Home Икономика Бюджет на ЕС, информация за теста

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Бюджет на ЕС, информация за теста ПДФ Печат Е-мейл

Хронологичната справка показва, че доста дълго време след учредяването им трите европейски общности (ЕОВС, ЕИО и ЕВРАТОМ) имат самостоятелни бюджети. Едва в началото на 70-те години на ХХ век става възможно тези бюджети да бъдат обединени. С изключение на функционал.бюджет на ЕОВС запазил своята самостоятелност до изтичането на догорова за ЕОВС (23.07.2002), другите две общности успяха да интегрират своите политики в тази област и да допринесат за финансовата автономия на съюза като цяло.
Най-важното, което се отнася до бюджета на ЕС може да бъде маркирано така:
1) Той се подчинява на определени принципи;
2) Както една друга обща политика, така и той включва определени инструменти. Това са ежегодният процес по неговото съставяне и приемане и многогодишна финансова рамка (финансова перспектива);
3) Процедурата по неговото съставяне е описана детайлно в първичното Европейски законодателство;
4) Той се изпълнява от ЕК, съвместно с държавите членки на ЕС;
5) Бюджета и многогодишната финансова рамка се изготвят в съответствие с определената с правилата парична единица. След създаване на Еврозоната, той се изготвя в Евро;
6) Както всеки бюджет има приходна и разходна част. С течение на годините се преминава към осигуряване на собствени източници на средства, между които:
- мита в съответствие с общата митническа тарифа;
- мита и такси върху вноса на селскостопански продукти;
- отчисления от ДДС на всяка държава членка;
- данък върху производството на захар;
- допълнителна вноска на базата на БНП на държавите членки и др

Всеки от тези източници на средства заема определен дял от приходната част на бюджета и проявява различна тенденция във времето (увеличава/намалява).
Информацията за бюджета на ЕС за 2008 година показва, че приходите идват по линия на няколко източника:
1) Единна процентна ставка, приложена към всички държави членки на ЕС на базата на ДДС (16%);
2) Митнически налози, вносни селскостопански мита и данъци върху захарта (16%);
3) Единна норма, приложена към БНД (брутния национален доход) на държавите от ЕС (67%);
4) Други данъци, плащани от персонала на ЕС; вноски от държави нечленки на ЕС в определени програми на съюза; глоби на компании, нарушаващи конкуренцията или др.норми и т.н. (1%)

Специално за бюджет 2008 на ЕС са обособени няколко големи категории разходи, а именно:
1) За устойчив растеж, в това число – конкурентноспособност и икономика, базирана на знанието; сближаване на регионите (44,9%)
2) За природни ресурси, в това число пазарно-ориентирано земеделие и висококачествени хранителни продукти (31,6%)
3) За развитие на селските райони – рибно стопанство и околната среда (11%)
4) За ЕС като глобален партньор, в това число устойчиво развитие, мир и сигурност по света (5,7%)
5) За гражданство, свобода, сигурност и правосъдие (1%)
6) За други разходи  включващи администрация (5,8%)

В процеса на изпълнението на бюджетната процедура се определят таваните на общия разход на евробюджета (за 2006 – 121,2 млрд Евро; за 2007 – 126,5 млрд Евро; за 2008 – 129,1 млрд Евро). Определят се и конкретните тавани по отделните категории разходи (пера).

Бюджетът не може да бъде дефицитен и не може да бъде изравняван чрез вземане на кредити.

В текста на новия договор от Лисабон за нуждите на тази материя се създава нова глава: „Собствени ресурси на съюза”. Там е записано, че „Съюзът си осигурява средствата необходими за постигане на неговите цели и успешнто изпълнение на неговите политика.” Що се отнася до процедурата по изготвянето  и поемането на бюджета, по неговото изпълнение и освобождаването от отговорност, между договора от Лисабон и предходните договори няма почти никаква разлика.

От 1988 година досега паралелно със съставянето на ежегодния бюджет на ЕС Евросъюзът съгласува и т.н. финансови рамки. Към момента ЕС изпълнява 4-тата финансова рамка (2007-13).

Участието на Б-я в бюджета на ЕС вече като пълноправна членка на ЕС е от съществено значение. Въпросите във връзка с участието на страната в бюджета на ЕС се разглеждаха най-вече в раздел „Финансови и бюджетни въпроси” в рамките на преговорите с ЕС, но финансовата рамка за Б-я е отразена също така и в договореностите по още 2 други раздела – земеделие и регионална политика и координация на структурните инструменти.
Поради обстоятелството, че докато течеше преговорния процес ЕС все още не беше договорил своята последна финансова рамка за периода 2007-13, то се отиде на вариант за Б-я и Р-я, първонаàлната финансова рамка да обхваща периода 2007-2009 год. За този период основните средства, които ЕС ще предостави от своя бюджет на Б-я са насочени за регионално развитие (2.3 млрд Евро). Общо за селско стопанство (развитие на земеделски райони, заплащания и за пазарни действия) са предвидени 1,5 млрд Евро. За вътрешните политики се предвижда да бъдат изразходени около 768 млн Евро. Общо за целия период от 3 години средствата възлизат на около 4,7 млрд Евро.
В същото време освен като получател на средства от евро бюджета Б-я е задължена да прави и своите вноски в него. Трудно е да се предвиди с абсолютна точност на колко точно те трябва да възлизат, тъй като има пряка зависимост между размера на вноските и тенденциите в развитието на основните макроикономически показатели на страната (в това число БНП, равнище на потребление, внос от трети страни и др.)
Изключително важно е да се отбележи, че по-голямата част от средствата, които Б-я очаква да полу от ЕС няма да бъдат дадени безусловно, а ще постъпят в страната само при наличието на достатъчен капацитет за тяхното усвояване и успешното разработване и реализиране на проекти.
В договорената от ЕС нова финансова рамка 2007-13 се очаква Б-я да получи малко над 11 млрд Евро. За тях в голяма степен важат изискванията за ефективно усвояване и съобразяване с правилата в това отношение в ЕС. 

WWW.POCHIVKA.ORG