Home Икономика Цената като елемент на маркетинговия микс

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Цената като елемент на маркетинговия микс ПДФ Печат Е-мейл

Цената като елемент на маркетинговия микс

Цената е много важно маркетингово средство. Определянето на цената е краен етап от пазарната дейност на фирмата. Цената е специфичен индикатор на условията и действията, в които се намира и които предприема фирмата. Тя отчита конюнктурата на пазара и политиката на конкурентите. Цената отразява качеството на стоката, нивото на търсене, състоянието на пласмента и рекламата. Фирмата трябва да избере такава цена на стоката, която да покрива всички разходи и да носи печалба. В условията на конкуренция обаче цената не може да се отклонява от цените на аналогичните стоки, за да има търсене от потребителите. Търсенето и предлагането на стоката са много важни при определянето на цената. Върху формирането на цената влияят много външни и вътрешни фактори – поведение на потребителите, правителствени мерки в областта на цените, позициите на участниците в предвижването на стоките, политиката на конкурентите, величината на собствените разходи за производство на стоката, стадии на жизнения цикъл и др. Поведението на потребителите – колкото по-ниска е цената, толкова по-високо е търсенето и обратно. При промяна на цените търсенето става еластично. Правителствени мерки в областта на цените – Правителството може да фиксира цените на някои стоки, да установи минимален и максимален размер на цените и да въведе др. ограничения. Позиции на участниците в предвижването на стоките – Търговците на едро и дребно се стремят да си осигурят по-големи отстъпки от цената на стоките, докато производителите се стремят да си създадат собствена система за стокопредвижване до крайния потребител. Конкуренцията – особено влияние има конкуренцията, когато контролът на правителството и на самата фирма върху пазара на определената стока е минимален. При наличие на ценова конкуренция, цената се движи по Кривата на търсенето, която показва, че при увеличаване на търсенето трябва да се намали цената. При едно увеличаване на цената над тази на конкуренцията, фирмата ще загуби търсене на стоката. Величина на собствените разходи за производство – разходите за суровини, материали, работна сила, реклама, транспорт и др. Ако разходите намаляват, фирмата може да намали и цената. Жизнен цикъл на стоката – Ако фирмата излиза на пазара с нова стока, с надеждна патентна защита и няма конкуренти, цената може да е на максимално ниво. Ако обаче стоката не е патентно защитена и се произведе и от конкурентите, тогава цената ще е по-ниска. При фаза ръст и зрялост цените могат да са различни за различните стоки, тогава търсенето е най-високо. При фаза спад, цените трябва да са достъпни – за тези, които все още желаят да купят стоката.

Основни ценообразуващи фактори

Върху формирането на цената влияят много външни и вътрешни фактори – поведение на потребителите, правителствени мерки в областта на цените, позициите на участниците в предвижването на стоките, политиката на конкурентите, величината на собствените разходи за производство на стоката, стадии на жизнения цикъл и др. Поведението на потребителите – колкото по-ниска е цената, толкова по-високо е търсенето и обратно. При промяна на цените търсенето става еластично. Правителствени мерки в областта на цените – Правителството може да фиксира цените на някои стоки, да установи минимален и максимален размер на цените и да въведе др. ограничения. Позиции на участниците в предвижването на стоките – Търговците на едро и дребно се стремят да си осигурят по-големи отстъпки от цената на стоките, докато производителите се стремят да си създадат собствена система за стокопредвижване до крайния потребител. Конкуренцията – особено влияние има конкуренцията, когато контролът на правителството и на самата фирма върху пазара на определената стока е минимален. При наличие на ценова конкуренция, цената се движи по Кривата на търсенето, която показва, че при увеличаване на търсенето трябва да се намали цената. При едно увеличаване на цената над тази на конкуренцията, фирмата ще загуби търсене на стоката. Величина на собствените разходи за производство – разходите за суровини, материали, работна сила, реклама, транспорт и др. Ако разходите намаляват, фирмата може да намали и цената. Жизнен цикъл на стоката – Ако фирмата излиза на пазара с нова стока, с надеждна патентна защита и няма конкуренти, цената може да е на максимално ниво. Ако обаче стоката не е патентно защитена и се произведе и от конкурентите, тогава цената ще е по-ниска. При фаза ръст и зрялост цените могат да са различни за различните стоки, тогава търсенето е най-високо. При фаза спад, цените трябва да са достъпни – за тези, които все още желаят да купят стоката.

Видове ценообразуване

Видовете ценообразуване са: 1. Диференцирано ценообразуване: означава диференциация на цените на стоките в зависимост от следните признаци: а/пространството - диференциация в зависимост от местонахождението на потребителите, б/времето – диференциация в зависимост от часовете на денонощието, дните на седмицата, дните и месеците на годината, в/социалния статус – в зависимост от това какъв е купувача – младеж, пенсионер, с каква професия е и др., г/количество на покупката. 2. Конкурентно ценообразуване – Целта е запазванена ценовото лидерство на пазара. Методите и формите на това ценообразуване са:  а/Ценова война – ползване на ниски цени, по-високо качество от това на конкурента и др. б/Престижни цени /цени на обиране на каймака/ – високи цени за нови и престижни стоки. Предназначени са за такива сегменти, в които купувачите ще купят независимо от цената. в/Цени на проникването – по-ниски от цените на конкурентите. Те целят конкурентите да спрат заинтересоваността си от създаването на аналогични стоки. г/Цена по кривата на усвояването – преминаване от политика б/ към политика в/ и то бързо, с цел привличане на широк кръг купувачи и противодействие на конкуренцията. 3. Асортиментно ценообразуването – има следните средства: а/ценови линии – представляват диапазон на цените в рамките на един стоков асортимент, където всеки асортимент изразява определено ниво на качество. Диапазон на цените се определя и за евтините и за скъпите стоки – например една стока с оборудване, което се заплаща допълнително. б/Цена “над номинала” – достатъчно ниска цена на базисна стока и с широк кръг допълнителни стоки към основния модел. в/ Цена с примамка – например: цената на една кукла е ниска и е достъпна за масовия потребител, но аксесоарите и облеклото за нея, които се продават отделно имат висока цена; г/Цена на странични продукти – цени на отпадъци от преработка на нефт, на трупно месо и др. ; д/ незакръглени цени – цени, по-ниски от кръглите суми като например 7, 19, 89, 349 и други. Създават впечатление у потребителя за добре обмислени цени и за нежелание да се ощетява потребителя. 4. Географско ценообразуване – отчита особеностите на процеса на покупката и продажбата и основно на доставката на стоката от производителя към купувача. Използва се при определяне на цена при експортни стоки. 5. Стимулиращо ценообразуване – правят се различни отбиви пи покупко-продажбата, например: а/бонусни отстъпки – за постоянни покупким б/отстъпка за плащане в брой; в/отстъпки за покупка на определени количества; г/сезонни отстъпки; д/ функционални отстъпки; е/зачитане – отстъпки по действащи цени, когато се дава старата стока при покупка на новат. Дъмпингови цени – изкуствено занижени цени, с минимална печалба или дори без никаква, с цел примамване на клиенти на конкурентите. Дъмпинговите цени се смятат за недобросъвестна и нелоялна конкуренция.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG