Home Икономика Естествено равнище (норма) на Б-цата ЕРБ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Естествено равнище (норма) на Б-цата ЕРБ ПДФ Печат Е-мейл

Естествено равнище (норма) на Б-цата /ЕРБ/

Проблема за ЕРБ възниква в теоретичен в прак­тичен план, когато Б-та бе призната като естест­вен и неизбежен спътник на пазарната икономика след Втората световна воина. Според едни автори за ЕРБ трябва да се приема доброволната Б-ца; според други - това е равни­ще, което обществото може да плати; според тре­ти" това,което се определя от естественото движение на населението, т.е. текущата Б-ца.

Монетаристите - приемат за ЕРБ критичната то­чка на пълна заетост.

Според Фридман ЕРБ е критичната точка харак­теризираща целесъобразността от на икономически активното През 60-те години за ЕРБ се е считало - 4,5%: през 70-те години - 6,6%, а през 80-те - 7%.

ЕРБ е това при което инфлацията не нараства с бързи темпове или Б-ца, която не задържа равнището на инфлацията. Когато фактическото ще на Б-цата намалява и се установява под ЕРБ, тогава масата на паричните доходи на населени­ето се увеличава, а от тук и натиска на синдикатите за увеличаване на реалната работна заплата, за­щото вероятността работниците да загубят рабо­тните си места е малка и обратно.

ЕРБ е онзи баланс на икономическите интереси и на работодателите, който ще осигури стабилност на реалните доходи и инфлацията. От тук привържениците на разбирането, че инфлацията се влияе от масата на доходите. Доходите се увеличават н следователно се увеличава инфлацията, което увеличение на доходите е в следствие от уволнява­нето на безработицата.

За равнището на Б-цата в една страна се приема една или друга норма и от правителството и от синдикатите. Само в случаите, когато се над­хвърли приетата норма, синдикатите могат да противодействат на правителството.

През 1991 година синдикати, правителство и работодатели приеха за ЕРБ - 8%. Ако тази норма бъде превишена, правителството трябва да прове­де програми за увеличаване на заетостта.

През 1992 година за ЕРБ бе приета -12%. Критичната точка на оптималната заетост е ЕРБ.

№7 Безработица (Б) - същност, видове, цена

Според разбиранията в нашата страна, за да бь-де прието едно лице за безработно с: когато не с заето,търси активно работа и има готовност да за-почне веднага такава без да предявява претенции.

Заети лица у нас ее считат всички лица навър-шили 15г. възраст:

- които поне един час дневно извършват работа срещу заллащане в пари или в натура;

- имат трудово-правни отношения, но временно не работяг - болничнн, платсн годишен отпуск, майчинство, отпусх за повшпаване квалнфикация-та, неплатсн отпуск поради дични причини и др.

- които осьшествяват свободни профссии, само-наетите, притежаващите собствени предприятия, работсщи без заплащане в семсйния бизнес. Б-та - състояние на ТП,при което S>D на труда Индикатори за анализ и оценка на Б-цата:

1)Абсолютния брой на лицата, които не са засти.

2)0тносителния дал на безработните към икономическо активното население. Видове Б-ца:

1. От гл.т. на критерия яснота:

- явна - тя се отчнта чрез административната си­стема и за това много често тя се нарича статиста-чесзса Б-ца;

- скрита - харахтсризира се неефективната застост.

2. От ги.т. на критерия пичина за нсзаеманс на ра-ботно място:

- принудителна -това са тези хора, които са изяви-ли готовност да приемат работа с пиво на запла­щане, каквото им се предложи. Според други това са хора на които работните места са закрити без тяхна вина и без тяхна воля.

- доброволна - съзнателно стават безработни, по­ради факта, че не тьрсят работа на пр«эбдадаващо-то пиво на заплащане в съответната държава.

3. Б-ца породена от естественото движение на населението се нарича текуща Б-ца - майчинство, бо­лест, напускане на страната за определен период от време н т.н., т.е. всички които доброволно напускат работа.

4. Разновидност на фракционната Б-ца е тази в сезонните отрасли - селскостопанство, строителст-во и други - сезонна Б-ца.

5. Структурна Б-ца - настьпва в следствие на навлизане на нови технологии, поради това се нари­ча още технологична безработица. Тя е цената, която плаща обществото за НТП.

6. Циклична Б-ца - свързана е с цикличността на икономиката. Тя настъпва, когато икономиката стагнира, т.е. когато намалява производството.

7. Фипансова Б-ца - свързана е с цихличността на икономиката - когато производството намалява, приходите в държ. бюджет намаляват и следователно намадяват субсидиите за сфрите които за­висят изцяло от държ. бюджет.

8. Б'ца за хора, които притежават специфички възможлости за труд - инвалиди по рождение, загубили способност да се трудят. Тази Б-ца възниква, когато държавата не може да предложи работни места толкова, колкото са желаещите да се трудят от тези хора. Това е остатъчна Б-ца.

Цена на Безработицата

Можем да разграничим цената на Б-ица по сле­дните критерии:

1) Икономически критерий – иконом. цена на Б-ицата

2) Социален критерий - социална цена на Б-ицата.

3) Можем да разгледаме цена на Б-иза за индивида и неговото семейство и цена на Б-цата на об­ществото като цяло.

I. Цена на Б-цата за отделния индивид-  осявай­ки безработен, индивидът се лишава от получава­нето на доход, загубвайки възможност гада нает й липсата на доход влошават иконом. усло­вия на живот на индивида и рязко намаляват жиз­нения му стандарт. Това свива потреблението на индивида и неговото семейство и води до намаля­ване на трудоспособността и намаляване на квалификацията му.

Намалените приходи в семейна бюджет водят до (това са социално-психологическите последици):

*изолиране на човека;

*тежки психолог. Травми;

*разстройство на социално-психическия климат в семейството.

Цената, която плаща индивида за Б-цата е голя­ма и когато тя засегне големи маси от население­то, проблемите са големи. П. Цената на обществото при Б-ца-Икономическата цена, която плаща обществото:

1. Намаляването на заетите води до намаляване на потенциалния БВП.

2. Държавата е принудена да прави разходи за из­дръжка на безработните и те струват скъпо на об­ществото.

3. Обществото трябва да работи за преквалифика­цията на работната сила.

4. Държавата прави разходи за издръжка на инсти­тутите, занимаващи се с Б-цата.

5. Държавата провежда политика по заетост, за което се правят разходи.

6. Настъпват сериозни проблеми в социално-осигурителната система както в ДОО, така и в други институции - НОИ и други.

7. По-високите разходи за безработни предизвик­ват и по-малки приходи в централния бюджет и местните бюджети.

Всички иконом, аспекти са свързани и със соци­ални проблеми. Това може да породи социална не­стабилност в обществото, което води и до попит. нестабилност. Цената на Б-цата, която плаща об­ществото е твърде, твърде висока. Б-цата в България и нейните характерни белези

За Б-ца в Б-я може да се говори от 91 г. насам. Ние нямаме точен инструментариум за набиране на информация за безработните. Затова всички институции, които имат някакво отношение в та­зи област цитират такива данни. През 1993г бе проведено статист, изследване по американска технология и то частично - само в градовете.

1. Официално регистрирана Б-ца през 91 г и от то­гава насам увеличаването й с малки колебания.

2. Дълго престояване на работниците на ТП, за което индикира големия брой безработни, загу­били право да получават своите помощи.

3. Висок дял на младежката Б-ца. 4.Нарастващ дял на безработните инжинери. 5. В отделни региони Б-цата е много голяма. 6. Висока степен на Б-ца при жените. 7. Б-цата у нас, която се поддържа от забавяне на ликвидацията. 8. Висока Б-ца при спе­циалистите в областта на военната технология.

Политиката на всички правителства до сега в областта на Б-цата е била твърде пасивна.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG