Home Икономика Опаковка на безалкохолни напитки

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Опаковка на безалкохолни напитки ПДФ Печат Е-мейл

Теоретична част

 1. Класификация на опаковките

Произвежданите от различни материали опаковки с разнообразна форма, конструкция и предназначение се класифицират по редица признаци, характеризиращи една или друга страна на потребителната им стойност. Специфичната особеност на опаковката, като промишлена стока е, че се произвежда в различните отрасли на промишлеността, а се използва практически във всички отрасли на икономиката. Междуотрасловия характер на прозводството и потреблението на опкаовките е наложил класифицирането им по признаците: предназначение, приложение, материал от които са изработени, възможност да променят формата, цвета, агрегатното състояние на стоката, конструкция, единици на опакованата стока, кратност на използването им, вид на транспортното средство, климатични условия, за които са предназначени, пропускливоаст и пр.

По предназначение опаковките се класифицират на потребителски и транспортни.

Потребителска опкавка е тази, която се предава на потребителя заедно с опакованата в нея стока и която не представлява от само себе си транспортна опаковка. Освен основното й предназначение да съхранява стоката, тя допринася и за реализацията на стоката. Потребителската опаковка в определени случаи придава и формата на опакованата стока. Това важи особено за насипни и наливни стоки. Формата, цветът, прозрачността на опаковката, както и сполучливата им комбинация допринасят за по-доброто естетическо оформление и представяне на стоката. Потребителската опаковка гарантира на потребителя масата, бройките, качеството и цената на стоката.

Транспортна опаковка е тази, която образува самостоятелна товарна единица, или част от товарна единица. Тя служи за защита на стоката от атмосферните, физико-химичните и механични влияния при определени условия на съхранение на открити площадки, при обикновени условия в складови помещения, хладилници и при транспортиране в покрити или открити превозни средства. От казаното следва, че транспортната опаковка не гарантира запазването на стоката във всички случаи. За запазване на опакованата стока транспортните опаковки трябва да съответстват на нормалните условия за съхранение и транспортиране, предвидени в технологията за съхраняването и транспортирането на готовата продукция. Основното предназначение на транспортната опаковка е да защити стоката в съответствие с установените в нормативно-техническите документи срок, т.е. да я предпази от деформиране, разпиляване, изсъхване и др. Видове загуби. Във връзка с посоченото, транспортната опаковка трябва да притежава определена механична здравина, устойчивост на атмосферните климатични въздействия, да бъде удобна за работа в обръщението и потреблението. Формата и конструкцията на транспортните опаковки се определя от формата и свойствата на стоката, както и от използвания материал за производството им. Съобразно тези изисквания са конструирани и опаковките.

В зависимост от възможността потребителските и транспортните опаковки да променят формата си при напълване и изпразване, те се подразделят на меки и твърди.

Мека опаковка е тази, на която формата и размерът съществено се изменят след напълването й със стока. Тя не запазва самостоятелно формата и конфигурацията си, а зависи от формата на опакованата стока. Към меките опаковки се отнасят пликове, торби, меки контейнери, изработени от един или няколко пластове материал от пластмаса, хартия, текстил или комбинирани материали.

Твърда е опаковката, която запазва формата и размерите си след напълването й със стока или след изпразването й и има повишена устойчивост срещу механични въздействия. Към твърдите опаковки се отнасят тези, които са изработени от стъкло, метал, пластмаса, картон, дървесина, комбинирани материали.

В зависимост от материала от които са изработени опаковките се класифицират в следните подгрупи: стъклени, метални, дървени, хартиени, картонени, пластмасови, текстилни и от комбинирани материали.

В зависимост от формата опаковката може да бъде със строго геометрична форма – паралелепипедна, със сложна форма- опаковки с многопрофилна форма, която не наподобява елементарно геометрично тяло и е със свободна форма.

В зависимост от цвета на основните й елементи – бяла, безцветна, оцветена.

В зависимост от агрегатното състояние на стоката, за която са предназначени – течни, твърди, които могат да бъдат сипещи се, прахообразни, гранулообразни, пастообразни стоки или за единични изделия.

В зависимост от конструкцията им – закрити, открити, плътни, решетъчни, рамкови, неразглобяеми, разглобяеми, сгъваеми, прозрачни.

В зависимост от начина на опаковане – единична, групова и обемна.

Опаковките още биват за еднократна и многократна употреба, а вида на транспортното средство, с което се превозват опаковките се класифицират на опаковки за – сухопътен-автомобилен, железопътен, воден-речен, морски, океански, въздушен транспорт.

В зависимост от пропускливостта им опаковките биват – изотермични, херметични, газонепропускливи, паронепропускливи, водонепропускливи и маслонепропускливи. 

 1. Видове опаковъчни материали, използвани за опаковка на безалкохолни напитки

Основната цел на опаковките за безалкохолни напитки е да защити продукта, да осигури удобство за ползване на потребителите и да намали загубите на самия продукт. Всички опаковки за безалкохолни напитки могат да се рециклират и / или повторно да бъдат използвани за други полезни продукти.

Основните материали за опаковки използвани от индустрия произвеждаща безалкохолни напитки са:

 • Стъклени бутилки
 • Пластмаса, включително PET (полиетилен терефталат), PVC (поливинил хлорид), HDPE (полиетилен с висока плътност), чаши (направени от полистирол и полиетилен), торбички (полиетилен ниска)
 • Кутии, включително алуминий и стомана
 • Хартия, като картонени опаковки

Когато производители проектират опаковка за безалкохолни напитки те трябва да съобразят функциите на опаковката за да се гарантира, че продуктите ще достигнат до потребителите в добро състояние.Функциите на опаковките е да съдържат, да защитават, да идентифицират и продават продукта, а също така трябва да се има предвид въздействието им върху околната среда и свързаните с това разходи.

Стъкло

Стъклото е най-старият вид на опаковки за безалкохолни напитки, плодови сокове и води. В чистата си форма, стъклото е прозрачен, относително здрав, твърд, по същество инертен и биологически неактивен материал, който може да бъде оформен в много гладка непропусклива повърхност. Тези качества водят до множество употреби на стъклото. Стъклото обаче е крехко и се чупи на остри парчета. Тези свойства могат да се модифицират или дори да се променят напълно с добавянето на други съставки или чрез топлинна обработка.

Пластмаса

Пластмасите, наречени още полимери, са изградени от дълги високомолекулярни вериги. Основните изходни суровини за тяхното получаване са нефт и природен газ. Съществуват два основни типа пластмаси – термопластични и термоустойчиви. При синтезирането им често се използват т. нар. „добавки“ – допълнителни вещества, за да могат да се изградят различните типове връзки – „мостове“ между дългите полимерни вериги. Най-често за производство на опаковки се използват материалите: полиетилен – високо (LDPE) и ниско налягане (HDPE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC), полиетилентерефталат (PET), полистирол (PS) и други. Пластмасите обикновено са по-евтини от други използвани материали като метал, стъкло и др., притежават качества като светлоустойчивост, трайност, гъвкавост (пластичност), в същото време са устойчиви на влага, химични реагенти и процеси на разлагане. В тази връзка, пластмасите са едни от най-големите замърсители и разграждането им в природата е сравнително бавно. Пластмасите се използват широко в ежедневието ни като опаковки и изискват специлано

отношение от страна на потребителите.

 1. Нормативни изисквания за опаковката и маркировката.

Законът за управление на отпадъците /ЗУО/ и Наредбата за опаковките и отпадъци от опаковки /НООО/ въвеждат редица изисквания относно вида и начина на маркиране на опакованите стоки. Тези изисквания са задължителни за всички фирми, които пускат на пазара опаковани стоки, независимо дали са техни производители или вносители.

"Етикет" е напечатан, маркиран, шаблониран, щампован, залепен или прикрепен по друг начин текст, графично или картинно обозначение върху опаковката на храната.

"Опаковка" е материал, който се използва за частично или пълно обвиване на храната, в резултат на което тя е във вид за предлагане на потребителя като единица.

МАРКИРОВКА

Съгласно горепосочените нормативни актове, следва да бъдат поставяни следните означения:
1. Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена /чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 от НООО/ Например: ако опаковката е изработена от хартия, знакът съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, НООО трябва да изглежда по следния начин:

2. Маркировка за разделно събиране на отпадъци от опаковки /чл. 5, ал. 1, т. 3, НООО/ 

3. Търговската марка на колективната организация по оползотворяване

4. Маркировка върху опаковките за многократна употреба 

Съгласно чл. 25 от НООО, когато опаковката е включена в депозитна или друга система за многократна употреба, върху нея трябва да има надпис:”За многократна употреба”.
5. Изисквания спрямо маркировката върху опакованите стоки
Член 5, ал. 2 и 3 от НООО поставят следните изисквания:
5.1. Маркировката трябва да е ясна и четлива, достатъчно здрава и трайна, включително след отваряне на опаковката;
5.2. Маркировката трябва да се поставя върху компонента на опаковката, който е с най-голямо тегло или върху етикета й.

Маркировката която използват производителите на безалкохолни напитки, трябва да съдържа информация за :

-                      Състав на напитката

-                      Съхранение на напитката

-                      Срок на годност

-                      Хранителна информация за 100мл.

-                      Производител на напитката

-                      Разфасовка на напитката

-                      Телефон на потребителя

-                      Допълнителна информация като: промоционални оферти, лого на напитката и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА ОПАКОВКИ

Чл. 4. (1) (Изм., ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара опаковки са длъжни да произвеждат или внасят опаковки, които отговарят на следните изисквания:

 1. при производството на опаковките да се осигури:

а) ограничаване на теглото и обема им до минимум, но до степен, при която опаковката обезпечава безопасността, хигиената на опакования продукт и приемливостта за потребителя;

б) свеждане до минимум на вредните и опасните вещества и материали в състава й.

 1. при проектирането, производството и разпространението на опаковките да се позволи многократната им употреба или оползотворяването им, включително чрез рециклиране.

 

Към маркировката и етикета има предявени нормативни изисквания - да не въвеждат в заблуждение, да не се пропуска важна информация, да се посочват правилата за безопасно ползване, да се посочват датата на производство, годност, състав, степен на качество и други.

Цел и задачи

 1. Цел

За да определим състоянието на опаковката и маркировката на безалкохолни  напитки, ще се спрем на една определена фирма прозводител – Coca-Cola. Значението на опаковката при Coca-Cola се свързва с:

1) Съхранение на напитката;

2) Привличане вниманието на потребителите.

За тази цел компанията е създала атрактивен дизайн на бутилката и етикет в привличащ вниманието червен цвят.

Търговската марка на напитката съответства на търговското име на компанията като тя е леснозапомняща се дума. Чрез качеството на продукта, компанията поддържа висок имидж на марката.

Историята на контурната бутилка започва през 1915 година, когато ръководството на компанията отчита необходимостта от отличителна бутилка, която да спре нарастващия брой имитатори.

Дружеството дава проекта на няколко от големите производители на стъкло, които да разработят бутилка, изискванията за която са:

Стъклена бутилка, така характерна, че да бъде моментално разпозната като една Кока-Кола.... отличима така, че дори сляп човек да може да я идентифицира

 

Две двулитрови бутилки Coca-Cola Zero, произведени от РЕТ материал.

Така „контурната бутилка“, наречена още „теснополата бутилка“ побира 6,5 унции и чаша с формата на камбана. Потребителите обаче търсят по-широк асортимент и затова компанията разработва нов вид опаковка, нова технология и нови продукти.

През 1955 година компанията пуска на пазара по-големи „семейни“ бутилки от по 10, 12 и 26 унции, които веднага постигат голям успех сред потребителите. Тенекиените кутии, разработени първоначално за армията, се появяват по магазините към 1960 година.

В резултат на многогодишно проучване на възможностите за навлизането на пластмасата в опаковките, през 1977 година компанията пуска на пазара двулитрова опаковка, произведена от РЕТ (полиетилен терефталат). По-късно тези опаковки стават най-популярните и удобни за потребителите.

 1. Задачи

Вида на използваните опаковъчни материали за безлкохолни напитки са:

-                      Стъкло; Пластмаса; Алуминиеви или стоманени кутии и хартиени опаковки.

Най-разпространените опаковки за безалкохолни напитки са тези от стъкло и пластмаса, като сега ще се спрем конкретно на тях.

Пластмаса

РЕТ (полиетилен терефталат) е полимер, произведен в гранулирана форма. Правенето на бутилки от PET е на два етапа:

1.1                Заготовките се произвеждат с леене под високо налягане при температури от около 275 ˚ C. Излятото се охлажда със студена вода, която втвърдява PET.

1.2                Бутилката се произвежда от претопляне на заготовката при около 90 ˚ С и се вкарва в нея, чрез впръскване. Заготовката е разтеглена надлъжно с метална пръчка, и след това разтеглена странично, чрез използване на въздух под налягане.

PET е популярен избор за опаковане, тъй като е лек, по-устойчив на светлина, влага и удари. Въпреки това, РЕТ не е добра бариера за газта и газираните напитки губят въглероден диоксид, чрез просмукване през РЕТ бутилки в продължение на период от време. В зависимост от условията на съхранение, загубата на карбонизация е около 15% за 90 дни.

PVC (поливинил хлорид) е получен от сол и масло и е в търговска употреба вече в продължение на 50 години. Шест на сто от производството на PVC се използва за бутилки, които могат да бъдат предоставени на производителите на безалкохолни напитки, са моделирани на място, поради намаляване на транспортните и складовите разходи. PVC може да се формова в по-интересни форми от PET, но тя не е толкова устойчива на въздействия. По принцип не се използва много за газирани безалкохолни напитки, но е популярна за бутилиране на води.

Стъкло

Прави се, чрез топене на смеси от различни неорганични вещества и след това се охлажда стопилката. Основната съставка на стъклото е кварцов пясък (50%), следвана от смачкано стъкло или стъклени трошки (20%), калцинирана сода (14%) и варовик (11%). Натрошеното стъкло е взето от контейнери, които са били отхвърлени при етапа на тяхната проверка, или контейнери, които са надхвърлили срока на годност или са събрани от бутилка банки. Основното предимство на стъкления амбалаж, е, че той не е химически инертен и не влияе на качеството, мириса и вкуса на продукта. Той е силен, твърд и 100% рециклируем. За разлика от пластмасате, стъклените бутилки, запазват карбонизацията много добре. Основният недостатък на използването на стъкло е, че е чупливо и специално внимание е необходимо при обработка на всички етапи на производство и по време на отделния потребител.

Състояние на маркировката на безалкохолни напитки: Тя следва да съдържа данни за съответната напитка, написани на български език, като :

-                      Наименование под което напитката се продава;

-                      Списък на съставките й;

-                      Специални условия на съхранение;

-                      Нетно количество;

-                      Име/фирма, седалище и адрес на управление на производителя;

-                      Произход на напитката и наименование на региона от където е прозведена;

Данните трябва да са написани по ясен и разбираем за потребителя начин, да са разположени на място, лесно за виждане, да не се изтриват при манипулиране, употреба и съхранение на храната. Те не трябва да са покрити или разделени с друг текст или картинно изображение.
Данните  трябва да са разположени на едно зрително поле.

Обект и материал

Обектът на моето изследване е фирма производител на безалкохолни напитки – Coca-Cola.

Материал: Ко̀ка-Ко̀ла е популярна газирана безалкохолна напитка, предлагана по целия свят, една от най-разпознаваните и продавани търговски марки в света. Кока-Кола се предлага в стъклени бутилки от 0.330мл., и пластмасови бутилки от 0.330мл., 0.500мл., 1.5мл., 2.5мл.

Изследователска част

Главното физиологично предназначение на безалкохолните напитки е да снабдяват човешкия организъм с вода. Успоредно с това е необходимо те да доставят определени количества хранителни съставки - захари, киселини, минерални соли, витамини и други необходими за рационалното хранене на човека. Развитието на безалкохолната промишленост е свързано и с увеличаването на асортиментната структура. Разнообразните асортименти водят до нарастване видовете използвани опаковки, тяхната форма и обем. Развитието на производството и разнообразяването на асортимента на безалкохолни напитки е тясно свързано със значителното подобряване на тяхното качество. При газираните напитки има ръст на продажбите от 2% или 1 млн. литра. Повечето продажби на разфасовки са с вместимост над 2 литра за домашна консумация. Най-голям скок (интерес) има при продажбата на "лайт" напитките – 19%. Следват  тип "портокалови" (6%) и тип "колови" (3%).

