Home Икономика Кога и къде са възникнали първите учебни помагала по маркетинг

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Кога и къде са възникнали първите учебни помагала по маркетинг ПДФ Печат Е-мейл

Кога и къде са възникнали първите учебни помагала по маркетинг?

Първите учебници по маркетинг се издават в началото на 20 век в САЩ – в Илинойския и в Мичиганския университети. В тези учебници за пръв път се обяснява за това как да се реазилира даден продукт. Обръща се внимание за отделните видове стоки – стоките за продажба на едро и на дребно, стоки, предназначени за крайния потребител и с производствено предназначение, стоки за дълготрайна употреба и стоки с краткотрайна употреба. В тези учебници за пръв път в света се говори за рекламата и за нейното влияние върху реализацията на продуктите. У нас първите публикации по маркетинг се появяват в началото на 90-те години с прехода към пазарна икономика.

2. Какъв % от търгов. се дължат на маркетинговите фактори- 7%

3. Интегриран маркетинг – съвременна концепция за маркетинга. Интегр.маркетинг е временна ориентация на фирмата към нови продукти и нови потенциални потребители. Вследствие на бързото развитие на производствените технологии и техники, се появяват постоянно нови продукти, което крие известен риск за фирмата-производител от това, дали ще има потребители на новата стока. Новата стока често създава и новия потребител.

4. Статистически маркетинг - съвременна концепция за маркетинга. Статист. маркетинг е едновременно постигане на превъзходство над конкурентите и удовлетворяване нуждите на клиентите. Това може да се постигне с по-добро качеството на стокити и по-ниски цени в сравнение с конкурентите.

5. Какви качества трябва да има маркетолога според Филип Котлер?

-    да знаят как да опишат пазара и да го разделят на сегменти

-    да могат да преценят нуждата от търсене и потребностите на потребителите

-    да знаят как да конструират дадена стока

-    да умеят да вдъхнат у потребителите идеята за ценността на дадена стока

-    да умеят да избират подходящи посредници, за да може стоката да се продава и да заеме стабилни позиции на пазара

-    да знаят как да рекламират и да предвижват стоката, за да я познават потребителите

-    други знания и умения

6.Определение за маркетинг според американската асоциация – Маркетингът е предприемаческа дейност, свързана с предвижването на стоки и услуги от производителя към потребителя.

7.Принципи на маркетинга

1-ви принцип: познаване на пазара, всестранно изучаване на потребностите във времето, по място и за различните пазарни сегменти.. 2-ри принцип: приспособяване на фирмата към изискванията на пазара, производство на стоки, които отговарят на пазарното търсене, т.е. да се произвежда това което се продава, а не да се продава това, което да се произвежда.3-ти принцип: въздействие върху пазара, стимулиране на продажбите, формиране на търсенето. Фирмата трябва да се стреми да създаде потребител за създадената от него стока. Този принцип е най-трудният и са необходими много пари за осъществяването му. Той намира днес израз в т.нар. агресивна реклама.

8. Цели на маркетинга – предимно се отнасят до външната среда, до потребителите. Маркетинговите цели са: създаване на имидж на фирмата, отделяне на отличителни признаци на произведената стока. избор на пазара, реализация, печалба. Имиджът на фирмата се формира от няколко фактора: доверие към фирмата, равнище на мениджмънта, отношенията с партньорите, качеството и цените на стоките.

9. Функции на маркетинга - 1-ва функция: Комплексо изследване на пазара – включва изследване, анализ и прогноза в производствената, стоковата, рекламната, ценовата и др. дейности на фирмата. Тук се включва и изучаване дейността на конкурентите. 2-ра функция: Разработване и планиране на асортимента – включва разработване на асортимента въз основа на търсенето на пазара, оценка на конкурентноспособността на стоката, установяване взаимовръзката между техническите и потребителски параметри на стоките, политика на нововъведение, ценова политика, опаковка на стоките, стоков знак. 3-та функция: Реализация и разпределение – включва избор на канали на реализация и стокопридвижване, прогнозиране и планиране на стокооборота, определяне на начини на реализация на стоките. 4-та функция: Реклама и стимулиране на реализацията – включва развитие на комуникациите, реклама с използване на всички средства за масова информация, поощрение на купувачите, стимулиране на продавачите и посредниците, формиране на имиджа.

10. Задачи на маркетинга - 1. Аналитико-оценъчните задачи са: а/определянена собствения бизнес – формулиране на целите, търсене на пазари, оценяване на маркетинговите възможности; б/Маркетингови изследвания – изследвания за потребителите, конкурентите, доставчици и посредници, отрасловите тенденции, на другите фактори за външната среда; в/Избиране на целеви пазари. 2. Задачи по разработване на стратегията са: а/Разработка на стратегическия маркетинг – разработка на маркетинговите цели на предприятието, избор на общата стратегия на предприятието, планиране, оценка за влияние върху управлението и производството; б/Разработка на стратегически маркетингови задачи – разработка на пазарна стратегия, на стокова стратегия, на ценова стратегия, рекламна стратегия, пласментна стратегия. 3. Текущи изпълнителски задачи: а/Претворяване в живота на маркетинговите мероприятия по  стокопридвижването, реализацията, рекламата, връзки с обществеността, сервиза; б/Контролът – на стратегическите резултати, предварително предупреждение, ревизия на маркетинга, проследяване. в/Участие в контрола: на финансовата дейност, при разработка на нови стоки, за качеството на продукцията.

11. Определение за стратегия и тактика - Стратегия – това са основните цели на фирмата и начините за тяхното реализиране. Съвременните стратегии се различават от старите. Докато старите стратегии са имали за цеб рационална организация на производството, ефективно използване на ресурсите и ръст на производителността на труда, новите стратегии целят бързо приспособяване на фирмата към външната макро-среда. Целта на всяка маркетингова стратегия е да определи границите и сферите на ефективна дейност на фирмите. Тактика в маркетинговата дейност – съвкупност от конкретни действия, насочени към разработване на комплекс от мероприятия за последователно постигане на стратегическите цели на маркетинга в областта на контактите с потребителите, производството и пласмента, рекламата и др. Тактиката се изразява с разработване на политики – стокова, ценова, реализационна, стимулираща и др.

12. Основни стратегически направления: 1. Екстензивно развитие –  увеличаване обема на производството и на реализация на продукцията чрез увеличаване обема на продажбите на стоките на съществуващи пазари, излизане на нови пазари чрез навлизане на нови ниши и модификация на изделия, разработване на нови изделия за съществуващи пазари, под формата на принципно нови, усъвършенствани и др. 2. Интегриране /обединяване/– има вертикално интегриране, при което има организиране на собствено производство на части и полуфабрикати, вместо покупката им отвън и хоризонтално интегриране, при което се обединяват усилията за производство на дадени изделия с други подобни фирми. 3. Диверсификация /разпръскване/ – ръзвива се когато няма повече възможности за увеличаване на производството и реализацията на определена стока и когато е икономически изгодно да се усвои нова стока. Диверсификацията бива: а/концентрична – при разширяване на асортимента на съществуващи изделия; б/хоризонтална – производство на нови стокич в/многоотраслова – разширяване асортимента на произвежданите стоки с нови видове.

13. Програма за маркетинг – инструмент за реализация на стратегията на маркетинга и неговата тактика, начин за организиране на маркетинговата дейност на фирмата. Маркетинговата програма включва следните дейности: 1. Анализ на състоянието – анализ на пазарните условия на дейността на фирмата; 2. Оценка на пазарните възможности и избор на цели – представлява маркетингов синтез, който включва: а/. Оценка на възможностите и опасностите на външната среда на фирмата; б/. Анализ на положението на фирмата по отношение на конкурентите; 3. Стратегическо планиране – насочено е към постигане на поставените задачи чрез ефективно използване на ресурсите. 4. Тактическо планиране – основен раздел на програмата за маркетинг – определя кой, какво, кога, къде и как трябва да го направи, за да се постигне поставената цел.щ 5. Прогнозиране на възможните обеми на продажбите на стоките; 6. Определяне на бюджета на маркетинга и анализ на маркетинговите разходи; 7. Маркетингов контрол

14. Елементи на маркетинговата система: 1. Организационно-управленчески елементи – службата по организация на маркетинга на фирмата. Целта на тази служба е да осигури необходимата пазарна информация за фирмата. 2. Изследователски елементи – методическите и информационни подходи и процедури за изследване на маркетинга на фирмата. Те включват пазарната, асортиментната, ценовата, рекламната и други сфери на дейност. 3. Програмно-контролен елемент – целевите програми и контрола на маркетинга на фирмата. Те формират стратегия, тактика и оперативна пазара дейност за различни периоди от време.

15. Функции и задачи на маркетинговите служби -

Функциите на маркетинговите служби: 1. Комплесно изучаване на пазара, 2. Планиране на стоковия асортимент; 3. Продажба и разпределение на стоките; 4. Реклама и стимулиране на реализацията Задачите на маркетинговите служби: 1. Събиране, обработка и анализ на информацията за пазара и за търсенето; 2. Подготовка на данни, необходими на ръководството за вземане на управленчески решения по ефективното приспособяване на производството, на търговско-реализационния, рекламния, финансовия и др. потенциал към изискванията на пазара; 3. Формиране на търсенето и стимулиране на реализацията

16. Основни методи на маркетинговите проучвания –

Методите, които се ползват при маркетинговите проучвания са: 1. Общонаучни методи – Системен анализ, Комплексен подход, програмно-целево планиране; 2. Аналитико-прогностични методи – Линейно програмиране, Теория за масовото обслужване, Теория на връзките, Мрежово планиране, Метод на деловите игри, икономико-статистически методи; 3. Методически методи взети от различно области – Социология, психология, антропология, екология, естетика, история и др.

17. Целеви пазари – част от пазара на дадена стока или услуга, върху която фирмата съсредоточава своята дейност. Избор на целеви пазар – Има три варианта за обхващане на пазара:1. Масов недиференциран маркетинг – прилага се когато фирмата пренебрегва разликата в сегментите и се обръща към целевия пазар наведнъж. Фирмата се насочва към всички потребители. Произвежда масова стока, за която не са големи разходите за маркетинг. 2. Стоково-диференциран маркетинг – прилага се когато фирмата е ориентирана на целия или по-голяма част от пазарните сегменти, увеличава разнообразието на произвежданата стока. Фирмата заздравява пазарните си позиции чрез задоволяване на нуждите на различни потребители. Увеличават се обаче разходите за разширяване на асортимента и разходите за маркетинг и реклама. 3. Концентриран /целевия/ маркетинг – прилага се при производство на стоки,които са максимално приспособени към изискванията на конкретни потребителски групи. Касае се за наситен пазар и ограничени ресурси, когато не е възможно да се обхване целия пазар.

18. Позициониране на продукта – процес на осигуряване на предимствено положение на продукта на фирмата на пазара. С позиционирането се цели да се посочи на клиента, че предлаганият от дадена фирма продукт е точно този, който той желае. Позиционирането се осъществява с всички елементи на маркетинговия микс /продукт, цена, разпределение, пласмент, реклама/. Голямо значение има въздействието на рекламата.

19. Жизнен цикъл на продукта

Всеки жизнен цикъл има 3 фази:

1-ва фаза: фаза на зареждане и внедряване на изделието на пазара. 2-ра фаза: фаза на развитие и ръст. Това е период на признаване и разпространяване на стоката на пазара. 3-та фаза: фаза на зрялост, която има най-голяма стабилност на реализирането на продукта и има насищане на пазара. 4-та фаза: фаза на стареенето и отмирането на стоката, при която продажбите намаляват. В зависимост от това в каква фаза е даден продукт, фирмите имат различни маркетингови стратегии.

20. Функции на опаковката - 1.безопасно пазене на стоките, осигуряване на тяхното транспортиране, защита от замърсявяне на околната среда и др.; 2. Дава информация за стоката; 3. Възбужда желание да се купи стоката; 4. помага на потребителя да се ориентира сред другите стоки.

21. Търговски посредници – независими от производителите и потребителите търговски организации, предприятия и лица, осъществяващи препродажба на стоки за удовлетворяване на потребностите на пазара и получаване на печалба.

22. Качества на търговските агенти – да познават добре пазара, стоката, клиентите, въпросите на рентабилността, управлението и др. Те трябва да познават технологията за производство на стоката и да следят за тенденциите на усъвършенстването й.

23. Етапи при разработване на нови продукти – 1-ви етап: Разработване на идеи, които се събират от: потребителите, изобретения на учените, изучаване на стоките на конкурентите, търговския персонал, дилърите, посредниците и други, които имат пряк контакт с клиентите, различните патентни фирми, дипломни работи, учебни лаборатории, метода на мозъчната атака /с цел хващане на нестандартни идеи/. 2-ри етап: Избор на най-привлекателните идеи – идеята трябва да подхожда на целта на фирмата. 3-ти етап: Разработване на няколко замисъла за идеята, която е останала като перспективна и проверка чрез анкети и др., дали купувачите ще закупят стоката. 4-ти етап: Изясняване на маркетинговата стратегия – описване на целевия пазар, на позиционирането на стоката, разработване  на идеята за цената, предвиждане на продажбите. 5-ти етап: Изготвяне на бизнес-анализ и оценка на всички финансови и технически възможности на фирмата. 6-ти етап: Пробване на продукта в лабораторни условия. 7-ми етап: Изпращат се прототипи на пазара и се следят резултатите и реакцията на потребителите. 8-ми етап: Вземане на решение кога точно и в кой момент да започне производството и реализацията на продукта.

24 Асортименти – широчина и дълбочина - Планирането на стоковия асортимент е постоянен процес и една от най-важните функции на маркетинга. Стоковият асортимент се нарича още портфолио на фирмата. Всеки стоков асортимент трябва да се разглежда в ширина и дълбочина. Ширината включва видовете стоки, консумирани в дадена сфера, например битова техника – перални, печки, бойлери и др. Дълбочината включва разновидностите на всяка стокова група.

25. Начин за моделиране поведението на крайните потребители – отчитане на тяхната характеристиката на купувачите, която е под влияние на съвкупност от много важни и силни фактори: 1. Етапа на жизнения цикъл на на семейството, икономическото положение, начина на живот, какъв тип личност е купувача и др. 2. Мотивацията, възприемането, убежденията и отношенията на купувачите; 3. Културата на купувача; 4. Субкултурата на купувача – приспособяването му към групи, религия, раса и др. 5. Социалното положение на купувача.

26. Начин за моделиране поведението на фирмите-потребители – Етапите на моделиране на фирмите-потребители: 1. Осъзнаване на нужда от производствен процес – за обновяване на стоки, необходимост от нови материали, поддръжка на оборудването, за предвижване на стоки и др. 2. Обобщено описание на нуждата чрез определяне на количеството и качеството; 3. Оценка на характеристиките на стоките; 4. Търсене на доставчици; 5. Търсене на предложения от квалифицирани доставчици; 6. Избор на доставчици; 7. Процедура за даване на поръчката; 8. Оценка на работата на доставчиците.

27. Права на потребителите според генералната асамблея на ООН: 1. Право на безопасност - на стоките и услугите за здравето на хората; 2. Право на информиране – относно стоките и услугите. 3. Право на избор -

28. Конкуренция - най-важният фактор на маркетинговата среда.

На пазара фирмите действат в условията на конкуренция. Целта на всяка фирма е да привлече вниманието на потребителя с конкурентно-способна стока. - най-важният фактор на маркетинговата среда и фирмите трябва да заемат определено място на пазара по отношение на конкурентите.

29. Конкурентноспособност - сравнява фирмите с другите фирми-конкуренти по степен на удовлетворяване с техните стоки на определени потребност и по ефективността на тяхната дейност. Конкурентноспособността на фирмите се оценява не само от потребителите но и от предприемачите.

30. Конкурентни преимущества - Конкурентно преимущество – изразява превъзходство над конкурента на пазара или на даден негов сегмент. Преимуществото позволява на дадена фирма да получава определената печалба и да има стабилни позиции на пазара. За да постигне конкурентно преимущество фирмата трябва да реши няколко важни въпроса: 1. Какви са реалните начини за получаване на това преимущество? 2. Как да се определят маркетинговите възможности за достигане на конкурентно преимущество? 3. Каква стратегия да избере за да постигне конкурентно преимущество? 4. Как да се отговаря на реакциите на конкурентите?

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG