Home Икономика Продуктови решения на застрахователно дружество "Allianz България"

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Продуктови решения на застрахователно дружество "Allianz България" ПДФ Печат Е-мейл

1. Застраховатeлен пазар на територията на България

Застрахователният пазар в България е все още далеч от обемите и нивото на развитите европейски държави. В последните години се наблюдава динамичното развитие в бранша и значителното повишаване на застрахователнат култура на българина.

През последните една-две години застраховането в България запазва относително голяма динамика на развитие и изпреварва останалите отрасли. През 2001 г. е реализиран прираст спрямо предходната година с около 26% (при ръст в БВП около 8%). Повишават се основните показатели на застрахователния пазар като брутен премиен приход към БВП (1,78% през 2001 г.) и брутен премиен приход на човек от населението (28 USD).През 2003г. общият премиен приход в бранша е бил 591 млн.лева ,а през 2004 г. – 733 млн.лева.

За последните години има тенденция за раздробяване на застрахователния пазар. Пазарният дял на единственото до 1989 г. застрахователно дружество – ДЗИ (преминало през септември 2002 г. в частни ръце) непрекъснато намалява след навлизането през последните две-три години на сериозни чужди инвестиции. През 2002 г. делът на чуждестранните капитали в собствения капитал на лицензираните в България застрахователни дружества е над 25%. Чуждо участие на капитали има в половината от лицензираните застрахователни компании, развиващи дейност в страната.

В сектор Общо застраховане развиват дейност 20 застрахователни  дружества.

Графика на пазарните дялове на застрахователните дружества в България

2. Кратко представяне на Застрахователно дружество „Allianz България

2.1. Историческо развитие

През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени – ЗПАД „България” ,което по-късно бива преименувано на “Allianz България” . За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната ,след ДЗИ  и през 1997г . е безпорен лидер на българския застрахователен пазар.

През 1998г. дружеството преминава в групата на германсия застрахователен гигант “Allianz SE” .

Днес дружеството притежава мрежа от 39 генерални предтсвителства и над 100 представителни офиса в цялата страна.

Година

Бруто премиен приход

Пазарен дял

2000

59 037 000 лв.

17.23%

2001

69 496 000 лв.

17.78%

2002

84 584 058 лв.

18.12 %

2003

94 238 085 лв.

15.93 %

2004

111 791 026 лв.

15.25 %

2005

132 737 208 лв.

14.44 %

2006

140 884 891 лв.

13.29%

2007

149 183 447 лв.

11.76 %

2.2  Форма на  собственост,управление и организационна структура на дружеството

Основния акционер на дружеството е „Алианц България Холдинг „ АД. Уставния капитал на дружеството е в размер на 18 030 000 лв.

Системата на управлние на ЗАД „Allianz България” е с двустепенна система – Надозорен съвет и Управителен съвет.

Надозрния съвет е в състав : Атанас Табов –председател, Максим Сираков – Зам.председател , Елена Христова и Димитър Гайдаров. Управителния съвет включва изпълнителния директор и председател на Управителния съвет Пламен Ялъмов,Орлин Пенев, Теменуга Ненова, Атанас Юруков и Милен Драгневски.

Дружеството притежава и Съвет на директорите ,в който се включват председателя на Съвета на директорите на „Алианц България Холдинг” АД – Д-р Клаус Юнкер ,Димитър Желев и Мануел Бауер,който е изпълнителен директор на Global Life Allianz SE – Мюнхен.

2.3.Обща пазарна позиция на  Застрахователно дружество „Allianz България”

Към 31 декември 2008г . ползващите активно финансовите услуги на Allianz България са повече от един милион български граждани и фирми на територията на България.Общата сума на валидните договори с дружеството опредлеят 1 067 293 уникални клиенти.От тях 122 046 са нови или възстановени предишни клиенти на дружеството.

До края на 2008г. Застрахователното дружество запази позицията си на една от най-големите финансови групи в България,предлагаща услуги в пет сектора – общо застраховане ,животозастраховане ,пенсионно осигуряване ,банкови услуги и лизинг. Доказателство за този разстящ успех на ЗАД „Allianz България”  е брутния премиен приход :

3.  Продуктова политика на Застрахователно дружество „Allianz България”

Продуктовата политика на ЗАД „Алианц България” е свързана с дългосрочното и стабилното нарастване на застрахователните приходи ,едновременно с увеличаване стойността и стабилността на самото дружество.
За да съумее на постигне това ЗАД провежда политиката си като разпредлея дейностите и предлагането на застрахователните услуги на своите клиенти в две основни насоки : подобряване на застрахователната защита и професионално управление на техните пари.

Застрахователното дружество предлага и индивидуално предоставяне на услуги и решения ,разработени за всеки отделен клиент ,както и за различни групови схеми,подходящи за различна по големина организации и фирми ,както в България ,така и на международния пазар.

Застрахователните услуги ,които дружеството предоставя на своите клиенти са в унисон със световните тенденции ,като в тях се включват и най-модерните инструменти .Чрез този тип предлагане ,както и включването на различни покрития и допълнителни опции в своите застраховки ,дружеството успява да привлече голям брой нови клиенти. ЗАД „Allianz България” им гарантира спокойствие и сигурност във всеки един момент. Именно поради тези причини дружеството отбелязва значително нарастване на застрахователните резерви ,които достигнаха размер от 33.5 милиона лева.

Нарастването на приходите от застрахователната дейност на ЗАД „Allianz България” през годините от 1999 г. до 2007г.

Година

Премиен приход ( лв.)

Резерв (лв.)

1999

2322000

3900000

2000

2906000

4339000

2001

6355000

7049000

2002

11054000

11994000

2003

16302000

19295000

2004

27816000

43429000

2005

36867000

73808000

2006

46330000

101738000

2007

56127000

133631000

За 2007 г. ЗАД „Allianz България” разпредели общ лихвен процент на спестовните застраховки в размер на 6 % за тези в лева;5.5 % за тези в евро и 5.5 % за тези в щатски долари.

Това нарастване на доходите на дружеството се дължи и на факта ,че то притежава 38 генерални представителства и над 100 представителни офиси в цялата страна ,които се грижат за качественото извършване на сделките и управлението на дейностите.За дружеството всеки негов клиент ,независимо дали е нов или вече запознат с дейността на дружеството, получава възможно най-качественото обслужване при сключването на застраховката и при предоставянето на допълнителна месечна ,ежедневна или годишна информация.

Всеки клиент би могъл да получи такова индивидуално обслужване ,защото дружеството е развило политика ,при която то разполага с мрежа от собствени финансови съветници ,застрахователни агенти  и т.н ,които могат да дават информация и/или да консултират клиентите ,които са заинтересовани от дружеството. ”Allianz България „ си сътрудничи и с всички водещи международни и български брокети, което е печеливша стратегия защото така се следват световните животозастрахователни тенденции ,разширява се съвместната дейност на дружеството с други финансови институции и така застрахователните решения успяват да достигнат до по-голяма част хората и организациите.

3.1Структурен анализ на застрахователните услуги предоставяни от  ЗАД „Allianz България „

v                  Продукт в замисъл

Застрахователните услуги ,които дружеството предлага имат като основно предназначение задоволяването на нуждата на потребителите за управление на риска от евентуални злополуки ,смърт или пълна нетрудоспособност. Продуктът  със същност на услуга се създава с идеята хората да бъдат предпазени финансово от евентуални загуби ,осигуряването  на защита в бъдеще и осигуряване на бъдеща финансова сигурност при появилото се неблагоприятно явление.

При застрахователните услуги потребителят всъщност купува услуга ,която му носи сигурност и защита от неблагоприятен фактор или непредсказано явление и нещастен случай.

v                   Продукт в изпълнение

Това равнище от структурата на продукта ,при застрахователните услуги липсва т.к застраховките нямат материално-веществен характер .За тях не са необходими никакви суровини ,материали ,машини и съоръжения  и т.н.Те нямат опаковка ,специфично материално и видимо оформление ,а притежават само име и са представени от опредлен бранд.

v                  Продукт в подкрепление

Това равнище при застрахователните услуги е изключително важно за дружествата.Представлява продукта заедно с всички допълнителни изгоди и услуги ,които се предлагат с него.По този начин на потребителите се осигурява възможността да задоволят някаква допълнителна потребност .

Пример за това равнище е Застраховката ,която „Allianz България „ предлага а своите клиенти – Помощ при пътуване –медицински разноски с осигурен асистанс .При тази застрахователна услуга при необходимост от спешна или неотложна медицинска помощ застрахованият не е необходимо сам да търси медицинско заведение ,общопрактикуващ лекар или специалист,както е условието същите да са финансирани от обществени здравноосигурителни институции. ЗАД „Allianz България „ чрез своята асистанс компания Mondial Assistance предоставя на застрахованите 24 часова непрекъсната връзка и услуги.

Друг пример за такъв тип допълнителни услуги към основното застраховане на ЗАД това е Автоасистанса ,които то предлага .Дружеството го предлага в два варианта – за България и в чужбина.Независимо от мястото и часа ,всеки клиент на дружеството със сключена автомобилна застраховка може да се възползва от допълнителната услуга.

Към това равнище се включват и специалните цени на застраховките на „Allianz България „ които се предлагат на клиентите ,отстъпките при сключване на повече от една застраховка ,както и формата на плащане на отделните вноски или на цялата сума.

v                  Продукт в признание

Това равнище също не съществува при изграждането на застрахователните услуги. То се свързва с личното и обществено признание на продукта .При сключване на застрахователните договори и полици потреителят не цели да се изтъкне пред обществото ,да покаже своят жизнен статус или социален статус пред останалите потребители. Тук потребността е само защитата от евентуални нещастия.

3.2Продуктов асортимент на дружеството

Асортиментната структура на ЗАД „Allianz България” представлява разграничаването на отделните групи услуги ,които се предлагат .Всички те са строго групирани в няколко основни големи групи ,които са насочени към определен тип потребности на потребителите.

Застрахователно дружество „Allianz България „ притежава широк  и едновременно с това дълбок асортимент ,който се характеризира с големия брои асортиментни групи ,които включват множество от разновидности на основно предлаганта услуга.

3.2.1Номенклатурата на ЗАД „Allianz България” е следната :

1.Автомобилно застраховане

 • Застраховка „Каско”
 • Гражданска отговорност
 • Зелена карта
 • Автоасистанс
 • Злополука на местата в МПС

2.Имуществено застраховане

 • Премиер
 • Пожар
 • Жилищни сгради и домашно имущество
 • Първи риск
 • Кражба

3.Животозастраховане

 • Здравна застраховка
 • Смесени (спестовни) застраховки
 • Рискови застраховки
 • Застраховка Злополука
 • Застраховка „Живот” ,свързана с инвестиционен фонд

4. Застраховки Злополука

 • Помощ при пътуване – „Комфорт
 • Злополука в чужбина
 • Злополука
 • Разходи за болнично лечение
 • Помощ при пътуване- медицински разноски ,с осигурен асистанс
 • Задължителна медицинска застраховка за чужденци 

5. Застраховане на отговорности

 • Гражданска
 • Професионални
 • Огнестрелни оръжия

6.Селскостопанско застраховане

 • Селскостопански култури
 • Животни ,птици ,риба и кошери с пчели

В асортиментните групи отделните продукти повишават своите ефекти чрез взаимното си допълване и подпомагане.Така между отделните групи се формира т.нар. синергетичен ефект .Той се изразява в това ,че общото предлагане в групата дава по-голям ефект и съответно по-голяма печалба за производителя от колкото сумата от индивидуалните оферти .

Индивидуалните оферти от своя страна обаче печелят по-голям брой нови потребители и запазват лоялните към дружеството .Именно за това те също са предпочитан инструмент за повишаване на печалбата.

Критериите, според които се формират асортиментните групи трябва да съответстват на пазарното търсене. Съществуват четири основни критерия, по които се разграничават групите ,когато става дума за финансови услуги.

1)                   Продуктови характеристики

2)                   Потребителски характеристики

ЗАД „Allianz България”  разпределя своите услуги според типовете клиенти на Услуги за граждани  и Услуги за фирми

3)                   Характер на потребността

4)                   Ценови или качествени позиции

3.2.2 Специфични застраховки ,предлагани от „Allianz България”

Застрахователно дружество „Allianz България „ предлага специфични застраховки ,които са строго насочени към опредлен сегмент на пазара.

 • Първата от тези специални застрахователни услуги, това е Имуществената застраховка „Първи риск”. Тя е насочена само към новопривлечените клиенти ,които за първи път са сключили договор с дружеството.Специфичното на този тип застраховка е че обезщетенията са в пълен размер на загубите вследствия на първо застрахователно събитие;размера на премията е нисък ,както и сключването на сделката е облекчено т.е не се описва и оценява имуществото ,не се попълва въпросник и не се уведомява за новопридобито имущество.

Подхода на дружеството тук е да се привлекат възможно най-много клиенти от различни сфери на обществените дейности.Облекчените условия са ключовият фактор ,който привлича повече потребители да изберат организацията измежду останалите на пазара.Това се дължи на факта ,че клиентите в днешно време ценят изключително много своето време и предпочитат по –лесният и бърз начин ,когато става дума за услуги за които не са дотолкова запознати и се разчита на мнението на обществото или на препоръките на обслужващият персонал в дружеството.

 • Друг специфичен продукт на ЗАД „Allianz България „ това е  новата застраховка „Премиер”.Това е услуга ,която побезпечава комплексна защита на дома и семейството със сключване само на една полица.За разлика от другите традиционни застраховки тази съчетава голям брой покрития. Характерното за тази нова застраховка е модулния принцип ,който дава широки възможности за избор и индивидуализирането на застраховката спрямо потребителските потребности.

Подходът ,който се използва тук цели увеличаването на потреблението от страна на клинетите т.к след като се сключи застраховката дружеството автоматично дава на своите клиенти ползване на опредлени отстъпки по други застрахователни услуги .Пример е услугата за ползване на 10 % отсъпка от тарифата на ЗАД „Allianz България” по други застраховки  като професионална отговорност или селскостонско застраховане.Тази услуга до голяма степен е насочена към лоялните и постоянни клиенти на дружеството.

 • Следващия специфичен продукт на дружество „Allianz България” това са смесените спестовни животозастрахователни продукти.Това са застраховки, при които личната инвестиция осигурява застрахователна защита през срока на застраховката и гарантира сума в края.Натрупва се допълнителна доходност от инвестиции и се осигуряват данъчни преференции за гражданите и работодателите.В тях се включват Алианц „Динамика” , Алианц „Растеж” , Алианц „Закрила” , Алианц „Стабилност” и Тарифа 50.

Подходът на дружеството по отношение на този тип услуги е привличането на клиенти ,които имат потребност от продукти на застраховането ,които едновремнно с управлението на риска да им носят и опредлен доход след изтичането на срока на полицата.Повечето от тези клиенти са част от сегмента потребители ,които са на по-голяма възраст и са по-ценовочувствителни. Тази част от клиентите са до голяма степен лоялни на дружеството ,което от своя страна предполага по-голямата комплексност на услугите ,които им се предлагат.Така се увеличава и привлекателността на продуктовия асортимент именно на животозастрахователните продукти.

Пример:        Смесена застраховка "Живот" с включен "Пакет Злополука"

Възраст на кандидата за застраховане

40 г.

Срок на застраховката

15 г .

Застрахователна сума

10 000 $

Застрахователна вноска

Годишна вноска

768.24 $

Месечна вноска

66.00 $

Натрупан капитал при изтичане

Гарантирана застрахователна сума

10 000 $

Допълнителна лихва при разсрочено плащане

1 601 $

Платима сума при фатален край

10 000 $ + натрупаните лихви към момента

Платима сума при фатален край от злополука

30 000$ +натрупаните лихви към момента

Трайна загуба на трудоспособност от 10 % при злополука

1 000 $ + натрупания капитал при изтичане

Трайна загуба на трудоспособност от 40 % при злополука

4 000 $ + освобождаване от вноски  + натрупания капитал при изтичане

Временна нетрудоспособност от 25 седмици при злополука

2 200 $ + натрупания капитал при изтичане

Болнични престой за 27 дена при злополука

1 200 $ + натрупаният капитал при изтичане

Разходи за лекарства и консумативи при злополука

До 500 $ годишно +натрупания капитал при изтичане

 

 • Друг тип специфична услуга на застрахователното дружество това са рисковите застраховки.Те гарантират застрахователна защита срещу широк кръг застрахователни събития.Застрахованите лица трябва да са на възраст между 14 и 65 години .Срокът на застрахователната полица е от 1 до 5 години,като застрахователната премия може да бъде платима еднократно при сключването на договора ,както и чрез годишни вноски.

Пример:

Възраст на застрахования

40г.

Професия на застрахования

Счетоводител ( 1ви рисков клас)

Срок на застраховката

5 г.

Застрахователна сума

10 000 лв.

Размер на премиите: При годишно плащане на премията на застраховката

Основна годишна премия

114 лв.

Допълнителна годишна премия

60 лв.

Обща годишна премия

174 лв.

При еднократно плащане на премията на застраховката

Основна премия

492 лв.

Допълнителна годишна премия

300 лв.

Обща премия

792 лв.

При този тип застраховки имаме строго диференциране на клиентите т.к при тях се взема в предвид професията ,към която се причислява потребителя и съответно по това се определя рисковия клас и премиите ,които ще бъдат изплатени.

Рисковите класове са следните:

-1ви рисков клас или т.нар. „Бели якички” –това са всички чиновници ,хора работещи в офиси –програмисти,адвокати,архитекти ,преподаватели и т.н.

- 2ри рисков клас – това са всички хора ,работещи дейности ,които предполагат леко до тежко физическо натоварване ,но не са опасни за здравето  - хора ,работещи в текстилната и хранително –вкусовата промишленост ,ревизиори,знабдители ,сервитьори и др.

- 3ти рисков клас –обхваща професии ,свързани с висок риск за здравето и опасност от злополука – строителни работници ,шофьори, спортисти и т.н.

- 4ти рисков клас или т.нар. Специални професии – дейности ,свързани с директно излагане на здравето и живота на риск – полицаи ,моряци,пилоти ,въоръжена охрана и т.н.

 • Друга услуга ,която застрахователно дружество „Allianz България” предлага и е строго предназначена за опредлена група потребители това е Задължителната медицинска застраховка на чужденци.Тя се сключва по силата на Наредба ,утвърдена с ПМС № 80/03.05.2005г.Предназначена е за временно пребиваващите или транзитно преминаващите през страната чуждестранни граждани.Срокът на застраховката е от датата на пресичане на границата на Р България при влизане ,до пресичане на границата при напускане на страната ,но не по-дълъг преиод от 90 дни.

Този тип услуга е в унисон със Законодателството на държавата ни и тук продуктовите решения са продиктувани от стремежа на дружеството да привлече повече клиенти именно към себе си заради причината ,че ЗАД не е изцяло българско дружество и притежава опредлен имидж познат по света.

 • Последната специфична услуга ,която “Allianz България „ предлага на своите клиенти е Застраховане на отговорности и по-точно професионалните застраховки. Тези застраховки наподобяват Рисковите застраховки.Предназначени са за лицата ,упражняващи опредлена професия и /или оказващи определен вид професионални услуги.Различват се от Рисковите поради факта ,че тук се покриват всички суми ,които Застрахованият трябва да заплати като компенсация за вреди на трети лица вслевствие на небрежност ,грешки или пропуски при изпълнението на неговите професионални задължения.