В зависимост от съдържанието на въглероден диоксид напитките биват:

 • · Газирани - Газираните безалкохолни напитки са произведени на водна основа, съдържат до 16% сухо вещество, до 0,6% органични киселини - най-често лимонена, до 10g/dm3 въглероден диоксид, минерални соли, витамини, ароматични вещества, оцветители, подсладители и други.
 • Тихи - За тихите безалкохолни напитки се отнася същото с тази разлика, че те не съдържат въглероден диоксид.

В зависимост от съдържанието на въглероден диоксид газираните безалкохолни напитки биват:

 • · Слабо газирани - до 0,15%
 • · Средно газирани - 0,15 - 0,55%
 • Силно газирани - над 0,55%

В зависимост от външния си вид безалкохолните напитки биват:

 • · Бистри - прозрачни течности, без утайки и размътващи частици.
 • Мътни - хомогенни мътни течности без разслоявания.

Съгласно стандартите за спазване на маркировката на безалкохолните напитки, всички компании които ги произвеждат се стремят да се съобразяват с тях. Маркировъчните знаци присъстват на всяка една бутилка от безалкохолна напитка за да бъде тя пусната за продажба на пазара. От опаковките се очаква да градят добър имидж на производителя и съответно да осигурят успешни продажби. Качествената опаковка обаче не е само атрактивна и модерна. Тя трябва да отговаря на поредица от изисквания, предявявани към нея от потребителите, пазара и съответните нормативни документи. Най-важни за здравето на потребителя са защитната и информационната функция на опаковката. Основната цел на етикета според Наредбата за изискванията за eтикетирането и представянето на храните е да дава достоверна информация за продуктите и инструкции как те да се използват. Информацията трябва да е видима, четлива и ясно разбираема, да не заблуждава потребителите за качествата на продукта. Опаковката създава желан от фирмата образ на стоката, идентифицира я и по този начин я отличава от конкурентни стоки. Рекламната функция на опаковката е да привлича вниманието на купувача, да го подпомогне в неговото решение за покупка и да създаде впечатление за конкретно рекламираната марка.

Изводи и препоръки

Изводите които могат да се направят на база на проведените изследвания са, че като цяло опаковките са изключителна важна част от живота на продукта, проявяват се в различни форми и от различни материали, и имат редица функции които спомагат за продажбата на стоката и влиаят на потребителското решения за покупка. Можем да подчератем, че днес няма отрасъл в които да не се използват различни видове потребителски или транспортни опаковки.

Опаковките за безалкохолни напитки биват най-разнообразни, като всеки производител се стреми да я направи така, че да се различава от конкурентите си. Опаковката съдържа ценна информация за съдържанието й и я представя по такъв начин на потребителя, че преди нейната употреба той да се запознае с нейните вкусови качества, състав и съхранение, за да може консумацията на напитката да не окаже влияние върху здравето на потребителя.

Като рекламно средство се използва самостоятелно или в съчетание с други рекламни елементи. Целенасочената рекламна функция, чрез използване на подходяща опаковка, заема водещо място в рекламната стратегия на всяка сериозна съвременна фирма. Рекламната функция на опаковката се състои в това, че по външния й вид потребителят може да получи действителна или в крайна сметка приблизителна представа за вида и качеството на опакованата стока.

Препоръките към фирмите произвеждащи безалкохолни напитки са да наблегнат повече на рекламата на опаковките и да се стремят да спазват изискванията за маркиране и опаковане.

Използвана литература:

1.Учебник по опаковка на стоките – доц. д-р Димитър Стефанов

2.www.coca-cola.bg

3.www.google.bg

Приложение

Алгоритъм за разработване на опаковка:

1.Създаване на концепция за опаковка

2.Конструиране на опаковката

3.Изпитания/тестване на опаковката

Вид

Размер/Вместимост

Технически

Функции

Форма

Търговски

Правни изисквания

Материал

Потребителски

 

Цвят

Рекламни

 

Информационен блок

 

 

 

 

 

Марков знак

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG