Home Икономика Анализ на длъжностната характеристика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на длъжностната характеристика ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на длъжностната характеристика

Хармонизирането на националното ни законодателство с европейското право и практика в областта на  трудовите стандарти  налага нови подходи за организиране на трудовата дейност и създаване на съвременна управленска система за осигуряване на безопасност и здраве, работно време и заплащане, защита на майките с деца под три годишна възраст, инвалиди и пр.,  която да бъде  реализирана като елемент на всички нива на управлението на икономиката като цяло и на всеки вид труд.

Длъжностната характеристика е неразделна част от трудовия договор. Към настоящата разработка е приложена длъжностна характеристика за позицията медицинска сестра.

По отношение на самата характеристика има редица изисквания. Така например, едно от тях е, че всеки служител трябва  писмено декларира, че е запознат с длъжностната си характеристика и е съгласен с нейното съдържание.

Настоящата длъжностна характеристика е подписана от назначения служител.

След като се запознае с нея и я подпише, служителят е длъжен да изпълнява всяко от посочените в нея трудови задължения, включително и задълженията по нормативни актове, засягащи длъжността му, както и етични норми  и то точно във вида, в който те са създадени в длъжностната му характеристика. Както е видно в характеристиката, посочени са нормативните актове, но без да са изчерпателно изброени, тоест, не са представени изданията на нормативните актове, което при многобройните промени в нашето законодателство би могло да бъде проблем за функционирането на длъжността.

В длъжностната характеристика работодателят едностранно определя изискванията по отношение на професионалната квалификация; вида, естеството и съдържанието на трудовите задължения; връзките в трудовия процес; личните способности и умения и т.н.

В приложената характеристика са посочени изискванията по отношение на образованието, но не са посочени изискванията по отношение на трудвоия стаж.

Както е  видно липсват и две основни изисквания по отношение на настоящето развитие на здравната икономика – владеене на поне един чужд език и компютърна грамотност. Счита се, че това е основен проблем при наемането на служители, тъй като компютърът е неделима част от развитието на управленските технологии.

В законодателството няма ограничения за обема (като брой и вид) длъжностни задължения, които могат да се възложат с длъжностната характеристика. Както е видно, в настоящата характеристика са посочени основните задължения, които следва да изпълнява служителя, нает на позицията.

Работодателят има право и може да променя многократно длъжностната характеристика по различни съображения. Всяка следваща утвърдена от работодателя длъжностна характеристика се довежда до знанието на служителя и той дава съгласие да я изпълнява, като я подписва и отбелязва датата, на която се е запознал с нея. Ето защо, посочването на повече задължения в характеристиката е благоприятно за работодателя, от гледна точка на развитието на самото здравно заведение, но е необходимо да се изтъкнат и съответните компетенции за длъжността.

При разработването на длъжностните характеристики трябва да се  има предвид, че всяка длъжност се индивидуализира не със своето наименование, а с вида и естеството на включените в нея трудови задължения. Поради това, в настоящата длъжностна характеристика е необходимо да бъдат включени повече задължения, които обаче да се различават от задълженията, посочени за длъжности, в други отделения.

В този смисъл становището дали две длъжности са различни или сходни се прави след сравняване на обема и съдържанието на трудовите задължения и другите изисквания, включени в тяхната характеристика. Това, дали се създават идентични или различни длъжности, има голямо практическо значение при:

-            едностранно възлагане на служителя на работа от друго естество или характер - чл. 120 от Кодекса на труда;

-            реализиране на възможността и сключване на допълнително споразумение за вътрешно заместване или съвместителство - чл. 259 от Кодекса на труда;

-            упражняване правото на подбор при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 и т.н.

Следователно, е необходимо:

-            да се уточнят изискванията по заеманата длъжност по отношение на стаж, възраст, норми.

-            да се  уточнят и разширят  задълженията на лицето, който то е длъжно да спазва;

-            да се уточнят медицинските   стандарти, които лицето трябва да спазва.


 

WWW.POCHIVKA.ORG