Home Икономика Състоянието на предприемачеството в България след 2000 година

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Състоянието на предприемачеството в България след 2000 година ПДФ Печат Е-мейл

Състоянието на предприемачеството в България след 2000 година – фирми, отраслово и териториално разпределение

След 2000 България без съмнение постигна забележителен икономически напредък и стана по-стабилно и привлекателно място за откриване на предприятия и започване на делова дейност. За съжаление този процес в момента е възпрепятстван от световните икономически условия или т.нар. икономическа криза, която оказа влияние върху икономиката на всяка една държава. Предприемачите в страната все още срещат трудности при основаването и развитието на бизнеса си, въпреки това тенденциите са окуражаващи. Днес в България се наблюдава класа от успяващи предпиремачи с добри позиции за бърз и стабилен растеж в бъдеще. Радостно е , че възможностите на българските предприемачи отбелязаха устойчиво подобрение през годините, доказателствата за което могат да бъдат открити, когато се вгледаме в настоящите участници на пазара.

Предприемачеството е предимно във фирми от малкия и средния бизнес. Малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската икономика и най-големият източник на нови работни места и икономически растеж. За насърчаване на тяхното развитие от особена важност е подобряването на регулаторната среда и премахването на бюрократичните спънки пред предприемачеството. В сравнение с големите предприятия, малкият и среден бизнес е много по-засегнат от прекомерната регулация, защото понася много по-високи административни разходи, пресметнати според броя на служителите.,

Ролята на държавата е да създава и развива възможно най-стабилни и благоприятни условия за стопанска дейност в добронамерено настроена към бизнеса среда. Частният бизнес обаче е основният и най-важен генератор на повишена конкурентоспособност посредством развитието и осъществяването на резултатни делови стратегии за най-привлекателните възможности за бизнес.

Отраслово разпределение

Най –голям брой са фирмите, заети в отрасъла търговия, ремонт на автомобили и битова техника, т.е. мнозинството от предприемачите са ориентирани към най-бързоликвидните отрасли от сферата на услугите. Следва относителният дел на предприятията от преработващата промишленост, хотелиерството и транспорта, съобщенията и туристическите агенции. Следователно, като цяло предприемачите в България се насочват основно към отрасли с относително ниска добавена стойност. Преди икономическата криза, значителен беше делът на строителните предпириемачи, но поради настъпилите икономически промени, техният брой значително намаля последната 1 година.

Териториално разпределение

По отношение на териториалното разпределение, се наблюдава неравномерност на територията на България. Предприемачите се съсредоточават в перспективни от икономическа гледна точка райони на страната – това са по-големите градове, курортите и периферните им зони (наричани още обслужваши, тъй като ги снабдяват с нужните суровини), селища, притежаващи уникални природни или антропогенни ресурси, селища с благоприятно георграфско положение. На най-високо ниво предприемачеството е развито в столицата – София. Големите Черноморски градове Варна и Бургас също са центрове на предпримачество, като основна притегателна сила при тях е природно-рекреационния ресурс, който позволява развитието на масов туризъм.  В Пловдив, като втори по големина град в България и доста развит в индустриално отношение се очертава като център на предприемачеството. В последните години значително развитие отбелязва град Русе, основно под влияние на своето географско положение и близостта си до границата с Румъния. Предприемачеството последните години се разви и в градове като Велико Търново (основно заради туристическите забележителности), Плевен, Враца, Стара Загора.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG