Home Икономика Същност и характеристика на безработицата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и характеристика на безработицата ПДФ Печат Е-мейл

Същност и характеристика на безработицата

Безработицата е социално явление в нашата страна. Нейната поява е свързана с икономическите, социалните и политическите промени, които настъпиха в края на 1989 г. В условията на преход се наблюдават някои неблагоприятни тенденции. От една страна, структурните промени в икономиката водят до освобождаване на работна сила, която не може да се реализира. От друга страна, чувствително нарастват финансовите разходи за социално осигуряване и обезщетяване на безработните.

Съгласно закона за насърчаване на заетостта „безработен" е всеки, който не работи, който активно търси работа и който има готовност да започне работа в двуседмичен срок от уведомяването му от поделението на Агенцията по заетостта.

Икономическите последици от безработицата се изразяват в неефективното използване на най-ценния и важен ресурс - човека и неговата работна сила. Последиците са неблагоприятни както за безработния, така и за обществото, тъй като то поема част от разходите за неговата издръжка.

В нашата страна лицата, които се признават за безработни, са работници­те и служителите, които са работили преди това по трудово правоотношение, което е прекратено по определен ред: работници и служители, на които е прекратено трудовото правоотноше­ние по инициатива на работодателя, но без виновно тяхно поведение. Това са случаите на уволнение по чл. 328 от КТ (при закриване на фирмата или съкращаването на част от щата; намаляване обема на работа; при липса на  качества на работника или  служителя за  ефективно изпълнение на
работата и други); прекратяване на трудовото правоотношение поради изтичане на срока на договора. Това се отнася за всички видове срочни трудови договори по чл. 68 от КТ (за определен срок - максимално 3 години до завършване на работа; за заместване на работник или служител, който отсъства от работа и други); работници и служители, на които трудовите договори са обявени за недействителни по чл. 325-330 по КТ.

Трудови права и задължения на безработния. В тях се включват онези права и задължения, насочени към намиране и започване на работа - най-често работа по трудово правоотношение.

При осъществяване на правата и задълженията на безработните не се допускат ограничения или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, произход, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност, членуване в синдикални организации и движения, обществено положение, материално и здравословно състояние.

Лицата, които активно търсят работа, могат да ползват следните основни права, предоставени от закона за насърчаване на заетостта, а именно: информация за обявени свободни работни места; информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта; посредничество по информиране и наемане на работа; професионално информиране, консултиране и ориентиране; професионално и мотивационно обучение; включване в програми и мерки за заетост; стипендия за обучение за придобиване на професионална квалификация.

Така посочените права могат да се използват само от безработните. Зае­тите, които желаят да променят своята работа, и учащите, желаещи да ра­ботят, могат да се възползват от правата да получават информация за обя­вените свободни работни места; посредничество по информиране и наемане на работа и професионално информиране, консултиране и ориентиране. Пенсио­нерите имат право да ползват информация за обявени свободни работни места и посредничество по информиране и наемане на работа.

Всеки български гражданин, активно търсещ работа, може да се регистрира в териториалното поделение на Агенцията по заетостта. Регистра­цията на тези лица може да се осъществи в една от следните групи: безработни; заети, които желаят да сменят работата си; учащи се, които желаят да работят през свободното си от учение време; пенсионери.

Регистрацията на лицата се извършва по постоянен или настоящ адрес. Лицето е задължено да декларира своя статус съгласно избраната група за регистра­ция. В тридневен срок от промяната в декларираните обстоятелства лицето уведомява ТП на АЗ. За всяко регистрирано лице ТП на АЗ подготвя план за действие и график за посещение.

Регистрираното лице е задължено да изпълнява препоръките на трудовия посредник, както и предвидените действия, срокове и график за посещение. Освен това при писмена покана от ТП на АЗ лицето е задължено да се яви на посочената дата и час. Регистрацията на търсещите работа лица се прекратява в следните случаи: не изпълняват препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещение, включени в плана за действие; не се явят на посочените дата и час в писмената покана от ТП на АЗ или в срок от 3 работни дни след тази дата; не спазват определения им график за посещение в ТП на АЗ; сменят постоянния си адрес, без да уведомят за това ТП на АЗ; подадат молба по свое желание; починат

Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите когато: започнат работа и са осигурени или подлежат на осигуряване съгласно КЗОО; придобият право на пенсия за осигурители стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; не изпълнят изискването - в 3-дневен срок от промяната в декларираните обстоятелства лицето не е уведомило ТП на АЗ.

Безработното лице има право на следваща регистрация не по-рано от 12 месечен срок след прекратяване на предходната.

Регистрацията на безработните лица се прекратява и възстановява с решение на ръководителя на ТП на АЗ. Взетите решения от ТП на АЗ се предо­ставят на НОИ.

По-важни права на работодатели са: да получават посреднически услуги от Агенцията по заетостта; да обявяват в ТП на АЗ свободните работни места и потребностите от обучение за професионална квалификация на наетите лица и собствените възможности за неговото организиране; да могат сами да правят подбор на препоръчаните им от ТП на АЗ безра­ботни лица.

Задълженията на работодателите се свеждат до: в срок до 3 дни да информират ТП на АЗ за заетите и закрити работни места, които са били обявени като свободни; безработните лица, отказали да приемат предлаганата подходяща работа и при отказ от тяхна страна да наемат безработни лица, насочени от ТП на АЗ; да подават заявки за обучение за придобиване на професионална квалифи­кация на наетия персонал, както и за потребностите от работна сила по видове специалности.

При обявяване на свободните работни места работодателите нямат право да определят условия по признаци като: пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG