Home Икономика Основи на кооперативната теория и теория на потребителната кооперация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основи на кооперативната теория и теория на потребителната кооперация ПДФ Печат Е-мейл

Кооперативната теория възниква въз основа на трудовете на доктор Уилям Кинг, разгеждащи възможността за доброволно сдружаване на хората за решаване на икономически и социални проблеми. Още от самото начало кооперативната теория е тясно свързана с практиката, но това не е едно просто описание на тази практика, извеждат се проблеми, правят се предложения за подобряване и усъвършенстване, уточняват се кооперативни ценности и принципи. Още тогава основна задача на кооперативната теория е да даде ясна и пълна представа за кооперациите като структура, движение и процес. Друга важна задача на кооперативната теория е да покаже различията на кооперациите спрямо търговските и капиталовите дружества и главно в аспекта, кои са приимуществата на кооперациите. На трето място кооперативната теория непрекъснато разглежда взаимоотношенията на кооперациите с обкръжаващата среда, с държавата, мястото и социалната икономика. Като наука кооперативната теория е съчетания от право и икономика. В много отношения кооперативната теория дава водещи за икономическата практика положения. Например: дейността на кооперациите за задоволяване пряко на нуждите и интересите на своите членове е основа на съвременния маркетинг. Освен това в кооперациите членовете са заинтересовани да дават повече от себе си. Тогава общите интереси и интересите на всеки по отделно се задоволяват по- пълно. Това е съвършено нова корпоративна култура, да се постигне идентификация на всеки зает във фирмата със самата фирма е основно положение в съвременния мениджмънт. При кооперациите това се постига защото членовете са съсобственици. При некооперативната структура тази идентификация се постига по различни начини: акционерно участие в предприятието; решаване на някои социални нужди на заетите; по- пълно и точно обвързване на заплащането с количеството и качеството на труда и други.

В кооперативната теория се открива голямо разнообразие на идеи , теории, дори отделни школи. Отделните страни имат свой специфичен принос, в това число и България.

През последните години кооперативната теория в световен мащаб се съсредоточава върху ролята и мястото на кооперациите в глобалната икономика и нейното място в социалната пазарна икономика. Антикризисният характер на кооперациите показва, че те  играят ролята на балансиращ фактор на икономиката допринасящ за устойчивото и развитие. Това особено проличава сега в условията на световна финансова криза.

Теорията на потребителната кооперация възниква в Англия и се реализира практически със създаването на първата в света потребителна кооперация в град Рочдейл. Тази кооперация, организирана от 28 английски тъкачи има свой устав с ясно организирани цели и принципи. Счита се, че автор на принципите на тази кооперация е един от членовете Чарлс Ховард. Целите на рочдейлската кооперация са:

-                      да се уреди магазин за продажба на хранителни продукти, облекла и други;

-                      да се построят или набавят известен брой жилища за онези членове, които са готови и за напред взаимно да се подкрепят в усилията си да подобрят своето стопанско социално положение;

-                      да се организират работилници и фабрики за производство на предмети, които дружеството намери за добре с цел да се създадат възможности за работа на членовете, които са безработни или с мизерно заплащане;

-                      да се закупи или вземе под наем земя, която да обработват членовете останали без работа или с оскъдни възможности;

-                      при практическата възможност дружеството да пристъпи към организирането на самостоятелна колония (община), в основата на която да бъде поставена общността на интересите, солидарността и взаимопомощта;

-                      дружеството да съдейства за разпространението на трезвеността и в един от своите домове да открие дворец на трезвеността (културна дейност).

Принципи на потребителната кооперация:

-                      броят на членовете е неограничен;

-                      капиталът на дружеството се образува чрез участие на всеки член;

-                      всеки член внася не висок дял наведнъж или на части;

-                      върху дяловата вноска се плаща само малка лихва от печалбата (дивидент върху дяловия капитал);

-                      реализираната в края на годината икономия (така те нарича печалбата) се разпределя между членовете пропорционално на направените от тях покупки (консумативен дивидент) като преди това една част се заделя за резервен фонд и други фондове и се плаща данък върху печалбата;

-                      всеки член има право на един глас в общите събрания независимо от дяловата вноска, направените покупки, стаж, възраст и други;

-                      продават се само качествени стоки и с точно тегло;

-                      продажбите се извършват по средни пазарни цени и в брой;

-                      спазва се политически и регионален неутралитет;

-                      управлението се поверява на компетентни хора (мениджъри), предвиждат се чести проверки на счетоводната работа.

Примерна схема за образуване и разпределение на доходите в потребителната кооперация:

 1. брой членове                                                                                                                                   1000
 2. дялов капитал                                                                                                     1000*1000=1 000 000лв
 3. годишен оборот (приходи)                                                                                   12 000 000лв
 4. сума на входяшите цени (цените на които сме закупували стоките)          10 000 000лв
 5. брутен доход                                                                   12 000 000 – 10 000 000 = 2 000 000лв
 6. разходи за обращение                                                                                                            1 000 000лв
 7. брутна печалба                                                                                                        1 000 000лв
 8. резервен фонд    (20% от т.2 по закон)                                                                                   200 000лв
 9. облагаема печалба                                                                                                         800 000 лв
 10. данък върху печалбата (10%)                                                                                                    80 000лв
 11. остатъчна печалба за разпределение на дивиденти                                          720 000лв
 12. дивидент за дялов капитал (5%)                                                5%*1 000 000 = 50 000лв
 13. обща сума на консумативния дивидент                                                          670 000лв
 14. годишен оборот на член кооператорите                                                         10 000 000лв
 15. коефициент на консумативния дивидент                         670 000/ 10 000 000= 0,067лв

(всеки лев оборот направен от член кооператорите през годината ще им донесе по 0,067 лв дивидент)

 1. разпределение на консумативния дивидент:

ана                                         5000* 0,067= 350лв

боби                                      2000* 0,067= 140лв

васко ...                                 ...

.....................................................................

Яна.....                                                  .......

10 000 000        670 000лв

Ползи от потребителната кооперация

 

WWW.POCHIVKA.ORG