Home Икономика Критерии за избор на вид транспорт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Критерии за избор на вид транспорт ПДФ Печат Е-мейл

Критерии за избор на вид транспорт

Критериите за избор на вид транспорт са част от транспортната стратегия на фирмите. Транспортната стратегия е част от маркетинговата стратегия на фирмата и има отношение към начина на изграждане на партньорските връзки при дистрибуционната дейност.

Характерно е, че стратегията е подчинена на специфичната дейност, която фирмата извършва. Основно се изразява в избора между развиване на собствена транспортна дейност и използване на услугите на външни за фирмата лица (т. нар. outsourcing), при което част от дейността на фирмата се предоставя за изпълнение на външни лица. Възможни са и двата варианта, като някои фирми имат възможност за двоен избор.

Транспортната система е свързана както с начините за дистрибуция и пласмент на готовите продукти, така и с доставките на изходни суровини за организиране на собствено производство. Като цяло тя обхваща движението на материали. При някои фирми се говори не за транспортна, а за логистична стратегия.

(3.1)Вид на превозваните продукти

От гледна точка на необходимостта от пълно запазване на потребителната стойност по време на превозването, видът на транспорта и транспортното средство трябва максимално да отговарят на превозвания продукт. За да се улесни прилагането на този критерий, се изготвя класификация на превозваните продукти и съответният продукт се отнася към една от категориите, а те са следните:

a) масови продукти – имат ниска собствена стойност. Предназначени са за производствено потребление. Не могат да се натоварват с високи транспортни разходи, поради което трябва да бъдат превозени с възможно най-ниски разходи. Поради тази причина най-често за тях се използва воден транспорт за дълги разстояния, конвенционален железопътен транспорт за средни и автомобилен транспорт за къси разстояния;

b) генерални продукти – това са готови за индустриално или крайно потребление продукти, които имат висока себестойност. Освен изискванията за максимално опазване по време на транспортиране, трябва да се имат предвид търговски съображения при дистрибуцията. Изборът на транспорт винаги е индивидуален, т.е. според случая. По принцип всички видове транспорт са подходящи.

По-удобни за превоз са масовите продукти, тъй като могат максимално да запълнят капацитета на транспортното средство. При тях товаро-разтоварните дейности са по-лесни. При генералните продукти се извършват допълнителни операции – подреждане, укрепване и т.н. Превозната цена на единица продукт е по-висока за генералните, отколкото за масовите продукти.

c) контейнеризиращи се продукти – най-благоприятният вариант е готовите продукти да могат да се разполагат в контейнери. Някои обаче не са пригодни за това. Превозвачът носи пълна отговорност за превозването на контейнери и опазването им от повреди. За него съдържанието не представлява интерес. Контейнерите всъщност се явяват основа на комбинирания транспорт;

d) бързоразвалящи се продукти – в тази група се включват плодове, зеленчуци, стоки от животински произход и т.н. Необходима е бърза реализация на тези стоки. Като цяло не са с висока стойност, но трябва да бъдат ориентирани към високоскоростен транспорт при специализиран режим – т. нар. изотермичен транспорт. Високата скорост и специализираният транспорт допълнително оскъпяват бързоразвалящите се стоки;

e) опасни товари – около 80 % от масовите и 20-30 % от генералните продукти са опасни. Представляват заплаха за живота и здравето на превозвачите, за околната среда и за другите участници в движението. Съществуват изисквания за максимално изолиране на превозвания товар от околната среда, което се постига чрез специализирани транспортни средства, които се маркират по специфичен начин според превозвания товар. Превозвачът трябва да има специална компетентност за превоз на подобни продукти. Във въздушния транспорт например, се подава специална декларация, която уведомява за опасностите, свързани с превозваните продукти;

f) извънгабаритни товари – такива товари са прекалено дълги, високи, тежки и т.н. От гледна точка на опазване на пътношосейната/железопътната мрежа, височина на тунелите и т.н., се използват специализирани маршрут. За предпочитане е да се превозват с воден транспорт, но това не всеки път е възможно;

g) тленни останки – в такива особени случаи, които представляват изключение, се спазва принципът за най-къс път и най-кратък срок на доставка;

h) живи животни – превозват се на различни места с различни цели. Изисква се специално отношение по време на превоза.

(3.2)Разстояние на превоза

Би могло да се каже и направление на превоза, което е важно по отношение на възможността за избор на транспортна услуга. При сухопътния транспорт съществуват различни варианти за вътрешни и международни превози. Най-късият път между два пункта обаче не е винаги най-ефективен от гледна точка на време и разходи.

Прилага се принципът за икономически най-късият път. Съществува и възможност клиентът, макар и рядко, сам да избере маршрут.

(3.3)Транспортни разходи

Представляват съвкупност от разходи, в която се включват цената на транспортната услуга и допълнителни разходи, съпътстващи транспортната услуга. С най-голямо значение са разходите за допълнителен и спомагателен транспорт, както и разходите за товаро-разтоварна дейност.

Към групата на транспортните разходи трябва да се споменат и разходите за дълготрайни опаковки, например контейнери, таксите за транспортните документи и др.

Превозната цена от точка А до точка В може да се определи по един от следните два принципа:

a) използват се тарифи, които представляват предварително публикувани и определени цени, които се прилагат в железопътния, въздушния и линейния морски транспорт. Тарифите са израз на монополното положение на превозвачите на пазара, но в тях са отразени, освен всичко друго, и цените на всички допълнителни услуги;

b) договорна цена – прилага се в условията на много силна конкуренция в автомобилния транспорт, чартърния морски транспорт и въздушните чартърни превози.

Критериите са част от транспортната стратегия, към която се отнася и изборът на конкретния превозвач.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG