Home Икономика Международна маркетингова информация и международни маркетингови проучвания

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Международна маркетингова информация и международни маркетингови проучвания ПДФ Печат Е-мейл

Международна маркетингова информация и международни маркетингови проучвания

  1. Информация - първична и вторична - според източниците и начина на събирането й. При межд.маркетингови проучвания (ММП) се използва предимно вторичната информация. Източниците са вътрешни и външни.
  • Вътрешни - филиали, дъщерни фирми, търговски представителства, дистрибутори, (всички звена).
  • Външни - публикации и документи на правителствени органи и организации на страната партньор, международния информационен пазар, публикации на международните органи и организации, интернет, икономическо разузнаване.

Първичната информация се използва рядко - в краен случай. Събира се чрез 3 метода и различни средства:

  1. Анкетиране
  2. Наблюдение

Използват се горните два в международния маркетинг!

  1. Експериментиране (не се използва в международен план)

Анкетиране: обект са потенциалните чужди клиенти, дистрибуторите на фирмата, участниците в бизнес мисиите и участниците във външнотърговски преговори.

Средства за събиране на първична информация:

-                      Анкета – (най-разпространена форма) – влияе се от културните особености в 3 направления:

  • готовност за участие,
  • подбор и формулиране на въпросите,
  • обработване и интерпретиране на данните.

-                      Пазарен тест – използва се, когато фирмата излиза на нов чужд пазар или с нов продукт.

-                      Глобална фокусна група - чрез телемост се анкетират едновременно участници във фокусни групи в различни страни. Има общ водещ, който фокусира, насочва обсъждането. Счита се за много ефективно, защото всички се виждат и чуват по между си, кото стимулира даването на по смислени отговори и по-лесно се отчитат културните различия.

  1. Международни маркетингови проучвания (ММП) – (предимно втроична информация; рядко първична) - процес на събиране, обработване, анализ и оценка на маркетингова информация за межд.маркетингова среда.

Международният характер на обекта определя международния характер на самото проучване.

ММП - те са комплексни от гледна точка на обекта (предмета), защото той обхваща производството, реализацията на продукта и възможността за моделиране на ново търсене. ММП - не винаги са комплексни от гледна точка на структурата им. Те обхващат 2 части - конюнктурни проучвания и специфични пазарни проучвания.

ММП са главно конюнктурни, което значи, че се проучва моментното състояние на пазара под влияние на временни (конюнктурни) фактори и на базата на това проучване се изработват пазарни прогнози (те са целта на ММП).

Причини: динамична маркетингова среда + използват се разработване на прогнози; специфияните проучвания обхващат всички елементи на микро и макро средата и международния маркетингов микс (по-детайлни и скъпи).

Видове проучвания:

-                      От гледна точка характера на използваната информация (вторична или първична) –кабинетни (вторична информация - главно те се използват) и полеви (първична информация - много рядко се използват).

-                      Според времевия обхват – постоянни и епизодични (ММП са главно епизодични и оперативни - от няколко часа до 1 година) и краткосрочни (2 до 5 години).

Фирмите осъществяват самостоятелно главно оперативни проучвания, а другите - средносрочни и дългосрочните се възлагат на специализирани фирми.

-                      Според обекта на проучване - световния пазар, регионалния пазар, пазарите по страни, пазара на отделна страна, пазара по фирми, на пазара по продукти. 2 нови разновидности са конкурентен анализ (проучване на конкуренцията) и културен анализ (културни особености).

Методите за анализ и оценка са статистически, математически модели и експертни оценки (особен акцент). Делят се на твърди и меки методи.

Твърди - прилагат се от страни с големи пазари (Пр: САЩ, Австалия, Канада) - проучва се вътрешния пазар и резултатът се съотнася към пазара на чуждата страна партньор (Пр: проучва се общността на емигрантска общност в местния пазар – например гръцките емигранти в САЩ и резултатът се отнася към Гърция). Използват се количествени оценки.

Меки методи – използват се най-вече от европейските страни; използват се анкети с открити въпроси => по-голяма свобода на отговорите и се дава приоритет на експертните оценки.

При всички проучвания се оценява ефекта от проучването – антирисков (защита от рискове) и икономически (приносен) ефект (дали ще помогне за увеличаване на пазарния дял и приходите).

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG