехода от пасивно съзерцателно отношение към активно преобразователно отношение.Видовете нагледност са зрително,слухово,словестно,практическо,динамична.Принципа на активноста са психологофизиологически особености на учениците,коита предполагат активност, необходимост от самостоятелно внлючване,реализирането на учене в действие.Принципа на съзнателност и тогава когато е съзнателна дейност и се отнася до всички участващи страни.В същноста на принципа са създаване на нови възможности за осмисляне и разбиране на учебния материал,мотивирани действия и отношения,за целенасочено включване в дейности.Принципа за достъпност изразява съответствието м/у използваните методи,форми и средства на работа м/у уч.съдържание и възрастовите особености на учениците.Особеностите и изискванията при реализиране на принципа са упора на жизнения опит,постепеност при формиране на нови понятия и система,използване на похвати,средства,отчитащи специалноста на уч.предмети и дейности.Принципите за трайност са за достигане на трайно усвояване,което позволява успешно възпроизвеждане в различни ситуации.За осигуряване на трайността трябва да се осигури добро възприемане,съхранение,възпроизвеждане.Трайността се осигурява чрез разнообразни повторения,търсене на смислови опори,групиране на материала,разработване на план./Принципи на обучение в началното училище/

Урока е формална организация на единство м/у дейността на учителя и ученика,с помощта,на която се разработва и се усвоява от учениците,определена тема от уч.материал.Урока е занятие  с определен състав ученици,което се разработва определена методична еденица за определено време.Всеки урок отговаря на 3групи:дидактически-включват се изясняване и формиране на задачите на урока,подбор на уч.съдържание,спазване принципите на обучение.Възпитателни-решаване на възпитателни задачи,убеждения,качества.Организационни-организационна стойност на урока,поддържане на съзнателна дисциплина,творческо реализиране на всички етапи.Системата на урока е съвкупност от всички дейности,цялости на основните елементи.Структурата на урока е съвкупност,която включва елементи на системата,подредени в определен ред и последователност.В нашата страна са утвърдени следните видаве уроци-комбиниранурок,урок за усвояване и разработване на нови знания,урок за контрол и оценка на ЗУН,урок за прилагане на ЗУН, урок за разбор и преценка.Урокът в началното училище/

Думата метод означава път,начин.Методите на обучение са съвкупност от целенасочени действия на учениците и учителя за постигане на определени цели и задачи.Традиционните методи са разновидности на изложението-те са повествование,описание,разказ,беседа.Интерактивните методи на обучение са тези методи,които осигуряват взаимодействието,в което активират учениците-постянна ангажираност,обратно връзка,,съпреживяване.тези методи взаимодействат с други учащи и диалогично общуване с тях по повод дейностите в резултат на които се достига до знание.С най-висока степен на интерактивните методи са-ролевите игри,казуси,работа по проект,дискусии.Те се реализират чрез разнообразен набор от техники за визуализирането на процеса,за проектиране на личностни характеристики,за анализиране и обобщаване на опита./Методи на обучение в нач.у-щГруповата учебна дейност принадлежи към общите организационни форми на обучение.Има особено важна роля в учебно-възпитателния процес за развитие на активност на учениците.Осъществява се подходяща диференциация в урока и в различните извънучилищни дейности.Груповата уч.дейност е учене,при което класът се резделя временно на групи и дадена задача се възлага на съответната група за решение.Това позволява да се очертаят основни характеристики на груповата уч.дейност-разделяне на класа на групи,поставят се задачи за всяка група,решаването на задачите се осъществява съвместно.Има много класификации на тази дейност,които са разработени на основата на различни признаци-според начина на изпълнение,мястото на уч.дейност,начина на представяне на задачите,броя на членовете в групата.Съществуват различни подходи при определяне състава на групите-пол,равнище на подготовка,темп на работа.При практическото организиране на груповата уч.дейност,за да се определи броят на групите се определя от пространствената организация на класната стая.Структурата на груповата уч.дейност има няколко компонента-уводна част,групова работа,заключителна част.В практиката на нач.у-ще се извеждат някои изисквания-при груповата дейност у учениците се формира готовност за извършване на дейност,да усвоят знания,умения и навици,де се стимулират към взискателност,изясняване същността на груповата дейност,практическа реализация при конкретните дейности на познанията./Използване на груповата уч.дейност в нач.у-ще/

 

WWW.POCHIVKA.ORG