Home Икономика Възможности и ограничения на гр. Русе като туристическа дестинация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Възможности и ограничения на гр. Русе като туристическа дестинация ПДФ Печат Е-мейл


I.Увод – потенциал на Област Русе за развитие на международен туризъм.

Област Русе има редица предимства като международен туристически и транспортен център. Той е един от градовете, принадлежащи към дунавското геоикономическо пространство, които могат да имат „изтегляща” икономическа роля в стопанското развитие на Северна България.

Това е възможност и преимущество тази област да развива успешен роден и чуждестранен туризъм.

Административният център град Русе е разположен на северната българска граница. Това разположението на града е много благоприятно и стратегическо за развитие на туризма като отрасъл.

Град Русе се намира на най-голямата транспортна магистрала в Европа – река Дунав и е на кръстопътя на други важни транспортни коридори. Дунав мост е мащабна комуникационно-транспортна, железопътна и шосейна връзка със съседна Румъния и оттам с Европа и Азия. Само на 72 км северно от Русе се намира 2,5 милионният Букурещ.  В близост до Русе е разположено летище Щръклево, което въпреки, че в момента не функционира, е приспособено за редовни вътрешни и международни карго и пътнически полети.

Област Русе заема особено място в българската национална история защото притежава богато културно-историческо наследство, включително паметници от световно значение като Ивановските скални църкви. Областта разполага с ценни и уникални природни дадености: мощният природен ресурс на р. Дунав, неповторими ландшафти като Природен парк “Русенски Лом”, множество природни забележителности.

Предлага в близко съседство (на 100 км) достъп до изключително ценни турис­ти­чески дестинации като Биосферния резерват ”Сребърна”, включен в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО, Тракийската гробница край село Свещари, до Исперих (също паметник на ЮНЕСКО) и Арбанаси (Велико Търново).

Достъпът от Русе до общинските центрове се осъществява по републикански пътища, което е важна предпоставка за доброто функциониране на транспортните връзки и стимул за социално-икономическото развитие на областта. На територията на Област Русе има и добре развита жп инфраструктура.

Възстановяването на транспорта и пристанищата на селата по р. Дунав ще създаде условия за премахване на ограниченията в развитието на различните видове туризъм, включително и на международния и съпътстващи отрасъла услуги.

II.Природни ресурси за развитие на международния туризъм в Област Русе.

Основните природни ресурси са Дунавското крайбрежие. Това необятно богатство е възможност за развитие на международния туризъм, като поминък на местното население. В Област Русе се намират:

- Природен резерват „Бели Лом” – разположен е по поречието на р. Бели Лом, югоизточно от гр. Ветово в местността Голямата кория.

- Природен парк „Русенски Лом”, който е обявен за защитена територия през 1970 г. и обхваща поречията на река Русенски Лом – последен десен приток на р. Дунав и притоците й между селата Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Богатото биологично разнообразие и ландшафт, уникалното културно-историческо наследство, превръщат парка в притегателен център за развитието на вътрешен и международен туризъм.

- Рибарниците при с. Мечка – орнитологично важно място, гнездилище на водоплаващи и други птици. Намира се в местността Стълпище край с. Мечка на брега на р. Дунав.

- Рибарниците при гр. Ветово – природна забележителност. Разположени са по поречието на р. Бели Лом в землищата на гр. Ветово и гр. Цар Калоян.

- Пещера „Орлова чука” – природна забележителност. Намира се на 35 км. южно от Русе и на 3 км. североизточно от с. Пепелина, в долината на р. Черни Лом. Пещерата с площ от 80,0 ха е втора по дължина в България - над 12 км. с галериите. Проходимата дължина на пещерата е около 1 300 метра. Обитава се от 15 вида пещерни животни, от които 8 вида прилепи.

- Манастирът „Света Марина” при с. К. Върбовка е единственото място в Област Русе, където има действащ минерален извор. Възможни бъдещи решения са: балнеоложки център; дом за стари хора; изграждане на база за екотуризъм.

- Влажна зона „Калимок-Бръшлен” – защитетена местност, обхващаща територия и от съседната Силистренска област.

- Екосистема по поречието на р. Янтра – красиви природни формирования, разположени на територията на две общини – Бяла и Ценово.

Такова природно разнообразие е изключително привлекателно за наши и чуждестранни туристи.

III.Културно-историческо наследство.

Културно-историческото и архитектурното наследство е съхранено и добре проучено, като на най-стойностната му част е с присвоен статут „паметник на културата”.

Специфичен ресурс за развитието на международен туризъм е богатата и уникална за страната архитектура на стария Русе от края на 19-и началото на 20 век в стил „барок” и „сецесион”, дело на италиански, австрийски, немски и български архитекти.

Добре развита е мрежата от музейни експозиции към Регионален исторически музей – Русе. Сред тях се открояват Музеят на градския бит – „Къщата на Калиопа”, Музеят на транспорта, които са уникални за страната.

IV.Традиции – местен фолклор, бит, занаяти, ритуали, кухня и пр.

Излазът на р. Дунав обуславя наличието на традиции в риболова, рибовъдството, рибната кухня и производство на рибни продукти. Екзотиката на средата и бита в т.нар. „рибарски селища”, съчетани с възможностите за развитие на водни спортове, представляват значителен ресурс за привличане на междунардния туристически поток и за обогатяване на предлагания туристически продукт. Запазените традиции в местните занаяти могат да бъдат предложени като туристическа атракция – бъчварството, дърводелството, добив и обработка на камък по традиционни способи, тъкачеството, ръчното плетиво и бродерия с традиционни мотиви.

V.Кадрови ресурси.

От 2003 г. в Русе има специализирано учебно заведение за подготовка на кадри по хотелиерство и туризъм – Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов”, в което се подготвят общо 600 ученици по 12 специалности, свързани с туризма, хотелиерството, кетъринга и общественото хранене.

Проблем е, че липсва организирана система за професионална квалификация и преквалификация на работещите в областта на туризма – мениджъри и изпълнителски кадри. П тази причина се чувства остър недостиг на квалифицирани кадри. Кризата се задълбочава и поради факта, че тези професии се търсят много в чужбина и младите хора от района, получили образование и квалификация в страната, се реализират в страни на ЕС, на на българското Черноморие или пък на наши и чужди кораби, където заплащето е в пъти по-високо.

VI.Туристически поток.

През последните години туристическият поток, насочен към общините в Област Русе, бележи постоянен ръст. Този ръст съответства, както на развиващата се леглова база, така и на засилващия се интерес към туристическите обекти. В структурата на туристическия поток, който се реализира в туристическия ареал на областта, преобладава вътрешният туризъм, без съществени различия в средния престой на българските и чуждестранните посетители.

VII.Туристическа дейност.

Развитието на туризма в България през последните 10 години е свързано с множество проблеми, което оказва негативно влияние в частност и на международния туристически поток, а това са: забавяне на приватизационните процеси; нерешени проблеми по отношение на собствеността на земята по крайбрежието, както и с ползването на плажните ивици; остаряване на хотелската база; забавено развитие на т.н. ”алтернативен туризъм”, който е модерен в западните страни; недостатъчна квалификация и култура на заетите в туристическия бизнес; ограничено предлагане на нови туристически услуги; липса на масирана рекламна кампания от страна на държавата; намаляване на притока на чуждестранни туристи, поради поддържането на високи цени за туристическите услуги, които не са на необходимото ниво; липса на значителни местни и чужди инвестиции в туризма /едва 6% от общата сума на преките чужди инвестиции за периода 1990-1997г./ и др.

Въпреки тези проблеми стоящи пред развитието на туризма в България, този отрасъл си остава приоритетен за страната, тъй като тя разполага с разнообразни и атрактивни туристически ресурси, които са привлекателни за родни и чуждестранни туристи.

Сезонността на туризма в Област Русе е слабо изразена. При българските посетители се наблюдава по-слаб летен сезон, типичен за градския туризъм. Пиков сезон за чуждестранните туристи е лятото. 

VIII.Ресурси за културен туризъм.

В Област Русе повече от 260 сгради са паметници на културата. Чрез повече от 20 сгради Област Русе се вписва в международната инициатива „Знак за европейско наследство” – съвместен процес на Европейския парламент и Съвета на Европа.

През 2010 г. се проведе Десети национален фолклорен събор „Копривщица 2010”, където се представиха фолклорните състави на Област Русе. От 416 участника в събора, плакети бяха присъдени на 18 състава, а мъжката група, представила се с обредната игра „Джамал” е отличена с награда от Национална програма „Живи човешки съкровища” .

На територията на Област Русе към 31.12.2008 г. функционират 88 читалища 16, от които в градовете и 72 в селата. Те осъществяват разнообразна читалищна дейност в различните сфери на изкуството, науката, културата, социалните услуги и туризма и подпомагат оформянето на културно-просветния облик на областта. Многобройните им състави намират изява извън пределите на региона и страната и се превръщат в истински културни посланици на България в Европа и света.

Общините подпомагат читалищата на тяхна територия, като финансово обезпечават провеждането на читалищни мероприятия, поемат транспортните разходи за престижни участия на читалищни състави в събори и фестивали в страната, в отделни случаи отпускат парични средства за ремонти, поддръжка на техниката и годишен абонамент. Все повече читалища започват да работят по проекти и програми. За съжаление все още липсва необходимият капацитет от специалисти, особено в малките населени места, който да подпомогне развитието на този процес. Сградният фонд на читалищата е в сравнително добро състояние. Периодично се извършват ремонти – предимно частични.

Всяка година през месец март град Русе се превръща в музикална столица на България, в място за срещи на артисти от световната музикална сцена. Световният фестивал „Мартенски музикални дни” се провежда вече 50 години в град Русе, като дава възможност за изява и развитие на млади таланти в областта на музиката. Той е един от мощните културни агенти на територията на България за стимулиране развитието на съвременното българско композиторско творчество. „Мартенски музикални дни” е институция с модерна програма, включваща атрактивни международни проекти, разположени в широкия диапазон от барока до съвременната музика и джаза, с участието на световноизвестни артисти и състави от 13 страни на Европа и света.

Част от всички значими събития в културния живот на град Русе е Духовият оркестър, който продължава музикалните си традиции от създаването си през 1963 г. Носител на множество престижни награди и отличия, оркестърът непрекъснато обновява и обогатява репертоара си. Той заема достойно място в културния и обществен живот не само в град Русе, но и в страната.

В Община Русе функционира Младежки дом, чиято дейност е фокусирана върху работа с младежи в сферата на културата и неформалното образование. Всяка година там се организират разнообразни клубни дейности като различни видове танци, театрална академия, дискусионни форуми. Подготвят се още мултимедийни презентации, международни младежки обмени и инициативи.

Описаните ресурси допринасят Област Русе да се обособи като един от видните  културни центрове, които се посещават с удоволствие от наши и международни  туристи.

IX.Материална база за развитието на международния туризъм.

Долуизброените стопански дейности на русенската икономика са с потенциал да обогатят предлаганите международни туристически пакети с допълнителни атракции, а именно:

-                      рибовъдство и риболовът – възможности за организиране на спортен риболов;

-                      лозарство, винопроизводство и овощарство – възможности за дегустация на местни вина, участие в гроздобер и др. атрактивни форми за полагане на земеделски труд;

-                      отглеждане на култивирани гъби в изкуствени и естествени пещери и организиране на дегустации;

-                      участие в дейности по отглеждане на дивеч, в спортен лов в ловните стопанства;

-                      участие в дейности по отглеждане на ездитни коне, обучение и езда.

Туристическата инфраструктура в областта не е на добро равнище. Пътищата в и извън Русе са в добро състояние, но достъпът до Крайбрежната зона е трудно. Този фактор оказва ограничаващо действие на международния туризъм и следва да се отстрани негативното му влияние.

В периода 2003 – 2004 г. със средства на Програма ФАР – „Културен туризъм” се подобри достъпът до туристическите обекти – Червенската крепост и Ивановските скални църкви, като се започна изграждане на туристическа инфраструктура – паркинги, заведения за хранене, санитарни възли, инфорвационни табла и услуги, ел.захранване и водоснабдяване. Извършените дейности със средства от ЕС са възможност в положителна насока за повишаване на международния туристически интерес към наличните туристически дадености на русенския район.

Град Русе разполага с много добра хотелска база, наблюдава се и значително подобряване на хотелския продукт през последните няколко години, като основен фактор за това е приватизирането на сектора.

През последните години туристическият поток насочен към Област Русе, бележи постоянен ръст. Този ръст съответства на развиващата се леглова база и на засилващия се интерес към туристическите обекти. В структурата на туристическия поток, който се реализира в туристическия ареал на областта, преобладава вътрешният туризъм – 88% от посетителите и 85% от нощувките. Не се наблюдават съществени различия в средния престой на българските и чуждестранните посетители. Голяма част от българските туристи са от ученически групи.

Сезонността на туризма в Област Русе е слабо изразена. При българските посетители се наблюдава по-слаб летен сезон, типичен за градския туризъм. Пиков сезон за чуждестранните туристи е лятото.

X.Заключение.

Шансовете на Област Русе, като международна туристическа дестинация са налице, но следва да се изградят правилни туристически политики, като не се повтарят урбанистичните грешки, които се извършват по Черноморието и голяма част от планинските ни курорти, защото от това губещи са населението на областта. Има какво да се види, да се научи, както и да служи за развлечение и отдих в Област Русе.

Желателно е:

- да се следват заложените в Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2005 – 2015 г. приоритети в областта на туризма;

- да се привличат средства от ЕС, както и от местен характер, за подобряване на туриситческата инфраструктура;

- да се възстанови транспорта и пристанищата на селата по р. Дунав, което ще създаде условия за премахване на ограниченията в развитието на различните видове туризъм, включително и на международния и съпътстващи отрасъла услуги;

- да се организира система за професионална квалификация и преквалификация на работещите в областта на туризма – мениджъри и изпълнителски кадри за да не се чувства остър недостиг на квалифицирани кадри. Факт е, че тези професии се търсят много в чужбина и младите хора от района, получили образование и квалификация в страната, се реализират в страни на ЕС, на българското Черноморие или пък на наши и чужди кораби, където заплащето е в пъти по-високо. Това задълбочава кризата в липса на квалифицирани туристически кадри.

- да се отстранят причините за проблемите, които оказва негативно влияние в частност и на международния туристически поток, а именно: забавяне на приватизационните процеси; нерешени проблеми по отношение на собствеността на земята по крайбрежието, както и с ползването на плажните ивици; остаряване на хотелската база; забавено развитие на т.н. ”алтернативен туризъм”, който е модерен в западните страни; недостатъчна квалификация и култура на заетите в туристическия бизнес; ограничено предлагане на нови туристически услуги; липса на масирана рекламна кампания от страна на държавата; намаляване на притока на чуждестранни туристи, поради поддържането на високи цени за туристическите услуги, които не са на необходимото ниво; липса на значителни местни и чужди инвестиции в туризма /едва 6% от общата сума на преките чужди инвестиции за периода 1990-1997г./ и др.

- Туристическата инфраструктура в областта не е на добро равнище. Пътищата в и извън Русе са в добро състояние, но достъпът до Крайбрежната зона е трудно. Този фактор оказва ограничаващо действие на международния туризъм и следва да се отстрани негативното му влияние.

Постепенното отстраняване на ограничаващите възможностите на Област Русе би допринесло за утвърждаването и като все по-желана туристическа дестинация от наши и международни туристи.

 

WWW.POCHIVKA.ORG