ЗАД „Allianz България” предлага застраховки за професионална отговорност на следните категории професии:

 • Медицински персонал
 • Нотариуси или адвокати
 • Проектанти ,архотекти и инжинери или независим строителен надзор
 • Експерт-счетоводители и одитори
 • Застрахователни брокери
 • Агенти по продажба на самолетни билети
 • През последните години на пазара на застрахователни услуги в България навлезе нов вид застраховка ,а именно Застраховането на яхти. “Allianz България” финансира  80 % и застрахова 70 % от новозакупените яхти в района на Варна.Дружеството изпълнява тази услуга като клаузите по договора отговарят на условията на оригиналните клаузи на Института на лондонските подписвачи от 1985г. За 2006 г. само на територията на Варна са застраховани яхти на стойност над 6 млн. лв.

Този продукт на застрахователното дружество е строго индивидуален за всеки собственик на моторни ,ветроходни и моторно-ветроходни яхти.Харакетрното при провеждането на политиката относно този специфичен застрахователен обект ,е че базата за опредлянето на застраователната сума става чрез договора за покупко-оридажба  и оценка от компетентно лице. Продуктовите решения на ЗАД определят тази услуга ,като такава ,която е насочена към по –ценовонеориентирани потребители със значителни доходи .

4. Стратегии за развитие на асортимента ,които ЗАД  „Allianz България „ прилага за своите продукти

Характеристиките на застрахователните услуги определят условията за това дали се налага разширяване обхвата на асортиментната политика и ако това е необходимо – определят насоките към които дружеството трябва да се ориентира при изграждането на новите асортиментни групи и продукти .

Характерна стратегия ,която може да се приложи ,когато се отчетат суображения като ширина и дълбочина на предлаганите услуги това е стратегията „Разширяване на сортимента „ . Тя се прилага ,когато търсенето на застрахователния пазар се измени в друга посока и клиентите изискват от дружеството да предлага нов тип застраховки.

Когато се използва този тип стратегически действия асортиментната група се учеличава по брой предлагани услуги ,като основните услуги не се изменят. През периода  2010/2011  ЗАД „Allianz България „  започва да разработва такъв нов тип услуга – Online застраховането,в частност „Плащане на вноски по застраховки към Алианц България „ . Той се определя като нов тип услуга ,предлагана на застрахователния пазар . Изразява се във възможността  клиентите да следят по всяко време своите дължими вноски по застраховките към дружествово .

Друг тип стратегия това е Стратегията за модификация. При нея е възможно някоя от основните услуги да бъде подобрена чрез някакви добавени услуги към нея ,или чрез някакви отстъпки ,както например е Услугата за гражданска отговорност при която пред 2011 година се въвеждат нови тарифни числа по застраховката .Предлагат се нови бонуси като разсрочено плащане ,5 % отстъпка от застраховка „КАСКО” ,до 30 % отстъпка от застраховка „Помощ при пътуване – Асистанс „ за България .

5.    Бъдещи перспективи на Застрахователно дружество „Allianz България”

Бъдещото развитие на застрахователното дружество се определя от миналогодишните отчети и анализа на икономическите инструменти като –приходи,разходи ,печалба ,икономическото полужение в страната и т.н.

Премийните приходи от общото застраховане на дружеството за 2010 г. възлизат на над 2 млрд. Евро. Изплащанията на обезщетенията на клиентите възлизат на 60 млн.евро . Животозастраховането продължава да бележи значителен ръст в премийния приход ,а пенсионното осигуряване и правлението на активите отбелязват двуцифрен ръст.

За първите девет месеца на 2010 г. общият премиен приход на “Allianz” се повиши с 3 % ,достигайки 2.8 млрд.евро , в сравнение с 2.7 млрд. Евро през същият период през 2009г. Оперативната печалба за деветте месеца на 2010г. възлиза на 66 млн.евро.

Тези данни показват успеха на дружеството да запази своите позиции на пазара и да се бори за по-голяма печалба и пазарен дял в своята сфера на дейност.Сигурността и опитът на “Allianz България” продължават да печелят и превличат нови клиенти ,както и нови партньори и клиенти от ЦИЕ ,които търсят надежни сътрудници за тяхното пенсионно осигуряване.Устойчивото търсене също оказва значително влияние върху реализацията на услугите и продуктите на ЗАД „Allianz България”.Това търсене е предимно в посока на традиционните животозастрахователни продукти .

 

WWW.POCHIVKA.ORG